ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รังสี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รังสี*, -รังสี-

รังสี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รังสี (n.) radioactivity See also: radiation, ray, light
รังสีความร้อน (n.) infrared rays See also: infrared Syn. อินฟราเรด, รังสีอินฟราเรด
รังสีคอสมิก (n.) cosmic rays
รังสีรักษา (v.) treat by radiation Syn. ฉายแสง
รังสีวิทยา (n.) radiology
รังสีอัลฟา (n.) alpha ray
รังสีอินฟราเรด (n.) infrared rays See also: infrared Syn. อินฟราเรด
รังสีเบตา (n.) beta ray
รังสีเหนือม่วง (n.) ultraviolet See also: UV
รังสีแกมม่า (n.) gamma ray
รังสีแพทย์ (n.) radiologist
English-Thai: HOPE Dictionary
actinic ray physics.รังสีคลื่นสั้น, รังสีพันสีม่วง (which produces photochemical effects)
absorption coefficientสัมประสิทธิ์ของอัตราที่ลดลงของความเข็มช้นของรังสีเมื่อผ่านสาร ๆ หนึ่ง
actinal(แอค' ทินัล) adj. ซึ่งมีหนวดหรือส่วนยื่นหรือรังสี (having tentacles or rays)
actinic(แอคทิน' นิค) adj. เกี่ยวกับคุณสมบัติของการแผ่รังสี, มีรังสี (pertaining to actinism)
actinide series(แอค' ทิไนดฺ) chem. อนุกรมของธาตุกัมมันตภาพรังสีที่เริ่มจากธาตุ Actinium จนถึงธาตุ Lawrencium
actinism(แอค' ทินิสซึม) n. คุณสมบัติการแผ่รังสีซึ่งมีผลทางเคมี
actinium(แอคทิน' เนียม) n. ธาตุกัมมันตภาพรังสีที่มีสัญลักษณ์ AC; at. no, :89; at. wt.: 227; half life: 13.5 years
actinoid(แอค' ทินอยด์) adj. ซึ่งคล้ายรังสี
actinometer(แอคทินอม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดความเข้มข้นการแผ่รังสี. -actinometric adj. actinometry n.
actinouranium(แอคทิโนยูเร' เนียม) n. isotope ของ uranium มันมีกัมมันตภาพรังสี และมีมวลเท่ากับ 235 (a radioactive isotope of uranium)
activate(แอค' ทิเวท) vt. กระตุ้น, ทำให้เกิดภาวะกัมมันตภาพรังสี. -activator n.
active(แอค' ทิฟว) adj. คล่องแคล่ว, กระตือรือร้น, สามารถเคลื่อนไหวเองได้, มีลักษณะเป็นกัมมันตภาพรังสี, มีประสิทธิภาพ, เป็นผลเร็ว, สมมันต์, สกรณ์ -activism n., Syn. energize
alpha decayขบวนการแผ่กัมมันตภาพรังสีที่อนุภาคแอลฟ่าถูกขับออกจากนิวเคลียสของอะตอม ทำให้ atomic number ลดลงไปสอง
alpha rayลำของกลุ่มอนุภาคแอลฟ่า, รังสีแอลฟ่า
americium(แอมมะริช' เชียม) n. ธาตุกัมมันตภาพรังสีที่เกิดจากการยิงธาตุฮีเลียมด้วยธาตุยูเรเนียมและพลูโตเนียม (a radioactive element)
atomic cocktailปริมาณสารกัมมันตภาพรังสีที่ใช้ในการรักษาหรือวินิจฉัยมะเร็ง
autoradiograph(ออโทรเร'ดีโอกราฟ) n. ภาพถ่ายแสดงการมีสารกัมมันตภาพรังสีสะสมอยู่., Syn. radioautograph -autoradiography n.
