ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

theologian

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *theologian*, -theologian-

theologian ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
theologian (n.) นักเทววิทยา Syn. theologist, ecclesiastic, scholastic
English-Thai: HOPE Dictionary
theologian(ธีอะโล'เจิน) n. ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเทววิทยา,ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับศาสนศาสตร์
English-Thai: Nontri Dictionary
theologian(n) นักศาสนศาสตร์,ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเทวดาวิทยา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My guest tonight is author and theologian Palmer Joss.คืนนี้แขกของฉันเป็นนักเขียน และนักบวชพาลเมอร์ธูป
It's made of scholars, theologians, scientists, philosophers...มันทำของนักวิชาการศาสนาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์นักปรัชญา

theologian ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
托马斯・阿奎纳[Tuō mǎ sī, ㄊㄨㄛ ㄇㄚˇ ㄙ· A1 kui2 na4, 托马斯・阿奎纳 / 托馬斯・阿奎納] Thomas Aquinas (1225-1274), Italian Catholic priest in the Dominican Order, philosopher and theologian in the scholastic tradition

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า theologian
Back to top