ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระเบียบวินัย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระเบียบวินัย*, -ระเบียบวินัย-

ระเบียบวินัย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระเบียบวินัย (n.) discipline See also: code of conduct
English-Thai: HOPE Dictionary
children of godn. คริสต์ศาสนานิกายหนึ่งที่เคร่งครัดมีระเบียบวินัยมากและอยู่กันเป็นชุมชน
disciplinable(ดิส'ซะพลินนะเบิล) adj. ซึ่งสั่งสอนได้,ซึ่งทำเป็นระเบียบวินัยได้
disciplinarian(ดิสซะพลิเน'เรียน) n. ผู้ยึดถือระเบียบวินัย,ผู้ควบคุมหรือบังคับให้เป็นไปตามระเบียบวินัย. adj. เกี่ยวกับระเบียบวินัย
discipline(ดิส'ซะพลิน) n. วินัย,ระเบียบวินัย,การฝึกฝน,การลงโทษ,สาขาวิชา,ศิลปปฎิบัติ,วินัยทางศาสนา vt. ฝึกฝน,ทำให้มีวินัย,ลงโทษ,แก้ไข., See also: discipliner n., Syn. order
giabbr. government issue,ทหารที่กองทัพสหรัฐอเมริกา adj. เคร่งครัดต่อระเบียบวินัย
indiscipline(อินดิส'ซะพลิน) n. การขาดวินัย,การขาดระเบียบวินัย
martinet(มาร์'ทิเนท) n. ผู้เคร่งครัดในระเบียบวินัย, See also: martinetish,adj. martinetism n., Syn. disciplinarian
master-at-arms(มาส'เทอะ อัท'อาร์มซ) n. ทหารเรือชั้นจ่ามีหน้าที่ควบคุมวินัยในเรือ,เจ้าหน้าที่ควบคุมความมีระเบียบวินัย pl. masters-at-arms
self-disciplinen. การควบคุมตัวเอง,การบังคับใจตนเอง,การควบคุมอารมณ์ตัวเอง,การรักษาระเบียบวินัยของตัวเอง. -self-disciplined adj.
undisciplined(อันดิส'ซิพลินดฺ) adj. ไม่มีระเบียบวินัย,ไม่ได้รับการฝึกฝน,มั่ว,เปะปะ,ตามอำเภอใจ
unruly(อันรู'ลี) adj. ไม่ยอม,ดื้อรั้น,ไม่สามารถปกครองได้,ควบคุมไม่อยู่,ไม่รักษาระเบียบวินัย., See also: unruliness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
discipline(n) ระเบียบข้อบังคับ,ระเบียบวินัย,การลงโทษ,การฝึกฝน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
disciplinarian (n.) ผู้ยึดถือระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด See also: ผู้เคร่งครัด Syn. martinet
disciplinary (adj.) ซึ่งยึดถือระเบียบวินัย See also: ซึ่งเคร่งครัดในกฎระเบียบ
discipline (vt.) ทำให้อยู่ในระเบียบวินัย See also: ทำให้เชื่อฟัง
indiscipline (n.) การขาดระเบียบวินัย Ops. discipline
martinet (n.) ผู้เคร่งครัดในระเบียบวินัย Syn. disciplinarian, moralist
self-discipline (n.) ความมีระเบียบวินัยในตัวเอง See also: การรู้หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง Syn. temperance, self-restraint
uncorrect (adj.) ซึ่งไม่มีระเบียบวินัย See also: ซึ่งไม่อยู่ในความควบคุม, ซึ่งไม่ได้รับการฝึกฝนไว้ Syn. untrained, uncontrolled Ops. disciplined
undisciplined (adj.) ซึ่งไม่มีระเบียบวินัย See also: ซึ่งไม่อยู่ในความควบคุม, ซึ่งไม่ได้รับการฝึกฝนไว้ Syn. untrained, uncorrect, uncontrolled Ops. disciplined
untrained (adj.) ซึ่งไม่มีระเบียบวินัย See also: ซึ่งไม่อยู่ในความควบคุม, ซึ่งไม่ได้รับการฝึกฝนไว้ Syn. uncorrect, uncontrolled Ops. disciplined
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Discipline. Gentlemen, discipline!ระเบียบวินัย ท่านสุภาพบุรุษ ระเบียบวินัย
Discipline, precision.ระเบียบวินัย, ความแม่นยำ
I've got a disciplinary hearing. Well,ระเบียบวินัยของฉันมันเรียกร้อง
Discipline and the Bible.ระเบียบวินัยและพระคัมภีร์
He kicked some money upstairs to Paulie, but that was it.เขาแบ่งบางส่วนไปให้พอลลี่ ก็แค่ระเบียบวินัย
They are not as disciplined... and they let their emotions interfere with their duty.พวกมันไม่มีระเบียบวินัย... พวกมันยังเอาแต่คิดเรื่องตัวเอง ไม่ห่วงหน้าที่
Who did that? People! Responsibility.ฝีมือใคร นักเรียน ระเบียบวินัย
The boy needs discipline, Anne.เด็กต้องมีระเบียบวินัย แอน
They're undisciplined,inarticulate,and they have a lot to learn about respect.พวกเขาทั้งไม่มีระเบียบวินัย นิ่งดูดาย และพวกเขายังต้องเรียนรู้เกี่ยวกับความเคารพ
You're not that smart. You lack focus and discipline.ว่าเธอหนะ ทั้งไม่ฉลาด ขาดสมาธิ ไร้ระเบียบวินัย
You have no idea what it takes to be a knight - courage, fortitude, discipline.นายไม่รู้หรอกว่าอัศวินน่ะต้องมีอะไรบ้าง ความมีระเบียบวินัย
She needs the discipline.เธอต้องการระเบียบวินัย
