ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ป้อมปราการ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ป้อมปราการ*, -ป้อมปราการ-

ป้อมปราการ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ป้อมปราการ (n.) fortress See also: bastion, bulwark, citadel, fortification Syn. ป้อม
English-Thai: HOPE Dictionary
bastille(เบสทีล') n. คุกและป้อมปราการที่ขังนักโทษการเมืองในกรุงปารีส และถูกพวกกบฏยึดได้เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1789,คุก,ป้อมปราการ, Syn. bastile
bulwark(บูล'วาร์ค) {bulwarked,bulwarking,bulwarks} n. กำแพงต้านข้าศึก,ป้อมปราการ vt. ป้องกัน
bunker(บัง'เคอะ) {bunkered,bunkering,bunkers} n. ภาชนะขนาดใหญ่สำหรับใส่ถ่านหิน,หีบหรือลังใส่ถ่านหิน,สิ่งกีดขวาง (ในสนามกอล์ฟ) ป้อมปราการใต้ดิน vt. ตีลูกกอล์ฟเข้าสิ่งกีดขวาง
burg(เบิร์จ) n. เมือง,หัวเมือง,เมืองป้อมปราการ
castle(คาส'เซิล) {castled,castling,castles} n. ประสาท,คฤหาสน์,ป้อมปราการ,ตัวหมากรุกฝรั่งที่เทียบเท่ากับเรือของหมากรุกไทย,สถานหลบภัยที่ปลอดภัย vt. ใส่ในป้อมปราการ,ใช้เรือคุ้มครองขน, Syn. palace
chatelain(แ?ท'ทะเลน) n. เจ้าปราสาท,เจ้าคฤหาสน์ใหญ่,ผู้บัญชาการป้อมปราการ
citadel(ซิท'ทะเดิล) n. ป้อมปราการ,ป้อม,ที่หลบภัย,ที่มั่นสุดท้าย, Syn. fortress
dungeon(ดัน'เจิน) n. คุกใต้ดิน,คุกที่แข็งแรงและมิดชิด,หอคอยป้อมปราการ
fort(ฟอร์ท) n. ป้อม,ป้อมปราการ,แหล่งค้าขาย
fortification(ฟอร์ทิพีเค'เชิน) n. การทำให้แข็งแรง,การสร้างป้อมปราการ,ป้อมปราการ, Syn. fort,defense
fortress(ฟอร์ท'ทริส) n. ป้อมปราการ,สถานที่ปลอดภัย. vt. สร้างป้อมปราการ, Syn. fort,fortification
scarp(สคาร์พ) n. แนวหน้าผาที่เกิดจากคลื่นทะเลเซาะกร่อน,เนินเอียงลาดชันในของป้อมปราการ,เนินชัน. vi. กลายเป็นเนินชัน., Syn. slope
stronghold(สทรอง'โฮลดฺ) n. ที่มั่น,ป้อม,ป้อมปราการ,ศูนย์กลางสำคัญ,แหล่งสำคัญ,กองบัญชาการ, Syn. fort,fortress,rampart
wall(วอล) n. กำแพง,ผนัง,ป้อมปราการ,ฉากกำบัง,เขื่อน, -Phr. (drive (push) to the wall) ทำให้เข้าตาจนทำให้ปราชัย,adj. เกี่ยวกับกำแพง vt. ตั้งกำแพง
English-Thai: Nontri Dictionary
bastion(n) ป้อม,ป้อมปราการ,หอรบ,หอคอย
bulwark(n) ที่มั่นต่อสู้ข้าศึก,รั้ว,เครื่องป้องกัน,ป้อมปราการ,กราบเรือ
castle(n) คฤหาสน์,ปราสาท,ป้อมปราการ
citadel(n) ป้อมปราการ,ป้อม,ที่มั่น
fortification(n) การเสริมกำลัง,ป้อมปราการ,กำแพง,เครื่องป้องกันข้าศึก
fortify(vt) ทำให้แข็งแรง,สร้างป้อมปราการ,เตรียมป้องกัน,เสริมกำลัง
rampart(n) ป้อมปราการ,เชิงเทิน,เครื่องป้องกัน,กำแพงดิน
stronghold(n) กองบัญชาการ,ที่มั่น,ป้อมปราการ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
castle (n.) ป้อมปราการ
citadel (n.) ป้อมปราการ Syn. fortress, stronghold
fastness (n.) ป้อมปราการ See also: ที่มั่น Syn. fort, stronghold
