ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปฏิสังขรณ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปฏิสังขรณ์*, -ปฏิสังขรณ์-

ปฏิสังขรณ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปฏิสังขรณ์ (v.) restore See also: repair, renovate Syn. บูรณะ, ซ่อมแซม, แก้ไข, ฟื้นฟู, ปรับปรุง, ซ่อม, ปฏิรูป
English-Thai: HOPE Dictionary
exhume(เอคซูม') vt. ขุดขึ้นจากหลุม,ขุดศพขึ้นมา,ขุดค้น,ปฏิสังขรณ์., See also: exhumation n. exhumer n., Syn. unearth,
repair(รีแพรฺ') vt. ซ่อมแซม,ซ่อมปะ,แก้ไข,ปฏิสังขรณ์,ฟื้นฟู,รักษา,เยียวยา,ชดเชย,ชดใช้ n. การซ่อมแซม,งานซ่อมแซม,ส่วนที่ซ่อมแซม, See also: repairs ค่าซ่อมแซม repairability n. repairable adj. repairableness n. repairer n. คำที่มีความหมายเหมื
reparable(เรพ'พะระเบิล) adj. ซ่อมแซมได้,แก้ไขได้,ปรับปรุงได้,ปฏิสังขรณ์ได้,รักษาหรือเยียวยาได้,ชดเชยได้, See also: reparably adv.
reparation(เรพพะเร'เชิน) n. การซ่อมแซม,การแก้ไข,ปรับปรุง,การปฏิสังขรณ์,การฟื้นฟู,การชดเชย,การรักษาการเยียวยา, See also: reparative adj., Syn. atonement,amends
restoration(เรสทะเร'เชิน) n. การซ่อมแซม,การปฏิสังขรณ์,การทำให้คืนสู่สภาพหรือรูปเดิม,การทำให้คืนชีพ,การทำให้กลับคืนดี,การส่งคืน,การสร้างขึ้นใหม่, Syn. renewal,replacement
restorative(ริสทอ'ระทิฟว) adj. เป็นการซ่อมแซม,การฟื้นฟู,เป็นการปฏิสังขรณ์,บำรุงเลี้ยง n. ยาบำรุงกำลัง,สิ่งที่ทำให้คืนสู่สภาพเดิม,สิ่งที่ทำให้ฟื้นสติ, See also: restorativeness n.
restore(รีสทอร์') vt. ฟื้นฟู,ซ่อมแซม,ปฏิสังขรณ์,ทำให้แข็งแรง,บำรุงกำลัง,บำรุงร่างกาย,ส่งคืน,สร้างใหม่, See also: restorable adj. restorer n., Syn. reinstitute,repair
English-Thai: Nontri Dictionary
repairer(n) ผู้ปฏิสังขรณ์,ผู้ซ่อมแซม,ผู้ฟื้นฟู
reparable(adj) แก้ไขได้,ซ่อมแซมได้,ปฏิสังขรณ์ได้
reparation(n) การชดใช้,การซ่อมแซม,การฟื้นฟู,การปฏิสังขรณ์,ค่าทำขวัญ
restoration(n) การซ่อมแซม,การปฏิสังขรณ์,การบูรณะ,การสร้างใหม่
restorative(adj) ซ่อมแซม,เป็นการบูรณะ,เป็นการปฏิสังขรณ์
restore(vt) ซ่อม,คืนให้,ฟื้นฟู,ปฏิสังขรณ์,ทำให้คืนสภาพ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
reconstructionการบูรณะ, การปฏิสังขรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
renovate (vt.) ปฏิสังขรณ์ See also: ทำให้มีสภาพดีเหมือนเดิม, ซ่อมแซมใหม่, บูรณะ Syn. rebuild, repair, restore
renovation (n.) การปฏิสังขรณ์ See also: การทำให้มีสภาพดีเหมือนเดิม, การบูรณะ, การซ่อมแซมใหม่ Syn. renewal, reparation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's a party next week to celebrate the opening of a building that I restored.อาทิตย์หน้าจะมีงานเลี้ยง เป็นงานเปิดตึกที่ฉันเป็นคนปฏิสังขรณ์
Ms. Laroque has put out word that she's in the market for a restoration tech.คุณลาโรคค์กำลังโฆษณาว่า เธอสนใจตลาดการบูรณะปฏิสังขรณ์

ปฏิสังขรณ์ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一新[いっしん, isshin] Thai: ปฏิสังขรณ์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปฏิสังขรณ์
Back to top