ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยอมรับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยอมรับ*, -ยอมรับ-

ยอมรับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยอมรับ (v.) agree See also: accept, concur, acquiesce Syn. เห็นด้วย
ยอมรับ (v.) confess See also: plead guilty, admit Syn. สารภาพ, รับสารภาพ, รับผิด
ยอมรับผิด (v.) confess See also: admit/acknowledge one´s mistake Syn. รับผิด Ops. ปฏิเสธ
ยอมรับฟัง (v.) listen to See also: hear Syn. ฟัง
ยอมรับว่า (v.) be regarded as See also: regard as Syn. จัดว่า, นัยว่า
ยอมรับได้ (v.) accept See also: admit
English-Thai: HOPE Dictionary
accept(แอคเซพทฺ') vt.,vi. รับ, ยอมรับ, ตกลง, สนอง, เห็นด้วย. -accepter n., Syn. agree)
acceptable(แอคเซพ' ทะเบิล) adj. ซึ่งยอมรับได้, เห็นด้วย, ถูกใจ, ต้อนรับได้ -acceptability n., Syn. admissible)
acceptance(แอคเซพ' เทินซฺ) n. การยอมรับ, การรับ, การตรวจรับ,การตกลงด้วย (approval)
acceptancy(แอคเซพ' เทินซี) n. (pl. -cies) การยอมรับ, การเต็มใจรับ, Syn. acceptance)
acceptant(แอคเซพ' เทินทฺ) adj. เต็มใจรับ,ซึ่งยอมรับ, Syn. receptive)
acceptation(แอคเซพเท' เชิน) n. การเห็นด้วย, ความเชื่อ, ความหมายที่ยอมรับกันของศัพท์หรือวลีหรืออื่น, Syn. approval, belief)
accepted(แอคเซพ' ทิด) adj. ซึ่งยอมรับกันโดยทั่วไป
acknowledge(แอคนอล' เลจฺ) vt. ยอมรับ (เป็นความจริง) , รับรอง, แจ้งว่าได้รับ,เห็นคุณค่า. -acknowledgeable adj., -acknowledgment, -acknowledgement n.
acquiesce(แอค' ควิเอส) vi. ยอมรับในใจ, ยินยอม, นิ่งเฉย. -acquiescence n.,
admission(แอคมิช' เชิน) n. การรับเข้า, การยอมรับรอง, การรับสารภาพ, สิทธหรือวิธีการเข้าไป, ราคาสำหรับเข้าไป, การยอมรับข้อกล่าวหาหรือความจริง, Syn. allowance,admittance)
admissive(แอดมิส' ซิฟว) adj. ยินยอมรับ
admit(แอสดมิท') vt.,vi. ให้เข้า,รับเข้า, ให้สิทธิเข้าได้, ยอมให้, ยอมรับรอง, ยอมรับ, รับสารภาพ, รับ, รับรอง. -admittable, admittible adj., Syn. let in, concede)
admittedly(แอดมิท' ทิดลี) adv. เป็นที่ยอมรับกัน, Syn. by acknowledgment,
aestheticism(เอสเธท' ทิซิสซึม) การยอมรับความงามเป็นเอก., Syn. estheticism
agree(อะกรี') vt.,vi. ตกลง, เห็นพ้อง, ยอมรับ, เห็นด้วย, ยินยอม,สนับสนุน, ตกลงกำหนด, เข้ากันได้,ลงรอย, เหมือน, เหมาะ สมกับ. -agreeingly adv., Syn. concur, comply, assent
allowance(อะเลา' เอินซฺ) n. การยินยอม, การอนุญาตให้, สิ่งที่ได้รับส่วนแบ่ง, เงินส่วนแบ่ง, เงินช่วยเหลือ, เงินค่าใช้จ่าย, ส่วนเสริม, การอดทน, การยอมรับ, การพิจารณา,การให้อภัย. vt. เพื่อให้, จัดให้, จัดสรร, Syn. share, allotment)
apocrypha(อะพอค'ระฟะ) n. กลุ่ม 14 บทหนังสือของพระคัมภีร์เก่า Old Testment ของคริสเตียน, บทหนังสือศาสนาที่หาแปล่งมาไม่แน่ชัดและไม่เป็นที่ยอมรับกันมาก (shorten)
assent(อะเซนทฺ') vi. ตกลง, ยินยอม,ยอมรับ. -n. การตกลง,การยินยอม. -assentation n. -assentive adj., Syn. concur, agree, allow ###A. dissent, disagree, denial)
attorn(อะเทอร์น') vi. ยอมรับเจ้าของที่ดินคนใหม่. -vt. ย้าย. -attornment n.
