ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผ่องใส

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผ่องใส*, -ผ่องใส-

ผ่องใส ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผ่องใส (adj.) cheerful See also: bright, pure, fine, fresh Syn. แจ่มใส, สุขใจ, รื่นรมย์, ชื่นบาน Ops. เศร้าหมอง, หมองมัว
English-Thai: HOPE Dictionary
light 1(ไลทฺ) {lit/lighted,lit/lighted,lighting,lights} n. แสง,แสงสว่าง,ความสว่าง,ไฟ,ดวงไฟ,ตะเกียง,โคม,โคมไฟ,ประทีป,ประภาคาร,ไฟสัญญาณ,อรุณ,กลางวัน,การรู้ adj. สว่าง,มีแสงสว่าง,ซีด,ขาว,จาง,มีครีมหรือนมมาก,เปล่งปลั่ง,ผ่องใส vt. จุดไฟ,จุดบุหรี่,เปิดไฟ,ติดไฟ,ส่องสว่าง,ทำให้สว่าง,เปล่งปลั่ง,ผ่องใส vt. จุดไฟ,จุดบุหรี่,กลายเป็นแสงสวาง,มีชีวิตชีวา,ถูกเปิดเผยถูกค้นพบ
roseate(โร'ซีอิท) adj. สีกุหลาบ,เหมือนกุหลาบ,ผ่องใส,สบายใจ,มีแวว,มีความหวัง
sunshine(ซัน'ไชนฺ) n. การส่องสว่างของดวงอาทิตย์,แสงอาทิตย์,ความร่าเริง,ความสุขสบาย,แหล่งความสุข,แหล่งความร่าเริง,อากาศที่ปลอดโปร่ง,ความผ่องใส., See also: sunshiny adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
healthy(adj) เปล่งปลั่ง,ผ่องใส,สดชื่น,แข็งแรง,สมบูรณ์
sunshine(n) แสงแดด,แสงอาทิตย์,ความร่าเริง,ความผ่องใส
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
healthy-looking (adj.) มีผิวสีชมพูผ่องใส See also: มีผิวชมพูดูสุขภาพดี Syn. blooming, radiant
rosy (adj.) มีผิวสีชมพูผ่องใส See also: มีผิวชมพูดูสุขภาพดี Syn. blooming, healthy-looking, radiant
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Cease negative actions, cultivate positive actions, and tame your mind.หยุดกระทำบาปกรรมทั้งปวง สร้างทำแต่กรรมดี ชำระจิตให้สงบผ่องใส

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผ่องใส
Back to top