ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รากฐาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รากฐาน*, -รากฐาน-

รากฐาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รากฐาน (n.) foundation See also: footing, basis, bedrock Syn. พื้นฐาน
รากฐาน (n.) foundation See also: groundwork, base, basis
English-Thai: HOPE Dictionary
basal(เบ'เซิล) adj. เกี่ยวกับฐาน,เป็นรากฐาน,แรกเริ่ม
base(เบส) n. พื้นฐาน,รากฐาน,หลัก,ที่มั่น,ฐาน,ด่าง,น้ำยารักษาสี,สีฟัน,พื้น,จุดเริ่ม,เป้า (เบสบอล) adj. ต่ำช้า,เลวทราม,ชั่ว,ชั้นต่ำ,วิบัติ (ภาษา), See also: baseness n., Syn. mean ###A. noble -Conf. basis
basement(เบส'เมินทฺ) n. ห้องใต้ดิน,รากฐาน
basis(เบ'ซิส) n. พื้นฐาน,รากฐาน,หลักสำคัญ,ส่วนสำคัญ,หลักเกณฑ์,มาตรฐาน,ฐานปฏิบัติการ, Syn. base -pl. bases
constitution(คอนสทิทิว'เชิน) n. การประกอบขึ้น,การก่อตั้ง,การสถาปนา,ร่างกาย,อุปนิสัย,สันดาน,รัฐธรรมนูญ,ระเบียบข้อบังคับ,รูปแบบการปกครอง,รากฐาน, Syn. composition
constitutional(คอนสทิทิว'เชินเนิล) adj. เป็นรากฐาน,เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ,เป็นส่วนสำคัญ,ถูกต้องหรือเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ,เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ. n. การเดินหรือการออกกำลังกายที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ, Syn. basic
element(เอล'ละเมินทฺ) n. ธาตุ,ธาตุแท้,ปัจจัยสำคัญ,หน่วย,ที่อยู่ตามธรรมชาติ,สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ,รากฐาน,พื้นฐาน,ขั้วไฟฟ้า, See also: elemental adj.
footing(ฟุท'ทิง) n. จุดยึดมั่น,รากฐาน,ที่วางเท้า,การเดินเท้า,ความมั่นคง,การลงเท้าอย่างมั่นคง,การย่างเข้าสู่ตำแหน่ง,การเข้ามีความสัมพันธ์,การเพิ่มเข้า, Syn. foundation,basis
foundation(เฟาเด'เชิน) n. รากฐาน,พื้นฐาน,การก่อ,การสร้าง,การสถาปนา,มูลนิธิ,กองทุนมูลนิธิ,ผู้ก่อตั้ง,คณะผู้ก่อตั้ง,เครื่องรัดลำตัวผู้หญิง., See also: foundationary adj., Syn. basis
fundament(ฟัน'ดะเมินทฺ) n. รากฐาน,มูลฐาน,พื้นฐาน,ตะโพก,ก้น
fundamental(ฟันดะเมน'เทิล) adj. ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ,เป็นรากฐาน,แท้จริง,เป็นแหล่งแรกเริ่ม,มูลฐาน., See also: fundamentality,fundamentalness n. fundamentally adv., Syn. basic,chief
groundwork(เกราดฺ'เวิร์ค) n. รากฐาน,พื้นฐาน,การเตรียมตัว, Syn. basis
gut(กัท) n. ไส้พุง,ไส้ใน,ความกล้าหาญ,ความอดทน,เอ็นสำหรับขึงไม้ตีเทนนิสหรือแบดมินตัน,ทางแคบ,ช่องแคบ. vt. ควักไส้ในออก,เอาเครื่องในออก,ปล้นสะดม,ทำลายส่วนใหญ่ adj. สำคัญ,เป็นรากฐาน, Syn. lay,disembowel,
liberal educationการศึกษาที่ตั้งอยู่บนรากฐานของศิลปศาสตร์หรือliberal arts (ดู)
origin(ออ'ริจิน) n. แหล่งกำเนิด,มูลเหตุ,การเกิด,รากฐาน,พืชพันธุ์,ระยะแรกเริ่ม,จุดเดิม,จุดเริ่มต้น, Syn. beginning
original(อะริจ'จิเนิล) adj.,n. แรกเริ่ม,ต้นตอ,ต้นฉบับ,เดิม,ซึ่งมีมาแต่เดิม,เป็นราก,เป็นฐาน,ใหม่,สด,เป็นครั้งแรก,เป็นของแท้ ,มูลเหตุ,รากฐาน