avouch(อะเวาชฺ') vt. รับประกัน,รับรอง,รับผิดชอบ,ยอมรับ,สารภาพ. -avoucher n.
avow(อะเวา') vt. ประกาศ,รับรอง,ยอมรับ,รับสารภาพ, ปฏิญาณ,สบถสาบาน. -avower n., Syn. testify, avouch ###A. deny,hide)
avowal(อะเวา'เอิล) n. การรับรองอย่างเปิดเผยการประกาศ,การยอมรับ (acknowledgment)
avowed(อะเวาดฺ') adj. ยอมรับ,ปฏิญาณ,สบถสาบาน. -avowedness n., Syn. admitted, confessed ###A. secret,private)
axiom(แอค' เซียม) n. ความจริงที่ไม่ต้องพิสูจน์, ความจริงในตัวของมันเอง, กฎหรือหลักการที่ยอมรับกันทั่วไป (self-evident truth, maxim)
axiomatic(แอคซิโอแมท' ทิค) adj. เกี่ยวกับ axiom, แน่ชัดในตัวของมันเอง, เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป., Syn. axiomatical adj.
bowing(เบา'อิง) n. การคำนับ,การคารวะ,การยอมรับ
canonic(คะนอน'นิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับวินัยศาสนา,เป็นที่ยอมรับ,แท้จริง,เกี่ยวกับแบบที่ง่ายที่สุดหรือได้มาตรฐาน, See also: cannonicals n. เสื้อคลุมพิธีศาสนา, canonicity n. ดู canonic
canonical(คะนอน'นิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับวินัยศาสนา,เป็นที่ยอมรับ,แท้จริง,เกี่ยวกับแบบที่ง่ายที่สุดหรือได้มาตรฐาน, See also: cannonicals n. เสื้อคลุมพิธีศาสนา, canonicity n. ดู canonic
cognizancen. การรับรู้,การยอมรับ,การสังเกต,คำสั่งศาล,อำนาจการพิจารณาคดี,อำนาจศาล,วงความรู้,ขอบข่ายของการสังเกต, Syn. cognisance
cognovitn. การยอมรับของจำเลย,หนังสือยอมรับของจำเลย
compatibilityความเข้ากันได้ความใช้แทนกันได้การเทียบเคียงกันได้หมายถึง ความสามารถในการทำงานของอุปกรณ์หรือโปรแกรมที่สามารถเทียบแทนกันได้กับอุปกรณ์หรือโปรแกรมที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับอยู่แล้ว เช่น ถ้าใช้ว่า "IBM Compat" ก็แปลความได้ว่าคอมพิวเตอร์นั้นไม่ใช่ยี่ห้อไอบีเอ็ม แต่ผลิตขึ้นมาด้วยมาตรฐานเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของไอบีเอ็ม และสามารถนำมาใช้แทนเครื่องไอบีเอ็มได้ (หมายถึง ใช้โปรแกรมหรือคำสั่งต่าง ๆ ของไอบีเอ็มได้นั่นเอง)
compromise(คอม'พระไมซ) n. การประนีประนอม,การยอมรับ,การตกลงกันได้,สิ่งที่เป็นครึ่ง ๆ กลาง ๆ vt. ประนีประนอม,ยอม,เป็นอันตราย,เป็นภัยต่อ,พัวพัน. vi. ประนีประนอม,อ่อนข้อให้อย่างเสียเกียรติ, See also: compromiser n. ดูcompromise, Syn. arra
concede(คันซีด') {conceded,conceding,concedes} vt. ยอมรับ,ยินยอม,ยอมให้,ยอมตาย. vi. ยอมอ่อนข้อให้,ยอม, See also: conceder n. ดูconcede, Syn. yield,assent ###A. deny
condescend(คอนดิเซนดฺ') {condescended,condescending,condescends} vt. ยอมรับ,ถ่อมตัวลง,ล้มลงมา,ก้มหัวให้., See also: condescendent adj. ดูcondescend condescender n. ดูcondescend, Syn. patronize,deign
condescending(คอนดิเซน'ดิง) adj. ซึ่งยอมรับ (ความสามารถ คุณสมบัติหรืออื่น ๆ ของคนอื่น) เท่าเทียม
