ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปรึกษา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปรึกษา*, -ปรึกษา-

ปรึกษา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปรึกษา (v.) consult See also: confer with, take/seek advice, discuss, take counsel with Syn. หารือ, ขอความเห็น, ขอคำแนะนำ, พิจารณาหารือ
ปรึกษาหารือ (v.) consult See also: confer with, take/seek advice, discuss, take counsel with Syn. หารือ, ปรึกษา, ขอความเห็น, ขอคำแนะนำ, พิจารณาหารือ
English-Thai: HOPE Dictionary
advise(แอดไวซ) vt.,vi. แนะนำ,เตือน,ให้ความเห็น, บอก ข่าว,ให้คำปรึกษา, Syn. direct)
advisee(แอดไวซี') n. ผู้ที่ได้รับการปรึกษา,นักเรียนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์
advisement(แอดไวซ' เมินทฺ) n. ที่ปรึกษา, อาจารย์ที่ปรึกษา
adviser(แอดไว' เซอะ) n. ที่ปรึกษา, อาจารย์ที่ปรึกษา. -advisership n.
arrange(อะเรนจฺ') vt.,vi. จัด,จัดการ, เตรียม,เตรียมการ,ปรึกษา,ไกล่เกลี่ย,ปรับปรุง, ตกลง,กำหนด-arrangeable adj. -arranger n., Syn. assort, adjust ###A. disarrange)
assessor(อะเซส'เซอะ) n. ผู้ประเมิน,ที่ปรึกษาหรือผู้ช่วยผู้พิพากษา,ผู้ประเมินทรัพย์สินหรืออัตราภาษี. -assessorial adj.
chamber practicen. การรับปรึกษาคดี (ไม่ใช่ว่าความ) ของทนายความ
colloquium(คะโล'เควียม) n. การประชุม หรือปรึกษาหารืออย่าง ๆ ไม่เป็นทางการ,การอภิปรายกลุ่ม
confer(คันเฟอร์') {conferred,conferring,confers} vt. ให้เป็นของขวัญเป็นเกียรติหรืออื่น ๆ ,ประสาทให้. vi. ปรึกษา,หารือ,ประชุม,เทียบเคียง., See also: conferment,conferral n. conferrable adj. ดูconfer conferrer n. ดูconfer คำที่มีความหมายเหมือนกั
conferee(คอน ฟะรี') n. ที่ปรึกษา,ผู้ประชุม,ผู้ถูกมอบให้,ผู้รับปริญญา
conferree(คอน ฟะรี') n. ที่ปรึกษา,ผู้ประชุม,ผู้ถูกมอบให้,ผู้รับปริญญา
consult(คันซัลทฺ') {consulted,consulting,consults} v. ปรึกษา,หารือ,ขอความเห็น,ปรึกษาหมอ,พิจารณา,ปรึกษากับตรวจ,ค้น n. (คอน'ซัลทฺ,คันซัลทฺ') การปรึกษา, See also: consultable adj. ดูconsult consulter n., Syn. confer
consultant(คันซัล'เทินทฺ) n. ผู้ขอคำปรึกษา,ผู้ให้คำปรึกษา,นายแพทย์ที่ปรึกษา, See also: consultancy n.
consultation(คันซัลเท'เชิน) n. การปรึกษา,การประชุมปรึกษาหารือ
consultative(คันซัล'ทะทิฟว) adj. เกี่ยวกับการปรึกษา
consulting(คันซัล'ทิง) adj. เป็นที่ปรึกษา
council(เคา'เซิล) n. สภา,คณะกรรมการ,คณะกรรมาธิการ,กลุ่มคณะนิติบัญญัติ,กลุ่มคณะที่ปรึกษา,การประชุม,องค์กรร่วม,คณะมนตรี -Conf. counsel
councillor(เคา'ซะเลอะ) n. ที่ปรึกษา,ผู้แนะนำ,สมาชิกสภาท้องถิ่น,สภาเทศบาล., See also: councilorship,councillorshipn.
councilor(เคา'ซะเลอะ) n. ที่ปรึกษา,ผู้แนะนำ,สมาชิกสภาท้องถิ่น,สภาเทศบาล., See also: councilorship,councillorshipn.
