ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประสบการณ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประสบการณ์*, -ประสบการณ์-

ประสบการณ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประสบการณ์ (n.) experience Syn. ความช่ำชอง, ความจัดเจน, ความชำนาญ, ความเชี่ยวชาญ
ประสบการณ์นิยม (n.) empiricism Syn. ประจักษนิยม
English-Thai: HOPE Dictionary
a posteriori(เอ'โพสเทอรีออ'ไร) จากผลถึงเหตุ, จากประสบการณ์, จากการสังเกต
adventure(แอดเวน' เชอะ) n. การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, ความตื่นเต้น, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น, การร่วมในกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ตื่นเต้น, การเสี่ยง (เรื่องการเงิน) , อันตราย, โอกาส. -vt.,vi. เสี่ยง, ถือโอกาส, เสี่ยงพูด. -adventureful adj.
amateur(แอม' มะเทอะ) n.,adj. นักสมัครเล่น, นักกีฬาสมัครเล่น, ผู้ไร้ประสบการณ์, ผู้ไร้ความชำนาญ, ผู้อุทิศตัวในศิลปะหรือกิจกรรมหนึ่ง
au fait(โอฟี') fr. มีประสบการณ์
autobiographic(al) (ออโทไบโอกราฟ'ฟิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับประสบการณ์หรือชีวประวัติของตัวเอง,เกี่ยวกับอัตชีวประวัติ
callow(แคล'โล) adj. ไร้ประสบการณ์,อ่อนหัด,ยังบินไม่ได้ (นกตัวอ่อน) ,ต่ำและเปียกชื้น n. สนามที่ต่ำและเปียกชื้น, Syn. youthful
chicken(ชิค'เคิน) n. ลูกไก่,ลูกนก,ลูกเป็ด,เด็ก,ผู้ที่อายุน้อย,ผู้ที่ด้อยประสบการณ์,เนื้อไก่,เนื้อนก,เนื้อเป็ด. -adj. ทำด้วยเนื้อไก่ -vi. chicken out หดหนีหรือไม่ทำเพราะความกลัว, Syn. sissy
competent(คอม'พิเทินทฺ) adj. มีความสามารถ (ความชำนาญประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมอื่น ๆ) ,เพียงพอ, Syn. capable,able
cub(คับ) ลูกสัตว์,ลูกสุนัขจิ้งจอก,เด็กหนุ่มที่ไร้ประสบการณ์,คนอ่อนหัด,ลูกมือฝึกหัด, See also: cubbish adj. -S...
empiric(เอมเพอ'ริค) n. ผู้ที่อาศัยความชำนาญหรือประสบการณ์ (ไม่ใช่ความรู้) . ผู้อาศัยความสังเกต (ไม่ใช่อาศัยเหตุผล) หมอเถื่อน,หมอกำมะลอ. adj. ดูempirical, See also: empiricism n. ดูempiric empiricist n. ดูempiric
empirical(เอมพี'ริเคิล) adj. ซึ่งได้จากประสบการณ์หรือการทดลองหรือการสังเกต (โดยไม่อาศัยวิทยาศาสตร์หรือทฤษฎี), See also: empiricalness n. ดูempirical
experience(อิคซฺเพีย'เรียนซฺ) n. ประสบการณ์,ความชัดเจน,vt. ประสบ,พบ,รู้สึก., Syn. exposure
experienced(อิคเพีย'เรียนซฺทฺ) adj. มีประสบการณ์,ชัดเจน,ฉลาด,เชี่ยวชาญ,ชำนาญ
expert(เอค'ซฺเพิร์ทฺ) adj. ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้มีประสบการณ์ adj. เกี่ยวกับความชำนาญ., See also: expertness n., Syn. master