condescension(คอนดิเซน'เชิน) n. การยอมรับ,การถ่อมตัวลงมา,การก้มหัวลง,ท่าทีที่กรุณา,ท่าทีที่เอื้อเฟื้อ., See also: condescensive adj. ดูcondescension, Syn. condescendence
confess(คันเฟส') {confessed,confessing,confesses} vi.,vt. สารภาพ,สารภาพความผิด,ยอมรับผิด., See also: confessable adj. ดูconfess confessingly adv. ดูconfess, Syn. disclose,concede,admit ###A. deny,conceal,cover
confession(คันเฟส'เชิน) n . การสารภาพ,การยอมรับ,การสารภาพความผิด,สิ่งที่ได้สารภาพ,การประกาศความเลื่อมใสและยอมรับการปฎิบัติตามความเชื่อทางศาสนา,สุสานนักบุญ, Syn. admission,confirmation
cop-out(คอพ'เอาท) n. การไม่ยอมรับผิดชอบ,การไม่ยอมปฏิบัติตามคำมั่นหรือสัญญา,ผู้ที่ชองละทิ้ง
current(เคอ'เรินทฺ) n.,adj. แพร่หลาย,เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป,ปัจจุบัน,ซึ่งหมุนเวียนอยู่,ทั่ว ๆ ไป n. กระแสน้ำ,กระแสลม,กระแสไฟฟ้า,ความเร็วของกระแส
English-Thai: Nontri Dictionary
accept(vt) ยอมรับ,รับ
acceptable(adj) ยอมรับได้,รับได้,เป็นที่พอใจ
acceptance(n) การยอมรับ,การรับ,การเห็นด้วย
acceptation(n) ความหมายทั่วไป,การยอมรับ,การเห็นชอบ
acceptor(n) ผู้ยอมรับ
accession(n) การยอมรับ,การเข้าถึง,การครอบครอง
acknowledge(vt) รับรอง,ยอมรับ,รับว่า
acknowledgement(n) การรับรอง,การยอมรับ,การรับ
acquiesce(vi) ยินยอม,ยอมรับ,สงบปากสงบคำ,นิ่งเฉย
acquiescence(n) การยินยอม,การยอมรับ,การสงบปากสงบคำ,การนิ่งเฉย
admission(n) การอนุญาตให้เข้า,ค่าผ่านประตู,การยอมรับ,การรับเข้า
admit(vi,vt) อนุญาตให้เข้า,ยอมรับ,รับ
admittedly(adv) เป็นที่ยอมรับ
amenable(adj) รับผิดชอบ,ยอมรับฟัง,ถือสาหาความได้
assent(n) การยินยอม,การเห็นพ้องต้องกัน,การยอมรับ,การตกลง
avouch(vt) รับผิดชอบ,ยอมรับ,รับรอง,รับประกัน
avowal(n) การยอมรับ,การสารภาพ,การรับรอง,การปฏิญาณ
avowedly(adj) อย่างเปิดเผย,อย่างยอมรับ
cognizance(n) การยอมรับ,การสังเกต,อำนาจการพิจารณาคดี
concede(vt) ยอมรับ,ยกให้,ยอมให้,ยอมตาม,ยินยอม
concession(n) การยอมให้,การยินยอม,การยอมรับ,การให้เช่าที่,สัมปทาน
condescend(vi) ถ่อมตัว,ยอมรับ,ก้มลงมา,ก้มหัวให้
condescension(n) การถ่อมตัว,การยอมรับ,การก้มลงมา
confess(vi) สารภาพ,ยอมรับ,รับ
confession(n) การสารภาพ,การยอมรับ
denial(n) การปฏิเสธ,การไม่ยอมรับ,การบอกปัด
deny(vt) ปฏิเสธ,บอกปัด,ไม่ปฏิบัติตาม,ไม่ตกลง,ไม่ยอมรับ
disavow(vt) ไม่ยอมรับ,ปฏิเสธ,บอกปัด
disbelief(n) ความไม่เชื่อ,การไม่ยอมรับ
disbelieve(vt) ไม่เชื่อ,ไม่ยอมรับ
disclaim(vt) ไม่ยอมรับ,ออกตัว,ละทิ้ง,สละสิทธิ์
disown(vt) ไม่ยอมรับ,ปฏิเสธ,บอกปัด,บอกเลิก,บอกศาลา
impenetrable(adj) ผ่านเข้าไปไม่ได้,เข้าใจยาก,ไม่ยอมรับ
impenitent(adj) ไม่รู้สึกผิด,ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ไม่ยอมรับ
passable(adj) ผ่านไปได้,พอควร,ดีปานกลาง,ยอมรับได้
profess(vi) ยอมรับ,จ้าง,แสร้งทำ,ปฏิญาณตัว
profession(n) อาชีพ,วิชาชีพ,การปฏิญาณตัว,การแสดงตัว,การยอมรับ
receive(vt) ต้อนรับ,ได้รับ,ยอมรับ,ประสบ,รับฟัง
recognize(vt) จำได้,สำนึก,เอาใจใส่,รู้จัก,ทักทาย,ยอมรับ
