ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รับภาระ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รับภาระ*, -รับภาระ-

รับภาระ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รับภาระ (v.) shoulder See also: undertake, assume, take on, bear Syn. แบกรับ, แบกภาระ
English-Thai: HOPE Dictionary
absorb(แอบซอร์บ,-ซอร์บ') vt. ดูด,รับเอา,ซึม,ทำให้หมกมุ่น, ทำให้สนใจ,กลืน,รับภาระ
bear(แบร์) {bore,borne/born,bearing,bears} vt.,vi. ค้ำ,รับ,พยุง,หนุน,แบก,รับภาระ,พบ,ทรงไว้,อดทน,ทาน,ทน,มี,ออกลูก,มีลูก,มีความรู้สึก,ถือ,พัด,พา,กด,ดัน,ให้,แสดง,ไปทาง,วางท่าทาง n. หมี,คนหยาบคาย,คนงุ่มง่าม,ชื่อดาวที่อยู่ทางทิศเหนือ (Great Bear ดาวจระเข้,Little B
carry(แค'รี) {carries,carrying,carries} vt. ขนส่ง,แบก,ลำเลียง,หอบ,หาบ,อุ้ม,ยก,ถือติดตัว,นำติดตัว,นำไปสู่,สะพาย,บรรทุก,ส่ง,แพร่กระจาย,ออกข่าว,ประกอบด้วย,สนับสนุน,ค้ำจุน,ผลักดัน,ยืดได้,รับภาระ,วางตัว,ปฏิบัติ,ยกยอด,โอน,มีไว้ในร้าน. vi. ถือติดตัว,มีกำลังดัน,ดัน,ถู เลขทดตัวทดหมายถึง ค่าที่เกิดจากการบวกตัวเลขตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปในหลักเดียวกัน แล้วได้ผลมากกว่าหรือเท่ากับเลขฐาน ซึ่งจะนำไปบวกกับเลขในหลักถัดไป
disavow(ดิสอะเวา') vt. บอกปัด,ไม่ยอมรับ,ปฏิเสธ (การรับภาระ) ., See also: disavowal n. ดูdisavow
efficient(อิฟิช'เชินทฺ) adj. ซึ่งมีประสิทธิภาพ,มีความสามารถ,มีผลต่อ,ซึ่งรับภาระได้อย่างสบาย
receive(รีซีฟว') vt. รับ,ได้มาซึ่ง,รับ,ต้อนรับ,ประสบ,ประสบการณ์,รับภาระ,รับเข้ามา,รับน้ำหนัก,ต้านไว้,รับฟัง,รับพิจารณา,ยอมรับความจริง,ยอมรับว่าถูกต้อง vi. รับ,ยอมรับ,ต้อนรับ, Syn. hold,contain ###A. reject,tell avoid
shoulder(โชล'เดอะ) n. ไหล่,บ่า,สะบัก,ไหล่เสื้อ,ไหล่เขา,ไหล่ถนน,ขอบถนน,ท่าแบกปืน. vt.,vi. ใช้ไหล่ดัน,ใช้ไหล่เบียด,แบก,รับผิดชอบ,รับภาระ. shoulder arms เอาปืนขึ้นประทับไหล่., Syn. endure,assume,take on
sustain(ซัสเทน') vt. สนับสนุน,ค้ำจุน,ประคองไว้,รับภาระ,รักษาไว้,ยังชีพ,ผดุงไว้,ช่วยเหลือ,ทำต่อไป,ยืนยัน., See also: sustainable adj. sustainedly adv. sustainingly adv. sustainment n., Syn. support,maintain
two-way(ทู'เว) adj. สองทาง,สองฝ่าย,สองด้าน,รับผิดชอบทั้งสองฝ่าย,รับภาระทั้งสองฝ่าย
English-Thai: Nontri Dictionary
absorb(vt) ดึงดูด,ซึมซับ,ดูดกลืน,หมกมุ่น,รับภาระ
lade(vt) บรรทุก,แบก,รับภาระ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