plastic(พลาส'ทิค) adj. หลอมหล่อได้,ปั้นได้,สร้างได้,เป็นรูปแบบ,เกี่ยวกับศัลยกรรมตกแต่ง,หลอกลวง,ไม่จริง,ผิดเผิน,ไร้รากฐาน. n. พลาสติก,วัตถุพลาสติก., See also: plastics n. ศัลยกรรมตกแต่ง
primal(ไพร'เมิล) adj. ครั้งแรก,ดั้งเดิม,สำคัญที่สุด,เป็นรากฐาน, Syn. first,original
radical(แรด'ดิเคิล) adj. มูลฐาน,รากฐาน,สมุฎฐาน,หัวรุนแรง,สุดขีด,รุนแรง, (คณิตศาสตร์) เกี่ยวกับหรือกลายเป็นroot,เกี่ยวกับรากศัพท์, See also: radically adj. n. ผู้มีหัวรุนแรง,ฝ่ายซ้าย,กลุ่มธาตุ,เครื่องหมายหรือจำนวนกรณฑ์,รากศัพท์,หมวดน้ำ
rock(รอค) n. หิน,โขดหิน,ก้อนหิน,หินโสโครก,อันตราย,ภัยพิบัติ,รากฐานอันมั่นคง,เพชร,พลอย vi.,vt.,n. (การ) โยก,แกว่ง,ไกว,เขย่า,ทำให้สั่นสะเทือน,ร่อนแร่,โคลงเคลง,ปลอบโยน adj. โยกไปมา -Phr. (on the rocks สู่ความหายนะสู่ภัยพิบัติ,ล้มละลาย,ไม่มีเงิน)
root(รูท) n. ราก,หน่อ,หัวใต้ดิน,ฐาน,รากฐาน,แหล่งที่มา,แก่นแท้,รากของต้นตอ, (คณิตศาสตร์) กรณฑ์,ลูกหลาน,รากศัพท์,รากของคำ vi. มีกำเนิดจาก,มีบ่อเกิดจาก -Phr. (take root งอกราก เจริญเติบโต ยึดแน่น), Syn. rootlet,shoot,taproot
sill(ซิล) n. ฐาน,ฐานกำแพง,ฐานหิน,รากฐาน,ธรณีประตูหน้าต่าง,ฐานชั้นหินใต้ท้องทะเล,คาน
substratum(ซับสเทร'ทัม,-สแทรท'ทัม) n. ฐาน,ฐานรอง,รากฐาน,ชั้นรอง,ชั้นล่าง,ชั้นใต้ผิวดิน., See also: substrative adj. substratal adj. pl. substrata
underlying(อัน'เดอะไลอิง) adj. อยู่ข้างใต้,อยู่ชั้นใต้,เป็นรากฐาน,แฝงอยู่,มีบุริมสิทธิ์,มีสิทธิก่อน vi. กริยาเติม?ing?ของunderlie
unfounded(อันะเฟา'ดิด) adj. ไม่มีรากฐาน,ไม่มีมูลความจริง,ว่างเปล่า,ยังไม่ได้สร้างขึ้น., See also: unfoundedly adv., Syn. baseless
well-founded(เวล'เฟา'ดิด) adj. มีเหตุผลดี,สมเหตุสมผล,มีรากฐานมั่นคง,มีฐานะดี
English-Thai: Nontri Dictionary
baseless(adj) ไม่มีรากฐาน,ไร้เหตุผล,ไม่มีมูลความจริง
basis(n) มูลฐาน,หลักฐาน,รากฐาน,ส่วนสำคัญ,กฎเกณฑ์
bedrock(n) หินดาน,รากฐาน,มูลเดิม
element(n) ส่วนประกอบ,ธาตุ,รากฐาน,ส่วนสำคัญ,พื้นฐาน,ปฐม,ขั้วไฟฟ้า
foundation(n) การสถาปนา,รากตึก,รากฐาน,การสร้าง,มูลนิธิ,หลักฐาน,พื้นฐาน
founder(n) ผู้สร้าง,ผู้ก่อ,ผู้วางรากฐาน,ช่างหล่อ
fundamental(adj) ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญ,เป็นรากเหง้า,โดยสันดาน,เป็นมูลฐาน
ground(n) พื้นดิน,ดิน,มูลฐาน,ที่มั่น,หลักฐาน,รากฐาน,ที่ดิน
groundwork(n) รากฐาน,พื้นฐาน
radical(adj) สุดขีด,รุนแรง,ลึกซึ้ง,เป็นรากฐาน,เป็นรากศัพท์
root(n) รากฐาน,ราก,รากศัพท์,แหล่งที่มา
sill(n) คาน,ธรณีประตู,ฐาน,รากฐาน
substratum(n) รากฐาน,ชั้นล่าง,ฐาน,ชั้นรอง
undertone(n) เสียงต่ำ,เสียงแผ่ว,รากฐาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
grass roots๑. รากเหง้า, รากฐาน๒. ระดับชาวบ้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
