ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

experiental

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *experiental*, -experiental-

experiental ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
experiental (adj.) ซึ่งได้จากประสบการณ์หรือการทดลองมากกว่าทฤษฎี See also: เชิงประจักษ์ Syn. observation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า experiental
Back to top