ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยักยอก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยักยอก*, -ยักยอก-

ยักยอก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยักยอก (v.) embezzle See also: defraud, swindle, dupe, trick, thieve, misappropriate, peculate, pilfer, corrupt, cheat Syn. ฉ้อ, โกง, ยักแยก, ยัก
English-Thai: HOPE Dictionary
embezzlevt. ยักยอก,ฉ้อฉล., See also: embezzlement n. ดูembezzle embezzler n. ดูembezzle
misappropriate(มิสอะโพร'พริเอท) vt. ใช้ในทางที่ผิด ยักยอก., See also: misappropriation n.
peculatevt.,vi. ยักยอก,ขโมย., See also: pecualion n. peculator n.
pirate(ไพ'เรท) n. โจรสลัด,เรือโจรสลัด,ผู้ปล้นสะดม,ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรของผู้อื่น. -vt.,vi. ปล้นสะดม,กระทำพฤติกรรมที่เป็นโจรสลัด,ยักยอก,ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรของผู้อื่น,พิมพ์บทประพันธ์ของคนอื่น, See also: piratical,piratic adj. pirati
plunder(พลัน'เดอะ) vt.,vi.,n. (การ) ปล้น,ปล้นสะดม,ขโมย,โกง,ลัก,ยักยอก,ของที่ปล้นหรือขโมยมา, See also: plunderer n. plunderous adj., Syn. rob
purloin(เพอลอยน์',เพอ'ลอยน์) vt.,vi. ขโมย,ยักยอก,ลัก., See also: purloiner n.
English-Thai: Nontri Dictionary
embezzle(vt) ยักยอก,ฉ้อฉล,โกงกิน,ฉ้อโกง
embezzlement(n) การยักยอก,การฉ้อฉล,การโกงกิน,การฉ้อโกง
defalcation(n) การฉ้อโกง,การฉ้อฉล,การยักยอก
misapply(vt) ใช้ผิดที่,ใช้ในทางผิด,ยักยอก
misappropriate(vt) ใช้ผิด,ยักยอก
misappropriation(n) การใช้ผิด,การยักยอก
peculation(n) การทุจริต,การขโมย,การยักยอก
plunder(n) การปล้น,การปล้นสะดม,การลักขโมย,การยักยอก
plunderer(n) คนปล้น,ขโมย,คนยักยอก
purloin(vt) ลักขโมย,ฉกฉวย,ฉกชิง,ยักยอก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
embezzlementการยักยอก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
misappropriationการยักยอกทรัพย์ [ดู defalcation] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peculationการยักยอกทรัพย์สินของแผ่นดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plunderageการยักยอกสินค้าที่บรรทุกในเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
troverคดียักยอกทรัพย์สินหายที่เก็บได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Embezzlementยักยอก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
misappropriate (vt.) ยักยอก See also: ขโมย Syn. steal, rob, embezzle
peculate (vi.) ยักยอก See also: ขโมย, นำไปโดยไม่บอกกล่าว Syn. defraud, embezzle
peculate (vt.) ยักยอก See also: ขโมย, นำไปโดยไม่บอกกล่าว Syn. defraud, embezzle
embezzle (vt.) ยักยอกเงิน See also: ฉ้อฉล, ฉ้อโกง Syn. defraud, misappropriate, peculate
embezzlement (n.) การยักยอกเงิน See also: การฉ้อโกงเงิน Syn. misappropriation, peculation
misappropriation (n.) การยักยอก See also: การทุจริต Syn. embezzlement
peculation (n.) การยักยอก See also: การขโมย Syn. fraud, thievery
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"... for spending $150,000 a week in misappropriated welfare funds" play.โดยการโปรยเงินยักยอกสวัสดิการจำนวน 150,000 ต่อสัปดาห์'
Compared to that, welfare fraud doesn't even matter.เทียบกันแล้ว ยักยอกเงินสวัสดิการน่ะ เรื่องเล็กไปเลย
I guess I screwed it up. I cheated the government.ผมว่า ผมทำมันพังหมดเลย ผมยักยอกเงินรัฐบาล
Track down Comrade KIM who embezzled the operational fundsตามล่าตัวสหายคิมผู้คดโกง ซึ่งได้ยักยอกเงินกองทุนของรัฐบาลไป
Taking personal capital gains under the church's tax shelter... well, that would be fraud, wouldn't it, Your Excellency?การยักยอกเงินรัฐภายใต้ชื่อภาษีบำรุงศาสนา เค้าเรียกว่า การฉ้อราษฎร์บังหลวง ใช่มั้ยครับ พระคุุณเจ้า?