radicalismคติมูลวิวัติ, คตินิยมการเปลี่ยนถึงรากฐาน, ลัทธิสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่ต้นตอ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Algorithmic languageภาษาอัลกอลภาษาคอมพิวเตอร์สำคัญภาษาหนึ่งที่ได้รับการคิดค้นขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 2500 ระหว่างการประชุมวิชาการที่มีนักคอมพิวเตอร์จากประเทศเดนมาร์ก อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ฮอลแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกามาประชุมกัน แม้ว่าภาษานี้จะไม่ประสบความสำเร็จในทางการค้าคือมีใช้เฉพาะในมหาวิทยาลัย และงานวิจัยทางยุโรปเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ต้องกล่าวว่เป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้เกิดภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาปาสกาล ภาษาซี และภาษาเอดา [คอมพิวเตอร์]
Infrastructure โครงสร้างพื้นฐาน ระบบพื้นฐานการขนส่ง เช่น ถนน ทางรถไฟ สนามบิน การสื่อสาร โทรคมนาคม เป็นต้น อุตสาหกรรมหลัก และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ของประเทศหนึ่ง โครงสร้างพื้นฐานจะเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในประเทศหนึ่ง โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาจะช่วยดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติได้ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
basis (n.) รากฐาน See also: หลักพื้นฐาน, หลัก Syn. foundation
fundamental (n.) รากฐาน See also: หลักเบื้องต้น, พื้นฐาน
root (adj.) รากฐาน See also: แก่นแท้, ต้นตอ, สาเหตุ Syn. cause, basic, essence
foundation (n.) รากฐาน (ของสิ่งก่อสร้าง) Syn. base, basement
base (vt.) วางรากฐาน
base (vt.) มาจากรากฐาน
based (adj.) ซึ่งเป็นรากฐาน
fundamental (adj.) ซึ่งเกี่ยวกับรากฐาน See also: ซึ่งเกี่ยวกับพื้นฐาน Syn. basal, basic, underlying
fundamentally (adv.) โดยเป็นรากฐาน See also: โดยพื้นฐาน Syn. basically
ideas (n.) แนวคิดอันเป็นรากฐานของสังคม เศรษฐกิจและการเมือง See also: อุดมการณ์ Syn. belief, philosophy
ideologic (adj.) เกี่ยวกับระบบความคิดอันเป็นรากฐานของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง See also: เกี่ยวกับลัทธิ, เกี่ยวกับอุดมการณ์
ideological (adj.) เกี่ยวกับระบบความคิดอันเป็นรากฐานของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง See also: เกี่ยวกับลัทธิ, เกี่ยวกับอุดมการณ์ Syn. theoretical, visionary
ideology (n.) แนวคิดอันเป็นรากฐานของสังคม เศรษฐกิจและการเมือง See also: อุดมการณ์ Syn. belief, ideas, philosophy
liberal education (n.) การศึกษาที่ตั้งอยู่บนรากฐานของศิลปศาสตร์
radical (adj.) โดยรากฐาน See also: โดยมูลฐาน, โดยพื้นฐาน Syn. fundamental
radicalise (vt.) ทำให้เปลี่ยนแปลงทางรากฐาน
radicalise (vi.) เปลี่ยนแปลงทางรากฐาน
radicalize (vt.) ทำให้เปลี่ยนแปลงทางรากฐาน
radicalize (vi.) เปลี่ยนแปลงทางรากฐาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The foundation of a complete education.รากฐานของการศึกษาทั้งปวง
It's rooted firmly so if they just make it around the corner, they will be fine and on solid footing.รากฐานของมันมั่นคง ดังนั้นแค่พวกเขารักษาระดับไว้ พวกเขาก็จะไม่เป็นไรและอยู่บนความมั่นคงต่อไป
