ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปัน*, -ปัน-

ปัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปัน (v.) divide See also: allocate, distribute, share Syn. แบ่ง, แบ่งปัน
ปันผล (n.) dividend Syn. เงินปันผล
ปันผล (n.) dividend Syn. เงินปันผล
ปันส่วน (v.) ration See also: share, portion Syn. แบ่งเฉลี่ย
ปันออก (v.) distribute See also: give out, hand out, dole out, allot, apportion Syn. จ่าย, แยกออก, แบ่งออก, ให้, มอบ
ปันเงิน (v.) allot See also: distribute, portion, apportion, share Syn. แบ่งเงิน
English-Thai: HOPE Dictionary
apportion(อะพอร์'เชิน) vt. แบ่งปัน,แบ่งสรร -apportioner n., Syn. dispense,allot)
apportionment(อะพอร์'เชินเมินทฺ) n. การแบ่งปัน, การแบ่งสรร
bonus(โบ'นัส) n. เงินแถม,เงินเพิ่ม,เงินโบนัส,เงินปันผลกำไร, Syn. bounty
coupon(คู'พอน) n. บัตร,บัตรควบ,ตั๋ว,ตั๋วที่ฉีกได้,ใบแนบโฆษณา,บัตรปันส่วน บัตรแลกสินค้า,บัตรลดราคา
cutwatern. สันปันน้ำ,มุมปันน้ำ,สันตัดน้ำแข็งที่หน้าเรือ
demarcation(ดิมาร์เค'เชิน) n. การกำหนดเขตแดน,การแบ่งเขต,การปักเขต,เส้นปันเขต.
demarkation(ดิมาร์เค'เชิน) n. การกำหนดเขตแดน,การแบ่งเขต,การปักเขต,เส้นปันเขต.
distribute(ดิสทริบ'บิวทฺ) vt. แจก,แบ่งสรรปันส่วน,แพร่,กระจาย,จำหน่าย,จำแนก,รื้อแม่พิมพ์, Syn. dispense,assign ###A. collect
distributive(ดิสทริบ'บิวทิฟว) adj. เกี่ยวกับการแบ่งสรรปันส่วน,เกี่ยวกับการจำหน่าย,เกี่ยวกับการกระจาย,ซึ่งจำแนก., See also: distributiveness n. ดูdistributive, Syn. assigning
divide(ดิไวดฺ') {divided,dividing,divides} vt.,vi. แบ่ง,แบ่งแยก,แตกกิ่งก้านสาขา,หาร n. ทางแยก,การแบ่งสรรปันส่วน,เส้นแบ่งเขต,ภาวะวิกฤติ, Syn. separate,part
dividend(ดิฟ'วิเดินดฺ) n. เงินปันผล,จำนวนตั้งที่ถูกหาร
dividual(ดิวิจ'ดวล) adj. ซึ่งแบ่งแยกออกได้,แบ่งแยก,แตกต่าง,เด่นชัด,เกี่ยวกับการปันส่วน
division(ดิวิส'เชิน) n. การแบ่งแยก,การแบ่งสรร,การปันส่วน,ความแตกแยก,สิ่งที่แบ่งแยก,เส้นแบ่งเขต,การหาร,แผนก,ฝ่าย,ส่วน,หน่วย, See also: divisional adj. ดูdivision divisionary adj. ดูdivision, Syn. seperation,part,section,discord
divisive(ดิไว'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการแบ่งแยก,เกี่ยวกับการแตกแยก,ซึ่งทำให้แตกแยก,เกี่ยวกับการแบ่งปัน, See also: divisiveness n. ดูdivisive, Syn. discordant,disruptive ###A. conciliatory
divvy(ดิฟ'วี) vt. ,vi. แบ่ง,จัดแบ่ง,แบ่งสรรปันส่วน
ex(เอคซฺ) n. อดีตสามี,อดีตภรรยา prep. โดยไม่รวม -Phr. (ex dividend ไม่เอาเงินปันผลคราวหน้า,ไม่คิดค่าขนส่งเพียงแค่) -Phr. (ex ship หรือ ex steamer ไม่คิดค่าขนส่งเพียงแค่ออกจากเรือไป -Phr. (ex godown (warehouse,store) ไม่คิดค่าขนส่งเพียงแค่โกดังของผู้ขาย)) -Ph
ex dividendโดยไม่รวมเงินปันผลในงวดต่อไป
landmark(แลนดฺ'มาร์ค) n. หลักปักปันเขตที่ดิน,หลักเขตที่ดิน,เครื่องหมายชี้บ่ง, Syn. watershed
largess(ลาร์เจส') n. การให้ของ,การให้ปัน,สิ่งของที่มอบให้,ความมีใจกว้าง., Syn. largesse
panjabi(พันจา'บิ) n. ภาษาปันจาบ,ชาวปันจาบในอินเดีย
parceling(พาร์'ซะลิง) n. การห่อ,การแบ่งสรร,การแบ่งปัน,ผ้าใบอาบน้ำมันที่ใช้ห่อเชือกโยงของเรือ
parcelling(พาร์'ซะลิง) n. การห่อ,การแบ่งสรร,การแบ่งปัน,ผ้าใบอาบน้ำมันที่ใช้ห่อเชือกโยงของเรือ
punjab(พันจาบ',พัน'จาบ) n. มณฑลปันจาบของอินเดีย