beam(บีม) n. คาน,ไม้ขวาง,ขื่อแป,รอด,คร่าว,คันรถ,คันชั่ง,คันไถ,แกนที่ม้วนได้,คานหาม,เขาแกน,ลำแสง,ลำรังสีขนานกัน,สัญญาณวิทยุ,สีหน้าที่ปิติยินดี vi. แผ่รังสีหรือลำแสง,ส่งสัญญาณวิทยุ,เปล่งยิ้มหรือมีสีหน้าที่ปิติยินดี
carbon 14n. ธาตุคาร์บอนกัมมันตภาพรังสี. ดู radiocarbon
carbon-14n. ธาตุคาร์บอนกัมมันตภาพรังสี. ดู radiocarbon
clean(คลีน) adj. สะอาด,เกลี้ยง,หมดจด,ไม่มีมลทิน,บริสุทธิ์,สุจริต,ไม่หยาบคาย,ไม่มีกัมมันตภาพรังสี,ไม่มีรอยแก้,ไม่มีอุปสรรค์,เป็นระเบียบเรียบร้อย,ไม่มีทั้งสิ้น,ไร้เดียงสา,ไม่มีอาวุธซ่อนอยู่ -adv. อย่างสะอาด,รักสะอาด,สมบูรณ์,ทั้งหมด,ทั้งสิ้น. vt. ลบออก,ขจัดออก. v
curie(คิว'รี) n. หน่วยกัมมันตภาพรังสี
deactivate(ดีแอค'ทะเวท) vt. ทำให้เคลื่อนไหวไม่ได้,ยับยั้งฤทธิ์ของ,ทำให้ใช้การไม่ได้,ทำให้ไม่ได้ผล vi. สูญเสียกัมมันตรังสี., See also: deactivator n. ดูdeactivate deactivation n. ดูdeactivate
decay(ดิเค') {decayed,decaying,decays} vt.,n. (การ) เน่าเปื่อย,ผุพัง,เสื่อมลง,ปล่อยกัมมันตภาพรังสี vi. ทำให้เน่าเปื่อย,ทำให้ผุพัง,ทำให้เสื่อมลง., Syn. deteriorate
dirty(เดอร์'ที) adj. สกปรก, น่าเกลียด,ชั่วช้า,เลวทราม,ไม่ชัดเจน,ลามก,แพศยา,น่าเบื่อหน่าย,โชคร้าย,สลัว,ทึมทึบ,น่าเสียใจ,ซึ่งปล่อยกัมมันตภาพรังสีออกมาค่อนข้างมาก,เป็นหนอง,ลาม (บาดแผล) . vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน, Syn. soiled
dose(โดสฺ) n. ปริมาณยาที่ให้ต่อครั้ง,ปริมาณรังสีที่ให้ต่อครั้ง vt. ให้ยาvi. รับยา
dosimeter(โดซิม'มิเทอะ) n. อุปกรณ์วัดปริมาณกับมันตรังสี,การวัดปริมาณยาที่ให้., See also: dosimetric adj.
effulgent(อิฟัล'เจินทฺ) adj. โชติช่วง,เปล่งปลั่ง,ส่งรังสี, See also: effulgence n. ดูeffulgent
einsteiniumธาตุกัมมันตรังสีชนิดหนึ่ง,Es.
eradiate(อิเร'ดิเอท) vi.,vt. ปล่อยรังสี,แผ่รังสี, See also: eradiation n. ดูeradiate
francium(แฟรน'เซียม) n. ธาตุกัมมันตรังสีชนิดหนึ่ง,Fr
gas plasma displayจอภาพก๊าซพลาสมาหมายถึง จอภาพพิเศษที่ออกแบบให้ใช้เฉพาะกับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดวางตัก (laptop) จอภาพชนิดนี้จะให้ความสว่างเรืองรองออกเป็นสีส้ม ดูคล้าย ๆ กับกัมมันตภาพรังสี ใช้กำลังไฟสูง ราคาแพง และมักจะไม่มีสี (มีแต่สีขาว/ดำ) ปัจจุบันจอโทรทัศน์ก็ใช้จอแบบเดียวกันนี้ แต่มีสีสันสวยงาม
geiger counter(ไก'เกอะเคา'เทอะ) n. เครื่องตรวจรังสิ' (โดยเฉพาะกัมมันตภาพรังสี)
half-lifen. ระยะเวลาที่อะตอมครึ่งหนึ่งของปริมาณสารกัมมันตรังสีที่กำหนดให้ที่จะสลายตัว -pl. half-lives, Syn. half-life period
incidence(อิน' ซิเดินซฺ) n. การบังเกิด, เหตุการณ์, การที่รังสีหรือลำแสงกระทบผิวหน้า
infrared(อินฟราเรด') n. รังสีใต้แดง มีความยาวคลื่นแสง0.8 - 1,000ไมครอนส์ เป็นรังสีที่มองไม่เห็น., Syn. infra-red
irradiation(อิเรดิเอ'เชิน) n. การฉายรังสี,การส่องสว่าง,ปริมาณรังสีที่กระทบต่อหน่วยพื้นที่, Syn. irradiating,beam
isotope(ไอ'โซโทพฺ) n. ธาตุที่มีคุณสมบัติทางเคมีเหมือนกันแต่ต่างกันที่น้ำหนักอะตอมและประจุไฟฟ้าisotopeหลายชนิดที่มีกัมมันตภาพรังสี
mendelevium(เมนดะลี'เวียม) n. ธาตุกัมมันตรังสีที่มนุษย์สร้างขึ้น
photosensitive(โฟโทเซน'ซิทิฟว) adj. ไวต่อแสงหรือรังสีอย่างผิดปกติ., See also: photosensitivity n. photosensitiveness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
irradiate(vi) ฉายแสง,ฉายรังสี
radiate(vi,vt) แผ่รังสี,ส่งแสง,กระจายเสียง,ปล่อยออกมา
radiation(n) กัมมันตภาพรังสี,การส่งแสง,การแผ่รังสี,การฉายแสง
radiator(n) หม้อน้ำรถยนต์,ท่อนำความร้อน,ผู้ปล่อยรังสี
radius(n) รังสี,รัศมี,ขอบเขต
ray(n) รังสี,ปลากระเบน
X-X-ray(n) รังสีเอกซ์,ภาพเอกซ์เรย์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