Root's more subtle than that.รากฐานจะละเอียดกว่านั้น
The cornerstone of any nutritious breakfast.รากฐานที่สำคัญของอาหารเช้ามีคุณค่าทางโภชนาการใด ๆ
The Evolutionary Roots of Murder."รากฐานวิวัฒนาการของการฆาตกรรม
A mystery rooted in the foundation of reality, a puzzle with pieces scattered across the length and breadth of the universe itself.รากฐานอันลึกลับ ในรากฐานของความเป็นจริง ชิ้นส่วนของปัญหาที่กระจัดกระจายไป
I put my life on the line to protect this community, and you punks pull this?ฉันวางรากฐานชีวิตไว้เพื่อปกป้องประชาชนนะ, และจะให้เชื่อเรื่องแบบนี้เหรอ?
Yes, I wear foundation. Yes, I live with a man.ใช่ฉันสวมใส่รากฐาน ใช่ฉันอยู่กับผู้ชายคนหนึ่ง
So with this very elementary foundation, they have given us a kind of general scientific vocabulary.ดังนั้นด้วยรากฐาน พื้นฐานมากนี้ พวกเขามีให้เราชนิดของ คำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Stronger than the foundations of the earth!แข็งแกร่งมากกว่ารากฐานของโลก
And I always counter point out there's no organization on this planet that can neglect its economic foundation.และผมมักโต้แย้งเสมอว่า ไม่มีองค์กรไหนในโลก ที่สามารถละเลยรากฐานทางเศรษฐกิจ
As 34 nations of the western hemisphere gathered to draft a far reaching trade agreement one that would lay the groundwork to privatize every resource and service imaginable thousands of people from hundreds of grassroots organizations joined to oppose itขณะที่ 34 ชาติในซีกโลกตะวันตกมาชุมนุมกัน เพื่อร่างข้อตกลงการค้าที่มีประเด็นครอบคลุมกว้างขวาง ข้อตกลงที่จะวางรากฐาน
The rest of the house was added from that foundation.ส่วนที่เหลือถูกต่อเติมบนรากฐานเดิม
To restore your power and dominance, and maintain the roots of the Royal Court.เพื่อที่จะเรียกอำนาจและความสง่างามของท่านกลับคืนมา และยังคงรักษารากฐานของราชวงศ์
That if revealed, it would devastate the very foundations of Christianity.ซึ่งหากถูกเปิดเผยมันจะทำลายรากฐานสำคัญของศาสนจักร
Fear, then, not money, is the root of all evil.กลัว แล้วก็ไม่มีเงิน คือรากฐานของสิ่งไม่ดีทั้งหมด
But with proper funding and research, we can stop the advancement of this disease.แต่รากฐานที่ถูกต้องและศึกษาค้นคว้า พวกเราสามารถหยุดความเจ็บป่วยให้รุนแรงขึ้นได้
Probably the most powerful man in San Fancisco... and he hasn't set foot on American soil.บางทีอาจจะเป็นผู้ชายที่มีอิทธิพลที่สุด ในซานฟราน และไม่ได้มีรากฐานยืนอยู่บนพื้นดินอเมริกา
And I will note down the things which make Jazz laugh and Jazz will note what makes me laugh... and based on that analysis with a float chart...แล้วผมจะจดมุขต่างๆที่ทำให้แจ๊สหัวเราะ และแจ๊สก็จะจดมุขที่ทำให้ผมหัวเราะได้... ซี่งเป็นรากฐานการวิเคราะห์กับการริเริ่มแผนงาน...
