ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

confess

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *confess*, -confess-

confess ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
confess (vi.) สารภาพผิด Syn. admit, acknowledge
confess (vt.) สารภาพผิด
confess to (phrv.) สารภาพบาป (กับพระหรือพระเจ้า)
confess to (phrv.) ยอมรับผิด Syn. admit to
confession (n.) การสารภาพผิด See also: การยอมรับผิด Syn. concession, acknowledgment
confessional (adj.) เกี่ยวกับการสารภาพผิด See also: เกี่ยวกับการยอมรับผิด
confessor (n.) ผู้สารภาพ
English-Thai: HOPE Dictionary
confess(คันเฟส') {confessed,confessing,confesses} vi.,vt. สารภาพ,สารภาพความผิด,ยอมรับผิด., See also: confessable adj. ดูconfess confessingly adv. ดูconfess, Syn. disclose,concede,admit ###A. deny,conceal,cover
confessedly-A. excludingly
confession(คันเฟส'เชิน) n . การสารภาพ,การยอมรับ,การสารภาพความผิด,สิ่งที่ได้สารภาพ,การประกาศความเลื่อมใสและยอมรับการปฎิบัติตามความเชื่อทางศาสนา,สุสานนักบุญ, Syn. admission,confirmation
confessional(คันเฟส'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับการสารภาพ n. ห้องสารภาพผิด (ที่มีพระนั่งฟัง) ในศาสนาคาทอลิก
confessionary(คันเฟส'เชินนะรี) adj. เกี่ยวกับการสารภาพ (โดยเฉพาะการสารภาพบาป)
confessor(คันเฟส'เซอะ) n. ผู้สารภาพบาป,ผู้สารภาพความในใจ,พระผู้ฟังคำสารภาพ, Syn. confesser
English-Thai: Nontri Dictionary
confess(vi) สารภาพ,ยอมรับ,รับ
confession(n) การสารภาพ,การยอมรับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
confessing errorการกลับคำพิพากษาที่ผิดพลาด (โดยความยินยอมของฝ่ายชนะคดี) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
confessionการสารภาพ, คำสารภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
confessional literatureวรรณกรรมสารภาพ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Confessionคำสารภาพ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกกระไดพลอยโจน (v.) confess See also: follow through after a false step
ยอมรับ (v.) confess See also: plead guilty, admit Syn. สารภาพ, รับสารภาพ, รับผิด
ยอมรับผิด (v.) confess See also: admit/acknowledge one´s mistake Syn. รับผิด Ops. ปฏิเสธ
รับ (v.) confess See also: admit, plead guilty, acknowledge, come clean, concede Syn. ยอมรับ, รับผิด, ยอม, สารภาพ
รับสารภาพ (v.) confess See also: plead guilty Syn. สารภาพ, ยอมรับ, รับผิด
สารภาพ (v.) confess See also: concede, profess, admit Syn. รับสารภาพ, ยอมรับ, รับ Ops. ปฏิเสธ
สารภาพผิด (v.) confess See also: disclose, concede, admit Syn. ยอมรับผิด, รับผิด
สารภาพบาป (v.) confess for a sin See also: accept a sin Syn. สารภาพผิด, ยอมรับผิด
ปลงอาบัติ (v.) confess one´s misdemeanors See also: avow one´s sin
คำรับสารภาพ (n.) confession
คำสารภาพ (n.) confession
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have a confession to makeฉันมีอะไรจะสารภาพ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We receive this child into the congregation of Christ's flock, and assign him to the sign of the cross, in token that, hereafter, he shall not be ashamed to confess the faith of Christ crucified,เราขอต้อนรับเด็กนี้ เข้าสู่กลุ่ม ของชาวคริสต์ และมอบเขา ต่อหน้าไม้กางเขน
"ye do now confess it."จงพูดมาเสียเดี๋ยวนี้
Mr Conlon, why did you confess to the Guildford bombing?นาย Conlon, ทำไมคุณสารภาพ เพื่อระเบิด Guildford?
They put a gun in my mouth... and made me confess to a murder I didn't commit.พวกเขาวางปืนในปากของฉัน ... และทำให้ผมสารภาพ เพื่อฆ่าฉันไม่ได้กระทำ
And the best I must confess I have saved for the lastและเรื่องที่ดีที่สุด ผมคงจะต้องเก็บเอาไว้ในภายหลัง
It's much more fun I must confess with lives on the lineสนุกพอแล้ว ฉันคงต้องสารภาพกับชีวิตในแวดวงนี้
My dear niece, / must confess myself surprised by your letter.หลานรักของป้า ป้าต้องสารภาพว่า ป้าประหลาดใจมากที่ได้รับจดหมายจากหลาน
Today you will stand before the Lord and confess your sins.วันนี้ทุกคนจะยืนต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้า และสารภาพบาปออกมา
For someone who was never meant for this world, I must confess I'm suddenly having a hard time leaving it.สำหรับ ใครบางคน ผู้ซึ่งไม่มี ความหมายแ่ก่โลกนี้ ฉันยอมรับว่า มันยาก ที่จะจากไป
♪ Might as well confessรวมทั้ง ส าร ภ า พ ด้ว ย
They should all be arrested... put on trial, confess their crimes... sent to the country for self-criticism... and reeducation!พวกเขาควรจะต้องถูกจับ ยัดเข้าห้องทรมาน ให้พวกเขาสารภาพผิดซะ... แล้วส่งเข้าป่า ให้ไปสำนึกตน
I need to confess somethingผมมีอะไรบางอย่างจะสารภาพกับคุณ