It appears he's embezzled several hundred thousand pounds' worth of Ministry funds.ข่าวมาว่าเขายักยอกเงินของกระทรวงกลาโหมไปกว่า100ล้านปอนด์
So, this embezzlement- is it on the record?ฉะนั้น การยักยอกนี้ก็ไม่น่าจะจริง\ นี่ถูกบันทึกไว้ไหม?
The captain is being charged with embezzlement and fraud.ผู้กำกับถูกกล่าวหาในข้อหายักยอกเงินและหลอกลวงต้มตุ๋น
Even worse than fraud or embezzlement.และพวกเขาคิดว่า พ่อคุณเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม ที่แย่ยิ่งกว่าการฉ้อโกงหรือการยักยอก
With embezzlement and fraud.ด้วยข้อหายักยอกเงินบริษัท
You helped NichoIs embezzIe money from his firm.หมายความว่านายช่วยนิโคล ยักยอกเงินจากหุ้นส่วนของเขา
Before my father went to jail for embezzlement.ก่อนที่พ่อผมจะเข้าคุกเพราะยักยอกเงิน
Embezzles from her boss.เธอยักยอกเงินหัวหน้าตัวเอง
Students are required to respect public and private ownership, and instances of theft, misappropriation or...นักศึกษาต้องเคารพความเป็นเจ้าของ ของส่วนรวมและส่วนตัว ตัวอย่างเช่น การขโมย,การยักยอก หรือ...
Her lawyer told me she's locating all his money.ทนายของเขาบอกว่า เธอยักยอกเงินเขาไป
But now we've connected them with extortion, stealing drug evidence, cash, murder for hire.แต่ตอนนี้ พวกเราเป็นกังวลว่า พวกเขาจะทำเกินหน้าที่ ยักยอกยาเสพติดที่เป็นของกลาง เงินสด รับจ้างฆ่า
Then, isn't the amount too large to be a simple embezzlement by the factory manager?จำนวนนั้นมันมากกว่าที่ผู้จัดการโรงงานจะยักยอกไว้ได้
Are you accusing Elizabeth of embezzling from the seventh grade car wash?คุณกำลังกล่าวหาว่า อลิซาเบ็ธยักยอกเงิน เด็ก ม.1 งั้นเหรอ?
Now Crowley wants to siphon off my supply and torture my children to do it?คราวลี่ย์อยากจะ ยักยอกเสบียงฉัน และทรมานลูกๆฉันเพื่อทำแบบนั้น
I've discovered a secret government program that's been siphoning hundreds of millions of dollars every year.ฉันพบโครงการลับของรัฐบาล ที่ยักยอกเงิน หลายล้านดอลลาร์ทุกปี
If they embezzle such funds, someone had to benefit... either in property or by position.ถ้าพวกมันยักยอกเงิน ใครสักคนต้องได้ผลประโยชน์... ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน หรือ ตำแหน่งการงาน
A suicide note found next to the body admitting to his culpability in the infamous Basra heist eight years ago.จดหมายการฆ่าตัวตายที่ถูกพบบนศพ บอกถึงการยอมรับว่าเขาเป็นผู้ยักยอก ซึ้งมันทำให้เสียชื่อเสียงต่อกลุ่มการเงินของเขาเอง จากเหตุการณ์เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
Uh, he was convicted of embezzling from his workplace 2 years ago.เขาติดคุกข้อหายักยอกเงิน ในที่ทำงานเมื่อ 2 ปีก่อน
Carmine O'Brien is an accountant from St. Louis.เขาถูกจับสามเดือนที่แล้ว ข้อหายักยอกเงิน
Sam Siegel's been embezzling from the casino.แซม ซีเกิลยักยอกเงินจากคาสิโน
Excuse me-- Well, at least I didn't try and embezzle my own daughter's trust fund so I could go shopping at Lululemon.ขอโทษนะ \ อย่างน้อยฉันก็ไม่ได้พยายาม ยักยอกกองทุนของลูกสาวตัวเอง งั้น..
