ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลูกสร้าง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลูกสร้าง*, -ปลูกสร้าง-

ปลูกสร้าง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลูกสร้าง (v.) construct See also: build, erect Syn. ก่อสร้าง
English-Thai: HOPE Dictionary
adobe(อะโด' บี) n. อิฐที่ตากแห้ง, สิ่งปลูกสร้างที่ก่อด้วยอิฐ,ผนังดิน., Syn. sun-dried brick
bascule(แบส'คิว) n. เครื่องมืออุปกรณ์หรือสิ่งปลูกสร้างที่ถ่วงกันอย่างตาเต็ง เช่น สะพานหก
construct(คันสทรัคทฺ') {constructed,constructing,constructs} vt. สร้าง,ผูกเรื่อง. n. (คอน'สทรัคทฺ) สิ่งปลูกสร้าง,ความนึกคิดที่ก่อขึ้น., See also: constructor,constructer n. constructible adj., Syn. build ###A. destroy
construction(คันสทรัค'เชิน) n. การก่อสร้าง,สิ่งปลูกสร้าง,การผูกประโยคหรือคำ,คำหรือวลีที่ผูกขึ้น, Syn. formation ###A. destruciton
edifice(เอด,'ดะฟิส) n. ตึก,อาคาร,คฤหาสน์,สิ่งปลูกสร้างที่ใหญ่โต, See also: edificial adj. ดูedifice
elevation(เอลลิเว'เชิน) n. การยกให้สูงขึ้น,สิ่งปลูกสร้างที่สูงเด่น,ที่สูง,ความสูงส่ง,ความสูงศักดิ์,ความภูมิฐาน, Syn. height
outbuilding(เอาทฺ'บีลดิง) n. สิ่งปลูกสร้างข้างนอก
piling(ไพ'ลิง) n. กลุ่มสิ่งปลูกสร้าง,กอง,เสาเข็ม,การตอกเสาเข็ม,กองเสา,การตอกเสาเข็ม
premise(เพรม'มิส) n. หลักฐาน,ข้อเสนอสนับสนุนการสรุปสมมุติฐาน, See also: premises ที่ดินที่รวมทั้งสิ่งปลูกสร้าง,สถานที่. vt. เสนอล่วงหน้า,อ้างหลักฐาน,บรรยาย,เสนอสมมุติฐาน. vi. เสนอสมมุติฐาน, Syn. assumption
roof(รูฟ) n. หลังคา,หลังคาสิ่งปลูกสร้าง,หลังคารถ,โครงค้ำหลังคา,สิ่งที่คล้ายหลังคาบ้าน,เพดาปาก,ส่วนบน,แผ่นบน -Phr. (raise the roof ทำให้เกิดเสียงดัง,บ่นหรือประท้วงด้วยเสียงที่ดังทะเลาะกันเสียงดัง) vt. มุงหลังคา,ครอบ,ปิดคลุม pl. roofs
skyscrape(สคายสเครพ') n. ภาพทิวทัศน์บนอากาศ. vi. สร้างสิ่งปลูกสร้างขึ้นสูงเทียมฟ้า
English-Thai: Nontri Dictionary
spur(n) เดือยไก่,เดือยรองเท้า,ประตัก,กิ่งไม้,สิ่งปลูกสร้าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
buildingอาคาร, โรงเรือน, สิ่งปลูกสร้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tenementโรงเรือน, สิ่งปลูกสร้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Unused Land ที่ว่าง พื้นที่อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งปลูกสร้างปก คลุม เช่น บ่อน้ำ สระว่ายน้ำ หรือที่จอดรถ และให้หมายความรวมถึง พื้นที่ของสิ่งก่อสร้างหรืออาคารที่สูงระดับพื้นดินไม่เกิน 1.20 เมตร และไม่มีหลังคาหรือสิ่ง ก่อสร้างปกคลุมเหนือระดับนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
build on (phrv.) ปลูกสร้างเพิ่ม Syn. build upon
build upon (phrv.) ปลูกสร้างเพิ่ม Syn. build on
build up (phrv.) ปลูกสร้างให้ใหญ่ขึ้น
build up (phrv.) ถูกเติมด้วยสิ่งปลูกสร้างหรืออาคาร Syn. build over
construction (n.) สิ่งปลูกสร้าง
farmstead (n.) พื้นที่และสิ่งปลูกสร้างในฟาร์ม Syn. farmyard, ranch
neoplastic (adj.) เกี่ยวกับการปลูกสร้างเนื้อใหม่
neoplasty (n.) การปลูกสร้างเนื้อใหม่
outbuilding (n.) สิ่งปลูกสร้างด้านนอก
pile (n.) กลุ่มหรือสิ่งปลูกสร้างที่สูงใหญ่
piling (n.) กลุ่มสิ่งปลูกสร้าง
pillar (n.) โครงสร้างธรรมชาติที่คล้ายสิ่งปลูกสร้าง
pinnacle (vt.) สร้างสิ่งปลูกสร้างที่มียอดแหลม
premises (n.) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง Syn. bounds, land, property
throw up (phrv.) รีบสร้าง (อาคาร, สิ่งปลูกสร้าง) Syn. throw together
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You'd take the Staff to a map room with a miniature of the city on the floor.คุณเอาไม้เท้านั่นไปที่ห้องแผนที่ ที่มี สิ่งปลูกสร้างจำลองของเมือง อยู่บนพื้น
No structures in grids one, two, three and nine.ไม่มีสิ่งปลูกสร้างในกรอบ 1 2 3 และ 9
He's gone from the power to damage a building to something far more satisfying.เขาเปลี่ยนจากอำนาจในการทำลาย/Nสิ่งปลูกสร้างสู่บางอย่างที่ทำให้เขาพอใจได้มากกว่า
And I've heard tell of man-made structures... becoming possessed by a human soul... so that the spirit becomes merged with wood and brick... creating a rare form of monster... known as Domus mactabilis.และครั้งนึง ชั้นก็ได้ยินเรื่องที่เกี่ยวกับ สิ่งปลูกสร้างของมนุษย์... ...ที่กลายเป็นสิ่งมีชีวิต เพราะถูกสิงโดยวิญญาณของมนุษย์... ...ไอ้เจ้าวิญญาณนี้ได้รวมตัว เข้ากับไม้และอิฐ...
