ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

baneful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *baneful*, -baneful-

baneful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
baneful (adj.) ก่อความเสียหาย Syn. pernicious, destructive
English-Thai: HOPE Dictionary
baneful(เบน'ฟูล) adj. ซึ่งทำลาย,เป็นพิษ,นำความหายนะ, Syn. deadly
English-Thai: Nontri Dictionary
baneful(adj) มีอันตราย,มีผลร้าย,เป็นพิษ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า baneful
Back to top