ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พิสูจน์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พิสูจน์*, -พิสูจน์-

พิสูจน์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พิสูจน์ (v.) prove See also: verify, demonstrate Syn. ชี้แจง, ชี้
พิสูจน์ฝีมือ (v.) prove one´s ability See also: show one´s handiwork
พิสูจน์ฝีมือ (v.) prove one´s ability See also: show one´s handiwork
พิสูจน์อักษร (v.) proofread See also: proof
พิสูจน์เลือด (n.) blood test Syn. วิเคราะห์เลือด
English-Thai: HOPE Dictionary
affirm(อะเฟิร์ม') vt. ยืนยัน, เห็นพ้อง, อนุมัติ, พิสูจน์เป็นความจริง, รับรอง, Syn. state, assert)
apologetics(อะพอล'ละเจท'ทิคซฺ) n. สาขาของศาสนาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเป็นคริสเตียน
argue(อาร์'กิว) vt.,vi. ถกเถียง,เถียง, โต้คารม, อ้างเหตุผล,อภิปราย,พูดให้ยอม,โต้แย้งพิสูจน์ว่า,แสดงให้เห็นว่า-arguer n., Syn. debate)
argument(อาร์'กิวเมินทฺ) n. การโต้เถียง,การโต้คารม,การอ้างเหตุผล,ขบวนการให้เหตุผล,ข้อโต้เถียง,เรื่อง,ข้อสรุป,หลักฐาน,ข้อพิสูจน์
argumentation(อาร์กิวเมนเท'เชิน) n. ขบวนการโต้เถียงการให้เหตุผล,การอภิปราย,การถกเถียง,บทความเชิงอภิปราย, ข้อพิสูจน์,ข้อสรุป,ข้ออนุมาน, Syn. discussion)
attest(อะเทสทฺ') vt.,vi. เป็นพยาน,รับรอง,พิสูจน์,ให้การ,ยืนยัน,ทำให้สาบานหรือให้คำปฏิญาณ,เป็นเครื่องพิสูจน์. -attestant, attester, attestor,attestator n.
authoritative(ออธอ'ริเททิฟว) adj. ซึ่งมีอำนาจ,เชื่อถือได้,มีหลักฐานพิสูจน์ได้,เผด็จการ
axiom(แอค' เซียม) n. ความจริงที่ไม่ต้องพิสูจน์, ความจริงในตัวของมันเอง, กฎหรือหลักการที่ยอมรับกันทั่วไป (self-evident truth, maxim)
certifiable(เซอ'ทะไฟอะเบิล) adj. ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้
certificate(เซอทิฟ'ฟะเคท) {certificated,certificating,certificates} n. หนังสือรับรอง,ประกาศนียบัตร,ใบรับรอง,ในสุทธิ,ใบสำคัญ,ข้อพิสูจน์ vt. รับรองด้วยหนังสือรับรอง, See also: certificatory adj.
certified(เซอ'ทิไฟดฺ) adj. ซึ่งได้รับการรับรอง,ซึ่งได้รับการพิสูจน์,ซี่งได้รับการค้ำประกัน,ซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนวิกลจริต
certify(เซอ'ทิไฟ) v. รับรอง,พิสูจน์,ลงนามเป็นพยาน,พิสูจน์ให้เห็น, See also: certifier n., Syn. testify
confute(คันฟิวทฺ') {confuted,confuting,confutes} vt. แสดงให้เห็นว่าผิด,พิสูจน์ให้เห็นว่าผิด., See also: confutable adj. ดูconfute confuter n. ดูconfute, Syn. refute,disprove
convict(คอน'วิคทฺ) {convicted,convicting,convicts} n. ผู้ที่ถูกตัดสินว่ากระทำผิด,นักโทษ vt. (คัน วิคทฺ') พิสูจน์แล้วว่ากระทำผิด,ตัดสินว่าได้กระทำผิด,ทำให้รู้ว่ามีความผิดหรือมีโทษ, See also: convictable adj. ดู convictible adj. convictive adj. ดูconv
corollary(คอ'ระลารี) n. บทพิสูจน์,บทเทียบ,ผลที่ตามมา, Syn. inference,deduction