Okay,check every structure,every single oneโอเค ตรวจดูสิ่งปลูกสร้างทุกหลัง และอาคารที่ตั้งโดดเดี่ยวทุกแห่ง
We didn't ask anyone to build a development downwind.เราไม่เคยปรึกษาใครเลย ปลูกสร้างพัฒนากันไป ตามทิศทางลม
Well, the FBI believes that you snuck onto the premises to record a second video.เอาล่ะทาง FBI เชื่อว่าคุณ ได้ลักลอบเข้าในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อบันทึกภาพวีดีโอในครั้งที่สอง
And vacate the premises by sunday.และออกจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในวันอาทิตย์
Okay, we got 12 outbuildings-โอเค เราเห็นสิ่งปลูกสร้าง 12 หลัง
What landmarks or structural details can you give us to help pinpoint...?อะไรคือจุดเด่น... หรือสิ่งปลูกสร้างที่ทำให้เราหาจุดพิกัดที่แน่นอน...
It's a building that Andrew's company acquired.มันเป็นสิ่งปลูกสร้าง ที่บริษัทของแอนดรูว์ต้องการ
On which I have established a private structure.ที่ซึ่งฉันได้สร้าง สิ่งปลูกสร้างส่วนตัวเอาไว้
We think she's keeping her victims in isolation in the countryside, which means she has access to land or a structure that is remote, hidden, and private.เราคิดว่าเธอเก็บเหยื่อไว้ในที่ห่างไกล ในเขตชนบท นั่นแปลว่า เธอมีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ที่อยู่ห่างไกล ซ่อนตัวได้ และเป็นส่วนตัว
Can't this wait?สำหรับสิ่งปลูกสร้าง รอก่อนไม่ได้หรือ
I've never seen this kind of structure before.ข้าไม่เคยเห็นสิ่งปลูกสร้างเช่นนี้มาก่อน
"were like glimpses of another shore with towers and buildings."เป็นเหมือนมองเห็นของผู้อื่น ฝั่งที่มีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
A gym is a building, a man-made structure inside which physical education teachers teach physical education to physical education students.ครูโรงยิม? โรงยิมเป็นสถานที่ สิ่งปลูกสร้างของมนุษย์ที่ข้างใน
A foundation has to be build on something.ฐานรากย่อมปลูกสร้างบนบางสิ่ง
And the main objective of the game is to destroy the final enemy building which is called the "Ancient."และเป้าหมายหลักของเกมก็คือ การทำลายสิ่งปลูกสร้างหลังสุดท้ายของศัตรู ซึ่งเรียกว่า "Ancient"
Did you know this chapel is one of the oldest structures in King's Landing?รู้ไหมว่าศาลานี้ เป็น 1 ในสิ่งปลูกสร้างที่เก่าแก่ที่สุดในคิงส์แลนดิง?
So many buildings around here are time capsules, locked away by an impersonal business trust.สิ่งปลูกสร้างในบริเวณนี้่ส่วนมากคือไทม์แคปซูล รักษาไว้ในสภาพเดิม โดยบริษัทหลักทรัพย์
We're looking for any structures that promote humidity.เรากำลังตามหาสิ่งปลูกสร้าง ที่ไหนก็ได้ ที่มีความชื้นสูง
They build, farm, they cooperate with each other.มันปลูกสร้าง ทำฟาร์ม ประสานงานกัน
An orchestrated apocalypse, one that will cleanse the Earth of its population, but leave its infrastructure and resources intact.วันโลกแตกที่เราสร้างขึ้น แผนล้างจำนวนประชากรในโลก คงเหลือสิ่งปลูกสร้างและทรัพยากรให้อยู่ดี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลูกสร้าง
Back to top