ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปฏิบัติหน้าที่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปฏิบัติหน้าที่*, -ปฏิบัติหน้าที่-

ปฏิบัติหน้าที่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปฏิบัติหน้าที่ (v.) perform one´s duty See also: perform one´s mission, do one´s task, carry out one´s duty, discharge one´s duty Syn. ปฏิบัติภารกิจ, ทำหน้าที่
ปฏิบัติหน้าที่แทน (v.) depute See also: delegate, represent Syn. ทำการแทน, ปฏิบัติการแทน
English-Thai: HOPE Dictionary
act(แอคทฺ) n.,vt.,vi. การกระทำ, พฤติการณ์, ฉาก, องก์ (ละคร) , การเล่นละคร, ฤทธิ์, อำนาจ, การดำเนินคดี, การปฏิบัติหน้าที่, การบังเกิดผล, การแกล้งทำ, เหตุการณ์ในละครหรือหนังสือ, เครื่องจักร, การเคลื่อนไหว, การรบ, Syn. perform, do, pl abbr. activated clotting enzyme
dysfunction(ดิสฟัง'เชิน) n. ความผิดปกติของการปฏิบัติหน้าที่
function(ฟังคฺ'เชิน) หน้าที่,การปฏิบัติงาน,ภาระกิจ,งาน,พิธี,บทบาท,ประสิทธิภาพ,การชุมนุมใหญ่, (คณิตศาสตร์) จำนวนที่ขึ้นอยู่กับจำนวนอื่น,ฟังค์ชัน. vi. ปฏิบัติหน้าที่,กระทำ,ใช้ตำแหน่งหน้าที่, Syn. perform,work,do,
malpractice(แมลแพรค'ทิส) n. การปฏิบัติหน้าที่บกพร่องหรือไม่ถูกต้อง,การประกอบโรคศิลปะที่บกพร่องหรือไม่ถูกต้อง,การประพฤติผิด
observe(อับเซอฟว') vt. สังเกต,มองดู,คอยดู,สังเกตการณ์,ปฏิบัติตาม,ปฏิบัติหน้าที่,รักษาวินัย,รักษากฎหมาย,ประกอบพิธี,ฉลอง,เชื่อฟัง.
officiate(อะฟิช'ชิเอท) v. ปฏิบัติหน้าที่,ประกอบพิธี, See also: officiation n. officiator n., Syn. administer
English-Thai: Nontri Dictionary
officiate(vi) ทำหน้าที่,ประกอบพิธี,ปฏิบัติหน้าที่
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Institute of Directorsสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ อันได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน และธนาคารโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและสนับสนุนกรรมการของบริษัทให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเวทีสำหรับกรรมการบริษัทในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ และการบริหารงานของบริษัท เพื่อนำเสนอเป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทให้เป็นที่น่าถือมากยิ่งขึ้น [ตลาดทุน]
Trusteeผู้ดูแลผลประโยชน์ คือ ตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ดูแลให้ บลจ. จัดการลงทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน การสอบทานความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม การเก็บรักษาทรัพย์สิน รวมทั้งการรับมอบ ส่งมอบ ตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจนับทรัพย์สิน ทำทะเบียนทรัพย์สิน ติดตามสิทธิประโยชน์จากการลงทุน และดำเนินคดีฟ้องร้องแทนผู้ถือหน่วยลงทุนหาก บลจ. ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยต้องเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ fit & proper ทั้งนี้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับบลจ. และไม่มีความเกี่ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมในลักษณะที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
get out (phrv.) ปฏิบัติหน้าที่ See also: รับภาระ Syn. call out
perform (vt.) ปฏิบัติหน้าที่ See also: กระทำ, ทำ, ปฏิบัติ, ประกอบหน้าที่, ทำงาน Syn. carry out, do, discharge, execute, function Ops. neglect, ignore
discharge (vt.) ปฏิบัติหน้าที่ (คำทางการ) See also: ทำตามหน้าที่ Syn. accomplish, achieve Ops. neglect, ignore
officiate as (phrv.) ปฏิบัติหน้าที่เป็น (อย่างเป็นทางการ)
be out (phrv.) ออกปฏิบัติหน้าที่ข้างนอก See also: ปฏิบัติงานนอกสถานที่ Syn. be out in
functioning (adj.) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่
malpractitioner (n.) ผู้ปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง See also: ผู้กระทำผิด
on the job (idm.) กำลังปฏิบัติหน้าที่ See also: กำลังปฏิบัติงาน
order out (phrv.) สั่งให้ปฏิบัติหน้าที่
running (adj.) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ Syn. functioning
take office (idm.) เริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย See also: เริ่มทำงานที่ได้รับเลือกให้ทำ
tour (n.) ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
On blue dust duty today we have, uh...ปฏิบัติหน้าที่ฝุ่นสีฟ้า วันนี้เรามีเอ่อ ...
