ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มุ่งร้าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มุ่งร้าย*, -มุ่งร้าย-

มุ่งร้าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มุ่งร้าย (v.) bear ill will See also: intend to do harm, have bad intention, bear malice toward somebody Syn. ปองร้าย, ประสงค์ร้าย, คิดร้าย, มุ่งร้ายหมายขวัญ Ops. หวังดี, มุ่งดี, ประสงค์ดี
มุ่งร้ายหมายขวัญ (v.) bear ill will See also: bear malice toward somebody, wish to do evil or cause suffering to someone Syn. มุ่งร้าย, ปองร้าย, ประสงค์ร้าย Ops. หวังดี, มุ่งดี, ประสงค์ดี
English-Thai: HOPE Dictionary
baleful(เบล'ฟูล) adj. มุ่งร้าย,ร้ายกาจ,ชั่วร้าย, Syn. evil,sinister ###A. good
belligerent(บะลิจ'เจอเรินทฺ) adj. ชอบสงคราม,ทำสงคราม,มุ่งร้าย,ก่อสงคราม n. ภาวะสงคราม,ฝ่ายที่เข้าทำสงคราม, Syn. pugnacious ###A. pacific
black(แบลค) {blacked,blacking,blacks} adj. ด่า,สีดำ,สวมเสื้อสีดำ,เกี่ยวกับนิโกร,เปื้อน,ผิวดำ,มุ่งร้าย,เป็นอันตราย,แห้งแล้ง,มลทิน,ด่างพร้อย,มืดมน,นิโกร,อารมณ์เสีย,ไม่ใส่ครีม (กาแฟ) n. คนผิวดำ,จุดดำ,เครื่องดำ,เครื่องไว้ทุกข์,ตาฟกช้ำ,สารสีดำ,ม้าดำ,เสื้อสีดำ vt. ท
despiteful(ดิสไพทฺ'ฟูล) adj. มุ่งร้าย,อาฆาตแค้น, See also: despitefulness n.
despiteous(ดิสพิท'เทียส) adj. มุ่งร้าย,มีเจตนาร้าย, Syn. malicious
ill(อิล) adj.,adv. ไม่สบาย,ป่วย,เป็นโรค,เลว,ชั่ว,น่ารังเกียจ,ไม่เหมาะสม,ยุ่งยาก,ไม่ชำนาญ,มุ่งร้าย. n. ความเลว,ผลร้าย,อันตราย,โชคร้าย,บาดเจ็บ,โรคบาป., See also: illilly adv., Syn. sick,evil,harm
ill willความมุ่งร้าย,เจตนาร้าย,ความเป็นปฏิปักษ์, Syn. animosity
ill-feeling(อิลฟิล'ลิง) adj. มุ่งร้าย,มีเจตนาไม่ดี,มีใจเป็นปฏิปักษ์, Syn. ugly
malevolent(มะเลฟ'ะเลินทฺ) adj. มุ่งร้าย,เป็นอันตราย,ชั่ว,เลว,เป็นภัย, See also: malevolently adv., Syn. hostile
malice(แมล'ลิสฺ) n. ความมุ่งร้าย,การผูกพยาบาท,ความจองร้าย
malicious(มะลิช'เชิส) adj. มุ่งร้าย,ปองร้าย,มุ่งร้าย,ผูกพยาบาท., See also: maliciously adv. maliciousness n.
malignancy(มะลิก'เนินซี) n. ความมุ่งร้าย,การกล่าวร้าย,การกล่าวหา,การทำให้เสียชื่อเสียง,ความร้าย,การมีภัยร้ายแรง
malignity(มะลิก'นิที) n. ความร้าย,การมีอันตรายมาก,ความมุ่งร้าย,การกระทำที่ประสงค์ร้าย, Syn. malice
shrewd(ชรูด) adj. เฉียบแหลม,หลักแหลม,เฉลียวฉลาด,ว่องไว,ร้ายแรง,มุ่งร้าย., See also: shrewdness n., Syn. cunning,knowing,keen,sharp
shylock(ชาย'ลอค) n. ผู้ให้กู้ยืมเงินที่มุ่งร้าย,พ่อค้าขูดเลือด,ผู้ให้กู้ยืมเงินที่ขูดเลือด
sinister(ซิน'นิสเทอะ) adj. มุ่งร้าย,ร้าย,ลางร้าย,ชั่วร้าย,ไม่เป็นมงคล,อุบาทว์,อัปรีย์,ด้านซ้าย,ซ้าย.