Its origins, its foundations, and its possible future applications. Yes?จุดเริ่มต้นของมันรากฐานของมัน และสิ่งที่จะได้จากมันในอนาคต
It is widely documented that verbally expressing the root of an emotion can help provide peace of mind.มันเป็นสิ่งที่เผยแพร่กันทั่วไป เป็นกริยาแสดงรากฐานของความรู้สึก ที่ช่วยให้จิตใจสงบได้
"based on the free grouping of individuals."ซึ่งเป็นรากฐานบนความอิสระ การรวมกลุ่มของบุคคล
We have... the chance to put it all on the table, work it out, build the foundation that this relationship needs.พวกเรามี... โอกาสที่จะนำมันทั้งหมด มาเปิดอกคุยกัน ปรับความเข้าใจ สร้างรากฐาน ที่ต้องการความสัมพันธ์นั่น
And there's the foundation of our entire friendship.เป็นรากฐานของมิตรภาพเรา
The knighthood is the very foundation of Camelot.กองการอัศวิน นี่ถือเป็นรากฐานของคาเมลอต
A savings bond printed on carbon-based paper paid to a carbon-based man for something he made out of carbon.พันธบัตรออมทรัพย์ของสหรัฐ ใช้กระดาษคาร์บอนพิมพ์พันธบัตร จ่ายเงินให้กับผู้ที่เป็นรากฐานการใช้คาร์บอน สำหรับสิ่งที่เขาค้นพบ...
Zobelle is putting down roots.โซเบลล่าได้วางรากฐาน
Communication is the foundation of any successful music group.การสื่อสารคือรากฐาน ในความสำเร็จของทุกๆวง
With some couples, it brings out the fundamental conflicts in their relationship.กับคู่รักบางคู่มันทำให้เกิด ความขัดแย้งที่เป็นรากฐาน ในความสัมพันธ์ของพวกเขา
Based on our own recordsวางรากฐานบนบันทึกของพวกเราเอง
RSA is based on the assumption that factoring large numbers is computationally infeasible.รู้จักกันดีในชื่อ RSA RSA เป็นรากฐานของการสมมุติฐาน ที่จะแก้ปัญหาตัวเลขหลายๆตัว
We could finally lay the foundation for real peace...เราจะได้วางรากฐานสําหรับความสงบที่แท้จริง
There's something primal about it.มีบางอย่างที่เป็นรากฐาน ของมันอยู่
My therapist says control issues are rooted in fear.นักจิตวิทยาบำบัดของฉันพูดว่า การควบคุมสถานการณ์ได้ คือรากฐานของความกลัว
Well, anthropologically speaking, males "doing their duty" formed the bedrock of civilization.เอ่อ พูดตามหลักมานุษวิทยา ทำหน้าที่ตามแบบผู้ชาย รากฐานอารยธรรม
You based your calculationคุณวางรากฐานการคำณวนของคุณ
I based it on the specs in the database.ผมวางรากฐานบนความเฉพาะของฐานข้อมูล
Will we find him hidden in the deepest recesses of our brain?พระเจ้าผู้ซึ่งเป็นทั้งผู้สร้างและผู้พิทักษ์ หมวกกันน็อกพระเจ้าดร เพอซิงเออ ของกองกำลังของเราที่จะต้องพิจารณา ทบทวนรากฐานของ ประสบการณ์ของมนุษย์
Camelot was built on trust and loyalty.ว่าคาร์เมล็อตมีรากฐานเรื่องความเชื่อใจและความภักดี
He generously invested in sectors which will sustain our country for centuries, like real estate, distribution, and the service industry, and even paved the way towards the future, through his investment in heavy chemicals and heavy industries.ท่านลงทุนไปมากมายก็เพื่อ ประคับประคองประเทศของเราให้มั่งคั่ง ไปอีกหลายศตรรษ ทั้งอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจค้าปลีก หรืออุตสาหกรรมการบริการต่างๆ เพื่อที่จะวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับอนาคต

รากฐาน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
基本[きほん, kihon] Thai: รากฐาน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รากฐาน
Back to top