gamma rayรังสีแกมมา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
radiotherapy; roentgenotherapyรังสีรักษา, รังสีบำบัด [มีความหมายเหมือนกับ radiotherapeutics ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ultraviolet raysรังสีอัลตราไวโอเลต, รังสีเหนือม่วง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
air-cooled collectorตัวเก็บรังสีแบบหล่อเย็นด้วยอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
angiocardiography; cardioangiographyการถ่ายภาพรังสีหัวใจและหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
carbon dating; radiocarbon datingการหาอายุจากคาร์บอนกัมมันตรังสี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
centigrayหน่วยรังสีดูดกลืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
concentrating collectorตัวเก็บรังสีแบบรวม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
cystitis, radiation; radiocystitisกระเพาะปัสสาวะอักเสบเหตุรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diathermy, short waveอุณหรังสีบำบัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pneumoencephalographyการถ่ายภาพรังสีโพรงสมองหลังฉีดอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
honeycomb collectorตัวเก็บรังสีแบบรังผึ้ง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
infrared radiation๑. การแผ่รังสีอินฟราเรด๒. รังสีอินฟราเรด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
irradiateฉายรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
irradiationการฉายรังสี, การอาบรังสี [มีความหมายเหมือนกับ radiation ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mammographyการถ่ายภาพรังสีเต้านม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiant๑. -แผ่รัศมี [มีความหมายเหมือนกับ radial ๒]๒. -แผ่รังสี, -แผ่ความร้อน๓. -ส่งผ่านโดยรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiate๑. แผ่รอบจุด, เรียงเป็นรัศมี๒. ฉายรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiation๑. การแผ่รัศมี, การแผ่รังสี๒. การฉายรังสี, การอาบรังสี [มีความหมายเหมือนกับ irradiation]๓. รังสี [มีความหมายเหมือนกับ ray ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiation sickness; sickness, X-rayการแพ้รังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radioactive calcium; radiocalciumแคลเซียมกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radioactivityกัมมันตภาพรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiocarbon dating; carbon datingการหาอายุจากคาร์บอนกัมมันตรังสี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
radiogram; radiograph; skiagram; skiagraphภาพรังสี [ดู roentgenogram; roentgenograph ประกอบ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiograph; radiogram; skiagram; skiagraphภาพรังสี [ดู roentgenogram; roentgenograph ประกอบ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiography, medicalการถ่ายภาพรังสีการแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radioisotope; radioactive isotopeไอโซโทปกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiologist, dentalทันตรังสีแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiology, dental; roentgenology, dentalทันตรังสีวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiometerมาตรรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiophotographyการถ่ายภาพรังสีวาวแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radioscopy; fluoroscopy; roentgenoscopyการดูภาพรังสีบนจอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ray๑. รังสี [มีความหมายเหมือนกับ radiation ๓]๒. ลำแสง, ลำความร้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