take care ofดูแล, พิทักษ์รักษา, รับภาระ (หนี้สิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
accept (vi.) รับภาระ See also: รับช่วง, รับเอา
accept (vt.) รับภาระ See also: รับช่วง, รับเอา
burden with (phrv.) รับภาระ
charge (vt.) รับภาระ
undertake (vi.) รับภาระ See also: รับผิดชอบ, รับหน้าที่, อาสา Syn. engage
give to (phrv.) ยอมรับภาระ (ที่ทำให้ยากจะเป็นอิสระในอนาคต)
load with (phrv.) ทำให้รับภาระหนักด้วย Syn. load down
swamp (vt.) ทำให้แบกรับภาระ See also: ทำให้หนักอึ้ง Syn. overburden, overwhelm, overload
take over (phrv.) ยอมรับภาระ / หน้าที่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Absorb the blow, as it were.รับภาระที่โหมกระหน่ำ อย่างที่มันเป็น
Get a load of this guy.- Hey, Deong รับภาระของผู้ชายคนนี้
I would be happy and proud to lead this mission, sir!ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้แบกรับภาระกิจนี้ ครับผม!
It's illegal to carry it, but-but that doesn't matter, 'cause get a load of this.มันผิดกฎหมายที่จะดำเนินการ แต่ แต่ที่ไม่ได้เรื่องเพราะได้รับภาระนี้
Your child doesn't need any additional burdens. Keep in mind, this child is still you.ลูกของคุณไม่ควรมาแบกรับภาระอะไรอีก แล้วก็จำไว้นะ, ลูกของคุณก็คือคุณนั่นแหละ
Not everyone can marry you, Your Majesty.เจ้าจะ ต้องรับภาระเรื่องระเบียบพิธีการทั้งหมด
I'm sorry that you must carry this burden.ฉันขอโทษที่ทำให้เธอต้องรับภาระหนักนี้
Third party who has not consented to or played any role in the carrying out of that transactionบุคคลที่สามที่ไม่ได้ยินยอมพร้อมใจ หรือไม่ได้มีบทบาทในการทำธุรกรรมนั้นเลย กลับต้องมารับภาระ
There are costs to be minimized at every turn and at some point the corporation says you know let somebody else deal with that.ต้องลดต้นทุนให้ได้ทุกระยะ และพอถึงบางจุด บรรษัทก็บอกว่า ปล่อยให้คนอื่นรับภาระเรื่องนี้เถอะ
And that is where externalities come from that notion of let somebody else deal with that.นั่นแหละคือการผลักภาระ ให้คนอื่นรับภาระแทน
Benjamin Franklin Gates, you take upon yourself the duty of the Templars, the Freemasons and the family Gates.เบนจามิน แฟรงค์กลิน เกทส์, เจ้าต้องรับภาระของเหล่าเทมปร้า สมาคมฟรีเมสัน และตระกูลเกทส์.
