ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ill-will

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ill-will*, -ill-will-

ill-will ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ill-will (n.) ความมุ่งร้าย Syn. maliciousness, spitefulness

ill-will ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
悪気[わるぎ, warugi] Thai: เจตนาร้าย English: ill-will

ill-will ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจตนาร้าย[n. exp.] (jēttanā rāi) EN: evil intentions ; ill-will FR: mauvaises intentions [fpl] ; intention malveillante [f]
ริษยา[n.] (ritsayā) EN: envy ; jealousy ; ill-will FR: jalousie [f] ; envie [f]
ฤษยา[n.] (ritsayā) EN: envy ; jealousy ; ill-will FR: jalousie [f] ; envie [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ill-will
Back to top