ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยกย่องสรรเสริญ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยกย่องสรรเสริญ*, -ยกย่องสรรเสริญ-

ยกย่องสรรเสริญ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยกย่องสรรเสริญ (v.) praise See also: admire, eulogize, extol, laud, commend, compliment, applaud Syn. ชื่นชม
English-Thai: Nontri Dictionary
admirable(adj) น่าชมเชย,น่าเลื่อมใส,น่ายกย่องสรรเสริญ
admiration(n) การชมเชย,การยกย่องสรรเสริญ,ความยินดี,ความศรัทธา
admire(vt) ชมเชย,เลื่อมใส,ยกย่องสรรเสริญ,นิยม,นับถือ
adulate(vt) ยกย่องสรรเสริญ,ประจบสอพลอ
adulation(n) การยกย่องสรรเสริญ,การประจบสอพลอ
commendable(adj) น่ายกย่อง,น่าสรรเสริญ,น่ายกย่องสรรเสริญ
encomium(n) คำเยินยอ,คำยกย่องสรรเสริญ,การสรรเสริญ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
honor roll (n.) รายชื่อผู้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ
roll of honour (n.) รายชื่อผู้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ Syn. honor roll
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And the servants only job was to whisper in his ear when people praised him:งานของเขามีเพียงแค่คอยกระซิบ ในขณะที่ผู้คนพากันยกย่องสรรเสริญ ว่า"คุณเพียงเป็นคนธรรมดา"
Complimenting you.แต่เรากล่าวยกย่องสรรเสริญ คุณต่างหาก
Because I have no wish to hurt you and I certainly have no wish to hurt Zoe.เพราะว่าฉันไม่เคยปรารถนาที่จะทำร้ายคุณเลย และฉันไม่เคยปรารถนาที่จะทำร้ายโซอี้ ฉันคิดว่าเธอน่ายกย่องสรรเสริญ
Yeogu will once again be lauded for his meritorious service.โยกูจะได้รับการยกย่องสรรเสริญ สำหรับการทำความดี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยกย่องสรรเสริญ
Back to top