criminate(คริม'มิเนท) vt. ดำเนินการฟ้องร้องว่ากระทำผิดทางอาญา,ตำหนิ,ประณาม,พิสูจน์ว่ามีความผิด,ลงโทษ, See also: criminative adj. ดูcriminate criminatory adj. ดูcriminate criminator n. ดูcriminate
damning(แดม'นิง) adj. ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ความผิด,เกี่ยวกับการสาปแช่ง., See also: damningly adv. ดูdamning damningness n. ดูdamning
demonstrableadj. สาธิตได้,แสดงได้,พิสูจน์ได้., See also: demonstrability n. ดูdemonstrable, Syn. evident
demonstrate(เดม'เมินสเทรท) vt. แสดง,สาธิต,เดินขบวน,พิสูจน์,แสดงความรู้สึก,ทดลองให้เห็นจริง, See also: demonstration n. ดูdemonstrate demonstrative adj. ดูdemonstrate demonstrator n. ดูdemonstrate
disproofn. การพิสูจน์ว่าผิด,การพิสูจน์หักล้าง,การโต้กลับ,การโต้แย้ง
disprove(ดิสพรูฟว') vt. พิสูจน์ว่าผิด,พิสูจน์หักล้าง, See also: disprovable adj. ดูdisprove, Syn. refute
document(ดอก'ยะเมินทฺ) n. เอกสาร,สาร,เอกสารหลักฐาน,ภาพยนต์บันทึกเหตุการณ์,หลักฐานพยาน,เครื่องพิสูจน์. vt. มีเอกสารประกอบ,, See also: documentary adj.
dogma(ดอก'มะ) n. หลักเกณฑ์หรือกฎเกณฑ์ที่ไร้ข้อพิสูจน์,คำสอนของศาสนา,ลัทธิแบบศาสนา,คำสอนแบบกำปั้นทุบดิน,ความเชื่อ,สิทธันต์, Syn. tenet,doctrine,
dogmatic(ดอกแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์คำสอน ความเชื่อ หรือความคิดเห็นที่ไร้ข้อพิสูจน์,หยั่ง,หัวรั้น,มั่นใจ,ดันทุรัง, Syn. dogmatical,opinionated,settled,one-sided
dogmatist(ดอก'มะทิสทฺ) n. ผู้ถือหลักโดยไม่ดูความจริง,ผู้วางหลักหรือกฎเกณฑ์ที่ไร้ข้อพิสูจน์
elenchus(อีเลง'คัส) n. การปฎิเสธ,การพิสูจน์ว่าไม่จริง,การลบล้าง, See also: elenctic adj. -pl. elenchi)
establish(อีสแทบ'ลิช) vt. สร้าง,สถาปนา,ก่อตั้ง,ตั้งมั่น,กำหนด,บัญญัติ,ทำให้เป็นที่ยอมรับ,พิสูจน์, See also: establisher n. ดูestablish
evidence(เอฟ'วิเดินซฺ) n. หลักฐาน,ความชัดแจ้ง. -Phr. (in evidence ชัดแจ้ง) . vt. ทำให้ชัดแจ้ง, พิสูจน์ให้เห็นด้วยพยานหลักฐาน, Syn. proof
evince(อีวินซฺ') {evinced,evincing,evinces} vt. แสดงให้เห็น,ทำให้เห็นประจักษ์,พิสูจน์เปิดเผย., See also: evincible adj. ดูevince
explode(เอคซฺโพลด') vi.,vt. (ทำให้) ระเบิด,ปะทุ,เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน,บันดาลโทสะ,ทำลาย,พิสูจน์ว่าผิด., See also: exploder n.
falsify(ฟอล'ซิไฟ) {falsified,falsifying,falsifies} vt. ทำให้ไม่ถูกต้อง,ปลอมแปลง,พิสูจน์ให้เห็นว่าผิดหรือปลอม,เป็นตัวแทนเก๊. vi. กล่าวคำเท็จ, See also: falsifiable adv. falsification n. falsifier n., Syn. misrepresent
filiate(ฟิล'ลีเอท) vt. พิสูจน์ความเป็นพ่อหรือแม่ของ,มีความสัมพันธ์กับ, See also: filiation n.
identify(ไอเดน'ทิไฟ) vt. ชี้ตัว,หาเอกลักษณ์,บอกชื่อ,จำแนกแยกแยะ,พิสูจน์เอกลักษณ์., See also: identifiable adj. identifiableness n. identifier n., Syn. recognize,name
indemonstrable(อิมดิมอน' สะทระเบิล) adj. เผยแสดงไม่ได้, พิสูจน์ไม่ได้, See also: indemon- strably adv.