counsel(เคา'เซิล) {counselled,counselling,counsels} n. คำแนะนำ,คำปรึกษา,คำตักเตือน,วัตถุประสงค์,แผนการ,ข้อคิดเห็น,ทนายความ,ที่ปรึกษากฎหมาย -v. ให้คำแนะนำ,ให้คำปรึกษา,แนะนำ., See also: counselable,counsellable adj., Syn. suggesti
counsellor(เคา'เซิลเลอะ) n. ที่ปรึกษา,ผู้แนะนำ,อุปทูต,ตำแหน่งอุปทูต,ทนายความ,ที่ปรึกษากฎหมาย., See also: counselorship n. ดูcounselor counsellorship n. ดูcounselor, Syn. counsel
counselor(เคา'เซิลเลอะ) n. ที่ปรึกษา,ผู้แนะนำ,อุปทูต,ตำแหน่งอุปทูต,ทนายความ,ที่ปรึกษากฎหมาย., See also: counselorship n. ดูcounselor counsellorship n. ดูcounselor, Syn. counsel
deliberation(ดิลิบบะเร'เชิน) n. ความสุขุม,ความรอบคอบ,เจตนา,การพิจารณาหารือ,การปรึกษา,ความเชื่องช้า, Syn. thought ###A. haste
deliberativeadj. (เกี่ยวกับ) การพิจารณาอย่างรอบคอบ,การปรึกษาหารือ., See also: deliberativeness n. ดูdeliberative, Syn. thoughtful
egeria(อีเจอ'เรีย) n. ที่ปรึกษาที่เป็นผู้หญิง
huddle(ฮัด'เดิล) {huddled,huddling.huddles} v. จับกลุ่ม,รวมกลุ่ม,เบียดเสียด,ทำอย่างรีบเร่ง,ใส่เสื้อผ้าอย่างเร่งรีบ,ประชุม,หดม้วน,กอดกันกลม. -n. กลุ่ม,ก้อน,กอง,ความวุ่นวาย,ความสับสน,การประชุม,การปรึกษาหารือ,การจับกลุ่มกัน., See also: huddler n. huddli
mentor(เมน'เทอะ,-ทอร์) n. ที่ปรึกษาที่ชาญฉลาดและไว้ใจได้ menu (เมน'นู,เม'นู) n. รายชื่ออาหาร,รายการอาหาร,อาหารดังกล่าว
rede(รีด) vt. แนะนำ,ให้คำปรึกษา,เตือน,อธิบาย n. คำแนะนำ,คำปรึกษา,โครงการ,แผนงาน,นิยาย,เรื่องเล่า, Syn. counsel,advise
shepherd(เชฟ'เฟิร์ด) n. คนเลี้ยงแกะ,ผู้ดูแลคนอื่น,พระ,บาทหลวง. vt. เลี้ยงแกะ,เฝ้าดูอย่างระมัดระวัง,ดูแล,นำทาง,ชี้ทาง,แนะนำ,ให้คำปรึกษาทางจิตวิญญาณ (ศาสนา) , (กีฬาฟุตบอล) ประกบคู่ต่อสู้. -Phr. (The good shepherd พระเยซูคริสต์), Syn. guide,he
English-Thai: Nontri Dictionary
advise(vt) แนะนำ,ให้ความเห็น,ให้คำปรึกษา,ตักเตือน
advisement(n) การปรึกษา,การให้คำแนะนำ,การตักเตือน
adviser(n) อาจารย์ที่ปรึกษา,ที่ปรึกษา,ผู้ให้คำแนะนำ
advisory(adj) ซึ่งให้คำปรึกษา,ซึ่งแนะนำ
confer(vi) ปรึกษาหารือ,ปรึกษา,ประชุม
conferee(n) ที่ปรึกษา,ผู้รับปริญญา,ผู้ประชุม
conference(n) การประชุม,การปรึกษาหารือ,การชุมนุม
conferree(n) ที่ปรึกษา,ผู้รับปริญญา,ผู้ประชุม
consult(vt) ปรึกษาหารือ,พิจารณา,ขอความเห็น
consultation(n) การปรึกษาหารือ,การพิจารณา,การประชุม
councillor(n) สมาชิกสภา,ที่ปรึกษา,ผู้แนะนำ
councilor(n) สมาชิกสภา,ที่ปรึกษา,ผู้แนะนำ
counsel(n) คำแนะนำ,คำปรึกษา,การปรึกษาหารือ,ที่ปรึกษากฎหมาย,ทนายความ
counsellor(n) ผู้แนะนำ,สมาชิกสภา,ที่ปรึกษากฎหมาย,ทนายความ
counselor(n) ผู้แนะนำ,สมาชิกสภา,ที่ปรึกษากฎหมาย,ทนายความ
deliberation(n) การตรึกตรอง,การปรึกษาหารือ,การใคร่ครวญ,เจตนา,ความสุขุมรอบคอบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
advisementการประชุมปรึกษาคดีของศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
amicus curiae (L.)ที่ปรึกษาของศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consultantที่ปรึกษา (ทางวิชาชีพ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
counsellor of embassyที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
kitchen cabinetคณะที่ปรึกษาวงในของหัวหน้ารัฐบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
retaining feeค่าทนายความ, ค่าปรึกษาทางกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
solicitor๑. หัวหน้านิติกร (ก. อเมริกัน)๒. ทนายความที่ปรึกษา (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
