ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มารวมกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มารวมกัน*, -มารวมกัน-

มารวมกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มารวมกัน (v.) congregate See also: be congested, be over crowded Syn. มาชุมนุม, อัดออกัน, แออัด, ตกปลัก, จมปลัก Ops. กระจัดกระจาย
English-Thai: HOPE Dictionary
data acquisitionการรวบรวมข้อมูลหมายถึง การเสาะหาหรือการรับข้อมูลมารวมกันเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์
data fieldเขตข้อมูลหมายถึง ที่ซึ่งใช้เก็บข้อมูลเฉพาะในโปรแกรมประเภทการจัดการฐานข้อมูล โดยจัดแบ่งให้แต่ละเขตเก็บข้อมูลแต่ละเรื่อง เช่น แบ่งเป็นเขต ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อายุ เพศ ฯ ถ้าเรานำเขตข้อมูลเหล่านี้หลาย ๆ เขตมารวมกัน จะเรียกว่า "ระเบียน" (record)
field(ฟีลดฺ) {fielded,fielding,fields} n. ทุ่ง,ทุ่งนา,ทุ่งกว้าง,เขตเหมืองแร่,สนาม,อาณาจักร,ขอบเขต,พื้น,ลาน vt. เก็บได้ลูก (บอล) ,จับลูกได้ vi. เป็นคนรับลูกในการเล่น (บาสเก็ตบอล,คริคเก๊ต), Syn. area หมายถึง ที่ซึ่งใช้เก็บข้อมูลเฉพาะในโปรแกรมประเภทการจัดการฐานข้อมูล โดยจัดแบ่งให้แต่ละเขตเก็บข้อมูลแต่ละ เรื่อง เช่น แบ่งเป็นเขต ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อายุ เพศ ฯ ถ้าเรานำเขตข้อมูลเหล่านี้ หลาย ๆ เขตมารวมกัน จะเรียกว่า "ระเบียน" (record)
fourth generation computeคอมพิวเตอร์ยุคที่สี่คอมพิวเตอร์ในยุคที่สี่นี้มีขนาดของหน่วยความจำเล็กกว่ายุคที่สามลงไปอีก มีการนำไอซี (IC หรือ integrated circuit) หรือวงจรเบ็ดเสร็จมารวมกันเป็นแผงใหญ่ ๆ เรียกว่าแผงวงจรรวมความจุสูง (large scale integrated circuit) หรือบางทีเรียกกันว่าชิป (chip) ทำให้สร้างคอมพิวเตอร์ได้เล็กลงมาก จึงทำให้เกิดมีไมโครคอมพิวเตอร์ (microcomputer) หรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (personal computer) หรือพีซีขึ้น ราคาขายในท้องตลาดก็ลดลงได้มาก ทำให้เป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วในหมู่คนทั่วไป ไม่เฉพาะแต่นักคอมพิวเตอร์ ต่อมาปลายยุคที่สี่นี้ มีการนำพีซีหลาย ๆ เครื่องมาเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่าย (network) ทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไปอีกดู generation ประกอบ
ibg(ไอบีจี) ย่อมาจาก interblock gap (ช่องว่างระหว่างบล็อก) ในการบรรจุข้อมูลลงในแถบบันทึกหรือเทป (tape) นั้นเราจะบรรจุลงเป็นระเบียน (record) หน่วยขับแถบบันทึกหรือเทป (tape drive) จะจัดให้มีช่องว่างระหว่างระเบียน (record) เพื่อไว้ช่วยในการปรับความเร็วในการอ่านและบันทึก (read/wtite) แต่ยิ่งมีระเบียนมาก ก็จะยิ่งเสียเนื้อที่ของเทปมากเพราะจะต้องมีช่องว่างมาก เพื่อเป็นการลดช่องว่าง จึงนิยมนำหลาย ๆ ระเบียนมารวมกัน เรียกว่า กลุ่มระเบียน หรือบล็อก และระหว่างกลุ่มแต่ละกลุ่ม ก็จะมีช่องว่าง ซึ่งเรียกว่า ช่องว่างระหว่างกลุ่มระเบียนดู interrecord gap เปรียบเทียบ
rejoin(รีจอยน์') vt.,vj. รวมกันอีก,กลับมารวมกันอีก,ผนึกกันใหม่,ตอบ,โต้ตอบ,โต้แย้ง,แก้ฟ้อง, Syn. reunite
roundup(เราน์ดฺ'อัพ) n. การไล่ปศุสัตว์มารวมกัน,ผู้ขี่ม้าไล่ปศุสัตว์มารวมกัน,การจับกลุ่ม,การชุมนุม,การสรุป,บทสรุป,สาระ,ใจความสำคัญ, Syn. collect,gather,amass,rally