fort (n.) ป้อมปราการ Syn. fortress
fortification (n.) ป้อมปราการ See also: ที่มั่น Syn. fort, fortress, stronghold
fortress (n.) ป้อมปราการ See also: ที่มั่น Syn. fastness, fort, stronghold
stronghold (n.) ป้อมปราการ See also: ที่มั่น, ป้อม, ที่บัญชาการ Syn. citadel, fortress
tower (n.) ป้อมปราการ
crenelate (vt.) ออกแบบหรือสร้างให้มีลักษณะคล้ายป้อมปราการ Syn. crenellate
crenelation (n.) การออกแบบหรือสร้างให้มีลักษณะคล้ายป้อมปราการ Syn. crenellation
crenellate (vt.) ออกแบบหรือสร้างให้มีลักษณะคล้ายป้อมปราการ Syn. crenelate
crenellation (n.) การออกแบบหรือสร้างให้มีลักษณะคล้ายป้อมปราการ Syn. crenelation
escarpment (n.) เนินลาดชันที่ทำขึ้นไว้หน้าป้อมปราการ
fieldwork (n.) การทำป้อมปราการของทหาร
fortification (n.) การสร้างป้อมปราการ See also: การสร้างที่มั่น
fortify (vt.) สร้างป้อมปราการ See also: จัดการป้องกัน Syn. barricade, entrench
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And all these Persians with their armies, their fortresses, their roads.ชาวเปอร์เชีย กองกำลัง ป้อมปราการ ถนนของพวกเขา...
Uh, the commander's stronghold, I think.เอ่อ ป้อมปราการ ของผู้บัญชาการ ฉันคิด
The fort controls the bay. The bay controls commerce.ป้อมปราการควบคุมอ่าว อ่าวควบคุมการค้าขายสินค้า
The garrison is surrounded, my lady.ป้อมปราการถูกล้อมแล้ว ท่านหญิง
That fortress lies beyond our borders.ป้อมปราการที่ตั้งอยู่นอกเขตแดนของเรา
A well supplied fortress.ป้อมปราการที่มีเสบียงครบครัน
The garrison at Stawell was attacked.ป้อมปราการที่สตาเวลถูกโจมตี
The fortress is dead.ป้อมปราการนั้นหยุดไปแล้ว
The greatest fortress ever built-- the tallest towers, the strongest walls.ป้อมปราการยิ่งใหญ่ ที่สุดที่เคยสร้างมา... หอคอยสูงชัน กำแพงที่แข็งแกร่ง
Your floating fortress falls from the sky.ป้อมปราการลอยฟ้า กำลังร่วงสู้พื้น
Fortresses have fallen all throughout history.ป้อมปราการเยอะแยะต่างก็ เคยพังทลายมาแล้วในอดีต
Heavily fortified, bergen-proof survival bunker.ป้อมปราการแน่นหนา ในบังเกอร์ป้องกันเบอร์เก้น
Superman's fortress of solitude inside the atomic cauldron.ป้อมปราการโดดเดี่ยวของซูเปอร์แมน ภายในอะตอมมิค คัลดรอน
Looks like a fortress around here.ดูเหมือนว่าป้อมปราการรอบที่นี่
We were shipped off to Park Royal Prison... an old Victorian fortress where the most dangerous criminals were held... in the maximum-security wing.เราถูกส่งออก ไปยังเรือนจำ Park Royal ... ป้อมปราการที่เก่าแก่สไตล์วิคตอเรีย อาชญากรอันตรายม? ในปีกการรักษาความปลอดภัยสูงสุด
So might as well have some fun.นี่คือซากของป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่ ที่ใช้จองจำผู้คน.