I'm better suited to a life of thought, debate, intellectual discipline.ผมเหมาะกับชีวิตที่ใช้ความคิด การถกเถียง และความมีระเบียบวินัยทางปัญญา
And to instill order.และอยู่ในระเบียบวินัย
It is a matter of discipline.เพื่อความมีระเบียบวินัย
Order in successful societies depends upon enforced rules.สังคมที่มีระเบียบวินัย ขึ้นอยู่กัีบการบังคับใช้กฎหมาย
Because I didn't want my husband disciplined.เพราะฉันไม่ได้ต้องการสามีที่มีระเบียบวินัย
We need to be in full military discipline.เราต้องยึดระเบียบวินัยทหารให้เคร่งครัด
They may not be much for manners, but they're pretty handy in a fight.พวกเขาอาจจะไม่มีระเบียบวินัยนัก แต่สู้รบได้ดีทีเดียว
Such lawlessness will only be encouraged when being screeched at by that Glee Club!ก็เพราะว่ามีการสนับสนุน ให้กับพวกไร้ระเบียบวินัย เมื่อมีการเต้นเร้งเต้นกาโดยกลีคลับ
There's the disciplinarian... the smotherer... and the negotiator...มีทั้งเคร่งระเบียบวินัย พวกโอ๋เด็ก และต้องเจรจาต่อรอง
Some disciplinary trouble, but basically a good kid.มีปัญหาเรื่องระเบียบวินัย แต่โดยพื้นฐานแล้วเป็นเด็กดี
I know that you're a smart, methodical cop with great instincts.ฉันรู้ว่าคุณคือตำรวจที่ฉลาด มีระเบียบวินัย และสัญชาตญาณที่ดีเยี่ยม
All right, well, look for kids who had disciplinary issues before they came here.เอาละ หาเด็กๆที่มีปัญหาเรื่องระเบียบวินัย ก่อนที่พวกเขามาที่นี่
To overcome trauma, you need to keep confronting the source of your shock.เพื่อให้หายจากการช็อคนั้น ฉันเลยต้องไปพบเธออย่างมีระเบียบวินัย
If you're not willing, then we'll have to hold a disciplinary committee meeting.ถ้าเธอไม่เต็มใจ เราก็จะมีประชุมคณะกรรมการระเบียบวินัย
From now on, you must strictly observe military discipline. Understand?เจ้าต้องทำตามระเบียบวินัยของทหารอย่างเคร่งครัดเข้าใจนะ?
And make every effort to complete my duties in a disciplined manner.และจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อปฎิบัติตามหน้าที่และระเบียบวินัย
So, he's disciplined.เพราะฉะนั้น เขามีระเบียบวินัย
They all owe their success to ballet because it gives them discipline and grace, it embodies our emotions, it's breathtaking in its beauty, and most importantly, it expresses what cannot be put into words.พวกเขาติดหนี้ ความสำเร็จต่อบัลเล่ต์ เพราะบัลเล่ต์ให้ ความมีระเบียบวินัยและสง่างามแก่เขา มันส่งเสริมอารมณ์ของเรา
I mean, I have a hot head, an inability to tolerate discipline...ฉันหมายความว่าฉันมีหัวร้อน ไม่สามารถที่จะทนต่อความมีระเบียบวินัย ...
It's good for discipline.มันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับการมีระเบียบวินัย
Straight "A" student, perfect disciplinary record.เด็กเรียนเกรดเอรวด ระเบียบวินัยดี
No offense to family but the kid's causing unnecessary to the good order and discipline of this jail.ไม่มีความผิดให้กับครอบครัว แต่เด็กที่ไม่จำเป็นก่อให้เกิด ลำดับที่ดีและระเบียบวินัยของคุกนี้
I will not have our work undone by your lack of discipline! Ah! Give me one good reason I should not peel you like a grape.ผมจะไม่ยอมให้งานของเราต้องพัง ก็เพราะว่าความไร้ระเบียบวินัยของคุณ ให้เหตุผลดีๆมาซักข้อ เพื่อที่ผมจะได้ไม่ลอกหนังของคุณออกเหมือนกับองุ่น
Carter, I got that disciplinary report you wanted on Detective Stills.คาร์เตอร์ ผมได้รายงานระเบียบวินัยที่คุณต้องการ ของนักสืบ สติล
Dog owners tend to be very regimented.เจ้าของสุนัขต้องมีระเบียบวินัยมาก
You have already broken every rule in the book... curfew, dust discipline, you "got big" for no reason.เธอละเมิดกฎทุกข้อในตำรา ระเบียบวินัย, ตารางเวลา, เธอ "แปลงกายให้ตัวใหญ่" แบบไม่มีเหตุผล
Well, if she wants to be a field agent, she'll need a supervising officer -- someone disciplined, someone good.ถ้าเธออยากเป็น สายลับของฟิลด์ เธอคงต้องการหัวหน้าฝ่าย ใครบางคนที่มีระเบียบวินัย บางคนที่เก่ง
Jenny's psych reports characterize her as disciplined and methodical.รายงานด้านจิตวิทยาของเจนนี่บ่งบอกว่าเธอ เป็นคนที่รักษาระเบียบวินัย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระเบียบวินัย
Back to top