ration(เร'เชิน) n. การปันส่วน,ปริมาณปันส่วน,ปริมาณที่แบ่งสรร,อาหารปันส่วน vt. ปันส่วน,แบ่งสรร, See also: rations n. เสบียง, Syn. portion,dole,allot
rationing(เร'เชินนิง) n. การแบ่งสันปันส่วน
repartition(รีพาร์ทิช'เชิน) vt.,n. (การ) แจกจ่าย,แจกแจง,แบ่งสรร,ปันส่วน
ridge(ริดจฺ) n. สันเขา,สัน,สันหลังคา,สันปันน้ำ,เทือกเขา,ทางแคบ,หลังสัตว์,ส่วนที่นูน,คิ้ว,ริ้ว,แนวคันนา vt. ทำให้เป็นสัน,ทำให้มีคิ้ว (ริ้วหรือแนว) vi. กลายเป็นสันขึ้น,กลายเป็นทางแคบ,กลายเป็นคิ้วหรือริ้วหรือแนว, Syn. crest,spine,hill
shed(เชด) {shed,shedding,sheds} vt.,vi. ปลด,ปล่อย,สลัด,ปลง,ไหล,ไหลออก,หลุด,ร่วง,ลอกคราบ,ขับออก,แยกออก -Phr. (shed blood ทำให้เลือดตก,ฆ่าอย่างรุนแรง) n. ปากกระสวยทอผ้า,ร่องกระสวย,สันปันน้ำ,เพิง,เพิงเก็บของ,เพิงโรงงาน,กระท่อม,โรงรถ (มักเป็นแบบเปิดข้าง)
shelf(เชลฟฺ) n. หิ้ง,โครง,ชั้นวางหนังสือ,สิ่งของที่วางบนหิ้ง,ปริมาณความจุของหิ้ง,หินใต้น้ำที่ยื่นออก,โขดหิน,สันดอน,สันปันน้ำ (continental shelf) -Phr. (on the shelf เลื่อนไปชั่วคราว ไม่มีประโยชน์ ไม่ใช่การอยู่กับที่ ตายแล้ว)
stock dividend n.เงินปันผลสำหรับหุ้นส่วน
watershed(วอ'เทอะเชด) n. สันปันน้ำ,บริเวณลุ่มน้ำ,เส้นเขตแบ่ง, Syn. landmark
English-Thai: Nontri Dictionary
allot(vt) แบ่งสันปันส่วน,ให้,แจก,จ่าย
allotment(n) การแบ่งสันปันส่วน,การแจกจ่าย,การจัดแบ่ง,การให้
apportion(vt) แบ่งปัน,แบ่งสรร
apportionment(n) การแบ่งปัน,การแบ่งสรร
delimit(vt) กำหนดเขต,ปักปันเขต,กั้นเขต,จำกัดวง
demarcation(n) การกำหนดเขต,การปักปันเขต,เส้นเขตแดน,การแบ่งเขต,การแบ่งแยก
distribute(vt) แจก,จำหน่าย,แบ่งสันปันส่วน,จำแนก
distribution(n) การแจก,การจำหน่าย,การแบ่งสันปันส่วน
distributive(adj) เกี่ยวกับการจำหน่าย,เกี่ยวกับการแบ่งสันปันส่วน
dividend(n) ตัวตั้งหาร,เงินปันผล,ผลประโยชน์,ดอกเบี้ย
division(n) การหาร,การแบ่ง,การแบ่งแยก,การปันส่วน,ฝ่าย,แผนก,หน่วย
largess(n) การบริจาค,การให้ทาน,การให้ปัน,ของบริจาค
proportion(n) สัดส่วน,ปฏิภาค,การแบ่งสันปันส่วน,อัตราส่วน
prorate(vt) จ่าย,แจก,ให้ปัน,แบ่งสันปันส่วน
ration(vt) แบ่งส่วน,ปันส่วน
shelf(n) ชั้น,หิ้ง,โครง,สันดอน,โขดหิน,สันปันน้ำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
accelerated endowmentการใช้เงินปันผลเร่งให้สัญญาครบกำหนด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
delimitation๑. การกำหนดเขต, การปักปันเขตแดน (ก. ระหว่างประเทศ)๒. การกำหนดขอบเขตอำนาจ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demarcationการกำหนดเขต, การปักปันเขต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ex dividend (x.d.)ไม่รวมเป็นเงินปันผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extra dividendเงินปันผลพิเศษ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rationการปันส่วนอาหารหรือเครื่องดื่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rationingการปันส่วน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
stock dividendเงินปันผลที่จ่ายเป็นหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Allocateปันส่วน, แบ่งส่วน [การบัญชี]
Accrued dividendเงินปันผลค้างจ่าย [การบัญชี]
Allocationการปันส่วน, การแบ่งส่วน [การบัญชี]
Declared dividendเงินปันผลที่ประกาศจ่าย [การบัญชี]
demarcationการปักปันเขตแดน
dividedivide, สันปันน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Dividendเงินปันผล [เศรษฐศาสตร์]