confess ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不打自招[bù dǎ zì zhāo, ㄅㄨˋ ㄉㄚˇ ㄗˋ ㄓㄠ, 不打自招] confess without being pressed; make a confession without duress
忏悔[chàn huǐ, ㄔㄢˋ ㄏㄨㄟˇ, 忏悔 / 懺悔] confession (a Buddh. ceremony); to confess; to repent; remorse; repentance; penitent
自白[zì bái, ㄗˋ ㄅㄞˊ, 自白] confession; to make clear one's position or intentions; to brag
自白书[zì bái shū, ㄗˋ ㄅㄞˊ ㄕㄨ, 自白书 / 自白書] confession
逼供[bī gòng, ㄅㄧ ㄍㄨㄥˋ, 逼供] extort a confession
[gòng, ㄍㄨㄥˋ, 供] offer; sacrificial offering; trial statement; confession
坦白[tǎn bái, ㄊㄢˇ ㄅㄞˊ, 坦白] honest; forthcoming; to confess
逼供信[bī gòng xìn, ㄅㄧ ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄣˋ, 逼供信] obtain confessions by compulsion; confession under duress

confess ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
さらけ出す;曝け出す;曝けだす[さらけだす, sarakedasu] (v5s,vt) to expose; to disclose; to lay bare; to confess
告る[こくる;コクる, kokuru ; koku ru] (v5r,vt) (sl) (from 告白する) (See 告白) to confess (one's love); to propose (marriage); to ask out (on a date)
打ちまける[ぶちまける, buchimakeru] (v1,vt) (1) to throw out (everything); (2) to tell frankly; to confess
コンフェッション[, konfesshon] (n) confession
コンヘソル[, konhesoru] (n) confessor (por
口を割る[くちをわる, kuchiwowaru] (exp,v5r) to confess; to speak out; to disclose; to tell
口書き;口書[くちがき, kuchigaki] (n,vs) (1) writing with the brush in one's mouth; (n) (2) foreword; preface; (3) affidavit; written confession (of a commoner in the Edo period)
吐く[はく, haku] (v5k,vt) (1) to vomit; to throw up; to spit up; (2) to emit; to send forth; to breathe out; (3) to give (an opinion); to make (a comment); to express; to tell; (4) to confess; (P)
告白[こくはく, kokuhaku] (n,vs,adj-no) (1) confession; acknowledgement; acknowledgment; (2) profession of love; (3) confession of sins (e.g. the confessional); (P)
告解[こっかい, kokkai] (n) confession
告解師[こっかいし, kokkaishi] (n) (obsc) confessor
懺悔[さんげ;ざんげ, sange ; zange] (n,vs) (さんげ is usu. used in Buddhism and ざんげ in other religions) repentance; confession; penitence
打ち明け話;打明け話[うちあけばなし, uchiakebanashi] (n) confession; confidential talk; frank talk
白状[はくじょう, hakujou] (n,vs) confession; (P)
聴罪[ちょうざい, chouzai] (n,vs) hearing confessions
聴聞僧[ちょうもんそう, choumonsou] (n) confessor
自供[じきょう, jikyou] (n,vs) confession; (P)
自白[じはく, jihaku] (n,vs) confession; acknowledgement; acknowledgment; (P)
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1,vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる,眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) {comp} to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P)
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s,vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) {comp} to download; to copy from a computer to another medium; (7) {MA} to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P)
表白[ひょうはく, hyouhaku] (n,vs) expression; confession
言い表す(P);言い表わす(P);言い現す;言表す[いいあらわす, iiarawasu] (v5s,vt) (1) to express (in words); (2) to confess; (P)