repel(vt) ขับไล่,ต้านทาน,ไม่ยอมรับ,ผลักไส,ปฏิเสธ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
accepted valueมูลค่าที่ยอมรับ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
acquiescenceการยอมรับโดยปริยายที่ทำให้เสียสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
admissible evidence; admissible๑. ที่รับไว้พิจารณาได้, ที่ยอมรับได้๒. ที่อ้างเป็นพยานหลักฐานได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
admissionการยอมรับเป็นสมาชิก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
disallowance๑. การไม่ยอมรับกฎหมาย (ที่ออกโดยอาณานิคมหรือเขตสังกัด)๒. การบอกปัด (ข้อเรียกร้อง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
disavowปฏิเสธ, ไม่ยอมรับ (การกระทำที่ไม่ได้รับมอบหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disclaimerการบอกเลิกข้อเรียกร้อง, การไม่ยอมรับสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
final acceptance test (FAT)การตรวจสอบเพื่อยอมรับขั้นสุดท้าย (เอฟเอที) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
true admissionการยอมรับพยานหลักฐานว่าเป็นจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acceptการยอมรับ, ยอมรับ, ได้รับ [การแพทย์]
Acceptedเป็นที่ยอมรับ [การแพทย์]
Admissible evidenceพยานหลักฐานที่ยอมรับได้ [TU Subject Heading]
Approvalsการยอมรับ [การแพทย์]
Denialไม่ยอมรับรู้,ปฏิเสธ,ไม่ยอมรับความเป็นจริง,การปฏิเสธ [การแพทย์]
Disapprovalไม่ยอมรับ [การแพทย์]
Disapproveไม่เป็นที่ยอมรับ [การแพทย์]
Esteem Needsความต้องการให้ผู้อื่นยกย่องนับถือ,ความต้องการให้เป็นที่ยอมรับนับถือของผู้อื่น,ต้องการให้ผู้อื่นยอมรับนับถือตน,ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องทางสังคม [การแพทย์]
Generally Accepted Accounting Principlesหลักการบัญชีที่ยอมรับทั่วไป [การบัญชี]
Innovationนวัตกรรม, นวัตกรรม หรือนวกรรม หมายถึง วิธีการปฏิบัติใหม่ๆ ที่แปลกไปจากเดิม โดยอาจจะได้มาจากการคิดค้นพบวิธีการใหม่ๆ ขึ้นมา หรือการปรุงแต่งของเก่าให้ใหม่และเหมาะสม และสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้รับการทดลองพัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือได้แล้วว่าได้ผลดีในทางปฏิบัติ ทำให้ระบบก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น โดย มีหลักการที่สำคัญอยู่ 3 ประการ ที่จัดเป็นหลักพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาหรือไม่ คือ สิ่งนั้นควรเป็นสิ่งที่ค้นพบ หรือประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ หรือการปรับปรุงแต่งของเก่าให้ใหม่เหมาะสมกับกาลสมัยมาใช้ในวงการศึกษา เพื่อให้ระบบการศึกษาก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ผ่านการทดลอง การปรับปรุงพัฒนา จนเป็นที่ยอมรับกับอย่างแพร่หลายได้มีการนำมาปฏิบัติจริงในวงการนั้น [เทคโนโลยีการศึกษา]
pariah stateรัฐที่ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมนานาชาติ
Patient acceptance of health careการยอมรับการดูแลทางการแพทย์ของผู้ป่วย [TU Subject Heading]
Pen nameนามปากกานามปากกา (Pen name) หมายถึง ชื่อที่นักเขียนหรือนักประพันธ์ใช้แทนชื่อจริงของตน โดยทั่วไปเป็นชื่อที่ยอมรับเพื่อใช้ปกปิดตัวของผู้เขียน นามปากกาสามารถเป็นชื่อของบุคคลหนึ่งที่มีจริงที่ผู้เขียนใช้เป็นนามปากกาของตน นามแฝงในนิยาย (เช่น Avi ใช้เป็นนามปากกาของ Eward Irving Wortis) นามแฝงที่ใช้ตามชื่อจริงของผู้เขียน (เช่น Dr.Seuss ใช้เป็นนามแฝงของ Theodor Seuss Geisel) หรือคำหรือวลีที่ไม่ได้เป็นชื่อบุคคล (เช่น Spy ใช้เป็นนามปากกาของ Sir Leslie Ward) นามปากกาเป็นชื่อที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในช่วงศตวรรษที่ 19 เมื่อการเขียนยังไม่เป็นที่ยอมรับอย่างในปัจจุบันนี้ และถือว่าเป็นอาชีพที่ไม่เหมาะสมสำหรับผู้หญิง (เช่น George Eliot ใช้เป็นนามปากกาของ Mary Ann Evans Cross) นักเขียนบางคนเขียนโดยใช้นามปากกามากกว่าหนึ่งชื่อ และชื่อที่แตกต่างกันนี้ได้รับการยอมรับเมื่อผู้เขียนมีงานเขียนหลายแนวและใช้นามปากกาในงานเขียนแต่ละรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป (เช่น ว. วินิจฉัยกุล, แก้วเก้า เป็นนามปากกาของ รศ.ดร.คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์) หรือเป็นการแนะนำตัวละครตัวใหม่ หรือตัวละครหลายๆ ตัวในเรื่อง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
persona non grataบุคคลทางการทูตที่รัฐผู้รับไม่ยอมรับ
postulate [axiom]สัจพจน์, ข้อความที่ตั้งขึ้นและยอมรับโดยไม่ต้องมีการพิสูจน์ทดสอบ เพื่อเป็นการกำหนดแนวความคิดที่จะค้นหากฏหรือทฤษฎีเพื่อจะอธิบายปรากฏการณ์หนึ่ง ๆ คำนี้มีความหมายคล้ายคำว่า สมมติฐาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Receptionการยอมรับ [TU Subject Heading]
Rejectionสำนักงานสิทธิบัตรปฏิเสธ ไม่ยอมรับคำขอรับสิทธิบัตร [ทรัพย์สินทางปัญญา]
real timeเวลาจริงลักษณะอาการที่คอมพิวเตอร์สามารถตอบสนองในช่วงเวลาที่เร็วพอที่คนจะยอมรับได้ เช่น ในการใช้เครื่องเอทีเอ็มถอนเงิน เมื่อเราสอดบัตรเอทีเอ็มเข้าเครื่องแล้ว เราคาดหมายว่าเครื่องจะตอยสนองต่อการกดแป้นของเราทันที หรือภายในเวลามากที่สุด 3 วินาที ถ้านานกว่านั้นจะเกิดความรู้สึกเครื่องทำงานช้า หรือผิดปกติ [คอมพิวเตอร์]
remain open to all states for signature and acceptanceเปิดให้รัฐทั้งปวงลงนามและให้การยอมรับ [การทูต]
Respect for personsการยอมรับความเป็นมนุษย์ [TU Subject Heading]
Social acceptanceการยอมรับทางสังคม [TU Subject Heading]