You think someone's embezzling scholarship money from the school's endowment.นายคิดว่ามีใครบางคนกำลังยักยอกเงินทุนการศึกษา จากทุนบริจาคของโรงเรียน
And a massive crush on the daughter of the guy embezzling from the endowment.และหลงเสน่ห์อย่างหนักในตัวลูกสาว ของชายผู้กำลังยักยอกเงินบริจาค
You have no proof that Martin/Charles is misappropriating money.เธอไม่มีหลักฐาน ว่ามาร์ติน ชาร์ล กำลังยักยอกเงิน
If the police think that you're working with Siobhan, they're gonna add fraud, embezzlement,ถ้าตำรวจคิดว่า คุณร่วมมือชิบอน พวกเขาก็จะเพิ่มข้อหาฉ้อโกง ยักยอกเงิน
In my hand, I am holding documents proving that this woman, your mayor, stole funds from the city to build herself a lavish home in the woods.ในมือของฉัน เอกสารที่ฉันกำลังถืออยู่นี้ เป็นหลักฐานว่าผู้หญิงคนนี้ นายกเทศมนตรีของคุณ ยักยอกเงินกองทุนของเมืองนี้
Weldon embezzled from his own charity.เวลดอนยักยอกเงินของมูลนิธิตัวเอง
I had nothing to do with Laura Cambridge's murder, or the theft of money from my charity, or anything else I've been accused of in the last 48 hours.ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การฆาตกรรมลอร่า เคมบริดจ์ หรือการยักยอกเงินจากองค์กรของผม หรืออะไรอื่นที่ผมถูกกล่าวหา
Look, once word gets out that the NYPD subpoenaed his clothing in connection with embezzlement and murder, that man's career will be over.เดี๋ยว คำเดียวถ้าแพร่ออกไปว่า ตำรวจนิวยอร์ค โยงเสื้อโค๊ดของเขาเข้ากับ การยักยอกเงินและการฆาตกรรม
Numbers that someone could've used to make it look like the mayor was embezzling money.หมายเลขที่คนอาจจะใช้มัน เพื่อให้ดูเหมือนว่า ท่านผู้ว่ายักยอกเงิน
Officer Williams, is this the first time you witnessed Sergeant Peterson unlawfully removing evidence from a crime scene?เจ้าหน้าที่วิลเลี่ยม นี่เป็นครั้งแรกหรือไม่ครับ ที่คุณเห็นผู้ต้องหา จ่าปีเตอร์สัน ยักยอกหลักฐานจากที่เกิดเหตุ
When Jessica and I found out that Daniel was embezzling from clients, we confronted him.เป็นตอนที่ฉัน กับเจสสิก้าพบว่า แดเนียลยักยอกเงิน ของลูกค้าไป เราไปเผชิญหน้ากับเขา
I wasn't just embezzling, but I also tried to cover it up.ผมไม่ได้แค่ยักยอกเงิน แต่ผมพยายามที่จะปกปิดมันด้วย
Hundreds have gathered here and in other cities across the country to take a stand against what they say is greed and corruption...มีคนรวมตัวกันหลายร้อยคน รวมถึงส่วนอื่นๆในประเทศ เพื่อแสดงจุดยืนที่พวกเขาบอกว่า เป็นความโลภและการยักยอก
Advance it to 4:32. 11 dresses. What they say is greed and corruption...ขยายถึงตอน 4 โมง 32 นาทีซิ พวกเขาบอกว่ามันคือ ความโลภและการยักยอก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยักยอก
Back to top