induce(อินดิวซฺ') vt. ชักจูง,ชักนำ,ชักชวน,เหนี่ยวนำ,มีอิทธิพลต่อ,ทำให้เกิดขึ้น,พิสูจน์,หาความจริงด้วยการสังเกตข้อเท็จจริง., See also: inducer n. inducible adj., Syn. instigate,persuade
induction(อินดัค'เชิน) n. การเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าสลับที่มีโวลท์,การหาความจริงด้วยการสังเกตข้อเท็จจริง,การพิสูจน์,การเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
justify(จัส'ทิไฟ) {justified,justifying,justifies} vt.,vi. แสดงความบริสุทธิ์,พิสูจน์ว่าถูกต้อง,สนับสนุนความบริสุทธิ์,หรือความถูกต้อง., Syn. legitimize
manifest(แมน'นะเฟสทฺ) adj. ชัดแจ้ง,เป็นที่เข้าใจดี,ประจักษ์,แสดงออกซึ่งสิ่งที่ถูกกดดันไว้ vt. แสดง,ประจักษ์,พิสูจน์,เปิดเผยชัดแจ้ง,ปรากฎชัดแจ้ง. n. รายการสินค้าหรือรายชื่อผู้โดยสารของเครื่องบินหรือเรือ., See also: manifestly adv. manifestness n.
probate(โพร'เบท) n. การพิสูจน์พินัยกรรมโดยศาล. adj. เกี่ยวกับการพิสูจน์ดังกล่าว,เกี่ยวกับศาลดังกล่าว. vt. พิสูจน์พินัยกรรม,ภาคทัณฑ์ผู้กระทำผิด
probation(โพรเบ'เชิน) n. การภาคทัณฑ์,การพิสูจน์,การทดสอบ,ช่วงระยะเวลาการทดสอบ., See also: probational probationary adj. probationship n., Syn. test
English-Thai: Nontri Dictionary
attest(vi,vt) พิสูจน์,ให้การ,รับรอง,ยืนยัน,ให้คำปฏิญาณ,สาบาน,เป็นพยาน
certify(vt) รับรอง,ลงนามเป็นพยาน,พิสูจน์ให้เห็น
confutation(n) การหักล้าง,การพิสูจน์ว่าผิด,การทำให้จำนนต่อหลักฐาน
confute(vt) ทำให้จำนนต่อหลักฐาน,พิสูจน์ว่าผิด
copyreader(n) คนตรวจสอบ,บรรณาธิการ,คนพิสูจน์อักษร
corollary(n) บทเทียบ,บทแทรก,ควันหลง,ข้อพิสูจน์
demonstrable(adj) สามารถพิสูจน์ได้,ซึ่งแสดงให้เห็นได้,ซึ่งสาธิตได้
demonstrate(vt) สาธิต,แสดงให้เห็นจริง,พิสูจน์,ทดลอง,เดินขบวน
demonstration(n) การสาธิต,การทดลอง,การพิสูจน์,การเดินขบวน
demonstrator(n) ผู้แสดง,ผู้สาธิต,ผู้พิสูจน์,ผู้ทดลอง,ผู้เดินขบวน
disprove(vt) พิสูจน์ว่าไม่จริง,พิสูจน์ว่าผิด,หักล้าง
document(n) เอกสาร,หลักฐาน,สาร,เครื่องพิสูจน์
dogmatic(adj) เกี่ยวกับกฎเกณฑ์,ดันทุรัง,ดื้อรั้น,ไม่มีข้อพิสูจน์,ไม่มีเหตุผล
evince(vt) แสดงให้เห็นชัด,ทำให้ประจักษ์,พิสูจน์
exculpate(vt) พิสูจน์ว่าบริสุทธิ์,ทำให้พ้นผิด,ล้างบาป
experiment(n) การทดลอง,การทดสอบ,การพิสูจน์
inconclusive(adj) ไม่เป็นผล,ค้างคา,พิสูจน์ไม่ได้,ไม่ลงเอย
ordeal(n) วิธีพิสูจน์ความบริสุทธิ์,ความเจ็บปวด,อุปสรรค
probate(vt) พิสูจน์ว่าพินัยกรรมถูกต้อง,ภาคทัณฑ์
probation(n) การทดลอง,การภาคทัณฑ์,การพิสูจน์,การทดสอบ
proof(n) ข้อพิสูจน์,การพิสูจน์,ตัวอย่าง,หลักฐาน,พยาน,การตรวจปรู๊ฟ
refutation(n) การพิสูจน์,การแย้ง,การหักล้าง
refute(vt) พิสูจน์,แย้ง,หักล้าง
substantiate(vt) ยืนยัน,พิสูจน์
test(n) การทดลอง,การสำรวจ,การสอบ,การพิสูจน์
tester(n) ผู้สอบ,ผู้ตรวจพิสูจน์,ผู้ทดลอง
testify(vi) เป็นพยาน,แสดงหลักฐาน,ให้การ,ยืนยัน,พิสูจน์
testimony(n) พยาน,ข้อพิสูจน์,หลักฐาน,บัญญัติ 10 ประการของโมเสส