Face valueมูลค่าตามหน้าตราสาร (มูลค่าที่ตราไว้)มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กำหนดระบุไว้บนใบตราสารซึ่งจะเป็นไปตามข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิของแต่ละบริษัท มูลค่าที่ตราไว้เป็นข้อมูลที่แสดงให้ทราบถึงมูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกสำหรับหุ้นแต่ละหน่วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ทางบัญชี และใช้แสดงให้ทราบถึงทุนจดทะเบียนตามกฎหมาย เช่น ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แบ่งเป็น 10 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นต้น มูลค่าที่ตราไว้มีประโยชน์ในการกำหนดอัตราผลตอบแทนสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ พันธบัตร และหุ้นบุริมสิทธิ เพราะดอกเบี้ยที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ พันธบัตร รวมถึงเงินปันผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะกำหนดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าที่ตราไว้ มูลค่าที่ตราไว้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับราคาตลาดที่ตกลงซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ ราคาตลาดจะถูกกำหนดขึ้นโดยภาวะอุปสงค์และอุปทานในตลาด ซึ่งเป็นไปตามปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์นั้น ๆ และสภาวะการซื้อขายในตลาด par value อาจเรียก face value (มูลค่าตามหน้าตราสาร) หรือ nominal value (มูลค่าที่กำหนดไว้) [ตลาดทุน]
Mutual fundกองทุนรวมกองทรัพย์สินที่จัดตั้งและบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมหรือเรียกย่อ ๆ ว่า " บลจ." มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ที่ให้ผลตอบแทนและมีความเสี่ยงในการลงทุนแตกต่างกันไป อาทิเช่น ลงทุนในหุ้นทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตราสารทางการเงินประเภทต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนในรูปเงินปันผลหรือกำไรจากการขายหน่วยลงทุน โดยกองทุนรวมจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ กองทุนเปิด (Open-End Fund) และกองทุนปิด (Closed-End Fund)
Par valueมูลค่าตามหน้าตราสาร (มูลค่าที่ตราไว้)มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กำหนดระบุไว้บนใบตราสารซึ่งจะเป็นไปตามข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิของแต่ละบริษัท มูลค่าที่ตราไว้เป็นข้อมูลที่แสดงให้ทราบถึงมูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกสำหรับหุ้นแต่ละหน่วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ทางบัญชี และใช้แสดงให้ทราบถึงทุนจดทะเบียนตามกฎหมาย เช่น ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แบ่งเป็น 10 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นต้น มูลค่าที่ตราไว้มีประโยชน์ในการกำหนดอัตราผลตอบแทนสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ พันธบัตร และหุ้นบุริมสิทธิ เพราะดอกเบี้ยที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ พันธบัตร รวมถึงเงินปันผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะกำหนดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าที่ตราไว้ มูลค่าที่ตราไว้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับราคาตลาดที่ตกลงซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ ราคาตลาดจะถูกกำหนดขึ้นโดยภาวะอุปสงค์และอุปทานในตลาด ซึ่งเป็นไปตามปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์นั้น ๆ และสภาวะการซื้อขายในตลาด par value อาจเรียก face value (มูลค่าตามหน้าตราสาร) หรือ nominal value (มูลค่าที่กำหนดไว้) [ตลาดทุน]
