ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยืนกราน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยืนกราน*, -ยืนกราน-

ยืนกราน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยืนกราน (v.) persist See also: resist, continue Syn. ขืน, ฝืน, ยืนยัน
ยืนกราน (v.) assert See also: insist, uphold
English-Thai: HOPE Dictionary
insist(อินซิสทฺ') vi.,vt. ยืนยัน,ยืนกราน,ยืนหยัด,เรียกร้อง., See also: insister n. insistly adv., Syn. urge,maintain,assert
insistent(อินซิส'เทินทฺ) adj. ยืนยัน,ยืนหยัด,ยืนกราน,หัวรั้น.
persist(เพอซิสทฺ',-ซิสทฺ') vt. ยืนกราน,ยืนหยัด,ดื้อรั้น,ดื้อ,เพียร,ทนทาน,ฝังแน่น, See also: persister n., Syn. persevere
persistence(เพอซิส'เทินซฺ,-ซิส-) n. การยืนกราน,ความดื้อรั้น,ความทนทาน,ความต่อเนื่อง,การมีอยู่เรื่อยไป
persistency(เพอซิส'เทินซฺ,-ซิส-) n. การยืนกราน,ความดื้อรั้น,ความทนทาน,ความต่อเนื่อง,การมีอยู่เรื่อยไป
persistent(เพอซิส'เทินทฺ) adj. ยืนกราน,ยืนหยัด,ดื้อ,ดื้อรั้น,ทนทาน,ฝังแน่น, Syn. persevering,firm
stickler(สทิค'เคลอะ) n. ผู้ยืนกรานในความคิดของตน,ปัญหายุ่งยาก
English-Thai: Nontri Dictionary
adamant(adj) เด็ดเดี่ยว,ยืนกราน,แข็งแกร่ง,ใจแข็ง
corroborate(vt) สนับสนุน,ทำให้แน่ใจ,ยืนยัน,ยืนกราน
corroboration(n) เครื่องสนับสนุน,การทำให้แน่ใจ,การยืนยัน,การยืนกราน
insistent(adj) รบเร้า,คะยั้นคะยอ,ยืนกราน
persist(vi) คะยั้นคะยอ,ดื้อดึง,ยืนกราน,ฝังแน่น
persistence(n) การคะยั้นคะยอ,การยืนกราน,ความดื้อดึง
persistent(adj) ดื้อ,ซึ่งยืนกราน,ซึ่งขัดขืน,ที่ติดตา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
persist (vi.) ยืนกราน See also: ดื้อแพ่ง Syn. endure, persevere Ops. desist, stop
persist with (phrv.) ยืนกราน See also: เพียรพยายามทำ Syn. persist in
hold out for (phrv.) ยืนกรานสำหรับ Syn. hang out for, stand out for
stick out for (phrv.) ยืนกรานเพื่อ Syn. hang out for, hold out of, stand out for
stickle at (phrv.) ยืนกรานใน See also: ยึดแน่นกับ
insistence (n.) การยืนกราน See also: คำยืนยัน
insistency (n.) การยืนกราน
persistence (n.) การยืนกราน See also: การดื้อแพ่ง Syn. steadfastness, tenacity Ops. stamina
steadfastness (n.) การยืนกราน See also: การดื้อแพ่ง Syn. tenacity Ops. stamina
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She insisted it was very urgentเธอยืนกรานว่ามันด่วนมากๆ
They insisted on staying rather than goingพวกเขายืนกรานที่จะอยู่มากกว่าไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I usually don't fall for things like that... but, God, he was just so... persistent, you know.โดยปรกติ ฉันจะไม่รับปากใครง่ายๆ สำหรับเรื่องแบบนี้ แต่, พระเจ้า, เขาเป็นคน ยืนกราน และตื๊อน่าดู, เธอก็รู้
That and that cunt Mab's insistence that we dress like we're fucking Disney characters.แล้วก็ที่นังราชินีแห่งแสง ยืนกราน ให้พวกเราแต่งตัวอย่างกับ ตัวละครดิสนี่ย์
But, if you insist, Toto.แต่, ถ้าคุณยังยืนกรานก็ได้, โตโต้.
What could I do if she insisted I drive her home for her goddamn hat?จะให้ผมทำไงถ้าเธอยืนกรานแบบนั้น ผมต้องขับพาเธอกลับบ้านเพื่อหมวกเหรอ
I must be allowed to insist on this.ผมต้องขออนุญาตที่จะยืนกรานในสิ่งนี้
I must insist on this, sir. I assure you that in this matter, argument is fruitless.ผมต้องยืนกรานในสิ่งนี้ครับ ผมทำให้คุณมั่นใจได้ว่า ในกรณีนี้การโต้เถียงนั้นเปล่าประโยชน์
No, he, uh, he insisted we call only you... though we had some trouble tracking you down.ไม่ เขายืนกรานให้โทรเรียกคุณคนเดียว แม้เราจะตามตัวคุณยากกว่า
The same reason you insist on going to save him.ด้วยเห็นผลเดียวกันกับที่ท่าน ยืนกรานที่จะไปช่วยเขา.
I could smell it, but the waitress kept saying to me,ผมได้กลิ่นอาหาร แต่พนักงานเสิร์ฟยืนกรานกับผมว่า
You have such a unique voice, and I don't say that to everybody.เธอยืนกรานอย่างเรื่องนั้นมาตลอด แล้วฉันก็ไม่ได้บอกใครเลย
But i insist to tell you whyแต่ฉันก็ยืนกรานที่สอนพวกเธอ ทำไม...
