ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประกอบขึ้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประกอบขึ้น*, -ประกอบขึ้น-

ประกอบขึ้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประกอบขึ้น (v.) make See also: build, create Syn. กระทำ, ผลิตขึ้น, สร้างขึ้น, ก่อขึ้น
English-Thai: HOPE Dictionary
built(บิลทฺ) vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ build adj. ซึ่งประกอบขึ้น,มีรูปร่างที่ดี
composite(คอม'พะซิท,คัมพอส'ซิท) adj. ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ,ประกอบขึ้น,ผสมเป็น,เกี่ยวกับพืชตระกูล Compositae (เช่น ต้นเบญจมาศ) n. ของที่รวมตัวกัน,สารประกอบ,รูปผสม,พืชตระกูลเบญจมาศ., See also: compositeness n. ดูcomposite, Syn. manifol
concoct(คอนคอคทฺ') {concocted,concocting,concocts} vt. ปรุง,ประกอบขึ้น,ผสมกันเป็น,กุเรื่อง,แต่งขึ้น, Syn. blend,mix
concoction(คอนคอค'เชิน) n. การปรุง,การประกอบขึ้นเป็น,การกุเรื่องขึ้น, Syn. mixture
constitution(คอนสทิทิว'เชิน) n. การประกอบขึ้น,การก่อตั้ง,การสถาปนา,ร่างกาย,อุปนิสัย,สันดาน,รัฐธรรมนูญ,ระเบียบข้อบังคับ,รูปแบบการปกครอง,รากฐาน, Syn. composition
make(เมคฺ) {made,made,making,makes} n. ทำ,ทำให้เกิดขึ้น,สร้าง,ทำให้เป็น,ก่อ,นำมาซึ่ง,ทำให้เป็น,ก่อ,นำมาซึ่ง,ทำให้,เปลี่ยนให้เป็น,ประกอบขึ้นเป็น,เตรียม,ปรุง,บรรลุ,ถึง,ทำรายได้,ประพันธ์,เขียน,ประกาศเป็นกฎหมาย,แต่งตั้ง,ตั้งชื่อ,กลายเป็น,แปล,ประเมิน,ประมาณ,รวมเป็นเท่ากับ,มาทันเวลา
English-Thai: Nontri Dictionary
composite(adj) ประกอบขึ้น,ประกอบด้วย
consist(vi) ประกอบขึ้นด้วย,กอปรขึ้นด้วย,เกิดจาก
constitute(vt) ประกอบขึ้น,สถาปนา,แต่งตั้ง,บัญญัติขึ้น,สร้างขึ้น
reassemble(vi) ชุมนุมกันใหม่,รวมกันอีกครั้ง,ประกอบขึ้นใหม่
synthetic(adj) ซึ่งทำขึ้นเอง,เป็นการสังเคราะห์,ซึ่งประกอบขึ้น
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
amino acidกรดอะมิโน, สารประกอบที่เป็นหน่วยย่อยเล็กที่สุด ที่ประกอบขึ้นเป็นโปรตีน โมเลกุลของกรดอะมิโนทุกชนิดจะประกอบด้วยหมู่คาร์บอกซิล(-COOH) และหมู่อะมิโน (-NH2) กรดอะมิโนที่จำเป็นซึ่งร่างกายขาดไม่ได้มีอยู่ประมาณ 10 ชนิด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Earthquakeแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่แผ่นดินเกิดการสั่นสะเทือน โดยเกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกชั้นนอกซึ่งเคลื่อนที่ได้ตามกระแสความร้อนของหินละลายหลอมเหลวที่เป็นส่วนประกอบชั้นในของโลก เนื่องจากเปลือกโลกประกอบขึ้นด้วยแผ่นเปลือกโลกหลายแผ่น ดังนั้นเมื่อความร้อนจากภายในโลกดันตัวออกมาจะทำให้แผ่นเปลือกโลกบางแผ่นเกิดการเคลื่อนที่ จึงทำให้การเกิดแผ่นดินไหวบนพื้นผิวโลกเกิดเฉพาะบางแห่งไม่เกิดขึ้นโดยทั่วไป นอกจากแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังสามารถเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ การระเบิดเหมืองแร่
polypeptideพอลิเพปไทด์, สารที่ประกอบขึ้นด้วยโมเลกุลของกรดอะมิโนหลายชนิดต่อเรียงกันด้วยพันธะเพปไทด์เป็นสายยาวเกิดเป็นโมเลกุลของโปรตีน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hybrid (adj.) ประกอบขึ้นจากหลายส่วน
composite (adj.) ที่ประกอบขึ้นจากหลายส่วน Syn. compound
composite (n.) สิ่งที่ประกอบขึ้นจากหลายส่วน Syn. compound
composition (n.) การประกอบขึ้น (ส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน) Syn. combination, organization
composition (n.) สิ่งที่ประกอบขึ้น
constitution (n.) การประกอบขึ้น Syn. composition, makeup
stock car (n.) รถที่ประกอบขึ้นใหม่สำหรับเป็นรถแข่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Assembled in Changzhou. Full titanium core, no alloys.ประกอบขึ้นที่ฉางโจว ไทเทนี่ยมล้วนๆ ไม่ผสมโลหะ
I was using them to generate something called plasma.ประกอบขึ้นมาเอาไว้เพื่อ เอ่อ สร้างอะไรที่เรียกว่าพลาสม่า
"I've learned of an NDR robot that has recently been rebuilt...ผมทราบว่ามีหุ่นยนต์เอ็น.ดี.อาร์... ประกอบขึ้นมาใหม่
The treasure are the individual genes that make up the blueprint of the human race.ที่ประกอบขึ้นเป็นพิมพ์เขียวของเผ่าพันธุ์มนุษย์ ทุกครั้งที่แยกรหัสพันธุกรรมออกมาได้ตัวหนึ่ง
The Shadow reached out to him with ashen hands.เงาเอื้อมมือที่ประกอบขึ้น ด้วยเถ้าธุลีนั้นไปยังตัวเขา
Okay, what I did was modify my mass-recognition program-- patent pending-- to scan the photographic reconstruction of the crime scene to find areas of comparatively less chaos.โอเคสิ่งที่ฉันทำคือปรับ รูปแบบโปรแกรมใหม่้ ในการจดจำมวล เครื่ีองแม่แบบ-- เพื่อสแกนภาพถ่าย ที่สร้างองค์ประกอบขึ้นมาใหม่
You said you liked the configuration.คุณบอกว่าคุณชอบเครื่องมือที่ประกอบขึ้น
Well, unless you can take bone dust and turn it back into a full skeleton, this is all we've got to work with.เว้นแต่คุณสามารถ นำฝุ่นกระดูกเหยื่อ มาประกอบขึ้นใหม่ ให้กลายเป็น โครงกระดูกที่สมบูรณ์ได้ เรื่องทั้งหมดนี้แหละ ที่เราต้องมุ่งสืบหา
This car was taken apart piece by piece and reassembled inside this room.รถนี่ถูกนำมาชิ้นต่อชิ้น และประกอบขึ้นที่ห้องนี้
He can take a car apart. And put it together again.เขาสามารถแยกส่วนต่าง ๆ ของรถ แล้วประกอบขึ้นมาใหม่ได้
I was born with a disfigurement where my head is made of the same material as the sun.ที่ผมเกิดมาพร้อมกับความผิดปกติ ศีรษะของผมนั้นประกอบขึ้น จากสสารแบบเดียวกับดวงอาทิตย์
It's a composite.มันประกอบขึ้นมาจากหลายๆรูป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประกอบขึ้น
Back to top