confess ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชำระใจ[v.] (chamrajai) EN: cleanse ; purify the mind ; confess ; repent FR: se confesser
ให้การรับสารภาพ[v. exp.] (hai kān rap) EN: confess FR:
ปลงอาบัติ[v.] (plong-ābat) EN: confess and atone for an infraction of the discipline ; confess one' s misdemeanors FR:
รับผิด[v.] (rapphit) EN: admit one's mistake ; admit one's fault ; confess ; own up ; plead guilty FR: avouer ; s'accuser
รับสารภาพ[v. exp.] (rap sāraphā) EN: confess ; plead guilty FR: plaider coupable
สารภาพ[v.] (sāraphāp) EN: confess ; concede ; profess ; admit ; own up ; acknowledge ; plead guilty FR: confesser ; avouer ; admettre ; reconnaître
สารภาพบาป[v. exp.] (sāraphāp bā) EN: confess for a sin ; go to confession ; accept a sin FR: confesser un péché ; aller à confesse
สารภาพผิด[v. exp.] (sāraphāp ph) EN: confess ; disclose ; concede ; admit one's fault ; admit one's guilty FR: confesser
ตกกระไดพลอยโจน[v.] (tokkradaiph) EN: follow through after a false step ; be compromised ; get embroiled ; admit error and do the right thing ; be an innocent victim ; confess FR:
ยอมรับผิด[v. exp.] (yøm rap phi) EN: admit one's guilt ; admit one's mistake ; admit one's fault ; acknowledge one's mistake ; confess FR: reconnaître ses torts
ยอมรับสารภาพ[v. exp.] (yøm rap sār) EN: confess FR:
แบ่งรับแบ่งสู้[v.] (baengrap-ba) EN: half resist and half yield ; admit in sort and deny in part ; make a noncommittal statement ; give a partial confession ; admit in part and deny in part FR:
บอก[v.] (bøk) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach ; alert FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer ; signifier ; signaler ; affirmer ; mentionner
การรับสารภาพ[n. exp.] (kān rap sār) EN: confession FR: confession [f]
การสารภาพ[n.] (kān sāraphā) EN: confession FR: confession [f]
การสารภาพบาป[n.] (kān sāraphā) EN: FR: confession [f]
การสารภาพผิด[n. exp.] (kān sāraphā) EN: confession FR:
การสารภาพรัก[n. exp.] (kān sāraphā) EN: FR: confession amoureuse [f]
คำรับสารภาพ[n. exp.] (kham rap sā) EN: confession ; admission FR:
คำสารภาพ[n. exp.] (kham sāraph) EN: confession FR: confession [f]
ลุแก่โทษ[v.] (lukaēthōt) EN: make an apology ; apologize FR: se repentir ; se confesser
นับถือศาสนา...[v. exp.] (naptheū sāt) EN: FR: croire en une religion ; être de confession …
นับถือศาสนาอิสลาม[v. exp.] (naptheū sāt) EN: FR: être de confession musulmane
นับถือศาสนาคริสต์[v. exp.] (naptheū sāt) EN: FR: être de confession chrétienne
นับถือศาสนาพุทธ[v. exp.] (naptheū sāt) EN: FR: pratiquer la religion bouddhiste ; être de confession bouddhiste
นับถือศาสนายิว[v. exp.] (naptheū sāt) EN: FR: être de confession judaïque
นิกาย[n.] (nikāi) EN: sect ; school ; religious denomination FR: secte [f] ; ordre sectaire [m] ; confession (religieuse) [f] ; église [f] ; société religieuse [f]
ภาคเสธ[v.] (phāksēt) EN: make a partial confession ; partly deny and partly accept ; deny in part and admit in part FR:
รับเป็นสัตย์[v. exp.] (rap pen sat) EN: confesser ; admit FR:

confess ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
offenbar; zugestandenermaßen {adv}confessedly
Beichte {f} [relig.] | zur Beichte gehen; beichten gehen | die Beichte ablegen bei jdm. | jdm. die Beichte abnehmenconfession | to go to confession | to make one's confession to sb. | to hear sb.'s confession
Beichtgeheimnis {n}confessional secret; seal of confession
Geständnis {n}confession

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า confess
Back to top