tronตรอน ย่อมาจาก the real time operating system nucleus หมายถึงระบบปฏิบัติการ ที่เน้นการทำงานแบบทันที (real time) มีผู้นำมาใช้ในการพัฒนาคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ กล่าวคือ นำเอาประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์หลาย ๆ แบบมารวมกัน
wrangle(แรง'เกิล) vi.,vt.,n. (การ) ทะเลาะ,โต้เถียง,ถกเถียง,ต้อน (สัตว์มารวมกัน), Syn. quarrel,argue
interblock gapช่องว่างระหว่างบล็อกใช้ตัวย่อว่า IBG (อ่านว่า ไอบีจี) ในการบรรจุข้อมูลลงในแถบบันทึกหรือเทป (tape) นั้นเราจะบรรจุลงเป็นระเบียน (record) หน่วยขับแถบบันทึกหรือเทป (tape drive) จะจัดให้มีช่องว่างระหว่างระเบียน (record) เพื่อไว้ช่วยในการปรับความเร็วในการอ่านและบันทึก (read/wtite) แต่ยิ่งมีระเบียนมาก ก็จะยิ่งเสียเนื้อที่ของเทปมากเพราะจะต้องมีช่องว่างมาก เพื่อเป็นการลดช่องว่าง จึงนิยมนำหลาย ๆ ระเบียนมารวมกัน เรียกว่า กลุ่มระเบียน หรือบล็อก และระหว่างกลุ่มแต่ละกลุ่ม ก็จะมีช่องว่าง ซึ่งเรียกว่า ช่องว่างระหว่างกลุ่มระเบียนดู interrecord gap เปรียบเทียบ
object-oriented programmiการทำโปรแกรมเชิงวัตถุหมายถึง วิธีการเขียนโปรแกรมของนักเขียนโปรแกรมรุ่นใหม่ ที่จัดแบ่งการเขียนคำสั่งกันออกเป็นชุด ๆ แต่ละชุดเรียกว่า "วัตถุ" (object) แล้วจึงนำเอาชุดคำสั่งแต่ละชุดนั้นมารวมกันเป็นโปรแกรมชุดใหญ่อีกทีหนึ่ง ในบางครั้งยังอาจนำ "วัตถุ" ของโปรแกรม หนึ่งไปรวมกับ "วัตถุ" ของอีกโปรแกรมหนึ่ง แล้วเรียกออกมาใช้ได้เลย ทั้งนี้ทำให้ผู้เขียนโปรแกรมใหม่ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด วิธีการดังกล่าวนี้ช่วยประหยัดเวลาได้มาก พูดให้ง่ายก็คือ ทุกโปรแกรมไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ อนึ่ง คำว่า "วัตถุ" นั้น หมายรวมไปถึงภาพหรือกราฟิกด้วย ภาพหนึ่งภาพ เช่น การสร้างวงกลมนั้น เกิดจากการเขียนโปรแกรมโดยใช้สูตรคำนวณเส้นโค้ง ซึ่งจะประกอบด้วยคำสั่งหลายร้อยคำสั่ง แล้วเก็บไว้เป็น "วัตถุ" หนึ่ง ฉะนั้น เมื่อใดที่เราสั่งวาดวงกลม ก็เท่ากับไปเรียก "วัตถุ" นี้มาใช้ หลังจากนั้น หากเราจะต่อเติมเป็นภาพอื่นต่อไป คอมพิวเตอร์ก็จะไปดึงอีก "วัตถุ" หนึ่งมาทำต่อให้
oop(โอโอพี, อุป) ย่อมาจาก object-oriented programming หมายถึง วิธีการเขียนโปรแกรมของนักเขียนโปรแกรมรุ่นใหม่ ที่จัดแบ่งการเขียนคำสั่งกันออกเป็นชุด ๆ แต่ละชุดเรียกว่า "วัตถุ" (object) แล้วจึงนำเอาชุดคำสั่งแต่ละชุดนั้นมารวมกันเป็นโปรแกรมชุดใหญ่อีกทีหนึ่ง ในบางครั้งยังอาจนำ "วัตถุ" ของโปรแกรม หนึ่งไปรวมกับ "วัตถุ" ของอีกโปรแกรมหนึ่ง แล้วเรียกออกมาใช้ได้เลย ทั้งนี้ทำให้ผู้เขียนโปรแกรมใหม่ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด วิธีการดังกล่าวนี้ช่วยประหยัดเวลาได้มาก พูดให้ง่ายก็คือ ทุกโปรแกรมไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ อนึ่ง คำว่า "วัตถุ" นั้น หมายรวมไปถึงภาพหรือกราฟิกด้วย ภาพหนึ่งภาพ เช่น การสร้างวงกลมนั้น เกิดจากการเขียนโปรแกรมโดยใช้สูตรคำนวณเส้นโค้ง ซึ่งจะประกอบด้วยคำสั่งหลายร้อยคำสั่ง แล้วเก็บไว้เป็น "วัตถุ" หนึ่ง ฉะนั้น เมื่อใดที่เราสั่งวาดวงกลม ก็เท่ากับไปเรียก "วัตถุ" นี้มาใช้ หลังจากนั้น หากเราจะต่อเติมเป็นภาพอื่นต่อไป คอมพิวเตอร์ก็จะไปดึงอีก "วัตถุ" หนึ่งมาทำต่อให้
