ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รวมพล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รวมพล*, -รวมพล-

รวมพล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รวมพล (v.) mobilize See also: assemble, prepare, gather, raise an army
รวมพล (n.) assembly See also: meeting Syn. ประชุม
English-Thai: HOPE Dictionary
assembly(อะเซม'บลี) n. ชุมนุมชน,การชุมนุม,การมั่วสุม,ที่ประชุมสภา,สมัชชา,สัญญาณรวมพล,การเคลื่อน (รถถังหรือทหาร) ,เข้าสู่บริเวณหนึ่ง,ประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักร, Syn. collection, meeting ###A. dispersal, separation)
concentration(คอนเซินเทร'เชิน) n. ความเข้มข้น,ระดับความเข้มข้น,ความตั้งอกตั้งใจ,ภาวะที่เข้มข้น,สิ่งที่เข้มข้น,การรวมพล,ความใส่ใจในสาขาวิชาหนึ่ง, Syn. convergence,mass ###A. scattering
slogan(สโล'เกิน) n. คำขวัญ,คติพจน์,คำพาดหัว,คำโฆษณา,เสียงร้องรวมพล,เสียงร้องรบ
English-Thai: Nontri Dictionary
buildup(n) การเตรียมตัว,การสะสม,การรวมพล,การพัฒนา,การเสริม
muster(n) การรวมพล,การรวบรวม,การชุมนุม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
assembly (n.) สัญญาณรวมพล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Reassele at the fallen base!รวมพลที่ซากตึกตรงนั้น!
ZEUS: Together now, brother!รวมพลังกันเลย น้องข้า
Together with the power of 6 crystals, you can destroy them once and for all.รวมพลังของคริสตัลทั้ง 6 คุณสามารถทำลายพวกมันทันที หนึ่งในนั้น ไม่ก็ทั้งหมด
What's this?อะไรอีกล่ะ รวมพลังกันเรอะ
I'm the chauffeur for the Democratic Party.ผมเป็นคนขับรถ ของงานรวมพลประชาธิปไตย
It has been a pleasure, My Queen, and an honor, but time is short and Aslan himself has asked me to gather more troops.เวลาเหลือไม่มากแล้ว ท่านอัสลานกำลังรวมพลอยู่
I want that tree up to muster.ฉันต้องการต้นไม้ไว้รวมพล.
This is it, right here. L-right, 26 toss. On one.ตามแผนนะ ไอ-ไรท์ 26 ทอส รวมพลัง รวมพลัง
Do what you can to survive and join forces in the north caves.ทำไงก็ได้ให้รอดชีวิต แล้วมารวมพลด้านเหนือของถ้ำ
Lieutenant Oiso has ordered us to rendezvous at the east cave.หมวด โออิโซะ สั่งเรา.. ให้ไปรวมพลที่ถ้ำด้านเหนือ
Lieutenant Ito, I gave the order that all survivors retreat to the north caves.หมวดอิโตะ .. ผมได้ออกคำสั่งไปแล้ว ให้ผู้รอดชีวิตไปรวมพลด้านเหนือของถ้ำ
We need to get through the crossfire to reach the north... and join our forces at the front.ต้องฝ่าแนวยิงนั่น จะถึงฝั่งเหนือ... ไปรวมพลกับพวกด้านหน้าได้
All the survivors will engage in a General attack.ผู้ที่เหลือรอดอยู่ จะรวมพลเข้าโจมตี
So, a chocolate milk, all the cookies he can eat, and I'II tell you what.คุณสามารถเพ่งรวมพลังงานทั้งหมด ของคุณให้มันระเบิดออกในครั้งเดียว เขาบอกว่า
To be ready for change, we steady our hearts, curb our fears, muster our forces, and look for signs in the stars.เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง/Nเราทำจิตใจให้มั่นคง ขจัดความกลัว รวบรวมพลังกล้า และมองหาสัญญาณในหมู่ดาว
Make that three of us.เราต้องมารวมพลังเป็นสาม และ ถูกของเธอ
You're going to miss the rendezvous with the fleet if you don't hurry.เจ้าจะพลาดการรวมพลกับยานลำอื่นๆ ถ้าเจ้าไม่รีบ
General, we await the Malevolence at the rendezvous point.นายพล เรากำลังรอยานเมลโวแลนซ์อยู่ ณ จุดรวมพล
I'm en route to the rendezvous point, General.ข้ากำลังไปยังจุดรวมพล ท่านนายพล
Rendezvous at the south landing bay immediately for evacuation.ไปรวมพลที่ลานจอดทิศใต้ เดี๋ยวนี้ เพื่อเตรียมล่าถอย.