spite(สไพทฺ) n. เจตนาร้าย,ความมุ่งร้าย,ความโกรธเคือง,ความอาฆาตแค้น vt. กระทำด้วยเจตนาร้าย กลั่นแกล้ง ทำให้โกรธ รบกวน, -Phr. (in spite of ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม แม้ว่า ทั้ง ๆ ที่เป็น โดยไม่คำนึงถึงอะไรทั้งสิ้น)
spitefuladj. มีเจตนาร้าย,มุ่งร้าย,อาฆาตแค้น.
thaw(ธอ) vi.,vt. (ทำให้) (การ) (น้ำแข็ง,หิมะ) ละลาย, (อากาศ) อุ่นขึ้นจนทำให้หิมะหรือน้ำแข็งละลาย,มุ่งร้ายน้อยลง,บรรเทา,ใจอ่อนลง,หายโกรธ
unfriendly(อันเฟรนดฺ'ลี) adj.,adv. ไม่เป็นมิตร,มุ่งร้าย,มีอคติ,ไม่เป็นผลดี,ไม่ราบรื่น, See also: unfriendliness n., Syn. unsociable,cold,chilly
venomous(เวน'นะเมิส) adj. มีพิษ,เป็นพิษ,มุ่งร้าย,ชั่วร้าย., See also: venomousness n. venomness n., Syn. poisonous,toxic,deadly,lethal
viper(ไว'เพอ) n. งูพิษจำพวก Viper, งูพิษในตระกูล Viperidae, งูพิษ,บุคคลที่มีจิตใจมุ่งร้ายหรืออาฆาตพยาบาท,ผู้ค้ายาเสพติด, Syn. traitor,villain,menace
viperous(ไ?ว'เพอเริส) adj. คล้ายพิษงู,มีพิษ,ชั่วร้าย,มุ่งร้าย,เกี่ยวกับงูพิษ.
wanton(วอน'ทัน) adj. มุ่งร้ายและไม่ยุติธรรม,ขี้เล่น,ซุกซน,ชอบเล่นพิเรน,ไม่รับผิดชอบ,มั่วโลกีย์,ฟุ่มเฟือย,ฟุ้งเฟ้อ,สุรุ่ยสุร่าย,เขียวชอุ่ม, See also: wantonly adv. wantonness n.
warpath(วอร์'พาธ -แพธ) n. เส้นทางออกรบของอินเดียนแดง,โกรธเคือง มุ่งร้าย pl. warpaths -Phr. (on the warpath เตรียมสงคราม ทำสงคราม)
wreak(รีค) vt. ทำโทษ,แก้แค้น,ระบายความโกรธ,แสดงความมุ่งร้าย,แสดงออก, See also: wreaker n., Syn. inflict,exact,effect
English-Thai: Nontri Dictionary
despiteful(adj) ซึ่งพยาบาท,ซึ่งอาฆาต,ซึ่งมุ่งร้าย
hostile(adj) เป็นศัตรู,มุ่งร้าย,เกลียดชัง,ไม่เป็นมิตร
hostility(n) ความเป็นศัตรู,ความไม่เป็นมิตร,ความมุ่งร้าย,ความเกลียดชัง
ILL ill will(n) ความเป็นศัตรู,ความไม่จริงใจ,ความมุ่งร้าย
malevolence(n) ความมุ่งร้าย,การให้ร้าย,การคิดร้าย
malevolent(adj) ซึ่งมุ่งร้าย,ซึ่งให้ร้าย,ซึ่งคิดร้าย
malice(n) ความมุ่งร้าย,การปองร้าย,การผูกพยาบาท
malicious(adj) ซึ่งมุ่งร้าย,ซึ่งปองร้าย,ที่ผูกพยาบาท
malign(adj) มุ่งร้าย,ร้ายกาจ,เป็นภัย
malignity(n) ความมุ่งร้าย,ความร้ายกาจ,การใส่ร้าย
sinister(adj) อัปรีย์,มุ่งร้าย,น่าขนลุก,น่ากลัว,ร้ายกาจ
spite(n) ความุ่งร้าย,ความโกรธเคือง,ความอาฆาตแค้น
spiteful(adj) มุ่งร้าย,อาฆาตแค้น,มีเจตนาร้าย
splenetic(adj) เกี่ยวกับม้าม,ซึ่งมุ่งร้าย,ขุ่นเคือง
unfriendly(adj) ไม่เป็นมิตร,มุ่งร้าย
venom(n) พิษ,ความเคียดแค้น,ความชิงชัง,ความมุ่งร้าย
venomous(adj) มีพิษ,เป็นพิษ,มุ่งร้าย,ชั่วร้าย
wreak(vt) แสดงออกมา,ระบายความโกรธ,มุ่งร้าย,ทำโทษ,แก้แค้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ill-wishing (adj.) มุ่งร้าย See also: ประสงค์ร้าย Syn. malicious, vengeful Ops. benevolent