roentgen diagnosisการวินิจฉัยด้วยรังสีเรินต์เกน [มีความหมายเหมือนกับ diagnosis, X-ray] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scaler๑. เครื่องขูดเกล็ด๒. เครื่องมือขูดหินน้ำลาย๓. เครื่องตรวจวัดรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
short wave diathermyอุณหรังสีบำบัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
skiagram; radiogram; radiograph; skiagraphภาพรังสี [ดู roentgenogram; roentgenograph ประกอบ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
solar air system collectorตัวเก็บรังสีอาทิตย์ระบบอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
solar energy economicsเศรษฐศาสตร์พลังงานรังสีอาทิตย์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
X-ray diagnosisการวินิจฉัยด้วยรังสีเอกซ์ [มีความหมายเหมือนกับ diagnosis, roentgen] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alpha rayรังสีแอลฟา, กระแสของอนุภาคแอลฟา หรืออาจใช้เรียกแทนอนุภาคแอลฟาได้
Beta (ฺB - Ray) รังสีเบตา มีกำลังแรงกว่ารังสี alpha สามารถไชเข้าไปในผิวหนังได้ลึกถึง 2 ซม. เป็นอันตรายเมื่อฝังอยู่ ณ ที่ใด ก็จะทำลายเนื้อเยื่อบริเวณนั้น เช่น 1101 I อาจสะสมที่ต่อมไทรอยด์ได้เช่นเดียวกับ iodine ที่ไม่เป็นกัมมันตรังสี สามารถชักนำให้เกิดมะเร็งได้ สิ่งที่จะกั้นรังสีbata ได้คือ แผ่นพลาสติก กระจก อะลูมิเนียม แต่พลาสติกและกระจกจะค่อยๆ เปราะ เมื่อถูกรังสีที่เข้มข้นมาก [สิ่งแวดล้อม]
Cosmic radiationรังสีคอสมิก, รังสีจากอวกาศซึ่งเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลก มีองค์ประกอบโดยประมาณ ได้แก่ โปรตอนร้อยละ 87 รังสีแอลฟาร้อยละ 11 รังสีอนุภาคหนักที่มีเลขเชิงอะตอมระหว่าง 4 ถึง 26 ร้อยละ 1 และ อิเล็กตรอนร้อยละ 1
cosmic raysรังสีคอสมิก, รังสีที่มีพลังงานสูงจากนอกโลก ประกอบด้วยอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า ส่วนมากเป็นโปรตอน และมีอิเล็กตรอน รังสีแอลฟาและนิวเคลียสของธาตุบางธาตุปนอยู่ด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gamma rayรังสีแกมมารังสีที่มีอำนาจการทะลุทะลวงสูง ส่งผ่านไปได้ในอากาศเป็นระยะทางไกลไชทะลุของบางอย่างได้ เช่น กระดาษ แผ่นพลาสติก แผ่นโลหะบางๆ ต้องใช้กำแพงคอนกรีตจึงจะกั้นไว้ได้ เช่น 60Co รังสี gamma เป็นอันตรายต่อร่างกายมาก เพราะไชผ่านเข้าไปได้ลึก และทำให้โมเลกุลที่มันตกกระทบกลายเป็น ion เป็นเหตุให้เคมีของโมเลกุลเปลี่ยนไป หรือเซลล์ตาย และยังผลกระทบต่อไปจนกระทั่งอวัยวะถูกทำลาย [สิ่งแวดล้อม]
Infrared รังสีอินฟราเรด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Radiologyรังสีวิทยา [TU Subject Heading]
rayรังสี, ลำแคบ ๆ ของการแผ่รังสี หรือแผนภาพที่สมมติขึ้นแทนลำแคบ ๆ เช่น ลูกศร เพื่อใช้หาตำแหน่งของวัตถุและภาพในระบบของกระจกและเลนส์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Reflected global radiationรังสีสะท้อนของรังสี ของโลก [อุตุนิยมวิทยา]
shortwave radiationรังสีคลื่นสั้น [อุตุนิยมวิทยา]
Terrestrial radiationรังสีจากพื้นโลก, รังสีจากสารกัมมันตรังสีที่มีอยู่บนพื้นโลก เป็นรังสีที่มนุษย์ได้รับจากภายนอกร่างกายปีละประมาณ 410 ไมโครซีเวิร์ต ส่วนที่มีผลเป็นปริมาณรังสีต่อมนุษย์คือรังสีแกมมา ซึ่งปลดปล่อยมาจากนิวไคลด์รังสีที่มีกำเนิดมาพร้อมกับโลก (ดู Primordial radionuclides) ได้แก่ สารกัมมันตรังสีในอนุกรมยูเรเนียม อนุกรมทอเรียม และสารกัมมันตรังสีโพแทสเซียม (K-40)
Actinide seriesอนุกรมแอกทิไนด์, กลุ่มธาตุในตารางพีริออดิก ตั้งแต่ลำดับที่ 89 แอกทิเนียม (actinium, Ac) จนถึงลำดับที่ 103 ลอว์เรนเซียม (lawrencium, Lr) รวม 15 ธาตุ ซึ่งเป็นธาตุกัมมันตรังสีทั้งสิ้น [นิวเคลียร์]
Actinometerแอคทินอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดความเข้มของพลังงานการแผ่รังสี [อุตุนิยมวิทยา]
Ambient dose equivalentปริมาณรังสีสมมูลโดยรอบ, ปริมาณรังสีสมมูลที่อ้างอิงกับทรงกลมไอซีอาร์ยู ใช้ในการปรับเทียบปริมาณรังสียังผลของเครื่องมือตรวจวัดรังสี (ดู ICRU sphere ประกอบ)
Annihilationประลัย, ปฏิกิริยาระหว่างอนุภาคกับปฏิยานุภาคของอนุภาคนั้นๆ แล้วอนุภาคทั้งสองหายไปกลายเป็นรังสีแกมมาพลังงานเท่ากันเคลื่อนที่ออกไปในทิศทางตรงข้ามกัน เช่นการรวมตัวของอิเล็กตรอนกับโพซิตรอน ได้รังสีแกมมาพลังงานรวม 1.02 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์
Atomic energyพลังงานอะตอม, พลังงานที่ปลดปล่อยออกมาเมื่อมีการแบ่งแยกนิวเคลียสหรือการหลอมนิวเคลียสของอะตอม หรือจากการสลายของสารกัมมันตรังสี ปัจจุบันนิยมใช้ “พลังงานนิวเคลียร์" [นิวเคลียร์]
Activityกัมมันตภาพ, การสลายของนิวไคลด์กัมมันตรังสีต่อหน่วยเวลา ปัจจุบันหน่วยที่ใช้ คือ เบ็กเคอเรล คำนี้ตามรายงานฉบับที่ 33 ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศด้านหน่วยและการวัดรังสี (International Commission on Radiation Units and Measurement: ICRU No. 33) ให้ความหมายว่า เป็นจำนวนของนิวไคลด์กัมมันตรังสีในขณะใดขณะหนึ่งที่สลายเปลี่ยนแปลงไปต่อวินาที (ดู Becquerel, Bq และ Curie, Ci ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Alpha particleอนุภาคแอลฟา, อนุภาคที่มีประจุบวก ประกอบด้วยโปรตอน 2 อนุภาค และนิวตรอน 2 อนุภาค ซึ่งเหมือนกับนิวเคลียสของฮีเลียม-4 มีความสามารถในการทะลุทะลวงต่ำ ผ่านอากาศได้เพียง 2-3 เซนติเมตร และไม่สามารถทะลุผ่านแผ่นกระดาษหรือผิวหนังได้ อนุภาคแอลฟาเกิดจากการสลายของสารกัมมันตรังสีบางชนิด เช่น ยูเรเนียม และทอเรียม [นิวเคลียร์]
Attenuationการลด (ความเข้มของรังสี), การลดลงของความเข้มของรังสีเมื่อผ่านสสารเนื่องจากกระบวนการดูดกลืนและการกระเจิงรังสี [นิวเคลียร์]
auroraแสงออโรรา, สีแสงที่เกิดบริเวณขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ เนื่องจากแก๊สบริเวณขั้วโลกถูกกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กที่มีพลังงานสูงในบริเวณขั้วแม่เหล็กโลก ทำให้แก๊สเหล่านั้นปล่อยรังสีออกมา มีแสงสีต่าง ๆ รูปร่างเป็นระย้าคล้ายม่าน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Autoradiographภาพรังสีในตัว, ภาพบันทึกการกระจายของรังสีจากสารกัมมันตรังสีในวัตถุหรือสิ่งมีชีวิต โดยวางวัตถุนั้นไว้ใกล้แผ่นฟิล์มถ่ายภาพหรือเยื่อไวแสง (emulsion) รังสีที่แผ่ออกมาจะทำให้เกิดภาพบนแผ่นฟิล์มหรือเยื่อไวแสง
Avertable doseปริมาณรังสีลดได้, ปริมาณรังสีที่ได้รับซึ่งสามารถลดได้ ถ้ามีการใช้มาตรการป้องกัน
Averted doseปริมาณรังสีลดลง, ปริมาณรังสีที่ป้องกันได้เมื่อใช้มาตรการป้องกัน ซึ่งเป็นผลต่างของปริมาณรังสีที่คาดว่าจะได้รับ ในกรณีที่ไม่ใช้และใช้มาตรการป้องกัน [นิวเคลียร์]
Bariumแบเรียม,แบเรี่ยม,สารทึบรังสี,สารประกอบธาตุแบเรียม [การแพทย์]
Beam Direction, Use Fullการเลือกทิศทางของรังสี [การแพทย์]
Bologramโบโลแกรม หรือกราฟวัดพลังงานการแผ่รังสี [อุตุนิยมวิทยา]
Bolometerโบลอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดพลังงานการแผ่รังสี [อุตุนิยมวิทยา]
Bronchial Angiographyการถ่ายภาพรังสีหลอดเลือดบร็องเฆียล [การแพทย์]
Clean bombคลีนบอมบ์, ระเบิดนิวเคลียร์ที่มีฝุ่นกัมมันตรังสีเกิดขึ้นค่อนข้างน้อย
Clearanceการปล่อยผ่าน, 1. การให้สารกัมมันตรังสีหรือวัสดุกัมมันตรังสีพ้นจากการดำเนินการภายใต้การควบคุมทางด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