Theres no way in. It's a fortress.ไม่มีทางเข้าไปได้เลย มันเป็นป้อมปราการ
"When the philosopher heard that the fortress of virtue had already been subdued,"เมื่อนักปราชญ์ได้ยินว่าป้อมปราการ ของความบริสุทธิ์ได้ถูกพิชิตไปแล้ว"
Shipwreck Cove is a fortress.อ่าวเรือแตกเป็นป้อมปราการ
No, Maria's room is up in the tower.ไม่, ห้องของมาเรีย อยู่ขึ้นไปบนป้อมปราการ
Control, we have POTUS and are entering the castle.ศูนย์บัญชาการ เราได้โพตัส(ท่านประธาธิบดี) และกำลังเดินทางเข้าป้อมปราการ
Control, we have POTUS and are entering the castle.เรียกศูนย์,โพทัสอยู่ที่นี่ กำลังเคลี่อนเข้าป้อมปราการ
We can take the south side of the fortress.เราไปทางด้านใต้ของป้อมปราการได้
We're making a fort.เราต้องสร้างป้อมปราการ
So we went off to do some sightseeing outside Taiji.อ่าวลึกลับนี้เป็นเหมือน ป้อมปราการทางธรรมชาติ
Tambor has chosen his stronghold well.ทัมบอร์ได้เลือกป้อมปราการของเขาเป็นอย่างดี
In a desk fort that you built during a bad trip.ที่อยู่ในป้อมปราการโต๊ะ ที่คุณสร้างระหว่างการเดินทางอันโหดร้าย
Jedi knight Anakin Skywalker and his Padawan Ahsoka Tano prepare to assault this heavily-fortified installation.อัศวินเจได อนาคิน สกายวอล์คเกอร์ และพาดาวันของเขา อาโซก้า ทาโน่ ได้เตรียมการที่จะโจมตี ป้อมปราการอันแข็งแกร่งนี้
The Sistine Chapel is a fortress.Sixtina เสริมสวยเป็นป้อมปราการ.
The fortified city in ruins.เมืองป้อมปราการถูกสละทิ้ง
They felt secure in their high-tech fortress.ด้วยความรู้สึกปลอดภัยในป้อมปราการ ด้วยเทคโนโลยี่ชั้นสูง ของพวกเขา
Of underground fortresses.ให้กับโครงสร้างป้อมปราการใต้ดิน
And I thought the Fortress was your only hideaway. It's called Watchtower.และฉันคิดว่าป้อมปราการของคุณได้ถูกซ่อนเอาไว้
Yet it doesn't change the fact that the citadel is still impregnable.แต่ยังมีข้อเท็จจริงที่ว่าป้อมปราการ แข็งแกร่งมาก ยากที่จะเจาะเข้าไปได้
My memory is a mighty fortress, Lisbon, from which no fact ever escapes once committed.ความจำผมมันยอดยังกะป้อมปราการ,ลิสบอน ไม่มีความจริงอันไหนที่จะหนีรอดไปได้
You have this 900-year-old fortress all to yourself.คุณจะได้เป็นเจ้าของ ป้อมปราการอายุ 900 ปี
I don't know how much longer we can hold the citadel.ข้าไม่รู้ว่าจะป้องกันป้อมปราการได้อีกนานแค่ไหน
Normally, medical is a fortress.โดยทั่วไปแล้วส่วนการแพทย์ ก็เหมือนป้อมปราการ
She was in the citadel when they attacked.นางอยู่ในป้อมปราการตอนที่พวกมันโจมตี
Sire... ..the citadel's been taken.ฝ่าบาท.. ป้อมปราการถูกยึดแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ป้อมปราการ
Back to top