ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้รู้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้รู้*, -ผู้รู้-

ผู้รู้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้รู้ (n.) knowledgeable people See also: well-informed person Syn. พหูสูตร, ผู้ทรงความรู้, ผู้รอบรู้, นักปราชญ์, ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้รู้กฎหมาย (n.) lawyer Syn. ทนายความ, หมอกฎหมาย
ผู้รู้ทั่ว (n.) omniscient Syn. ผู้รู้, ปราชญ์
ผู้รู้ธรรม (n.) religious student See also: ascetic, divine, ecclesiastic, theologian Syn. ผู้ปฏิบัติธรรม
ผู้รู้เห็น (n.) witness See also: testifier, corroborator Syn. ผู้เห็น, พยาน
ผู้รู้เห็นเหตุการณ์ (n.) witness See also: observer Syn. คนรู้เห็นเหตุการณ์, ผู้พบเห็นเหตุการณ์
ผู้รู้แจ้ง (n.) enlightened person Syn. ผู้ตรัสรู้
English-Thai: HOPE Dictionary
audile(ออ'ดิล, -ไดล์) n. ผู้มีภาพพจน์จากการฟัง, ผู้รู้สึกได้ดีจากการฟัง (auditory)
charlatanry(ชาร์'ละเทินรี) n. การหลอกลวงว่าเป็นผู้รู้หรือผู้ชำนาญ
dilettante(ดิล'ลิทานท) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ผู้รู้อย่างผิวเผิน,ผู้รักศิลปะ,นักสมัครเล่น, See also: dilettantish adj. ดูdilettante dilettanteish adj. ดูdilettante, Syn. amateur -pl. -dilettantes,dilettanti
epicure(เอพ'พะเคียวร์) n. ผู้มีรสนิยมสูง,ผู้ที่พิถีพิถันในอาหารการกิน,ผู้รู้จักเลือก,ผู้รู้จักเสพย์สุข, Syn. gourmet,gourmand
insider(อินไซ'เดอะ) n. คนวงใน,ผู้รู้เรื่องภายใน,ผู้รับเรื่องราวเบื้องหลัง, Syn. colleague
know-it-all(โน'อิทออล) n. ผู้ที่กระทำตัวยังกะเป็นผู้รู้คนเดียว
philosopher(ฟิลิส'ซะเฟอะ) n. นักปรัชญา,ปรัชญาเมธี,ปราชญ์,ผู้รู้หลักธรรม,ผู้ที่ปลงตก,ผู้เล่นแปรธาตุ,ผู้มีใจเยือกเย็น ไม่สะทกสะท้านต่อภยันตราย,ผู้เล่นแปรธาตุ ุ, See also: philosophership n.
polyglot(พอล'ลิกลอท) adj.,n. (รู้) หลายภาษา,ผู้รู้หลายภาษา, See also: polyglottism n. polyglotism n., Syn. multilingual
prophet(พรอฟ'ฟิท) n. ผู้ทำนาย,ผู้พยากรณ์,ผู้ที่พระเจ้าดลใจมาสอนมนุษย์,ผู้เผยแพร่,ผู้รู้เหตุการณ์ล่วงหน้า. -Phr. (the Prophet โมฮัมมัด) (ทูตสวรรค์หรือศาสดาของศาสนาอิสลาม), See also: prophethood n., Syn. seer,predictor
English-Thai: Nontri Dictionary
feeler(n) ผู้สืบ,ผู้รู้สึก,สิ่งที่ทำให้รู้สึก,ความคิดเห็น,ทัศนคติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
literateผู้รู้หนังสือ, รู้หนังสือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
sciolist (n.) ผู้รู้ผิวเผิน
feeler (n.) ผู้รู้สึก See also: ผู้สัมผัส
philosopher (n.) ผู้รู้หลักธรรม See also: ผู้ปลงตก
polyglot (n.) ผู้รู้หลายภาษา
forecaster (n.) ผู้รู้เหตุการณ์ภายหน้า See also: ผู้ทำนาย Syn. seer, sorcerer
prophet (n.) ผู้รู้เหตุการณ์ภายหน้า See also: ผู้ทำนาย Syn. seer, sorcerer, forecaster
diviner (n.) ผู้รู้แจ้ง See also: ผู้หยั่งรู้, หมอดู
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I know girls like you.ผู้รู้จักสาวๆ ที่ดูเหมือนคุณนะ
I think that's probably what the mannequin's for.ผู้รู้ว่า หุ่นจำลองพวกนี้เอาไว้ทำอะไร
I know what you're thinking, man.ผู้รู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่นะ
But i have a friend in cyberspace Who'll know just what to do.ผู้รู้ว่าจะจัดการเรื่องนี้ยังไง
I think I know that voice.ผู้รู้สึกคุ้นเสียงนี้จัง
I feel I'm owed some sort of tribute from you.ผู้รู้สึกเหมือนว่าผมติดหนี้เครื่องบรรณาการกับคุณ
I know exactly what I'd "grab."ผู้รู้เลยว่าอะไรที่ต้องหยิบ
Read about Jehovah's Witnesses?อ่านเกี่ยวกับผู้รู้เห็นของพระยะโฮวาห์
I think I know what "If you build it, he will come" means.ผมคิดว่าผู้รู้ว่า "ถ้าคุณสร้างมัน เขาจะมา" หมายความว่าอะไร
An offering to the Enlightened Ones.สรรเสริญผู้รู้แจ้งในธรรม
A song that wrenches the heart O where do I find a knowing ear?หนึ่งเพลงบรรเลงจับจิต ผู้รู้ใจจะหาไหนผ่านพบ
She's like a lioness letting the lion know she's ready.เหมือนนางสิงโต กำลังทำให้ตัวผู้รู้ว่าพร้อมแล้ว
...for a guiltier cage *.จากพันธนาการของผู้รู้สำนึก
I can tell you he, as well as anyone, knows the meaning of this symbol..บอกได้แค่ว่า ในบรรดาใครต่อใครโซนิแยร์ คือผู้รู้เรื่องนี้ดี
Worthless, diseased, rotten corrupt.ท่านเป็นที่โปรดปรานของสมมติเทพ อย่างแท้จริง โอ เหล่าบุรุษผู้รู้แจ้งและน่าเลื่อมใส
I'm thankful to you all, that you make my dream reality, that i feel like the king of the world!ผมขอบคุณพวกคุณทุกคน, พวกคุณนั้นทำความฝันของผมให้เป็นจริง, นั่นทำให้ผู้รู้สึกเหมือนเป็นราชาของโลก!