fare(แฟรฺ) {fared,faring,fares} n. ค่าโดยสาร,โภชนาอาหาร. vi. กินอาหาร,มีประสบการณ์,ปรากฎ,ไป,ท่องเที่ยว., See also: farer n., Syn. food,get on
fledgeling(เฟลดจฺ'ลิง) n. ลูกนกที่เริ่มมีปีก,คนที่ไม่มีประสบการณ์, Syn. tyro
fledgling(เฟลดจฺ'ลิง) n. ลูกนกที่เริ่มมีปีก,คนที่ไม่มีประสบการณ์, Syn. tyro
fresh(เฟรช) adj. สด,ใหม่,สดใส,สีไม่ตก,ไม่มีประสบการณ์ -n. การเริ่มต้น vt. vi. ทำให้สด. -adv. ใหม่,เมื่อเร็ว ๆ นี้,เดียวนี้ adj. ทะลึ่ง,ไม่มีมารยาท, See also: freshly adv. freshness n., Syn. recent,new
gosling(กอช'ลิง) n. ลูกห่าน,คนโง่ที่ไร้ประสบการณ์
green(กรีน) adj. สีเขียว,เขียวชอุ่ม,ประกอบด้วยผัก,ยังไม่สุก,ยังไม่โตเต็มที่,อ่อนหัด,ไร้ประสบการณ์,ใหม่,สด,เร็ว ๆ นี้,ขีด,ซึ่งถูกฆ่าใหม่ ๆ ,ไม่ติดไฟ. n. สีเขียว,วัตถุสีเขียว,ทุ่งหญ้าสีเขียว,ใบไม้สด ๆ ,กิ่งไม้และใบไม้ที่ใช้เป็นอาหาร., Syn. li
greenhornn. คนที่อ่อนหัด,คนที่ไม่มีประสบการณ์., Syn. greenhand
groove(กรูฟว) n. ร่อง,ราง,ท่อ,เพลา,ช่อง,เวลาที่เพลิดเพลิน,ประสบการณ์ที่เพลิดเพลิน. -in the groove ทันสมัย. vt. ทำเป็นร่อง,ใส่ในร่อง. vi. เพลิดเพลินมาก,ไปด้วยกันได้ดีกับ,เข้าใจ,เห็นคุณค่ายิ่ง, Syn. channel,furrow
handsel(แฮน'เซิล) n. ของขวัญ,ประสบการณ์แรกเริ่ม vt. ให้ของขวัญแก่,ทำพิธีเปิดกิจการ,ใช้เป็นครั้งแรก,พยายามหรือประสบเป็นครั้งแรก., Syn. hansel
have(แฮฟว) {have,had,had,having,has} vt. มี,ประกอบด้วย,ได้รับ,เป็น (โรค) ,เอา,เอาได้,ประสบการณ์,ผ่าน,แสดง,ดำเนินการ,ม' (ลูก) , vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ), Syn. possess,own,suffer
heuristicsวิทยาการศึกษาสำนึกหมายถึง วิธีการแก้ปัญหาที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีแนวทางหรือกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนตายตัว เช่น ในเกมหมากรุก คงมีแต่การทดลองหรือคาดเดาหลาย ๆ ทางให้ตัดสินเลือกทางที่คิดว่าจะได้ผลดีที่สุด ซึ่งมักจะใช้ผลจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ตรงข้ามกับกับ "สามัญสำนึก" หรือ common sense
inexperience(อินอิคซฺเพีย'เรียนซฺ) n. การไม่มีประสบการณ์,ความอ่อนหัด,การขาดความชำนาญ, Syn. immaturity
inexperienced(อินอิคซฺเพีย'เรียนซฺทฺ) adj. ไม่มีประสบการณ์,อ่อนหัด,ขาดความชำนาญ
learning(เลิร์น'นิง) n. การเรียนรู้,การศึกษา,ความรู้,การปรับบุคลิกภาพจากการปฏิบัติฝึกฝนหรือประสบการณ์, Syn. education
memoir(เมม'วาร์,เมม'วอร์) n. บันทึกชีวิตและประสบการณ์ของคน ๆ หนึ่ง,ประมวลรายงานเรื่องทางวิทยาศาสตร์หรือวิชาอื่น ๆ ,บันทึกความจำ,ชีวประวัติบุคคล, See also: memoirist n.
