ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

embezzlement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *embezzlement*, -embezzlement-

embezzlement ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
embezzlement (n.) การยักยอกเงิน See also: การฉ้อโกงเงิน Syn. misappropriation, peculation
English-Thai: Nontri Dictionary
embezzlement(n) การยักยอก,การฉ้อฉล,การโกงกิน,การฉ้อโกง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
embezzlementการยักยอก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Embezzlementยักยอก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การยักยอก (n.) embezzlement
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Agent Walker, we're sending a unit to your hotel to pick up your father for the previous embezzlement charge at 5:00 today.สายลับวอคเกอร์, เราต้องส่ง หน่วยเราไปที่โรงแรม เพื่อจับพ่อของคุณ ข้อหาฉ้อโกง ในเวลา 5 โมงเย็นวันนี้
The captain is being charged with embezzlement and fraud.ผู้กำกับถูกกล่าวหาในข้อหายักยอกเงินและหลอกลวงต้มตุ๋น
With embezzlement and fraud.ด้วยข้อหายักยอกเงินบริษัท
Then, isn't the amount too large to be a simple embezzlement by the factory manager?จำนวนนั้นมันมากกว่าที่ผู้จัดการโรงงานจะยักยอกไว้ได้
After the embezzlement scandal there was no one with obvious changes to property or position.หลังจากข่าวลือเรื่องการฉ้อฉล ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดเกี่ยวกับรายการทรัพย์สินและตำแหน่งเลย
The root of embezzlement and virtuous widow is the same.รากเหง้าของการฉ้อฉล และเงื่อนการตายของหม้ายพรหมจรรย์เป็นเรื่องเดียวกัน
Look, once word gets out that the NYPD subpoenaed his clothing in connection with embezzlement and murder, that man's career will be over.เดี๋ยว คำเดียวถ้าแพร่ออกไปว่า ตำรวจนิวยอร์ค โยงเสื้อโค๊ดของเขาเข้ากับ การยักยอกเงินและการฆาตกรรม
Williams and Everett discovered an embezzlement scheme planned by the Westchester County comptroller,วิลเลียมส์กับเอเวอร์เร็ตไปเจอแผนยักยอกเงิน ที่อาร์เธอร์ ไวส์แมน ผู้ตรวจเงินและบัญชี
Priors for forgery, embezzlement, fraud and theft.คุณยืนยันว่า กระสุนนี้ได้มาจากบ้านใช่ไหม
Fraud, theft, embezzlement.ฉันอาจเข้ากับดักของมิเดิลบรูก ด้วยการทะเลาะกับคุณอย่างนั้น
So, this embezzlement- is it on the record?ฉะนั้น การยักยอกนี้ก็ไม่น่าจะจริง\ นี่ถูกบันทึกไว้ไหม?
Even worse than fraud or embezzlement.และพวกเขาคิดว่า พ่อคุณเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม ที่แย่ยิ่งกว่าการฉ้อโกงหรือการยักยอก

embezzlement ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中饱[zhōng bǎo, ㄓㄨㄥ ㄅㄠˇ, 中饱 / 中飽] embezzlement; to line one's pockets with public funds; (possible etymological meaning: the middle-man makes a profit)

embezzlement ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
使い込み[つかいこみ, tsukaikomi] (n,vs) embezzlement
業務上横領[ぎょうむじょうおうりょう, gyoumujououryou] (n) corporate embezzlement
横奪[おうだつ, oudatsu] (n,vs) misappropriation; embezzlement
私消[ししょう, shishou] (n,vs) embezzlement (misappropriation) (of public funds)
つまみ食い;摘まみ食い;摘み食い;撮み食い[つまみぐい, tsumamigui] (n,vs) (1) eating with one's fingers; (2) snitching food; snatched food; secret eating; food snatched and eaten without the meal starting; (3) embezzlement; misappropriation; exploiting something; (4) flirting
横領[おうりょう, ouryou] (n,vs) embezzlement; misappropriation; usurpation; (P)
猫ばば;猫糞[ねこばば, nekobaba] (n,vs) embezzlement; misappropriation; pocketing; stealing
盗用[とうよう, touyou] (n,vs) embezzlement; fraudulent use; plagiarism; (P)
着服[ちゃくふく(P);ちゃくぶく;ちゃくぼく(ok), chakufuku (P); chakubuku ; chakuboku (ok)] (n,vs) (1) dressing oneself; putting on clothes; (2) embezzlement; (P)

embezzlement ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การฉ้อโกงเงิน[v. exp.] (kān chøkōng) EN: embezzlement FR: détournement [m]
การยักยอก[n.] (kān yakyøk) EN: embezzlement FR: détournement [m]
การยักยอกเงิน[n. exp.] (kān yakyøk ) EN: embezzlement ; misappropriation ; peculation FR: détournement d'argent [m]
การยักยอกทรัพย์[n. exp.] (kān yakyøk ) EN: embezzlement FR:
คดีเกี่ยวกับการยักยอกเงิน[n. exp.] (khadī kīo k) EN: case of embezzlement ; case ofmisappropriatio FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า embezzlement
Back to top