staff agency; staffหน่วยงานที่ปรึกษา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adviserที่ปรึกษา [เศรษฐศาสตร์]
Advisory boardsคณะกรรมการที่ปรึกษา [TU Subject Heading]
Consulting engineersวิศวกรที่ปรึกษา [TU Subject Heading]
Counselingแนะแนว,การปรึกษา,การให้คำปรึกษา [การแพทย์]
Counselorsผู้ให้คำปรึกษา [TU Subject Heading]
Hotlines (Counseling)ฮอตไลน์ (การให้คำปรึกษา) [TU Subject Heading]
Investment bankerธนาคารการลงทุนสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่เป็น underwriter (ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์) หรือ agent (ตัวแทนจัดจำหน่ายหลักทรัพย์) โดยเป็นคนกลางระหว่างบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับประชาชนผู้ต้องการลงทุน หน้าที่ของ investment bank เริ่มตั้งแต่ให้คำปรึกษาก่อนการออกหุ้นจำหน่ายแก่ประชาชน จัดเตรียมเอกสารเพื่อให้ ก.ล.ต. พิจารณาการจะเสนอขายหลักทรัพย์ แนะนำราคาขายที่เหมาะสม จัดตั้งผู้ร่วมจัดจำหน่ายและจัดการการจัดจำหน่ายนอกจากหุ้นออกใหม่ investment bank ให้บริการจัดจำหน่ายหุ้นที่ออกจำหน่ายไปแล้วด้วย โดยการนำจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ต้องการขายมาจัดจำหน่ายทั่วไปหรือเจรจาต่อรองหาผู้ซื้อ ธนาคารการลงทุนยังอาจให้บริการรับซื้อคืน (maintain markets) หุ้นที่ตนจัดจำหน่ายออกไปแล้วด้วย รวมถึงให้บริการจัดหาผู้ซื้อในกรณีลูกค้าต้องการขายหุ้นแบบ private placement ด้วย investment bank ส่วนใหญ่จะทำหน้าที่เป็น broker (นายหน้า) และ dealer (ผู้ค้าหลักทรัพย์) ในการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดรองด้วย รวมทั้งอาจให้บริการธุรกรรมการเงินอื่น ๆ ที่มีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน [ตลาดทุน]
Merchant bankingวาณิชธนกิจ ธุรกรรมทางการเงินที่ให้บริการโดยธนาคารการลงทุนธุรกรรมทางการเงินที่ให้บริการโดย investment banker (ธนาคารการลงทุน) เช่น การให้บริการปรึกษาและเจรจาต่อรองแก่ลูกค้า ที่ต้องการควบรวมกิจการหรือซื้อกิจการ รวมถึงบริการจัดการลงทุนในหลักทรัพย์ให้ลูกค้า เป็นต้น [ตลาดทุน]
Referral and consultationการส่งต่อและการปรึกษา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ask the advice of (vt.) ปรึกษา See also: ขอคำปรึกษา, ขอความคิดเห็น, ปรึกษาหารือ
confer with (phrv.) ปรึกษา See also: หารือ, ประชุมกับ
consult (vi.) ปรึกษา See also: ขอคำปรึกษา, ขอความคิดเห็น, ปรึกษาหารือ
consult (vt.) ปรึกษา See also: ขอคำปรึกษา, ขอความคิดเห็น, ปรึกษาหารือ Syn. ask the advice of
consult with (phrv.) ปรึกษา See also: หารือ
talk about (phrv.) ปรึกษา See also: หารือ Syn. consult, talk over
talk over (phrv.) ปรึกษา See also: ขอคำแนะนำ, ขอความเห็น, ปรึกษาหารือ, พิจารณากัน Syn. consult, talk about
take something up with (idm.) ปรึกษา (ผู้ที่มีตำแหน่ง หรืออำนาจมากกว่า)
advise with (phrv.) ปรึกษาหารือ See also: ปรึกษา Syn. consult with
consult about (phrv.) ปรึกษาในเรื่อง See also: หารือเกี่ยวกับ
adviser (n.) ที่ปรึกษา See also: ผู้ให้คำปรึกษา Syn. advisor
advisor (n.) ที่ปรึกษา See also: ผู้ให้คำปรึกษา
advisor (n.) ผู้ให้คำปรึกษา Syn. adviser
advisor (n.) ผู้ให้คำปรึกษา Syn. pundit
advisory (adj.) ที่เกี่ยวกับการให้คำปรึกษา Syn. consulting, consultative, giving advice
bring in on (phrv.) ร่วมปรึกษาหารือกับ See also: ประชุมตกลงกับ Syn. get in on
consult (vi.) ทำงานให้คำปรึกษา
consultant (n.) ผู้ให้คำปรึกษา Syn. adviser, advisor
consultation (n.) การปรึกษาหารือ See also: การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น Syn. conference, deliberation