Preferred stockหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นที่ผู้ถือหุ้นในบริษัทมีสิทธิพิเศษบางประการดีกว่าหรือด้อยกว่าผู้ถือหุ้นสามัญ สิทธิที่จะได้เกี่ยวกับการได้รับเงินปันผลหรือได้รับเงินค่าหุ้นคืนเมื่อเลิกบริษัทก่อนหุ้นสามัญ สิทธิของผู้ถือหุ้นประเภทนี้จะมีมากน้อยเพียงใดจะมีการกำหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ หรือโดยการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการออกหุ้นบุริมสิทธินั้น [ตลาดทุน]
Profit-sharingระบบแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับลูกจ้าง [TU Subject Heading]
spongy cellปันจีเซลล์, เซลล์ที่มีรูปร่างค่อนข้างกลมรี เรียงตัวกันอย่างหลวม ๆ เป็นกลุ่ม อยู่ระหว่างชั้นพาลิเสดกับเอพิเดอร์มิสด้านล่างของใบพืช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Stock dividendการจ่ายหุ้นปันผลเป็นวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสามัญอีกแบบหนึ่ง ส่วนมากจะกำหนดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่า หุ้นสามัญ เช่น จ่ายหุ้นปันผล 10 % หมายความว่าผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละคนจะได้รับหุ้นเพิ่ม 10 หุ้นจากหุ้นเดิม ที่ถืออยู่ 100 หุ้น ดังนั้นถ้ามีหุ้นสามัญอยู่ทั้งหมด 30 ล้านหุ้น หลังการจ่ายหุ้นปันผล บริษัทจะมีหุ้นสามัญทั้งสิ้น 33 ล้านหุ้น การออกหุ้นปันผลไม่มีส่วนกระทบต่อสัดส่วนความเป็นเจ้าของกิจการแต่อย่างใด บริษัทที่จ่ายหุ้นปันผล มักจะมีจุดมุ่งหมายที่จะเก็บเงินสดไว้เพื่อการลงทุน เช่น การจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานหรือลงทุนในสินค้าคงเหลือและลูกหนี้ เพื่อการขยายตัวของธุรกิจตามแผนที่กำหนดไว้ บริษัทที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วมักจะใช้เงินที่ได้จากกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงินทุน บริษัทในลักษณะนี้จะไม่จ่ายปันผลเป็นเงินสด แต่จะจ่ายเป็นหุ้นโดยออกหุ้นใหม่ซึ่งมีจำนวนเท่ากับเงินปันผลทั้งสิ้นที่จะจ่าย ผลจากการออกหุ้นใหม่เพื่อมาจ่ายปันผลก็คือ ทำให้จำนวนหุ้นสามัญที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น แต่ไม่ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด เป็นแต่เพียงมีการโอนเงินจากบัญชีกำไรสะสมตามราคาตลาดในเวลานั้นไปเข้าบัญชีทุนหุ้นสามัญและส่วนเกินทุน ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ยังคงเดิม ในกรณีเช่นนี้ ถึงแม้บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลก็ตาม แต่ว่าเงินส่วนนี้ได้ถูกเก็บไว้เพื่อการลงทุนซึ่งก่อให้เกิดรายได้ต่อไป ผลประโยชน์ที่ได้รับก็คือ ถ้าบริษัทสามารถขยายตัวได้ตามแผน กำไรต่อหุ้นจะสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทในอนาคตสูงขึ้น [ตลาดทุน]
Watershed บริเวณลุ่มน้ำ 1) ดู drainage basin 2) ในประเทศอังกฤษ หมายถึง สันปันน้ำ (watershed line) [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ration (vt.) ปันส่วน See also: แบ่งสรร Syn. allot, apportion
allot (vt.) แบ่งสันปันส่วน See also: แบ่ง, แจกจ่าย, จ่ายแจก Syn. assign, apportion, allocate
allotted (adj.) ที่แบ่งสันปันส่วน Syn. shared, divided
apportion (vt.) แบ่งสันปันส่วน See also: แจกจ่าย, จัดสรร Syn. allot, portion out