theoryทฤษฎี, ข้อความที่ยอมรับโดยทั่วไปเพื่อใช้อธิบายปรากฏการณ์หนึ่ง ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Videoconferenceการประชุมทางวีดิทัศน์การประชุมทางวีดิทัศน์ (Videoconference) คือ การนำเทคโนโลยีต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ กล้องโทรทัศน์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมมาผสมผสานกันในระบบการประชุมทางไกล ซึ่งเป็นการประชุมที่ผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ต่างกันคนละสถานที่ โดยไม่จำกัดระยะทาง สามารถประชุมร่วมกัน โต้ตอบซึ่งกันและกัน และติดต่อรับส่งข้อมูลได้ทั้งภาพและเสียง โดยใช้กล้องวิดีโอ ไมโครโฟน และจอโทรทัศน์ขนาดใหญ่หรือจอคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งในสถานที่ที่เชื่อมโยงกันผ่านระบบเครือข่ายดิจิตอล และการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม โดยการบีบอัดภาพ เสียงและข้อความ กราฟิกต่างๆ ไปยังสถานที่ประชุมต่างๆ ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเห็นภาพและข้อความต่างๆ ได้ คุณภาพของภาพและเสียงที่ได้จะขึ้นอยู่กับความเร็วของช่องทางสื่อสารที่ ใช้เชื่อมต่อกันระหว่าง จุดต่อจุดหรือจุดต่อหลายๆจุดโดยผ่านระบบสื่อสาร อุปกรณ์ที่ต้องมีในระบบประชุมทางไกลนี้ ได้แก่ จอโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์ ลำโพง ไมโครโฟน กล้อง และอุปกรณ์ Codec ซึ่งเป็นตัวเข้ารหัสสัญญาณภาพและเสียงที่ได้จากกล้องและไมโครโฟน โดยส่ง ผ่านเส้นทางสื่อสารไปยังอีกฝั่งหนึ่ง รวมถึงถอดรหัสสัญญาณที่ได้รับ มาอีกฝั่งให้กลับเป็นสัญญาณภาพ และเสียงแสดงบนจอและลำโพงนั่นเองเส้นทางสื่อสารขนาด 384 Kbps ขึ้นไปก็สามารถให้คุณภาพภาพในระดับที่ยอมรับได้ โดยอาจใช้ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ISDN หรือ ATM เป็นต้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
acknowledge (vi.) ยอมรับ Syn. accept, recognize
acknowledge (vt.) ยอมรับ
admit (vi.) ยอมรับ See also: รับ, ยอมรับความจริง Syn. receive
admit (vt.) ยอมรับ See also: รับ, ยอมรับความจริง
agree (vi.) ยอมรับ See also: ยอมรับความจริง
agree with (phrv.) ยอมรับ
allow (vt.) ยอมรับ See also: รับ
assume (vt.) ยอมรับ See also: รับผิดชอบ
consent (vi.) ยอมรับ See also: เห็นด้วย
countenance (vt.) ยอมรับ See also: ยอมให้ Syn. approve
get by with (phrv.) ยอมรับ See also: เข้ากันได้ Syn. get by
go along with (phrv.) ยอมรับ See also: เห็นด้วยกับ
go for (phrv.) ยอมรับ See also: สนับสนุน, สนุกกับ Syn. go in for, go on
hold by (phrv.) ยอมรับ Syn. hold with
hold with (phrv.) ยอมรับ Syn. hold by
in favour of (idm.) ยอมรับ
let in (phrv.) ยอมรับ
own (vi.) ยอมรับ See also: สารภาพ Syn. confess, admit Ops. deny, reject
receive (vt.) ยอมรับ Syn. admit, acknowledge
recognise (vt.) ยอมรับ Syn. accept, acknowledge
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Face up to itยอมรับมาเถอะ ตอนนี้มันสิ้นสุดแล้ว
Admit it - you love meยอมรับมาเถอะว่า คุณรักฉัน
I'm embarrassed to admit that I've never heard of itฉันอายที่จะยอมรับว่าฉันไม่เคยได้ยินมันมาก่อน
I'm sorryฉันขอโทษด้วย ฉันยอมรับว่าฉันบอกเขาเอง
I admit it was my mistakeฉันยอมรับว่ามันเป็นความผิดของฉัน
Why don't you admit you were the one who stole the book?ทำไมเธอไม่ยอมรับว่าเธอเป็นคนขโมยหนังสือเล่มนั้น?