consultative (adj.) ที่เกี่ยวกับการปรึกษา Syn. davisory, consulting
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They employed him as a consultantพวกเขาจ้างเขาเป็นที่ปรึกษา
I asked her to come here to consult on the caseฉันขอให้เธอมาที่นี่เพื่อให้คำปรึกษาในคดีนี้
We're gonna step outside, leave you two to talk things overพวกเราจะถอยออกไปด้านนอก ปล่อยคุณสองคนให้ปรึกษาหารือกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We are not gonna be discussing your daughter's sex life because, A: she's a good girl...ปรึกษากันเรื่องเซ็กของลูกสาวคุณ เพราะว่า A: เธอเป็นเด็กดี...
Strike your banners, come to me before dawn, and I will grant you your old seat in the council.ปรึกษากับคนของเจ้า มาหาข้าก่อนตะวันตกดิน แล้วข้าจะยก ตำแหน่งเดิมในสภาให้เจ้า
Discuss this with your family when you're filling it in.ปรึกษากับทางบ้านดีๆ แล้วค่อยกรอก
This consultation is free.ปรึกษาครั้งนี้ยังฟรี
Run it by me if you'll be stealing stuff.ปรึกษาฉันก่อนสิถ้าจะขโมยของ
Marriage counseling-- how's that going?ปรึกษาชีวิตสมรสถึงไหนแล้วล่ะ
I consulted Donnie. And we decided...ปรึกษาดอนนี่ไง สรุปกันแล้ว...
Consult with Ki-baek on the business plan or whatever...ปรึกษาพี-แพ เกี่ยวกับแผนธุรกิจ หรืออะไรก็แล้วแต่...
It's got nothing to do with sis...ปรึกษาพี่ก็ไม่ได้อะไรหรอก...
What is there to discuss?ปรึกษาหารืออะไรงั้นเหรอ
So discuss. Jesus.ปรึกษาหือรือด่วน เจสซี่
What is there to confer about? I don't understand.ปรึกษาเหรอ ปรึกษาอะไร
I dub you Pinocchio's conscience, lord high keeper of the knowledge of right and wrong, counsellor in moments of temptation... and guide along the straight and narrow path.ฉันพากย์คุณมโนธรรม ปิโนคี โอ ลอร์ดสูง ผู้รักษาประตูแห่งความรู้ที่ ถูกต้องและไม่ถูกต้อง ให้คำปรึกษาในช่วงเวลาของ การทดลองและ
Has anyone ever discussed these holes with you before?เคยมีใครมาปรึกษากับคุณเรื่องรูรั่วพวกนี้มั้ย
I've never figured out what it would cost a year, but I'd like to talk about it with you.เเต่ฉันไม่รู้ว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายตกปีละเท่าไหร่ ฉันเลยอยากจะปรึกษากับนายดู
Think what you can do with what you have. "คิดว่าสิ่งที่คุณสามารถทำกับสิ่ง ที่คุณมี คุณให้ฉันให้คำปรึกษาที่ดี
Very important for the family.เช่นผู้ให้คำปรึกษาที่ปรึกษา ที่สำคัญมากสำหรับครอบครัว
I'm talking about the souls of mortal men and women... departed from this life!ผมกำลังปรึกษาเกี่ยวกับวิญญาณของผู้ชายและผู้หญิงที่ต้องตาย ออกจากชีวิตนี้
Mr. Gandhi I am instructed to request your attendance at an all-government conference in London to discuss the possible independence of India.ผมได้รับแจ้งให้เชิญคุณไปร่วม สัมมนากับรัฐบาลของเราในลอนดอน เพื่อปรึกษาความเป็นไปได้ ในการให้เอกราช
The counselor is mad at me.ที่ปรึกษาเป็นบ้าที่ฉัน
My husband's a paid consultant. There's nothing wrong with that.สามีของฉันเป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน เรื่องนั้นมันไม่ผิดอะไรอยู่แล้ว
I've been working with the staff kids... on a cross between a Cuban rhythm and soul dancing.ผมปรึกษากับพวกเพื่อน ๆ พนักงานแล้ว... เราจะเต้นจังหวะคิวบา กับ โซลแดนซ์
I think you should see a professional.ฉันคิดว่าคุณควรจะไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดีกว่า.