Confinementสิ่งกักกั้น, สิ่งที่สร้างขึ้นล้อมอุปกรณ์หลักของโรงงานนิวเคลียร์ เพื่อป้องกันหรือบรรเทาการปล่อยวัสดุกัมมันตรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อมในสภาวะการทำงานปกติหรือกรณีเกิดอุบัติเหตุ เช่น บ่อน้ำแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
Contaminant สารปนเปื้อน สิ่งที่ไม่พึงประสงค์หรือสารมลพิษที่ปรากฏอยู่ ในน้ำ อากาศหรือ ดินมักใช้กับมลพิษเสี่ยงอันตรายหรือสารกัมมันตรังสี [สิ่งแวดล้อม]
Contaminationการเปื้อนสารกัมมันตรังสี, สารกัมมันตรังสีทั้งในรูปของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ที่ปนเปื้อนในอาหาร น้ำ อากาศ หรือเปรอะเปื้อนที่พื้นผิววัสดุ อุปกรณ์ ร่างกาย และหรือบริเวณที่ต้องการใช้งาน ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่เจตนา เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ [นิวเคลียร์]
Carbon-14คาร์บอน-14, ไอโซโทปกัมมันตรังสีของธาตุคาร์บอน มีครึ่งชีวิต 5,730 ปี เกิดขึ้นในบรรยากาศชั้นบนของโลก โดยอนุภาคนิวตรอนที่เกิดมาจากรังสีคอสมิกไปชนนิวเคลียสของธาตุไนโตรเจนเกิดเป็นคาร์บอน-14 และถูกออกซิไดส์ไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่วงจรของสิ่งมีชีวิต หลังจากสิ่งมีชีวิตตายไป จะไม่มีการแลกเปลี่ยนกับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศอีก คาร์บอน-14 ที่มีอยู่ก็จะสลายลดลงด้วยอัตราที่สามารถทราบได้ จึงใช้ในการคำนวณอายุซากสิ่งมีชีวิตและวัตถุโบราณที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ
Containmentอาคารคลุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์, อาคารหรือสิ่งก่อสร้างชั้นนอกที่ออกแบบให้มีความแข็งแรงเป็นพิเศษเพื่อป้องกันเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จากอุบัติภัยภายนอก และเพื่อไม่ให้สารกัมมันตรังสีแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมกรณีเกิดอุบัติเหตุภายในอาคารหรือสิ่งกักกั้นชำรุดหรือเสียหาย
Controlled areaพื้นที่ควบคุม, พื้นที่ที่ต้องมีมาตรการป้องกันและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะในการควบคุมการรับรังสีจากการทำงาน หรือจำกัดการเปื้อนของสารกัมมันตรังสีไม่ให้แพร่กระจายออกไปในระหว่างการทำงานเพื่อหลีกเลี่ยง หรือจำกัดโอกาสการได้รับรังสี
Coronary angiographyการบันทึกภาพหลอดเลือดหัวใจด้วยรังสี [TU Subject Heading]
Counterเครื่องนับรังสี, อุปกรณ์ตรวจหาการแผ่รังสี หรือเครื่องสำรวจรังสี ซึ่งตรวจหาและวัดการแผ่รังสี จากการแตกตัวเป็นไอออน โดยแสดงเป็นผลรวมสะสม หรืออัตราการแผ่รังสี [นิวเคลียร์]
curieคือ หน่วยเดิมที่วัดอัตราการสลายตัวของนิวไคลด์กัมมันตรังสี 1 คูรีหมายถึงการสลายตัวของนิวไคลด์กัมมันตรังสี3.7x1010 ครั้งต่อวินาที หน่วยคูรีนี้มาจากการสลายตัวโดยประมาณของธาตุเรเดียมหนัก 1 กรัม ปัจจุบันใช้หน่วยเป็นเบ็กเคอเรล โดย 1 คูรี = 3.7x1010เบเคอเรล หน่วยคูรีนี้ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่มารีคูรี ซึ่งเป็นผู้ค้นพบธาตุเรเดียมในปี พ.ศ. 2441 [พลังงาน]
Daughter nuclideนิวไคลด์ลูก, นิวไคลด์ที่เกิดจากการสลายกัมมันตรังสีของนิวไคลด์ใดๆ ซึ่งเรียกว่า นิวไคลด์แม่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
radiation (n.) รังสี See also: พลังงานจากรังสีหรือคลื่น
ray (n.) รังสี See also: รัศมี, ลำแสง Syn. beam, flash, light, gleam
cosmic ray (n.) รังสีคอสมิก
radiation therapy (n.) รังสีบำบัด See also: การรักษาโรคด้วยรังสี
radiotherapy (n.) รังสีบำบัด See also: การรักษาโรคด้วยรังสี Syn. radiation therapy
radiology (n.) รังสีวิทยา
ultraviolet (n.) รังสีอัลตราไวโอเลต
ultraviolet ray (n.) รังสีอัลตราไวโอเลต
roentgen (n.) รังสีเอ็กซ์
x ray (n.) รังสีเอ็กซ์ See also: รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งซึ่งมีความยาวคลื่นอยู่ระหว่าง 0.01 - 10 นาโนเมตร