naive(นาอีฟว') adj. ง่าย ๆ ซื่อ ๆ ,ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม,ไม่มีมารยา,ขาดประสบการณ์., Syn. simple,artless
neural networkเครือข่ายเส้นประสาทหมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นเลียนแบบเส้นใยประสาทของมนุษย์ ที่เรียกว่า นิวโรน ในสมองมนุษย์ ซึ่งมีนับจำนวนล้าน ๆ ตัว การประมวลผลกิจกรรมต่าง ๆ จะออกมาในลักษณะแบบขนาน (ไม่ใช่แบบอนุกรม) หมายถึง ทำงานพร้อม ๆ กัน เพื่อให้ได้คำตอบอันเดียว ทั้งนี้หมายถึง การที่ต้องสามารถทำงานที่สลับซับซ้อนมาก ๆ โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ได้เอง ฉะนั้นการที่เครือข่ายแบบนิวโรนนี้จะให้คำตอบได้ก็ต่อเมื่อมีการส่งปัญหาต่าง ๆ เข้าไปให้ลองทำมาก ๆ เครือข่ายแบบนี้จะเป็นประโยชน์ เฉพาะในงานประมวลผลงานบางประเภท เช่น เรื่องการประมวลผลเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นในตลาด หรือการหาความคล้ายคลึงระหว่างภาพหลาย ๆ ภาพ เช่น ลายนิ้วมือ เป็นต้น ดู artificial intelligence ประกอบ
newbie(นิว' บี) n. ผู้ไร้ประสบการณ์หรือผู้เริ่มเล่นอินเทอเนต
nostalgia(นอสแทล'เจีย) n. การครุ่นคิดอยากให้กลับมาซึ่งประสบการณ์,สิ่งของหรือความคุ้นเคยในอดีต, See also: nostalgic adj.
old handn. คนชำชอง ผู้มีประสบการณ์
ordeal(ออร์เดียล') n. การทดสอบอย่างทรหดที่สุด,ประสบการณ์ที่แสนสาหัส, Syn. test
overpass(โอ'เวอะพาซฺ) n. ทางข้าง,สะพานลอย,ทางผ่านสายด่วน vt. ข้าม,ผ่าน,ผ่านเหนือ,เกิน,รุกราน,รุกล้ำ,มีเกิน,ชนะ,ดีกว่า,มีประสบการณ์,มองข้าม,เพิกเฉย
practiced(แพรค'ทิสทฺ) adj. ชำนาญ,เชี่ยวชาญ,มีประสบการณ์,มีสมรรถภาพ., Syn. practised ,experienced
practician(แพรคทิช'เชิน) n. ผู้ชำนาญ,ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้มีประสบการณ์,ผู้ปฏิบัต', Syn. practitioner
raw(รอ) adj. ดิบ,ยังไม่ได้เสริมแต่ง,หยาบ,ไร้ประสบการณ์,ยังไม่ได้รับการฝึกฝน,ยังไม่คุ้น, (หนัง) ยังไม่ได้ฟอก, (แผล) สด,หนาวเหน็บ,เย็นแสบ,ยังไม่ได้ผสมให้เจือจาง, (ชายผ้า) ยังไม่ได้เย็บ,โหด,หยาบคาย,ต่ำช้า,ทารุณ,ไม่ยุติธรรม n. แผลถลอก,, See also: rawly adv.
receive(รีซีฟว') vt. รับ,ได้มาซึ่ง,รับ,ต้อนรับ,ประสบ,ประสบการณ์,รับภาระ,รับเข้ามา,รับน้ำหนัก,ต้านไว้,รับฟัง,รับพิจารณา,ยอมรับความจริง,ยอมรับว่าถูกต้อง vi. รับ,ยอมรับ,ต้อนรับ, Syn. hold,contain ###A. reject,tell avoid
English-Thai: Nontri Dictionary
chick(n) ลูกไก่,ลูกนก,เด็ก,ผู้ด้อยประสบการณ์
chicken(n) ลูกไก่,ลูกนก,เด็ก,ผู้ด้อยประสบการณ์
colt(n) ลูกม้า,เด็กหนุ่ม,คนอ่อนหัด,คนด้อยประสบการณ์
empirical(adj) เกี่ยวกับการทดลอง,ชัดเจน,โดยอาศัยการสังเกต,ซึ่งได้จากประสบการณ์คี
experience(n) ความเคยชิน,ประสบการณ์,ความเจนจัด
experienced(adj) ชำนาญ,มีประสบการณ์,จัดเจน,เชี่ยวชาญ
experimental(adj) เป็นการทดลอง,เกี่ยวกับประสบการณ์
fledgling(n) ลูกนก,คนด้อยประสบการณ์
greenhorn(n) คนอ่อนหัด,คนหน้าใหม่,มือใหม่,คนหนุ่ม,คนด้อยประสบการณ์
inexperience(n) การขาดประสบการณ์,ความอ่อนหัด
inexperienced(adj) ไม่จัดเจน,อ่อนหัด,ขาดประสบการณ์,ขาดความชำนาญ
novelty(n) ความใหม่,ของใหม่,ของแปลก,ประสบการณ์ใหม่
versed(adj) ชำนาญ,เชี่ยวชาญ,มีประสบการณ์
veteran(adj) เก่าแก่,มีประสบการณ์,จัดเจน,ช่ำชอง
way(n) ทาง,นิสัย,ท่าทาง,สภาพ,แผน,ประสบการณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
empiricismประสบการณ์นิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
a posterioriหลังประสบการณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
a prioriก่อนประสบการณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
empiricalเชิงประจักษ์, เชิงประสบการณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
experience ratingการกำหนดอัตราตามประสบการณ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Empiricismประสบการณ์นิยม [TU Subject Heading]
