ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พัสดุ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พัสดุ*, -พัสดุ-

พัสดุ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พัสดุ (n.) parcel post See also: parcel Syn. พัสดุภัณฑ์
พัสดุ (n.) article See also: inventory, things, supplies, goods, objects
พัสดุภัณฑ์ (n.) parcel post Syn. พัสดุ
พัสดุไปรษณีย์ (n.) parcel post
English-Thai: HOPE Dictionary
bar codeรหัสแท่ง หมายถึง รหัสที่ประกอบด้วยเส้นหลายเส้นที่มีขนาดความกว้างต่าง ๆ กัน มักจะมีอยู่บนสินค้านานาชนิด นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน เครื่องอ่านรหัสแท่งจะอ่านได้ด้วยการปล่อยให้แสงผ่าน แล้วนำรหัสเหล่านี้มาแยกออกว่า เป็นรหัสของสินค้าอะไร ราคาเท่าใด บางบริษัทอาจจะใช้เป็นตัวควบคุมบัญชีพัสดุได้ด้วย
depot(ดี'โพ) n. สถานีรถไฟ,สถานีรถเมล์,คลังพัสดุ,โกดัง
optical bar code readerเครื่องอ่านรหัสแท่งด้วยแสงหมายถึง เครื่องมือที่ใช้แสงผ่านตัวรหัสแท่ง แล้วสามารถนำรหัสเหล่านี้มาแยกออกว่า เป็นรหัสของสินค้าอะไร ราคาเท่าใด บางบริษัทอาจจะใช้เป็นตัวควบคุมบัญชีพัสดุได้
parcel postn. ที่ทำการไปรษณีย์หีบห่อ,พัสดุไปรณีย์
spreadsheetตารางจัดการหมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่ง มีลักษณะเป็นตาราง มีเส้นแนวตั้งและแนวนอนตัดกัน ช่องที่มีเส้นตัดกันนี้ เรียกว่า เซลล์ (cell) ใช้เป็นที่เก็บข้อมูล ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาทำการคำนวณได้ และจะให้ผลอย่างรวดเร็ว และง่ายดาย เป็นที่นิยมใช้กันมากสำหรับการทำบัญชี ไม่ว่าจะเป็นบัญชีรับ/จ่าย บัญชีพัสดุฯ โปรแกรมประเภทนี้ที่มีชื่อเป็นที่นิยมใช้กันมากได้แก่ Lotus 1-2-3, Microsoft Excel, Quattro Pro เป็นต้น
stock(สทอคฺ) n. คลังสินค้า,พัสดุ,สินค้าในร้าน,สต๊อค,ของสะสม,จำนวนที่สะสมไว้,ก้าน,ด้าม,โคนต้น,ลำต้น,ตอไม้,เขียงไม้,ฐาน,ก้านสมอเรือ,ปศุสัตว์,บริษัทหุ้นส่วน,หลักทรัพย์ของบริษัท,พันธบัตร,ไม้ค้ำเรือ,แท่นต่อเรือ,ไม้หมอนใต้ท้องเรือ,พืชพันธ์,เชื้อสาย adj. มีอยู่ในร้าน
stockman(สทอค'เมิน) n. ผู้เลี้ยงปศุสัตว์,คนงานปศุสัตว์,เจ้าหน้าที่พัสดุ,ผู้ดูแลพัสดุ
stockpile(สทอค'ไพลฺ) n. คลังพัสดุ,คลังสินค้า,คลังแสง,คลังอาวุธยุทธภัณฑ์. vi. เก็บไว้ในคลังดังกล่าว -stockpiler n., Syn. stock,stock
stockroom(สทอค'รูม) n. ห้องพัสดุ,ห้องเก็บของ,ห้องสินค้า
store(สทอร์) n. ร้าน,ร้านค้า,ห้องพัสดุ,ห้องเก็บของ,พัสดุ,สิ่งที่เก็บสะสมไว้,การเก็บสะสม,ปริมาณมาก,จำนวนมาก vt. เก็บสะสม,เก็บรักษา,ใส่ไว้ในห้องพัสดุ,ป้อนข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์,เก็บข้อมูลไว้. vi. เก็บสะสม,เก็บรักษา stores เสบียงอาหาร เครื่องใช้และพัสดุที่จำเป็น
storekeeper(สทอร์'คีเพอะ) n. ผู้ดูแลคลังสินค้า,เจ้าของคลังสินค้า,เจ้าของร้าน,เจ้าหน้าที่ควบคุมพัสดุของทหาร,คนขายของ. -storekeeping n.