theorem(n) ทฤษฎี,บทพิสูจน์,หลักเกณฑ์,สูตร,ความเชื่อ,ความคิดเห็น
try(n) ความพยายาม,การไต่สวน,การทดลอง,การพิสูจน์,การทดสอบ
verification(n) การตรวจสอบ,การพิสูจน์ความจริง,การยืนยัน
verify(vt) ตรวจสอบ,พิสูจน์,ทดสอบ,ค้นหาความจริง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
authenticateพิสูจน์ว่าเป็นของแท้, รับรองว่าเป็นของแท้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disproveพิสูจน์แย้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
establish the guiltพิสูจน์ความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prove in the bankruptcyพิสูจน์หนี้ในคดีล้มละลาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
authenticationการพิสูจน์ตัวจริง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
correctness proof๑. การพิสูจน์ความถูกต้อง๒. ข้อพิสูจน์ความถูกต้อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
falsify๑. ปลอม๒. พิสูจน์ว่าเป็นเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
onus probandi (L.)ภาระการพิสูจน์, หน้าที่นำสืบ [ดู burden of proof] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paternity suitการฟ้องคดีเพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probate actionคดีเกี่ยวกับการพิสูจน์พินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probative evidenceพยานหลักฐานในประเด็น (ที่ใช้พิสูจน์ได้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proofข้อพิสูจน์, การพิสูจน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
provable debts in bankruptcyหนี้ที่อาจพิสูจน์ได้ในคดีล้มละลาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
purgationการพิสูจน์ลบล้างความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Q.E.D. (quod erat demonstrandum)ซ.ต.พ. (ซึ่งต้องพิสูจน์) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
quod erat demonstrandum (Q.E.D.)ซึ่งต้องพิสูจน์ (ซ.ต.พ.) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rigorous proofการพิสูจน์อย่างเคร่งครัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
principle, verifiabilityหลักพิสูจน์ว่าเป็นจริง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
verifiableซึ่งอาจพิสูจน์ว่าเป็นจริง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Traceพิสูจน์ติดตาม [การบัญชี]
Authentication การพิสูจน์ตัวจริง [TU Subject Heading]
Burden of proofการพิสูจน์หลักฐาน [TU Subject Heading]
Criminalisticsการพิสูจน์หลักฐาน [การแพทย์]
Identifyชี้บอก, พิสูจน์, การวินิจฉัย [การแพทย์]
Keystroke timing authenticationการพิสูจน์ตัวจริงโดยใช้เวลาระหว่างการกดแป้นพิมพ์ [TU Subject Heading]
postulate [axiom]สัจพจน์, ข้อความที่ตั้งขึ้นและยอมรับโดยไม่ต้องมีการพิสูจน์ทดสอบ เพื่อเป็นการกำหนดแนวความคิดที่จะค้นหากฏหรือทฤษฎีเพื่อจะอธิบายปรากฏการณ์หนึ่ง ๆ คำนี้มีความหมายคล้ายคำว่า สมมติฐาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Proof and certificationการพิสูจน์และการออกใบรับรอง [TU Subject Heading]