I'm a marketing consultant.ที่ปรึกษาด้านการตลาด
You're a marketing consultant?คุณเป็นที่ปรึกษาการตลาดหรือ
Bob, could I consult with you for one minute?บ๊อบ ขอฉันปรึกษาคุณได้มั้ย
Leave us now, so we may speak among ourselves and find the best way to free this man.ปล่อยให้เราได้พูดคุยปรึกษากันก่อน เราจะหาทางออกที่ดีที่สุดที่ช่วยชายคนนี้
That's bad enough but they've also lost the opportunity to find out about their mentor and I'm sure that hurts them much more than anything else.ที่ไม่ดีพอ ... ... แต่พวกเขาได้สูญเสียยังมีโอกาสที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้คำปรึกษาของพวกเขา ... ... และฉันแน่ใจว่าพวกเขาเจ็บมากขึ้นกว่าสิ่งอื่น
If there was a union problem or, say, a beef in the numbers... only the top guys could meet with Paulie to discuss the problem.หากมีปัญหาเรื่องแก๊งค์ หรือ เกิดปัญหาเรื่องเงิน รุ่นใหญ่เท่านั้น ที่จะพบพอลลี่เพื่อปรึกษาปัญหาได้
They opened up the books. Paulie got the okay.พวกเขาคุยปรึกษากันแล้ว พอลลี่อนุมัติ
Of all the people here at Prince and Company, you've chosen counsel from the Gangster of Love.ในบรรดาทุกคนที่ปริ๊นซ์เนี่ย คุณถูกเลือกให้เป็นที่ปรึกษา ในหมู่พวกคนมีความรักเชียวนะ
And when you get a chance, I think you need a visit with the Minister of Style.มีโอกาสเมื่อไร ฉันคิดว่าคุณควรลองไปหา ที่ปรึกษาสไตล์บ้างนะ
Ah, Jafar--my most trusted advisor.อา จาฟาร์ ที่ปรึกษาของข้าที่ข้าไว้ใจ
Jafar, my most trusted counselor, plotting against me all this time.จาฟา ที่ปรึกษาที่ข้าไว้ใจที่สุด เจ้าวางแผนมาตลอดสินะ ช่างน่ากลัวจริงๆ
Have you ever tried having these professionally assessed?คุณเคยปรึกษาตำรวจรึเปล่า
You have an initial consultation with the Lanzarottas... and Mrs. Logan's here for a final.คุณมีให้คำปรึกษาเบื้องต้นให้คุณลานซารอตต้า และตรวจครั้งสุดท้ายของคุณนายโลแกน
No marriage counselor. No trial separation. I'm gonna get fuckin' divorced.ไม่มีผู้ให้คำปรึกษาการแต่งงาน ไม่มีการแยกการพิจารณาคดี ฉันจะได้รับไอ้หย่า
You know the White House adviser? Clinton's campaign guy?ที่ปรึกษาทำเนียบขาวไงล่ะ ผู้ช่วยคลินตันน่ะ
I'll be in London tomorrow, and we will consult as to what is to be done.พี่จะไปลอนดอนพรุ่งนี้ตอนเช้า แล้วก็จะไปปรึกษากันว่าจะทำยังไงได้บ้า
He snuck out to meet with his advisors. They refused to come here.เขาแอบออกไปพบกับที่ปรึกษาของเขา พวกเขาปฏิเสธที่จะมาที่นี่

ปรึกษา ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
相談[そうだん, soudan] Thai: การปรึกษา English: consultation (vs)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปรึกษา
Back to top