storeroom(สทอร์'รูม) n. ห้องเก็บของ,ห้องพัสดุ,ห้องแสดงสินค้า, Syn. warehouse
supply(ซะไพล') vt.,vi.,n. (การ) จัดหา,จัดส่ง,ส่งเสบียง,บรรจุ,เสริม,ให้,ชดเชย,แทนที่,พัสดุ,เสบียง,สิ่งที่จัดหาให้,สิ่งของจำเป็นทางทหาร,ค่าใช้สอย,ผู้ทำการแทน adv. อย่างอ่อนน้อม,อย่างนิ่มนวล, See also: suppliable adj. supplier n.
English-Thai: Nontri Dictionary
depot(n) คลังสรรพาวุธ,คลังพัสดุ,ที่เก็บของ,โกดัง,สถานีรถไฟ
PARCEL parcel post(n) พัสดุไปรษณีย์
stockroom(n) ห้องแสดงสินค้า,ห้องเก็บสินค้า,ห้องพัสดุ
store(n) ที่เก็บของ,ห้องพัสดุ,ห้างร้าน
warehouse(n) คลังสินค้า,โกดัง,โรงพัสดุ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
parcel postพัสดุไปรษณีย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parcel๑. แปลง (ที่ดิน), ส่วน๒. พัสดุภัณฑ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Parcel postไปรษณีย์พัสดุภัณฑ์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
parcel (n.) พัสดุ See also: หีบ, ห่อ, วัสดุ Syn. batch, bundle, container, package, portion
parcel post (n.) พัสดุไปรษณีย์ See also: พัสดุภัณฑ์ Syn. post, postal service
postal service (n.) พัสดุไปรษณีย์ See also: พัสดุภัณฑ์ Syn. post
depot (n.) คลังพัสดุ See also: คลังสินค้า Syn. reservoir, stockroom
despatch (vt.) ส่ง (จดหมาย, พัสดุ, คน) Syn. transmit, forward
stock (n.) คลังพัสดุ See also: คลังสินค้า
tare (n.) น้ำหนักของพัสดุหรือสินค้าที่บรรจุหีบห่อแล้ว See also: น้ำหนักของยานพาหนะที่ยังไม่บรรทุกสินค้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Parcel for you,Mr.Weasely -Thank you,Nigelพัสดุของคุณครับ คุณวิสลีย์ ขอบคุณนะ ไนเจล
Assuming that it is slander-- You and ms. Carr.พัสดุของคุณวาเนสซ่า อับรามส์ ครับ
Did my grandma's package arrive yet? Yeah, I'm on the phone.พัสดุของยายฉันมาถึงยัง / ฉันติดสายอยู่
Package will deploy in three, two, one, boom.พัสดุจะถูกปล่อย ใน สาม สอง หนึ่ง ตูม
Package from legal firm of Kier, Grandineti and Booth.พัสดุจากบริษัทกฎหมายของ Kier Grandineti and Booth.
The package you've just received contains a small metal valve.พัสดุที่คุณเพิ่งได้รับ มีวาล์วโลหะเล็กๆ
That package you ordered has just been sent back.พัสดุที่เธอสั่งถูกตึกลับไปแล้ว
Broyles tracked the postal code.พัสดุนี่ถูกส่งมาจากเชลซีเมื่อสองวันก่อน
Willingham, sir.พัสดุปลอดภัยดีใช่้มั้ย?
