ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้เป็นใหญ่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้เป็นใหญ่*, -ผู้เป็นใหญ่-

ผู้เป็นใหญ่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้เป็นใหญ่ (n.) leader See also: chief, chief of state, head, chieftain Syn. กษัตริย์, ผู้มีอำนาจ, ผู้นำ, ผู้อยู่เหนือ, นาย, เจ้านาย, หัวหน้า
ผู้เป็นใหญ่ (n.) title of authority for king, prince, lady ruler, sovereign Syn. พระเจ้าแผ่นดิน
ผู้เป็นใหญ่ (n.) Indra See also: king of gods, chiefs of gods Syn. หัวหน้า
ผู้เป็นใหญ่ (n.) Indra See also: king of gods, chiefs of gods Syn. หัวหน้า
ผู้เป็นใหญ่ (n.) chief See also: boss, leader, master, lord Syn. นาย, หัวหน้า
ผู้เป็นใหญ่ยิ่ง (n.) the great one See also: the mighty one, the supreme, the chief Syn. ปรเมนทร์
ผู้เป็นใหญ่ยิ่ง (n.) the great one See also: the mighty one, the supreme, the chief Syn. ปรมินทร์
ผู้เป็นใหญ่ยิ่ง (n.) Siva See also: god Siva, supreme deity Syn. พระอิศวร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Be gone and stay far from this creature of God for it is he who commands you, it is he he who would still the sea the wind and the storm.จงหายไปและอยู่ห่างไกล \ Nจากสิ่งมีชีวิตของพระเจ้า... นี่เป็นบัญชาจากพระเจ้า ผู้เป็นใหญ่ ... ผู้สถิตอยู่ในทะเล...
And bring her to the sight of the Almighty.และนำนางไปสู่สายพระเนตรแห่งพระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นใหญ่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้เป็นใหญ่
Back to top