apportion among (phrv.) แบ่งปัน See also: แบ่งสรรปันส่วนในหมู่, จัดสรร
apportion between (phrv.) แบ่งปัน See also: แบ่งสันปันส่วนระหว่าง, จัดสรร
carve up (phrv.) แบ่งปัน (เช่น แบ่งเงิน) (คำไม่เป็นทางการ)
divide among (phrv.) แบ่งปันท่ามกลาง
divided (adj.) ที่แบ่งสันปันส่วน Syn. shared
dividend (n.) เงินปันผล See also: ส่วนแบ่งจากผลกำไร, ผลกำไร Syn. profit, interest, bonus
divvy up (phrv.) แบ่งปัน See also: เเบ่ง
give another person a piece of the cake (idm.) แบ่งปันผลประโยชน์ให้คนอื่น
live under the same roof as (idm.) แบ่งปันบ้านหรือที่พักกับคนอื่น
maldistribution (n.) การแบ่งปันที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ
profit-sharing (n.) ระบบการแบ่งปันผลกำไรให้กับลูกจ้าง
ration (n.) การปันส่วน See also: การแบ่งสรร Syn. allotment, share
ration out (phrv.) แบ่งปัน See also: แบ่งส่วน
reallocate (vt.) จัดสรรปันส่วน Syn. redistribute
redistribution (n.) การจัดสรรปันส่วนใหม่ See also: การแบ่งใหม่
share among (phrv.) แบ่งปันในกลุ่มของ See also: แบ่งกันท่ามกลาง Syn. divide among
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I love sharing this with youฉันชอบแบ่งปันสิ่งนี้กับคุณ
There is something I want to share with youมีบางอย่างที่ฉันอยากแบ่งปันกับคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Casey: old ironside is ben lo pan.- เบน โล ปัน ทหารเก่า
Ben lo pan's getting away.เบน โล ปัน หนีไปแล้ว
Punjab is truly the food supplier of India...ปันจาบเป็นแหล่งส่งออก อาหารของอินเดีย...
Rations get him to what?ปันส่วนให้เขาได้รับสิ่งที่?
I'll share a secret with you.ฉันจะแบ่งปันความลับกับคุณ
They share their food with them and help each other.พวกเขาแบ่งปันอาหารกัน และช่วยเหลือกัน
You share and respect each other's views?{\cHFFFFFF}คุณสามารถแบ่งปันและให้ความเคารพ มุมมองของแต่ละคน?
Do you respect and share those views?{\cHFFFFFF}คุณเคารพและแบ่งปันมุมมองเหล่านั้นหรือไม่
Here. Share these out amongst them.แบ่งปันเหล่านี้ออกในหมู่มัน
If the men are lucky, rations, great coats and mail are brought to them after dark.ถ้าคนโชคดีปันส่วน, เสื้อที่ดี และอีเมลจะถูกนำไปยังพวกเขา หลังจากที่มืด
I wanted to share my friends' enthusiasm, but I couldn't.ผมอยากร่วมแบ่งปันศรัทธาอันแรงกล้า กับเพื่อนๆ แต่ก็ทำไม่ได้
Yes Joseph the cream...พวกเค้าแบ่งปันความสุขซึ่งกันและกัน
But there was no one to share this beauty with meแต่ไม่มีใครมาแบ่งปันความงามให้กับผม
Wool, mink collar. It's a nice coat. She'll trade it for ration coupons.ขนแกะปกมิ้งค์แลกคูปองปันส่วน
When you can just shut the fuck up for a minute and comfortably share silence.เมื่อคุณก็สามารถปิดเพศสัมพันธ์ขึ้นสำหรับนาทีและสะดวกสบายแบ่งปันความเงียบ
The Ariki-mau promised we could keep 30% of the crop.อาหารปันส่วน ท่านหัวหน้าสัญญาให้ผลผลิตเรา30เปอร์เซนต์
Cut the ration. Nothing else matters.ใช่มันบดนี่ซิตัดปันส่วนลง ไม่มีอะไรอื่นสำคัญกว่านี้
I understood the obligation the Lord spoke of to share one's blessings with those less fortunate.ผมเข้าในภาระพระวาจาของพระเป็นเจ้า ในการแบ่งปันความรักให้ผู้ที่ด้อยกว่า
For now, he lives here with Aunt Sponge...ตอนนี้ เขาอาศัยอยู่กับป้าสปันจ์...