x-ray (n.) รังสีเอ็กซ์ See also: รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งซึ่งมีความยาวคลื่นอยู่ระหว่าง 0.01 - 10 นาโนเมตร
gamma ray (n.) รังสีแกมมา
actinium (n.) ธาตกัมมันตรังสีทีมีสัญลักษณ์ Ac
actinology (n.) วิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวกับรังสีของแสงและปฏิกิริยาของแสง
activate (vt.) ทำให้เป็นกัมมันตภาพรังสี
alpha ray (n.) ลำรังสีของกลุ่มอนุภาคแอลฟา
americium (n.) ธาตุกัมมันตรังสีที่เกิดจากการยิงธาตุฮีเลียมด้วยธาตุยูเรเนียมและพลูโตเนียม
beam (vt.) แผ่รังสี Syn. ray
decay (n.) การสลายกัมมันตรังสี (ทางนิวเคลียร์ฟิสิกส์) See also: การสลายอนุภาคหรือรังสี Syn. disintegration, degeneration, radioactive decay
disintegration (n.) การสลายกัมมันตรังสี (ทางนิวเคลียร์ฟิสิกส์) See also: การสลายอนุภาคหรือรังสี Syn. degeneration, radioactive decay
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Shelley has been through extensive chemo and radiation, and according to the C. T. , A liver resection at this point could be curative.แชลลี่ได้รับ คีโม และ รังสี และดูจาก CT แล้ว อาการของตับในตอนนี้มีโอกาษหายได้
Uv rays can't penetrate.รังสี UV ผ่านเข้ามาไม่ได้
"Rays of light fall upon the river banks"รังสีของแสงที่ตกอยู่ตามฝั่งแม่น้ำ"
The cosmic rays that Victor Hess detected in the skies above Austria posed a mystery to scientists.รังสีคอสมิกที่วิคเตอร์เดิมที่ตรวจพบ ในท้องฟ้าเหนือออสเตรียวาง ลึกลับที่นักวิทยาศาสตร์
Cosmic rays can rip through DNA.รังสีคอสมิกสามารถตัดผ่านดีเอ็นเอ
The cosmic rays will travel from this generator to this chamber.รังสีคอสมิคจะเดินทาง จากเครื่องกำเนิดมาที่ห้องนี้.
The radiation must be coming from above.รังสีจะต้องมาจากด้านบน
The radiation will penetrate a mile into the Earth's crust! Do you hear me?รังสีจะผ่านลึกลงไปในโลกเป็นไมล์เลย คุณได้ยินผมไหม
For your exposure to earth's sun......รังสีดาวอาทิตย์ที่เจ้าได้รับมาบนโลกมนุษย์ ไม่มีผลต่อยานของเรา
The radiation must be affecting the engines again.รังสีต้องส่งผลกระทบต่อพลังงานอีกแน่
Residual radiation is still spotty, but the soil contamination is close to zero.รังสีที่ตกค้างจากอาวุธยังคงมีอยู่บางส่วน อัตราการปนเปื้อนของรังสีเข้าใกล้ ศูนย์
Lingering radiation meant that anyone who died became a zombie.รังสีที่แผ่วเบาก็จะยัง ทำให้ใครก็ตามที่ตายฟื้นอยู่ดี
It's the radiation that the entity is after.รังสีนั่นคือสิ่ง ที่เกิดขึ้นทีหลัง
Nuclear radiation, turned him from a small grub into a 350' tall monster, that attacked Tokyoรังสีนิวเคลียร์เปลี่ยนเขาให้กลายเป็น\ สัตว์ประหลาดสูง 350 ฟุต ที่เข้าไปทำลายโตเกียว
A hypernova spews so much radiation into space-- not just light, but X-rays and gamma rays-- that planets that are dozens or perhaps hundreds of light-years away could be stripped of their atmospheres and bathed in deadly radiation.รังสีมากเข้าไปเขียนแล้ว ไม่ได้เป็นเพียงเบา แต่รังสีเอกซ์และรังสีแกมมา ว่าดาวเคราะห์ที่มีหลายสิบ
Sorry. Science class is over.รังสีสูงกว่า 10 เอ็กตร้าเฮิรตซ์ โทษทีน่ะ เเต่คาบเรียนวิทยาศาสตร์จบเเล้ว
Your X rays won't penetrate her body.รังสีเอกซเรย์ของแกผ่านตัวเธอไม่ได้หรอก
Increase your Cursing.รังสีแห่งความปรารถนา
Get out. Increase your Cursing, I have to get off this one.รังสีแห่งความปรารถนา ฉันต้องรีบออกจา่กหัวข้อนี้โดยเร็ว
They can't stay exposed to that radiation for more than 15 minutes.พวกเขาไม่สามารถอยู่สัมผัสกับ รังสีที่ เป็นเวลานานกว่า 15 นาที วิธีการของการเต้นของชีพจร ของเขา?