ulsiยูแอลเอสไอ ย่อมาจาก ultra large scale integration (แปลว่า วงจรรวมความจุสูงยิ่ง) หมายถึงวงจรรวมที่สามารถนำประตู (gate) มารวมกันมากกว่า 100,000 ประตูขึ้นไป แล้วนำมาใช้เป็นตัวประมวลผลขนาดเล็ก ที่เรียกว่าซิป (chip) ซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงได้ วงจรรวมแบบนี้จะมีประตูมากกว่าวงจรรวมความจุสูง ที่เรียกว่า VLSI ที่สร้างกันได้ก่อนหน้านี้
ultra large scale integraultra large scale integration วงจรรวมความจุสูงยิ่งใช้ตัวย่อว่า ULSI (อ่านว่า ยูแอลเอสไอ) หมายถึงวงจรรวมที่สามารถนำประตู (gate) มารวมกันมากกว่า 100,000 ประตูขึ้นไป แล้วนำมาใช้เป็นตัวประมวลผลขนาดเล็ก ที่เรียกว่าซิป (chip) ซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงได้ วงจรรวมแบบนี้จะมีประตูมากกว่าวงจรรวมความจุสูง ที่เรียกว่า VLSI ที่สร้างกันได้ก่อนหน้านี้ ดู VLSI เปรียบเทียบ
very large scale integratvery large scale integration วงจรรวมความจุสูงมากใช้ตัวย่อว่า VLSI (อ่านว่า วีแอลเอสไอ) หมายถึงการสร้างชิป (chip) โดยสามารถนำประตู (gate) มารวมกันได้ถึง 100,000 ประตูหรือมากกว่านั้น แล้วนำมาใช้เป็นตัวประมวลผล ทำให้คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงได้มาก ในปัจจุบัน มีการสร้างชิปที่มีประตูมากยิ่งไปกว่านั้น เรียกว่า ULSI (ultra large scale integraton ที่แปลว่า วงจรรวมความจุสูงยิ่ง)
vlsiวีแอลเอสไอ ย่อมาจาก very large scale integration (แปลว่า วงจรรวมความจุสูงมาก) หมายถึงการสร้างชิป (chip) โดยสามารถนำประตู (gate) มารวมกันได้ถึง 100,000 ประตูหรือมากกว่านั้น แล้วนำมาใช้เป็นตัวประมวลผล ทำให้คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงได้มาก ในปัจจุบัน มีการสร้างชิปที่มีประตูมากยิ่งไป กว่านั้น เรียกว่า ULSI (ultra large scale integraton หรือวงจรรวมความจุสูงยิ่ง)
English-Thai: Nontri Dictionary
confluence(n) การไหลมารวมกัน,การบรรจบกัน,การชุมนุม
confluent(adj) ไหลมารวมกัน,ซึ่งบรรจบกัน
convergence(n) การลู่เข้า,การมาบรรจบกัน,การมารวมกัน
ensemble(n) การมารวมกัน,คณะนักแสดง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emulsion อิมัลชัน การนำเอาสารละลายตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป ซึ่งปกติไม่ผสมกัน เช่น น้ำกับน้ำมัน มาผสมกันโดยการปั่นอย่างรุนแรง หรือโดยใช้สารอิมัลชัน ซึ่งจะปรับสภาพแรงตึงผิวของหยดน้ำหรือสารนั้น ๆ ให้มารวมกันได้ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
assemble (vt.) เอามารวมกัน
call together (phrv.) ขอให้มารวมกัน See also: บอกให้มารวมตัวกัน
chuck together (phrv.) รีบๆเก็บมารวมกัน (คำไม่เป็นทางการ) See also: กอบมารวมกันอย่างรีบๆ Syn. fling together, throw together, toss together
combine (vt.) นำมารวมกัน See also: ทำให้รวมกัน, นำมารวมเข้าด้วยกัน Syn. unite, join, couple, consolidate, merge, concentrate, incorporate, integrate, organise, organize
grow together (phrv.) ใหญ่โตขึ้นเพื่อมารวมกัน
knock through (phrv.) ยุบ (ห้อง) มารวมกัน See also: ต่อย (กำแพง) ออก