But don't forget, my dearest Sponge, how much your tummy shows.แต่อย่าลืมล่ะ สปันจ์ยอดรัก โชว์พุงของเธอมากไป
Wouldn't want to ruin that girlish figure.ระวังหน่อย สปันจี้ ถ้าไม่อยากทำลายภาพลักษณ์เด็กสาว
You're such a tease.โอ้ สปันจ์ เธอล้อเล่น
Spiker and Sponge might see you, and they hate spiders.ป้าสไปค์เกอร์และป้าสปันจ์อาจเห็น และพวกเขาเกลียดแมงมุม
Plan our escape from Spiker and Sponge. Escape?แผนหลบหนีของเราจาก สไปค์เกอร์และสปันจ์
It's Spiker and Sponge! They've found us!นั่นสไปค์เกอร์กับสปันจ์ เขาพบเราแล้ว!
She's twice as big as a rhino, eh, kid? And twice as dangerous.นอกจากสปันจ์ เธอใหญ่กว่าแรดตั้งสองเท่า ใช่ไหม หนุ่มน้อย?
And someone you love to share it with youและบางคนที่เธอรัก ที่ต้องการแบ่งปันสิ่งนี้กับเธอ
If it wasn't for me, we'd all be Spiked and Sponged by now!- เฮ้! ถ้าไม่เป็นเพราะฉัน ป่านนี้พวกเราคง ตกอยู่ในมือของสไปค์เกอร์และสปันจ์!
We've begun the test of earth's first system built by sharing knowledge with a neighbor in space.เราได้เริ่มการทดสอบของ ระบบแรกของโลก ที่สร้างขึ้นด้วยการแบ่งปัน ความรู้กับเพื่อนบ้านในพื้นที่
One time, Granma told me that when you come on something good, first thing to do is stare it with whosoever you can find.ครั้งหนึง ย่าบอกผมว่า ถ้ามีอะไรดีๆ เกิดขึ้น สิ่งแรกที่ต้องทำคือ การแบ่งปัน กับใครก็ตามที่ผมเจอ
No. You need healthy, natural sleep.ทุกคน, ขอบคุณโธมัสสิ ที่ร่วมแบ่งปันเรื่องราวกับเรา
To start with the restructuration we'll build a communication network between students and professors we'll share the latest informationเพื่อเริ่มต้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง เราจะสร้างเครือข่ายการสื่อสาร ระหว่างนักเรียนและอาจารย์ เราจะแบ่งปันข้อมูลล่าสุด
And be sure and enjoy it with someone you love. - OK.และอย่าลืม แบ่งปันกันกินกับคนที่คุณรัก
You have never, ever, been able to share in my excitement about anything.คุณไม่ควรอย่างยิ่งที่จะได้มาแบ่งปัน เรื่องตื่นเต้นใดๆ ของฉันอีกแล้ว
Oh, good. Well, please, share a little something with us, huh?ดี งั้นแสดงออกมาให้เราได้แบ่งปันความรู้สึกนั้นด้วย ได้มั๊ย?
Tell me why.เราอยากแบ่งปันสถานที่อันงดงามนี้
Well, I'm pretty sure the Dixie chicks would want you to spread your love...ผมว่าดิ๊กซี่ชิคส์คงอยากให้คุณ แบ่งปันความรัก - เท่าที่จะทำได้ที่ฮัคคาบี้ส์
This is what we n share between us, period.นี่คือสิ่งที่เราแบ่งปันกันได้
I wanted to share LA Fuerza with you, and you ruined it.อยากแบ่งปันพลังนี้ให้นาย แต่นายกลับทำลายด้วยการมีความรัก
Don't give them broken hearts while you're separatedอย่าได้ปันใจให้ชายอื่น ระหว่างที่พวกเธอต้องห่างกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปัน
Back to top