malevolent (adj.) มุ่งร้าย See also: ประสงค์ร้าย Syn. malicious, vengeful, ill-wishing Ops. benevolent
malicious (adj.) มุ่งร้าย See also: ปองร้าย, ประสงค์ร้าย, ผูกพยาบาท Syn. spiteful, malevolent
spite (vt.) มุ่งร้าย See also: ทำร้าย Syn. harm, vex
baleful (adj.) มุ่งร้ายหรือร้ายกาจ See also: ทำให้เกิดอันตราย Syn. baleful, baneful, harmful
ill-will (n.) ความมุ่งร้าย Syn. maliciousness, spitefulness
malevolently (adv.) อย่างมุ่งร้าย See also: อย่างเป็นอันตราย
malice (n.) ความมุ่งร้าย Syn. ill-will, maliciousness, spitefulness
maliciously (adv.) อย่างมุ่งร้าย See also: อย่างประสงค์ร้าย, อย่างอาฆาตแค้น, อย่างผูกพยาบาท
maliciousness (n.) ความมุ่งร้าย See also: การประสงค์ร้าย
malignant (adj.) ที่มุ่งร้าย
malignity (n.) การมุ่งร้าย See also: ความประสงค์ร้าย, การกระทำที่ประสงค์ร้าย
shrewdness (n.) ความมุ่งร้าย
spitefulness (n.) ความมุ่งร้าย Syn. ill-will, maliciousness
viper (n.) ผู้มุ่งร้าย Syn. villain
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You were spiteful, malicious, borderline evil, and you say that you had your emotions turned off, but those all sound like emotions to me.คุณก็มีเจตนาร้าย มุ่งร้าย เป็นเหมือนซาตาน และคุณก็พูดว่าคุณได้ปิดความรู้สึกคุณไปแล้ว แต่การกระทำทั้งหมดนั้นมันก็เหมือนฉัน
Your Majesty, I intend you no harm.ฝ่าพระบาท หม่อมฉันไม่ได้มีเจตนาจะมุ่งร้าย
This violent and unparalleled assault to our security will not go undefended.ความรุนแรงที่มุ่งร้ายและเป็นภัยยิ่ง ต่อความมั่นคงของชาติเรานี้... ...จะไม่ได้รับการปกป้อง
However, the fact that you discharged a deadly weapon during the commission of the crime suggests malice to me.อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคุณพกอาวุธอันตราย ระหว่างก่ออาชญากรรมนั้น แสดงถึงความมุ่งร้าย
God knows what someone with experience and ill intent could achieve.ใครจะรู้ว่าคนเก่งแต่ มุ่งร้ายจะทำอะไรได้บ้าง
We'd get caught up in the novelty and the hostility and the forbidden forbidden-nessness.เราจะรู้สึกว่าความหมายเปลี่ยนไป และกลายเป็นความมุ่งร้ายต่อกัน และสิ่งต้องห้ามและไม่ต้องห้าม
And then we'd realize that the flirty hostility is just hostility and his inability to open up is no longer exciting, it's just frustrating.และเราก็ตระหนักได้ว่า การเกี้ยวพาราสี เป็นแค่การมุ่งร้าย และความไร้ความสามารถของเขา ก็จะเปิดเผย