Experienceประสบการณ์ [TU Subject Heading]
Experienced Factorsปัจจัยทางด้านประสบการณ์ [การแพทย์]
Intelligence Quotientเชาวน์ปัญญาความฉลาด ความสามารถในการคิด คิดฉับไวหรือมีไหวพริบ คิดอย่างมีเหตุผล คิดแบบนามธรรม ความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา และการปรับตัวของบุคคลต่อสถานการณ์ หรือสิงแวดล้อมใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความสามารถในการเรียนรู้จากประสบการณ์ การแก้ปัญหา และใช้ [สุขภาพจิต]
Motivationแรงผลักดัน, แรงจูงใจ, เหตุจูงใจ, การจูงใจ, แรงผลักดันตามประสบการณ์แรงผลักดัน, แรงดลใจ, การตั้งใจ, การกระตุ้นและยั่วยุ, [การแพทย์]
Peer assistเพื่อนช่วยเพื่อนPeer assist เป็นการหาผู้ช่วย (ทีมผู้ช่วย) มาให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ถึงโครงงานที่กำลังจะลงมือทำ เป็นกระบวนการหนึ่งที่ British Petroleum (BP) เรียกว่า การเรียนรู้ก่อนลงมือทำ (Leraning before doing) เพื่อเป็นการสะสมความรู้ ประสบการณ์ก่อนการทำงาน การพบปะของทีมที่ร้องขอ และทีมช่วยเหลืออาจใช้เวลาครึ่งวันถึง 2 วัน
Spectatorsผู้รับสารจากประสบการณ์ตรง [TU Subject Heading]
Story tellingการเล่าเรื่องการเล่าเรื่อง หรือ Storytelling เป็นวิธีการหรือเครื่องมือประเภทหนึ่งของการจัดการความรู้ ในการดึงเอาประสบการณ์ หรือความรู้ที่อยู่ภายในของผู้เล่าออกมาเล่าให้บุคคลอื่นฟัง ผู้ฟังสามารถนำเอาประสบการณ์ หรือความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตนเองได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาเริ่มต้นในการศึกษาเรื่องนั้นๆ ใหม่
Tacit knowledgeความรู้ที่อยู่ภายใน, ความรู้ฝังลึกเป็นความรู้ที่อยู่ภายในตัวของแต่ละบุคคล เกิดจากประสบการณ์ การเรียนรู้ สื่อสารออกมาเป็นลายลักษณ์อัีกษรได้ยาก เป็นความรู้ที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน [การจัดการความรู้]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
experience (n.) ประสบการณ์ See also: ความชำนาญ, ความเชี่ยวชาญ, ความรู้จากประสบการณ์
taste (n.) ประสบการณ์ (ครั้งแรกกับบางสิ่ง) Syn. experience, sample
fright (n.) ประสบการณ์ของการหวาดกลัว
baptism of fire (idm.) ประสบการณ์ครั้งแรก
universe (n.) ประสบการณ์ทั้งมวล
gall (n.) ประสบการณ์ที่ขื่นขม See also: สิ่งที่ขมขื่น Syn. bitterness, rancor
adventure (n.) ประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น Syn. exploit, venture, escapade
thrill (n.) ประสบการณ์น่าตื่นเต้น See also: ประสบการณ์น่าตื่นเต้น, สิ่งที่ทำให้ตื่นเต้นเร้าใจ
trip (n.) ประสบการณ์น่าตื่นเต้น
idyll (n.) ประสบการณ์หรือเหตุการณ์ที่เต็มไปด้วยความสุขสงบในชนบท
down trip (sl.) ประสบการณ์เลวร้าย See also: ประสบการณ์ไม่ดี
apprentice (n.) ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ See also: มือสมัครเล่น
be within (phrv.) มีประสบการณ์ See also: รู้, อยู่ในอำนาจ, อยู่ในขอบเขต Syn. fall within
callow (adj.) ที่เด็กและขาดประสบการณ์ Syn. inexperienced, immature
cherry (sl.) คนไม่มีประสบการณ์ See also: คนมาใหม่
colt (n.) คนหนุ่มที่ไม่มีประสบการณ์
come within (phrv.) เป็นเรื่องที่รู้หรือมีประสบการณ์ Syn. be within, bring within
conversant (adj.) ที่มีประสบการณ์ See also: ที่มีความเชี่ยวชาญ Syn. experienced, skilled
cub (n.) เด็กหนุ่มที่ไร้ประสบการณ์ See also: คนอ่อนหัด
empirical (adj.) ซึ่งได้จากประสบการณ์หรือการทดลองมากกว่าทฤษฎี See also: เชิงประจักษ์ Syn. experiental, observation
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She doesn't have much experienceเธอมีประสบการณ์ไม่มากนัก
It was a terrible experienceมันเป็นประสบการณ์ที่แย่มาก
I like the experience of being in…ฉันชอบประสบการณ์ที่ได้อยู่ใน...