I accept that you will never love meฉันยอมรับว่าคุณจะไม่มีทางรักฉันเลย
I accept your excuse for being lateฉันยอมรับคำแก้ตัวในการมาสายของคุณ
I can accept constructive criticismฉันสามารถยอมรับคำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์ได้
I am sorryฉันขอโทษด้วย ฉันยอมรับว่าฉันบอกเขา
He's admitted he was wrongเขายอมรับว่าเขาผิด
As soon as he accepts this, he lives life happyทันทีที่เขายอมรับสิ่งนี้ เขาก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
You want me to accept this? Did I hear you wrong?นายอยากให้ฉันยอมรับสิ่งนี้ นี่ฉันฟังนายผิดไปหรือเปล่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"... hereby take Ethan Matthew Hunt... ""... ยอมรับ อีธาน แมธธิว ฮันท์..."
But you have to admit, George, the slap in the face?แต่ คุณ ต้อง ยอมรับ จอร์จ ปะทะกันต่อหน้า
And I like a girl with curves. You got to admit, I'm easy on the eyes.ฉันชอบสาวอวบ ยอมรับ ฉันมันหล่อ
Okay, granted, we'd all rather be on the Amalfi Coast or Bora-Bora or something like that, but don't you feel a little bit at home here?โอเค ยอมรับ ที่เราต้องการก็แค่ไปบนชายฝั่ง Amalfi โบรา โบร่า หรือไม่ก็อะไรที่คล้ายแบบนั้นน่ะ
Okay, I became a dental assistant. It's basically the same thing.โอเค ยอมรับ ผมเป็นผู้ช่วยหมอฟัน ก็ทำงานเหมือนหมอฟันแหละครับ
When Tessa banners admitted, said she was gonna lie on the stand, we had no choice but to drop the case.เมื่อเทสซ่า แบนเนอร์ ยอมรับ ว่าเธอโกหกในศาล เราไม่มีทางเลือก นอกจากยกฟ้องคดี
Yes, it isn't easy giving up power... admitting that we might need help from friends and neighbors...ใช่ มันไม่ง่ายเลยที่จะทิ้งอำนาจ... ยอมรับ ที่เราอาจต้องการความช่วยเหลือ จากเพื่อน และ เพื่อนบ้าน...