Proved Reservesปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว ปริมาณสำรองที่ได้มาโดยการคำนวณและประมาณการจากข้อมูลการเจาะและทดสอบหลุมปิโตรเลียมซึ่งได้มีการพิสูจน์ทราบแล้ว รวมทั้งมีหลักฐานข้อมูลการผลิต หรือข้อมูลทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ที่มีความแน่นอนค่อนข้างสูงมาสนับสนุนว่า จะสามารถผลิตปิโตรเลียมขึ้นมาได้คุ้มค่าการลงทุนภายใต้เงื่อนไขทางเศรษฐศาสตร์ในขณะนั้น [ปิโตรเลี่ยม]
Surveillanceการตรวจสอบภาวะตลาดการเฝ้าดูภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ต่าง ๆ ในตลาดหลักทรัพย์หากพบภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ใดผิดไปจาก สภาพปกติที่ผ่านมา ก็จะทำการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิสูจน์ว่าความผิดปกติดังกล่าวเป็นการกระทำผิดกฎ การซื้อขายหลักทรัพย์หรือไม่ เช่น Insider Trading หรือ Price Manipulation เป็นต้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีส่วนงานหนึ่งในฝ่ายห้องค้า และกำกับการซื้อขายรับผิดชอบงานด้านนี้ และมีระบบคอมพิวเตอร์ ชื่อ ATOMS ช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านนี้ [ตลาดทุน]
verificationการตรวจพิสูจน์ การตรวจสอบ [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
demonstrate (vt.) พิสูจน์ See also: ทดลองให้เห็น Syn. show, prove, confirm
get over (phrv.) พิสูจน์ See also: ไม่ยอมรับ, บอกปัด
make good (phrv.) พิสูจน์
prove (vi.) พิสูจน์ See also: ตรวจสอบ Syn. justify, testify
prove (vt.) พิสูจน์ See also: ตรวจสอบ Syn. justify, testify
substantiate (vt.) พิสูจน์ See also: ยืนยัน Syn. confirm, justify, prove, verify
testify (vi.) พิสูจน์ See also: แสดงหลักฐาน
prove to (phrv.) พิสูจน์ (บางสิ่ง) กับ
nail a lie to the counter (idm.) พิสูจน์ความผิดพลาดของ
measure up (phrv.) พิสูจน์ความสามารถ
identify oneself (phrv.) พิสูจน์ตนเอง
prove oneself (phrv.) พิสูจน์ตัว
probate (vt.) พิสูจน์พินัยกรรม
confute (vt.) พิสูจน์ว่ากระทำผิด Syn. disprove, defeat
attest (vt.) พิสูจน์ว่าจริง
justify by (phrv.) พิสูจน์ว่าถูกต้องจาก See also: แสดงว่าถูกต้องจาก, ได้รับการสนับสนุนจาก
justify to (phrv.) พิสูจน์ว่าถูกต้องให้กับ See also: แสดงว่า...บริสุทธิ์
criminate (vt.) พิสูจน์ว่าผิด
explode (vt.) พิสูจน์ว่าผิด Syn. disprove, refute
convict (vt.) พิสูจน์ว่ามีความผิด Syn. find guilty, prove guilty
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Here's the proofนี่คือข้อพิสูจน์
I know that, but we can't prove itฉันรู้เรื่องนั้น แต่พวกเราไม่สามารถพิสูจน์มันได้
You'll have to prove itคุณจะต้องพิสูจน์มัน
Who's gonna prove me wrong?ใครจะเป็นคนพิสูจน์ว่าฉันผิด
What do I gotta do to prove it to you?ฉันจะต้องทำอย่างไรที่จะพิสูจน์มันให้คุณเห็นได้?
Are you willing to prove it?คุณกำลังจะพิสูจน์มันงั้นเหรอ?