And I experience many different types of countriesและได้ประสบการณ์ในประเทศต่างๆ หลากหลาย
I have a lot of experiences in teachingฉันมีประสบการณ์ในการสอนมากมาย
It's the best experience everมันเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดที่เคยมีมา
It was a very good learning experienceมันเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีมากๆ
They had very painful experiencesพวกเขามีประสบการณ์ที่เจ็บปวดมาก
You had an experience with this sort of thing?คุณเคยมีประสบการณ์กับสิ่งนี้มาก่อนหรือ
I have no real teaching experienceฉันไม่มีประสบการณ์การสอนจริง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean, this whole experience has just been, it's amazing.นี่คุณ ผมหมายถึง ประสบการณ์ ทั้งหมดนี่ มันเพิ่งจะ มันสุดยอด
What,my 30 years of experience not good enough for you?อะไรนะ ประสบการณ์ 30 ปีของฉัน ไม่ดีพอสำหรับนายเหรอ
And she's very well versed in the world of money and privilege.และ เธอ มี ประสบการณ์ เป็น อย่าง ดี ใน โลก ของ เงิน และ สิทธิ์.
That this was the best experience of your life.มันเป็ฯ ประสบการณ์ ครั้งหนึ่งในชีวิต
It's a person's life... experiences, memories.มันคือจิตวิญญาณ ประสบการณ์ ความทรงจำ
And what about all those stimuli we don't know yet that can produce the most powerful experience in the history of humankind, the God experience?เป็นไม่มากความเป็นจริง ว่าสมองของการสร้าง ประสบการณ์ เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งเร้าหรือไม่
The difference is that, unlike space, we can't help but experience time one moment after the other.ความแตกต่างคือการที่แตกต่างจาก พื้นที่ เราไม่สามารถช่วย แต่เวลา ประสบการณ์ ช่วงเวลาหนึ่งหลังจากที่อื่น ๆ
Losing my virginity was a great experience for me... because I was with someone I love.แต่สำหรับฉัน ตอนเสียซิง ประสบการณ์ มันดีมากๆนะ... เพราะฉันอยู่กับคนที่ฉันรัก
My decision will be made solely on talent, experience, and who irritates me the least.ฉันจะตัดสินใจตามความสามารถ ประสบการณ์ และคนที่ฉันรำคาญน้อยที่สุด
But me, though-- my life has left me uniquely unfit for constraint.แต่ตัวข้านี่สิ ประสบการณ์ ชีวิตที่ผ่านมาของข้า ทำให้ข้าไม่เหมาะกับการ ถูกคุมขังด้วยประการใดๆทั้งปวง
Are you speaking from experience Mr. Barnes?นี่คุณพูดจาก ประสบการณ์ ของคุณหรือครับ คุณบาร์น
EHOME, they will master their knowledge, their experience, their calls up against Na'Vi.EHOME จำเป็นต้องทุ่มความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถของพวกเขาอย่างสุดตัวในนัดนี้แล้ว เพื่อต่อกรกับ Na'Vi
I love the culture that it brings... and the whole human experience... just all wrapped up into one.ฉันรักวัฒนธรรม ที่ติดมากับมัน... รวมทั้ง ประสบการณ์ ของผู้คน ทุกอย่าง ที่รวมอยู่ในนั้น
The real problem is, your background in publishing and literature is completely inappropriate for evaluating playability.ปัญหาที่แท้จริงก็คือ ประสบการณ์ ด้านสิ่งพิมพ์และวรรณกรรมของคุณ ไม่เหมาะสมที่จะมาประเมิน การเล่นเกมอย่างสิ้นเชิง
Twenty-six years of experience working against him.ประสบการณ์ 26 ปีทำให้เขาชะล่าใจ
Experiencing Things- That's The Whole Point. You See?ประสบการณ์ นั้นคือประเด็น เห็นไหม?