melting pot (n.) สถานที่หรือสถานการณ์ที่คน ความคิดหรือสิ่งต่างๆ มารวมกัน See also: กระบวนสร้างสิ่งใหม่ด้วยการรวบรวมสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน
organise (vt.) นำมารวมกัน See also: ทำให้รวมกัน, นำมารวมเข้าด้วยกัน Syn. unite, join, couple, consolidate, merge, concentrate, incorporate, integrate, organize
oxymoron (n.) คำพูดหรือวลีทมาจากการนำคำความหมายตรงข้ามกันมารวมกัน
reunion (n.) การกลับมารวมกันใหม่ Syn. get-together
scrape together (phrv.) ขูดมารวมกัน
toss together (phrv.) รีบๆเก็บมารวมกัน (คำไม่เป็นทางการ) See also: กอบมารวมกันอย่างรีบๆ Syn. fling together, throw together
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And for the first time, the Welsh and the English were united by the fact that there was nothin' to do but wait.และเป็นคัร้งแรกที่ชาวเวลส์และอังกฤษ มารวมกัน เพราะไม่มีอะไรจะทำอีกแล้ว
Come on. Gather round. I have here in my hand...มานี่ มารวมกัน ที่ครูมีอยู่ในมือนี้...
Gather around. Try to bring up more emotions.มารวมกัน พยายามดึงอารมณ์ให้มากกว่านี้
HAVE CONVERGED ON CLEVELAND. EVERY TIME HE PLANS TO KILLมารวมกันที่คลิฟแลนด์ ทุกครั้งที่เขาคิดจะฆ่า
Assembled to work new cases, to protect people.มารวมกันเพื่อปกป้องผู้คน
I believe in it. And if any one of you friends and neighbors, kind of gather around and...ผมเชื่อ ถ้าทุกท่านเข้ามารวมกัน...
We'll see if our computer brain surgeon and psychiatrist can put Hal back together again.เราจะดูว่าศัลยแพทย์ คอมพิวเตอร์สมองของเราและ จิตแพทย์สามารถใส่ แฮล กลับมารวมกันอีกครั้ง ที่จะบอกความจริงกับคุณ
The legend says when the rocks are brought together, the diamonds inside them will glow.ตำนานกล่าวว่า เมื่อหินจะถูกนำมารวมกัน เพชรภายในพวกเขาจะเรืองแสง
Stephanie!แล้วพอที่ๆสาม เราก็ถึงมารวมกัน
Sisters, gather 'round.น้องๆจ๋า, มารวมกันตรงนี้
But it's private industry like yours that stands to benefit most... by moving inside the wire of Commandant Amon Goeth's camp--เป็น ร.ง.เอกชนเหมือนของคุณ ...ซึ่งก็ควรย้ายมารวมกัน
Dearly beloved. We are gathered here in the sight of God.ท่านที่รักทั้งหลาย พวกเรามารวมกันที่นี่ ในสายพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้า
Dearly beloved, we are gathered here in the sight of God, and in the face of this congregation, to join together this man and this woman...ท่านที่รักทั้งหลาย พวกเรามารวมกันที่นี่ในสายพระเนตร ของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อมาร่วมชุมนุมกันต่อหน้า เพื่อการรวมเป็นหนึ่งเดียวของ ผู้ชายคนนี้และผู้หญิงคนนี้
Now go on, put them all together kind of like them boiler valves Come onเอามารวมกันเหมือนเวลาวาวล์ต้มน้ำมันรั่วนะ
Comrades of Castelcuto, we are gathered here today to share in the tragic but honorable mourning which has struck our town.สหายแห่งคาศเตลคูโต้... เรามารวมกันในวันนี้ เพื่อไว้ทุกข์ในเหตุน่าสลดแต่เป็นเกียรติ...