You've got to respect the Japanese. They know the way of the samurai.ต้องขอยกนิ้วให้พวกญี่ปุ่น ผู้รู้ซึ้งในวิถี แห่งซามูไร
Yeah, well, nothing personal, Walt, but you wouldn't know a criminal if he was close enough to check you for a hernia.ใช่ เอ่อ ไม่ไดซัดทอดใคร วอลท์ แต่นายไม่รู้พวกอาชญากร ถ้าเขาอยู่ใกล้พอ ที่จะกล่าวหานายเป็นผู้รู้เห็น
/He ordered General Ming, his oldest friend /and trusted ally, to find her.ฮ่องเต้ทรงบรรชาให้แม่ทัพหมิง ผู้เป็นสหายและทหารผู้รู้ใจไปตามหานาง
You know,my old friend,j.R., is a big mugwump at n.Y.U.,เธอรู้ไหมเพื่อนเก่าของฉัน J.R เป็นผู้รู้ใน N.Y.U
I am no expert at raising children.ผมก็ไม่ใช่ผู้รู้เรื่องเลี้ยงเด็กนะ
Well,if you're subbing for Travers,I'm hoping you're some kind of chemistry guru.ถ้าคุณมาแทนทราเวอร์ส ผมหวังให้คุณเป็นผู้รู้ทางเคมี
And i appreciate all that you've done for me.และผู้รู้จักซาบซึ้งในเรื่องทั้งหมด ที่คุณทำให้กับผม
You of all people should know, cadet Kirk, a captain cannot cheat death.คุณควรเป็นผู้รู้ซึ้งดีนักเรียนเคิร์ก กัปตันโกงความตายไม่ได้
But there are a few enlightened young menแต่ ก็มีผู้ชายบางคน ที่เป็นผู้รู้
Jazz Gunn is your average and I do mean, "average," self-help guru.แจ๊ซซ กันน์เป็นคนโดยทั่วไป และผมหมายความ"โดยทั่วไป" คือ ผู้รู้ด้วยตัวเอง
How did the FBI generate this sketch if there were no eyewitnesses?เอฟบีไอร่างภาพนี้ได้ยังไง ถ้าไม่มีพยานผู้รู้เห็น
He's a prophet of our times."'"เค้าเป็นฮูดินี่. . เค้าเป็นผู้รู้แจ้งแห่งยุคเรา"
I think he would really like to pick your brain.ฉันคิดว่าเขาต้องการหาข้อมูลจากผู้รู้อย่างเธอ
Live from Quantico, Va, it is the divine Miss Penelope.สดจากควอนติโก้ วีเอ คุณเพเนโลเป้ผู้รู้แจ้ง
Meanwhile, Brick was a bit thrown by the question from his latest client but Brick being Brick, he turned to the wisdom of the ages.ขณะที่บริคยังอึ้งกับคำถาม ของลูกค้าคนล่าสุด แต่บริคก็คือบริค เขาหันไปถามผู้รู้
The end is not upon the world, it's upon you.พยานผู้รู้เห็น จุดจบไม่ได้เกิดขึ้นกับโลก แต่จะเกิดขึ้นกับเจ้า
I'm an H-O trainiac.ฉันเป็นผู้รู้รอบรถไฟ H - O
We need your expertise Mr. Goodmanเราต้องการผู้รู้ครับท่าน
Mysterious stranger who has all the answers.คนแปลกน่าลึกลับ ผู้รู้คำตอบไปซะทุกเรื่อง
I have spent my entire life as a vampire apologizing, believing I was inherently wrong somehow, living in fear-ฉันใช้เวลาทั้งชีวิต เป็นแวมไพร์ผู้รู้สึกผิด ฉันเคยเชื่อใน\ วิถีทางผิดๆมาโดยตลอด
Steve McGarrett. Yeah, I know him.สตีฟ แม็คแกเร็ตต์ ใช่ครับ ผู้รู้จัก
And who knows, if it had been just the drinking, or the dope, or the infidelity or the moods, it might even have worked.และผู้รู้หากได้รับเพียงแค่ดื่ม หรือยาเสพติดหรือการนอกใจหรืออารมณ์ความรู้สึกที่ มันอาจจะได้ทำงาน
Oh, yeah, I know who you are.อ๋อ ครับ ผู้รู้จักคุณ
Must brought great suffering, to witness the fall of your city?ต้องนำพาความทุกข์ทรมานมหาศาล ไปสู่ผู้รู้เห็นในความล่มสลายของเมืองเจ้ารึ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้รู้
Back to top