Maybe novelty and hostility and forbidden-ness doesn't have to end bad.อาจเป็นความหมายที่เปลี่ยนไป ความมุ่งร้ายและการต้องห้าม ไม่ได้มีตอนจบที่แย่
I've never laid a hand on anyone with malice in my life.ฉันไม่เคยมุ่งร้ายใครเลยในชีวิตของฉัน
If it's not the Separatists, it's a malevolentenemy nonetheless.ถึงมันจะไม่ใช่พวกแบ่งแยก ยังไงก็ตาม มันก็เป็นศัตรูที่มุ่งร้ายและก้าวร้าว
The fact that you did believe me, that you thought I'd destroy you just out of spite, that alone should've told me it was over.ถ้าคุณเชื่อว่าผมมุ่งร้ายกับคุณ ก็ขอบอกว่ามันจบลงแล้ว
Enough! This attack is unwarranted and malicious.พอได้แล้ว การจู่โจมนี้ไม่ได้รับประกันความมุ่งร้าย
Moron, mutiny, murder, malice.ปัญญาอ่อน กบฏ ฆาตกรรม... มุ่งร้าย
The droid displays unusual hostility toward the honorable kin robb... but it seems to like you, senator merrik.เจ้าดรอยด์นี้แสดงออก ถึงความมุ่งร้ายผิดสังเกต ต่อท่านคิน รอบบ์ ผู้ทรงเกียรติ
These vicious attacks sent through electronic means may as well be carved in stone.การเล่นงานมุ่งร้าย ที่ส่งผ่านวิธีอิเล็กทรอนิกนี้ น่าจะปล่อยให้เป็นไปเรื่อยๆ
Unaware of moral precepts, as opposed to being purposely bad.ไม่รับรู้เรื่องผิดชอบชั่วดี แต่ไม่ใด้มุ่งร้ายอะไร
I'm sure that old sorcerer meant no harm. Perhaps the spell went wrong.ข้าแน่ใจว่าพ่อมดเฒ่าไม่คิดมุ่งร้าย บางทีเวทย์มนต์อาจผิดปกติ
I swear to you, I mean her no harm.ข้าสาบานแก่ท่านได้ ข้าไม่มีเจตนามุ่งร้ายต่อนาง
The lad meant no harm.เจ้าหนุ่มไม่ได้มุ่งร้ายอะไรน่า
You should be talking to somebody who would wanna hurt us.พวกเธอน่าจะไปคุยกับคนที่ มุ่งร้ายกับพวกเรา
People start targeting children, there are no rules.ผู้คนเริ่มมุ่งร้ายต่อเด็กๆ ถ้าไม่มีกฏเกณฑ์
Murder, aggravated assault, assault with intent, menacing and trespassing.ฆาตกรรม ใช้กำลังประทุษร้าย มุ่งร้ายโดยเจตนา ข่มขู่และบุรุก
But I looked into her eyes. She meant no harm.แต่ข้ามองตาของนาง นางไม่ได้มุ่งร้าย
You give up this poisonous dream!ลืมความฝันอันมุ่งร้ายของเจ้าเสีย!
I think that would be wise.จิตมุ่งร้ายเดียว ที่จะพบในหุบเขานี้ก็คือที่ท่านนำม?
People just turn on each other, and, uh...ผู้คนมุ่งร้าย สุดท้าย
I resolved to live to spite him.ข้าตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะมีชีวิตอยู่ต่อ หวังมุ่งร้ายแก่เขา
Have you any reason to think he may wish you ill?มีเหตุผลที่เขาอาจจะ มุ่งร้ายคุณบ้างมั้ย?
MORIGUCHI'S SHREWD COMMENT(ความคิดเห็นมุ่งร้ายของโมริงุจิ)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มุ่งร้าย
Back to top