Experienced, as in technique...ประสบการณ์ เท่ากับเทคนิค
Eben Alexander's experience was profound and life-altering.ประสบการณ์ เอเบน เล็กซานเดอ ของ เป็นที่ลึกซึ้งและเปลี่ยนแปลงชีวิต
In my experience with children, they react better when you don't force them.ประสบการณ์กับเด็กของผม เขาปฎิบัติดีเมื่อคุณไม่บังคับ
Minimum five years sales experience.ประสบการณ์การขายอย่างน้อย 5 ปี
The experience of helping others is its own reward.ประสบการณ์การช่วยเหลือผู้อื่น เป็นรางวัลของตัวเอง
Previous experience, next to zero, yet he has a recommend letter from our board?ประสบการณ์การทํางาน ไม่มีเลย แต่เขาได้รับคําแนะนําให้รับเข้าทํางาน จากกรรมการของเรา
Hunting experience, Reid--ประสบการณ์การล่า รี้ด..
My first babysitting experience... doesn't seem to work out.ประสบการณ์การเป็นพี่เลี้ยงเด็กครั้งแรกของฉัน ท่าทางจะล้มเหลวไม่เป็นท่า
While there are others who want each moment to last forever.ประสบการณ์ของคนที่ครองคู่กันยาวนานนั้น
Most memorable family experience, so...ประสบการณ์ของครอบครัวที่ประทับใจที่่สุด
Your experience may have overwhelmed ordinary functions that give you a sense of control.ประสบการณ์ของคุณอาจจะมีอำนาจมากกว่าการตอบสนองทั่วๆไป นั่นทำให้คุณมีประสาทสัมผัสในการควบคุม
What you experienced, Wesley, was not a panic attack.ประสบการณ์ของคุณไม่เคยถูกโจมตีแบบระทึก
My experience was so mysterious, till I met you.ประสบการณ์ของฉันอาจจะดูลึกลับ แต่เมื่อฉันได้พบเธอ
My experience tells me, there's something very wrong with this whole situation.ประสบการณ์ของผมบอกผมว่า มีสิ่งผิดปกติบางอย่าง เกี่ยวกับสถานการณ์ทั้งหมดนี้
My experience tells me, Weldon is innocent.ประสบการณ์ของผมบอกผมว่า เวลดอนบริสุทธิ์
The experience of the driver.ประสบการณ์ของผู้ขับขี่รถ
Their experience as it unfolded... you're being watched.ประสบการณ์ของพวกเขาจะถูกเผยให้รู้ คุณกำลังถูกจับตามองอยู่
My experience is different.ประสบการณ์ของหนูมันต่างจากพวกคุณ
Anakin's experience with the Hutts should help He'll come through.ประสบการณ์ของอนาคินกับพวกฮัตต์ คงจะช่วยได้ เขาต้องทำได้
Has your experience ever involved any actual fighting?ประสบการณ์ของเจ้ามาจากการต่อสู้จริงหรือเปล่าล่ะ ?
Your background experience with the press...ประสบการณ์ของเธอกับงานเบื้องหลังกับพวกนักข่าว
My experience of such things is limited.ประสบการณ์ของเราในเรื่องนี้ ยังมีไม่มากพอ
People with their own experiences, prejudices, feelings about what defines right and wrong.ประสบการณ์ของแต่ละคน ทำให้เกิดอคติในการกำหนด ว่าอะไรถูกหรือผิด
My only experience with drugs was an encounter with a pot brownie my freshman year-- by mistake.ประสบการณ์ครั้งเดียวของฉันเกี่ยวกับยาพวกนี้ คือ ในหม้อบราวนี่ตอนเป็นน้องใหม่ โดยไม่ได้ตั้งใจ

ประสบการณ์ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
経る[へる, heru] Thai: มีประสบการณ์ English: to experience

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประสบการณ์
Back to top