That's what I was willing to accept, then those guys took a run at me.นั่นคือสิ่งที่ฉันก็เต็มใจที่จะ ยอมรับ แล้วคนเหล่านั้นเข้ามาทำงานที่ ฉัน
Granted. But I'm not crazy.ยอมรับ แต่ผมไม่ได้บ้า
Okay, this was not on Seinfeld.ยอมรับ ไซน์ฟิลด์ ไม่มีอย่างนี้
You can live with it, or you can fire me.ยอมรับ ไม่งั้นก็ไล่ผมออก
According to VSI, the industries leading manufacturer, over 98% of world population uses a surrogate in all facets of their daily lifeยอมรับกันว่า VSI ,ผู้นำด้านอุสาหกรรมการผลิตชั้นแนวหน้า มากกว่า 98% ของคนทั้งโลก ใช้เซฮร์โรเกทในนั้นทั้งหมด ทุกมุมมองชีวิตประจำวัน
Admit it to me, Elena. I know you don't owe it to me, but I just need to hear you say it.ยอมรับกับผม,เอเลน่า ผมรู้ว่าคุณไมได้เป็นของผม
Endorse our bid, and we promise to return this placeยอมรับการประมูลของเรา และผมสัญญาว่าจะเปลี่ยนที่นี่
Embrace the enhancements, Togusa. We wouldn't be here without it.ยอมรับการปรับแต่งเถอะ โทงุสะ ไม่มีมันก็ไม่มีเรา
I'll admit, you're good.ยอมรับก็ได้ คุณมันเก่ง
I cared. I'm a girly girl. I like boys.ยอมรับก็ได้ ฉันแคร์ ฉันเป็นผู้หญิงที่อ่อนไหวเหมือนกัน
I admit, that's an amusing side benefit.ยอมรับก็ได้ อันนั้นแค่โบนัส
Admittedly I do check his Facebook like every day to see if he's dating somebody new, which is so pathetic.ยอมรับก็ได้.. ฉันเช็คเฟสบุคเค้าทุกวันเลย แอบดูว่าเค้าเดทกับใครไปรึยัง?
Accepting the truce may be our best course of action.ยอมรับข้อตกลงสงบศึก ดูจะเป็นตัวเลือก ที่ดีที่สุด
Accept all his demands, and bow before him.ยอมรับข้อเรียกร้องของเขาทุกอย่าง แล้วก็คำนับมัน
Let's face a few facts. I flew with Striker during the war.ยอมรับความจริงกันเถอะ ผมบินกับสไตรค์เกอร์ในช่วงสงคราม
You have to accept reality.ยอมรับความจริงข้อนี้ซะเถอะ
♪ ♪ Start facing' the truth ♪ยอมรับความจริงดีกว่า
Accept the fact that you're in a dream, and I'm here to protect you. Go on.ยอมรับความจริงที่ว่าคุณอยู่ในความฝันและฉันอยู่ที่นี่เพื่อปกป้องคุณ ไปเมื่อวันที่
Admit it, you're angry and you're scared of losing me.ยอมรับความจริงนายโกรธและกลัวที่จะเสียฉันไป
You just face facts that it can't happen... walk away.ยอมรับความจริงว่าเป็นไปไม่ได้ จบข่าว รักคนที่เขาว่างๆ ดีกว่า
You look at the facts, Emily!ยอมรับความจริงสิ เอมมิลี่
Face it, dad. You don't have a clue.ยอมรับความจริงสิพ่อ พ่อไม่มีเบาะแสเรื่องนี้เลย
Accept the truth that you are only a prostitute.]ยอมรับความจริงเถอะว่าเธอมันก็แค่โสเภณี]
Admit your guilt. Confess your sins.ยอมรับความผิดซะเถอะ สารภาพบาปมาซะ
We just supposed to give up and accept that this is the way of the world?ยอมรับความพ่ายแพ้ แล้วคิดซะว่า โลกมันก็เป็นอย่างนี้เอง?
Accept His love and you'll find it.ยอมรับความรักของพระองค์ และลูกจะค้นพบมันเจอ
Accept priority override Alpha.ยอมรับความสำคัญแทนที่ อัลฟา
Embrace the pain, Christoph!ยอมรับความเจ็บปวด คริสทอฟ
Accept the compliments, kiddo.ยอมรับคำชมไปเถอะ เด็กน้อย
Means he accepted your invitation to the ball.ยอมรับคำเชิญคุณไปงานบอลล์ สโนว์เฟลคแน่ๆ
To submit an original piece?ยอมรับงานชิ้นเดิมเหรอ?
Acknowledge your shortcomings, accept responsibility, and make amends.ยอมรับจุดอ่อน ยอมรับผิดชอบและทำการแก้ไข
Take this as your fate.ยอมรับชะตาชีวิตเจ้าดีกว่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยอมรับ
Back to top