I didn't want to, but he insisted.ไม่ใช่ว่าฉันอยากหรอกนะ แต่เพราะว่าทอมยืนกราน
If Your Majesty insists on keeping them here...ถ้าท่านยืนกรานจะให้พวกนั้นอยู่
But he still insisted that we are lovers.แต่เขายืนกราน ว่าเราเป็นคนรักกัน
Look what've happened now when you insisted on solving it yourself.เห็นมั๊ยล่ะ คุณยืนกรานที่จะแก้ปัญหาเอง แล้วเป็นอย่างไรล่ะ
Well, I admit, I was suspicious of Mr. Bauer, but you were so adamant about his integrity that I just... looked for a way to reconcile the contradiction, so... thank you.คือ ผมยอมรับว่าสงสัยในตัวคุณบาวเออร์ แต่คุณยืนกรานหนักแน่นเรื่องความซื่อสัตย์ของเขา ผมเลยลองหาข้อมูลเพื่อลบข้อขัดแย้งดู
Ah, but still, no need to worry. Though perhaps not as great as mine, you two do show quite a bit of promise.ทำไมทามากิถึงยืนกรานเฉพาะเธอ ว่ามันไม่ใช่เรื่องของเธอล่ะ
Why must you insist on driving?ทำไมนายจะต้องยืนกรานที่จะขับรถไปด้วย?
You're gonna stand up for your friend...แกจะยืนกรานแทนเพื่อนแก... .
Um, Your Very Persistent Son Insisted That I Join You For Dinner.เอ่อ,ลูกชายหัวดื้อของคุณ ยืนกรานให้ฉันไปร่วมดินเนอร์ด้วย
Third, keep insisting that the suitcase is not mine.วิธีที่ 3,ให้ยืนกรานไว้ว่าไม่ใช่กระเป๋าของนาย
If you insist on doing so...ถ้าคุณยังยืนกรานที่จะทำแบบนี้
But, he insisted on doing it together.แต่เค้าก็ยังยืนกรานที่จะทำด้วยกัน
All right, well, I insist on paying you back immediately.ก็ได้ ผมยืนกรานที่จะจ่ายคุณคืนทันทีเลย
"And I salute its persistence"และฉันเคารพในการยืนกรานนั้น
All right, I'll do it if you are insisting so much.ตกลง ถ้าคุณยืนกราน ผมจะทำ
You have saved my family and I insist you stay here.คุณช่วยครอบครัวผมไว้ ผมยืนกรานให้คุณอยู่นี่
She stands to gain as much as he does if there were to be a financial settlement, which is not gonna happen because he's lying.เธอยืนกรานอีกครั้ง ถ้ามีข้อตกลงทางการเงิน อะไรที่จะไม่เกิดขึ้น จากการที่เขาโกหก
If you ever change your mind, if you ever feel like seeing her... you know, that would be okay too.ถ้าหากลูกยืนกรานให้เป็นเช่นนั้น ถ้าหากลูกไม่ต้องการเจอแม่อีก มันจะเป็นอย่างนั้นแน่
I imagine it must be overwhelming on your first day of classes... but your father insisted.ฉันนึกภาพออกว่ามันเต็มตื้นเพียงใด ในวันแรกของการเรียน แต่ว่าพอของเธอยืนกรานมา
So,are you just gonna stand there and and tell me that everything is all good?แล้ว นายยังจะยืนกราน และบอกกับฉันว่ามันเป็นเรื่องดีงั้นเหรอ?
We're doing this for you. I insist.เราตั้งใจทำเพื่อพวกคุณ ฉันยืนกราน
But they're still leaving in the morning.แต่เขาก็ยังยืนกรานจะกลับพรุ่งนี้
And, uh.. if I were you, I would insist.ถ้าฉันเป็นคุณ ฉัณคงยืนกรานค่ะ
Oh, w-well, then I guess-- I guess we insist.โอ้ ถ้างั้นพวกเราคงต้องยืนกราน
He offered, and when I tried to refuse, he insisted that it was the right thing to do.เค้ายืนกรานว่ามันเป็นสิ่งที่ควรจะทำ ? สิ่งที่ควรจะทำเหรอ ? เค้ายืนกรานว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกที่ควรจะทำ?
The great news is she insisted that she's not gonna change her mind, which means she's actually thought about changing her mind, which means she's not sure she's ready to be a mom, which means she's not ready to be a mom,เธอยืนกรานว่า... เธอไม่เปลี่ยนใจ นั่นหมายความว่าอันที่จริงแล้ว เธอคิดที่จะเปลี่ยนใจ
I don't mean to be insulting, but my former boss didn't insist on me coming here because of you or...ฉันไม่ได้คิดจะดูถูก แต่เจ้านายเก่าของฉัน ไม่ได้ยืนกรานให้ฉันมาที่นี่เพื่อพบคุณ หรือ...
You cant just claim to be my daughter and...ทำไมเธอถึงยืนกรานจังนะว่าเธอเป็นลูกสาวฉันทั้งๆที่ไม่มีหลัก...
The way you do that is to stop insisting that waiter collins is not among those boys killed up at that goddamn ranch;สิ่งที่คุณต้องทำ ก็คือเลิกยืนกรานซะที ว่าวอลเธอร์ คอลลินส์ ไม่ได้ถูกฆ่าไปพร้อมกับเด็กๆพวกนั้นที่ทุ่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยืนกราน
Back to top