Look how it glitters in that thick, black nest of hair.ดูวิธีการที่จะส่องประกายในการที่หนารังสีดำของผม
Normal, infrared and ultraviolet lenses.ปกติเลนส์อินฟราเรดและ รังสีอัลตราไวโอเลต
We've got several small radiation sources, but no leaks.มีคลื่นรังสีอยู่หลายจุด แต่ไม่เป็นอันตราย
All radiation badges will be collected at 5:00 p.m. this afternoon.อุปกรณ์ในการส่องรังสีจะถูกรวบรวมตอน 5 โมงเย็น เย็นนี้
There's like this cancer-causing ray of spirit hateมันมี รังสีอำหมิตของความเกลียดชัง
[Cosmic Ray](รังสีที่แผ่จากอวกาศมายังโลก)
Just get out of Radiation Stinks now, or Dinoco is history, you hear me?เพิ่งได้รับจากการฉายรังสี ตอนนี้หรือ ดีโนโค เป็นประวัติศาสตร์ที่คุณได้ยินฉัน?
A cloud of radiation engulfed our great planet.เมฆรังสีแผ่ปกคลุมทั่วโลกของเรา
The sun's radiation comes in in the form of light waves and that heats up the Earth.ดวงอาทิตย์แผ่รังสีความร้อนมาในรูปของคลื่นแสง มันทำให้โลกร้อนขึ้น
And then some of the radiation that is absorbed and warms the Earth is reradiated back into space in the form of infrared radiation.การแผ่รังสีบางส่วนที่โลกดูดซับไว้และสร้างความอบอุ่นให้กับโลก ก็มีการแผ่กลับออกไปสู่อวกาศ ในรูปของการแผ่รังสีอินฟราเรด
And some of the outgoing infrared radiation is trapped by this layer of atmosphere and held inside the atmosphere.บางส่วนของการแผ่รังสีอินฟราเรดขาออกนี้ถูกกักไว้ โดยชั้นบรรยากาศนี้ และเก็บมันไว้ภายใน
And what that does is it thickens this layer of atmosphere, more of the outgoing infrared is trapped.การทำเช่นนี้ทำให้ชั้นบรรยากาศหนาขึ้น การแผ่รังสีอินฟราเรดออกไปก็ยิ่งถูกกักไว้มากขึ้น
Resistant to radiation.ทนต่อสารกัมมันตภาพรังสี
He's putting out 1800 curies of radiation.เขามีระดับรังสีสูงกว่า 1800
So they're gonna run Sprague through decontamination.เราจะเอาเขาไปกำจัดรังสีอันตราย
This guy puts out 1,800 curies of radiation without ever coming in contact with nuclear material.หนุ่มคนนี้ปล่อยรังสี 1,800 คิวรี่ ทั้งๆที่ไม่เคยแม้แต่สัมผัสกับสารกัมมันตรังสี
Look, I don't know anything about any nuclear material!เอาละ,ฉันไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับสารกัมมันตรังสี
The doctor said she had radiation poisoning.หมอบอกว่า เธอได้รับพิษจากรังสี
Did he tell you where the nuclear material is?เขาบอกคุณหรือไม่ว่าสารกัมมันตรังสีอยู่ที่ไหน?
(woman) DR. FISHMAN TO RADIOLOGY.คุณหมอฟิชแมนเชิญที่ห้องฉายรังสีคะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รังสี
Back to top