Nobody is going to believe me if I don't get proofจะไม่มีใครเชื่อถ้าผมไม่มีข้อพิสูจน์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then prove it by telling me how.ถ้างั้น พิสูจน์ บอกฉันสิว่าทำยังไง
The boy will soon run the company toward the ground, proving little use to the Initiative.ไอ้ลูกเราจะบริหารบริษัทร่วงลงไปยังพื้นเร็วๆนี้แหละ พิสูจน์ ว่าใช้ความคิดริเริ่มได้น้อยมาก
Prove to me that you're the daughter that I think you are.พิสูจน์ ว่าลูกคือลูกสาวที่พ่อคิดว่าลูกเป็น
Prove me right.พิสูจน์.. ให้ข้า.. เห็น
Prove to your father that you're not a monster.พิสูจน์กับพ่อเธอว่า เธอไม่ใช่ปิศาจ
Proved a more formidable opponent than I was prepared for.พิสูจน์การเป็นคู่แข่งที่เหนือกว่าจากที่ผมเตรียมตัวไว้มาก
Spartacus proves where I predicted.พิสูจน์คัส ที่ผมคาดการณ์ไว้
Prove your worth, and you'll be welcome here.พิสูจน์คุณค่าของตัวเธอ และเธอจะได้รับการต้อนรับที่นี่
Prove you got a big Mexican cock?พิสูจน์คุณได ไก่เม็กซิกันใหญ
We match that DNA, we got him.พิสูจน์ดีเอ็นเอได้ ก็จับเขาได้
Prove yourself, get to the apex and win their freedom. Of course, the woman he lost.พิสูจน์ตนเอง และมีอิสระ
Prove yourself brave, truthful and unselfish, and someday you will be a real boy.พิสูจน์ตัวเองกล้าหาญจริงและ ไม่เห็นแก่ตัว และสักวันหนึ่งคุณจะเป็นเด็ก จริง
Prove yourself against the man and see advancement.พิสูจน์ตัวแกเอง จะได้เห็นว่าคืบหน้าไปแค่ไหน
Prove yourselves more than a common slave.พิสูจน์ตัวแกเองว่าเจ๋งกว่าทาสทั่วไป
Proving my point there, Hodgins. Totally proving my point.พิสูจน์ประเด็นของผมสิ ฮอดจิ้น พิสูจน์ประเด็นของผมให้หมดเลย
Proving his power over life and death.พิสูจน์พลังของเค้าเหนือชีวิตและความตาย
Prove to me that you're not a threat.พิสูจน์มาสิว่านายไม่ใช่ศัตรู
To prove a point about what an honorable guy you are?พิสูจน์ว่า คุณนี่มันพ่อพระสุดๆ เนี่ยนะ?
Prove you have her.พิสูจน์ว่า คุณได้ตัวเธอแล้ว
Proof that the violence is over.พิสูจน์ว่าการบุกถล่มจบลงแล้ว
Prove that I did not put you into the ground in vain.พิสูจน์ว่าข้าไม่ได้ให้เจ้าไปอยู่ใต้ดิน อย่างไร้ประโยชน์
Prove that you didn't kill Tyler.พิสูจน์ว่าคุณไม่ได้ฆ่าไทเลอร์
Prove me right. You can do this.พิสูจน์ว่าฉันพูดถูก เธอทำได้
You could end the struggle now, prove you are clean.พิสูจน์ว่าตนเองบริสุทธิ์
Prove it. Be good.พิสูจน์ว่าตัวเองดีพอสิ
To prove to me he doesn't have to talk to me if he doesn't want to.พิสูจน์ว่าถ้าเขาไม่อยากคุยเขาก็จะไม่คุย
Prove that he threatened her, and they could go for voluntary manslaughter...พิสูจน์ว่านั่นเขาข่มขู่เธอ และพวกเขาจะไปที่ว่าข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
Prove you're not a cop.พิสูจน์ว่านายไม่ใช่ตำรวจ
Proof that there's a god out thereพิสูจน์ว่าพระเจ้ามีจริง
Stems are more than slaves, more than men.พิสูจน์ว่าพวกเจ้าเป็นมากกว่าทาส มากกว่าลูกผู้ชาย
That proves what-- who your dad is, that he didn't take madison?พิสูจน์ว่าพ่อเธอเป็นใคร หรือพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้จับเมดิสันไป
Proof Walter's still alive.พิสูจน์ว่าวอลเตอร์ยังมีชีวิตอยู่
"Proof that if we had to,"พิสูจน์ว่าหากเราจำเป็น...
Jor-El was right about one thing. Something dark is coming. You're gonna be tested.พิสูจน์ว่าเขาผิด โจเอล พูดถูกอยู่อย่างหนึ่ง มีบางสิ่งที่ชั่วร้ายกำลังมา
Prove that you're worthy.พิสูจน์ว่าเจ้ามีค่าพอ
Prove your worth to us.พิสูจน์ว่าเธอจะมีโยชน์กับเราสิ
Prove us wrong, Spartacus.พิสูจน์ว่าเราคิดผิดสิ สปาตาคัส
Proving that Andrew had motive to want you dead.พิสูจน์ว่าแอนดริวมีแรงจูงใจ ที่ต้องการให้คุณตาย
Not possessed. I remember the first time you said it.พิสูจน์ว่าแฮนน่าห์ ไม่ได้วางยาเด็บบร้า
To prove that nothing matters.พิสูจน์ว่าไม่มีไรสำคัญ

พิสูจน์ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
証し[あかし, akashi] Thai: สิ่งที่ใช้พิสูจน์ความถูกต้องหรือความจริง English: proof

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พิสูจน์
Back to top