A package came for the director.พัสดุส่งถึงผู้อำนวยการครับ
This was hand-delivered. No return address.พัสดุส่งถึงมือ ไม่มีที่อยู่ให้ส่งกลับ
Package for Kurt Hummel.พัสดุสำหรับคุณเคิร์ท ฮัมเมลครับ
A special delivery, courtesy of little j.พัสดุเล็กๆ ที่ส่งมากับ เจน้อย
Package is secured. En route.พัสดุแน่นหนา กำลังเดินทาง
We're bombing the storage depots at Daiquiri at 1800 hours.เราจะทิ้งระเบิดคลังพัสดุ ที่ไดควีรี่ตอน 18.00 น.
I got a package for you.ผมมีพัสดุให้คุณ เจอกันที่
Boiler Room 6 is flooded 8 feet above the plate... and the mail hold is worse.ห้องบอยเลอร์ 6 น้ำท่วม 8 ฟุต ห้องพัสดุยิ่งแล้วใหญ่
So you received the package?งั้นคุณก็ได้รับพัสดุแล้ว
There's a package for you, Miss Perkins.มีพัสดุมาถึงคุณค่ะ คุณเพอร์กิ้นส์
It is an access store on my left.มันมีทางเข้าห้องพัสดุอยู่ซ้ายมือของฉัน
They have proof of her signature on over a dozen packages sent from hereตำรวจพบลายเซ็นเธอ บนพัสดุที่ส่งออกไปจากโรงงานนี้
And he's the one who's been sending drugs through the Fed Ex account.และเขาก็เป็นคนส่งยา ไปกับพัสดุของเฟด-เอ็ก
I'm waiting for an express delivery. That's what you told me 45 minutes ago.ผมกำลังรอพัสดุด่วนของคุณ ที่คุณบอกผมเมื่อ 45นาทีก่อน.
Commence operation: "Special Delivery"เริ่มปฎิบัตการ: "พัสดุส่งพิเศษ"
We're gonna get even one day. Howdy. Americali.คงมีซักวัน สวัสดี อเมริกัน 2 ปีก่อนมีพัสดุหล่นลงมา
I am a... I am a monkey in a mailroom.เป็นเด็กทำงานในห้องรับส่งพัสดุ
I HAVE A DELIVERY FOR DANIELLE VAN DE KAMP.มีพัสดุมาส่งให้คุณ.. แดเนี่ยล แวนดีแค้ม
I'M LOOKING FOR A PACKAGE FOR ALEXIS.ฉันกำลังมองหาพัสดุสำหรับอเล็กซิส
Hey, I got a package I need to overnight.เฮ้.. ผมมีพัสดุ ผมจำเป็นต้องส่งคืนนี้
I mean, if you want to talk suspicion, why don't you start by looking at the package that turned up on my doorstep?ทำใมไม่เริ่มตรวจจากพัสดุ ที่มีคนวางใว้หน้าประตูผมล่ะ
Oh, yeah. That package, right.อ่อ ใช่ กล่องพัสดุ จริงด้วย
You don't think it's weird that this package arrives right before Lisa is killed?คุณว่าไม่แปลกเหรอที่พัสดุนั่นมาถึง ก่อนที่ลิซ่าจะถูกฆ่า
Women afraid to walk home alone people afraid of white powder in their mailbox darkness and night.พวกผู้หญิง กลัวที่จะเดินกลับบ้านลำพัง... ...ผู้คนหวาดกลัว... ...ผงมรณะใน จ.ม.และพัสดุ...
I have a package for Sasha Banacheck.ผมมีพัสดุมาส่งให้ซาช่า บานาเช็ค
Truckin' in supplies, it'll look like a regular business.การขนส่งพัสดุ มันจะดูเหมือนธุรกิจธรรมดา
I think there's a package in the mailbox.มีพัสดุอยู่ในตู้จดหมาย
RHINO's carrying the package in the middle.ไรโน่ขนพัสดุอยู่กลางขบวน
It's my mission, my package. I carry them, I deliver them.ถารกิจผม พัสดุผม ผมเป็นคนถือ เป็นคนส่ง
And we took shelter in the back of the truck. It was full of undelivered packages.แล้วเราก็พักกันที่ท้ายรถ ที่เต็มด้วยพัสดุที่ยังไม่ส่ง
I will send you a parcel.ถ้าฉันส่งพัสดุให้คุณ..

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พัสดุ
Back to top