And who's gonna have to take care of her? Me.แล้วทีนี้ใครจะต้องรับภาระ ปลอบใจหล่อนล่ะ,ก็ชั้น
But you... you are capable of carrying on "the path".แต่นาย.. นายสามารถแบกรับภาระเหล่านี้ไว้ได้
According to a secret agent,เธอรับภาระกิจหนักเสมอเลยนะ
We need to have you share the burden tooเราต้องขอให้เธอ รับภาระเหมือนกัน
I put too much on your shoulders. I made you grow up too fast.พ่อให้ลูกแบกรับภาระมากเกินไป พ่อทำให้ลูกโตเกินกว่าอายุ
Well, then how lovely that i'm back and can shouer that burden for you.ถ้างั้น ดีแค่ไหนที่ฉันกลับมาแล้ว ที่จะช่วยรับภาระนั้นให้เธอ
To take on the burden of motherhood all by yourself.ที่ต้องมารับภาระเป็นแม่คนตอนนี้
We'd hate to see you forced to take care of a babyพวกเราไม่ชอบเลยที่เธอต้องมารับภาระเลี้ยงดูเด็กด้วยตัวเอง
Quarterly tax Time has got me swamped.ต้องกลับไปรับภาระเรื่องภาษีๆแล้ว
Girl who taught herself to read in a Louisiana swamp house, got into Harvard at 15, goes deep-sea diving in her spare time.เด็กหญิงที่สอนตัวเองให้เข้าใจการแบกรับภาระบ้านที่หลุยเซียน่า เข้า ฮาวาร์ด ตอนอายุ 15 ใช้เวลาว่างดำน้ำ
Well, I... this is all very awkward, but I suppose I could carry this tremendous burden.งั้นข้า... นี่คงชัดเจนแล้ว ข้าคงจะต้องรับภาระนี้ไว้เอง
And I'm gonna have to carry that burden with me for the rest of my life.และผมก็ต้องแบกรับภาระอันนั้น ไปจนตลอดชีวิตที่เหลือของผม
How can this century carry the burden of 9 billion human beings if we refuse to be called to account for everything we alone have done?ศตวรรษนี้จะแบกรับภาระของ มนุษย์ 9 พันล้านคนได้อย่างไร ถ้าเราปฏิเสธที่จะรับผิดชอบ ในทุกสิ่งที่เราทำลงไป?
The federal prison system is growing out of control.คนล้นคุกของรัฐบาล .. Nจนทางการจะรับภาระไม่ไหวแล้ว
It'd be a lot easier for us to operate if everybody thinks I'm dead.มันคงง่ายขึ้นสำหรับภาระกิจของเรา ถ้าทุกคนคิดว่าฉันตาย
Risking her marriage, her job, and her cat's well-being, she has signed on for a deranged assignment.เสี่ยงต่อคู่สมรส งาน และความเป็นอยู่ที่ดีของแมวเธอ สมัครเข้ารับภาระกิจยุ่งขิงนี้
So you got to carry the weight?นายเลยจะแบกรับภาระนั้นเองเหรอ ?
I'm tired of carrying your damn water, boy.ฉันเหนื่อยที่ต้องแบกรับภาระ ไอ้ลูกชาย
I shouldered that burden for her!ฉันจะแบกรับภาระนี้เพื่อเธอ!
But as we get older, we take vows, we make promises, we get burdened by commitments.แต่เมื่ออายุมากขึ้น เราให้คำปฎิญาณ เราให้คำมั่นสัญญา เรารับภาระต่อการให้สัญญานั้น
I don't want that responsibility anymore.ฉันไม่ขอรับภาระนี้อีกต่อไปแล้ว
Yeah. It's too big of a burden for kids to carry.อา เด็กๆพวกนั้นต้องแบกรับภาระมากมายขนาดนี้
That's why piled my own feelings and hopes onto you. I knew that they would burden you.และเมื่อฉันลองคิดกลับไปในมุมของเธอ \ ฉันก็ได้รู้ว่าเธอต้องแบกรับภาระเอาไว้มากมายแค่ไหน
It is my burden and mine alone.- ฉันจะแบกรับภาระนี้ไว้เอง
Until the cost of live-in aides became too much for him....แต่ค่ารักษาพยาบาล ก็สูงเกินกว่าเค้าจะรับภาระไหว
No, all the stuff with my parents, you know,ไม่อยากรับภาระทุกเรื่อง จากพ่อแม่ของผม
That's a crushing weight to have on your shoulders.คุณรับภาระเอาไว้หนักหนา
I got a lot of people looking over my shoulder.ฉันมีประชาชนเยอะแยะมากมาย เกินกว่าที่ฉันจะแบกรับภาระได้
Piggybacking on one of red panda's trips?เป็นคนแบกรับภาระ ในการนำทางให้กับ องค์การแพนด้าแดง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รับภาระ
Back to top