I'll transmit the coordinates for the rendezvous point.แล้วข้าจะส่งพิกัดจุดรวมพลไปให้
Ahsoka, I'll meet you at the rendezvous pointอาโซก้า ข้าจะไปพบเจ้าที่จุดรวมพล
This is it, all right?ตัดสินใจเดี๋ยวนี้ รวมพลังกันสู้ จะเอาหรือไม่เอา
We're rolling up nationals. We started ferrying people to the border.เรากำลังรวบรวมพลเรือนอเมริกัน แล้วเริ่มส่งพวกเขาข้ามชายแดนไปแล้ว
There's no shame in retreating to regroup, sir.การถอยเพื่อตั้งหลักรวมพลไม่ใช่สิ่งที่น่าอายเลยนะครับ
The precise amount of power necessaryความแม่นยำ ของผลรวมพลังงานจำเป็นมาก
If we pool our knowledge and resources, we should be able to stop it.ถ้าเรารวมพลังกัน เราน่าจะหยุดมันได้ครับ
While he consolidates his power.ในขณะที่เขารวบรวมพลัง ของเขาให้กลายเป็นหนึ่ง
We all gather to stop you.พวกเราจะรวมพลังกัน หยุดยั้งนาย
I've rounded up three brigades, sir. Where are we going?ข้ารวมพลมาได้สามกองพัน เรากำลังจะไปไหนกันครับ?
These are the coordinates for the rendezvous.นี่เป็นพิกัดของจุดรวมพล
And we will meet at the rendezvous point at 0700 exactlyและเราจะมารวมกันที่จุดรวมพลตอน 07.00 พอดี
In the meantime, they'll press on to the rendezvous point.ในขณะเดียวกัน พวกเขาพยายามไปที่จุดรวมพล
We need to mobilize now. Get the men together.เราต้องรวมพลเดี๋ยวนี้ เรียกทหารมารวมกัน
Are you sure this is the shortest way to the landing zone?ท่านแน่ใจนะครับ ว่านี่เป็นทางที่สั้นที่สุดที่นำไปสู่จุดรวมพล?
And after we've delivered Poggle to Coruscant, we'll rendezvous with you for the voyage to Dantooine.และหลังจากที่เราส่งตัวพอคเกิล ไปที่คอรัสซังแล้ว เราจะมารวมพลกับพวกเจ้า เพื่อเดินทางไปยังแดนทูอีน
Czechoslovakia, Poland and East Germany have mobilized their forces.เช็กโกสโลวาเกีย, โปแลนด์ และเยอรมันตะวันออก มีคำสั่งให้รวมพลกันแล้ว
Recapping the top stories in Salem, Oregon, both pro- and anti-vampire advocates rallied in anticipation of the state's upcoming ratification vote on the Vampire Rights Amendment.ใน Salem, Oregon, ทั้งผู้สนับสนุน และต่อต้านแวมไพร์ การรวมพลัง ความคาดหวังของรัฐใกล้จะเป็นจริงแล้ว การลงคะแนนสัตยบันเรื่องการกำหนดสิทธิ์ของแวมไพร์
Including a civilian with extensive military background?จะนับรวมพลเีิรือนที่มีความรู้ทางทหารอย่างกว้างขวางคนนี้มั้ย
Our battalion will join Hanneken's in our old position south of the airfield.หน่วยของเราจะไปรวมกับของ.. จอน แฮนนาเค่น ในจุดรวมพลเดิม..

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รวมพล
Back to top