The Polish keep working.เข้ามารวมกัน เฉพาะคนยิว
Attention, everyone. Class 23, could we gather, please?ห้อง 23 มารวมกันทางนี้
We are gathered in this place to put our differences aside.เรามารวมกันที่นี่... เพื่อลืมความเเตกต่างของเรา
Welcome to Greenhouse Three, second years. Gather around, everyone.ขอต้อนรับสู่เรือนกระจกสาม ปีสองมารวมกันทางนี้
Then don't get involved!งั้นอย่าเอามารวมกัน!
And how together, you're going to make a good team.และเมื่อเอามารวมกัน คุณกับเขาจะ เป็นทีมที่ดี
Put things back together.นำสิ่งต่างๆกลับมารวมกัน
Contestants,gather aroundผู้เข้าแข่งขันมารวมกันรอบๆ
We're going to collect everyone with Mother's cells into one place.เราจะเอาเซลทุกเซลของท่านแม่มารวมกัน
We gathered all here today, from the straightest to the hunchbakcs, all of usวันนี้เรามารวมกันทั้งหมดแล้ว ตั้งแต่ที่หลังตรงสุดจนถึงพวกหลังค่อม ทั้งหมดเลย
And all of us living here today owe a debt of gratitude to these four brave men who struggled and withstood and sacrificed in order that this island might grow and prosper into what it is today.เราทุกคนมารวมกันที่นี่ในวันนี้ เพื่อรำลึกถึงบุญคุณ ...ของผู้กล้าหาญทั้งสี่ท่าน... ...ผู้ยืนหยัด อดทนฟันฝ่า และเสียสละ...
When strangers of similar hearts gather together under one roof...เมื่อเหล่าหัวใจที่แตกต่าง มารวมกันอยู่ใต้หลังคาเดียวกัน
Well... sometimes... when you start getting objects together,คือว่า... บางครั้ง.. เวลาเอาวัตถุมารวมกัน
Don't ever do that again.ทุกคนมารวมกันทางนี้ รักษาแนวไว้
How many legs on a horse and how many on a hen?ม้าเทศกับแม่ไก่มารวมกันมีกี่ขา
I don't think love and sex have to be tied to each other, so I'm okay with this.ฉันไม่คิดว่าเราควรเอาเรื่องความรัก กับเซ็กมารวมกัน ฉันไม่มีปัญหาเรื่องนี้หรอกค่ะ
Yeah, she said that love and sex don't have to be linked.ใช่ เธอพูดว่า ความรักกับเซ็กไม่ต้องเอามารวมกันก็ได้
Get all the farmers together.เอาชาวไร่ทั้งหมดมารวมกัน
I wanna get them together and we're gonna pray.ผมอยากให้พวกเขามารวมกัน แล้วเราจะสวดมนต์
You know how difficult it is to get Christians together?คุณก็รู้ว่าการเอาชาวคริสต์มารวมกัน นั้นยากแค่ไหน
We wanna get the farmers and their workers together for a peace gathering.ให้ชาวไร่และคนงานในไร่มารวมกัน เป็นการรวมกันเพื่อสันติ
I'll keep you all on the reserve list, please come over here.เดี๋ยวผมรับงานของพวกคุณไว้ก่อนนะครับ, มารวมกันทางนี้เลยครับ
But combine one flavor with another, and something new was created.แต่เมื่อนำมารวมกัน จะได้รสใหม่ทันที
"It was an union that must have been to the advantage of both.""มันเป็นการเอาข้อดี ของทั้งคู่มารวมกัน"
Aye. The items brought together, done.เราเอาเหรียญมารวมกันเรียบร้อย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มารวมกัน
Back to top