In Special Forces, we teach our people to stay alive in the line of duty.ในกองพิเศษเราสอนคนจะมีชีวิตอยู่ในขณะปฏิบัติหน้าที่
Do you feel capable of resuming all of your duties?คุณรู้สึกมีความสามารถในการ กลับมาทำงาน ทั้งหมดของการปฏิบัติหน้าที่ ของคุณหรือไม่
I'll book you for false arrest and wrongful imprisonment and obstructing an officer in the course of his duty, and murder!ผมจะรายงานพวกคุณเรื่องที่คุณจับผมมาไว้ในนี้ และขังผมไว้และขัดขวางการเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่และการฆาตกรรม!
Officers Russell and Burwell report to the duty officer.ผู้นำรัสเซลและ Burwell รายงานต่อเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่
The teenager's braces are stuck to the ashtray.ถ้าคุณตาย ขณะปฏิบัติหน้าที่ (เสียงกริ่ง)
No, thanks, Tom. I'm on official Hogwarts business.ไม่ละทอม ฉันกำลังปฏิบัติหน้าที่ให้ฮอกวอตส์
You blew it. I'm relieving you of duty, pending an investigation.คุณพัดมัน ฉันบรรเทาคุณจากการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างการสอบสวน
How about good police work?แล้วการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจที่ดีล่ะ
Let, let's do some police work here.มา มาปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจกันเถอะ
I can't do this. I can't really function here.ผมทำงานนี้ไม่ได้ ผมปฏิบัติหน้าที่ที่นี่ไม่ได้จริงๆ
Oh, I hear, uh, wonder boy is missing in action.โฮ้ ผมได้ยินมาว่าพ่อหนุ่มอัศจรรย์ หายตัวไปในระหว่างปฏิบัติหน้าที่
If I don't get my 45 minutes, I can't function.ถ้าผมนอนไม่ถึง 45 นาที ผมจะปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้
Since when do you function?คุณปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เมื่อไหร่กัน
This is police business. Do you understand?นี่คือการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ คุณเข้่าใจไหม
Okay, this is a federal operation, captain.โอเค นี่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลกลาง ผู้กอง
Uh, what is that? Get on that now.อ้อ นั่นมันอะไร ปฏิบัติหน้าที่ต่อ
No, it's a crime scene. Nobody leaves.ไม่ ขณะปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่คนไหนก็ออกไปไม่ได้
You, uh, committed suicide, distraught at having failed your leader.เพราะเครียดที่ปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด
But it is clear that Moroccan and US government officials are working quickly to secure the area for all citizens.แต่มีความชัดเจนว่ารัฐบาลโมรอคโค และรัฐบาลสหรัฐ ปฏิบัติหน้าที่อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ความปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่
We just wanna let you know your little rocket ain't gonna fly as long as we're doing this investigation.เราแค่อยากให้คุณรู้ไว้ จรวดเล็ก ๆ ของคุณจะไม่ได้บิน ...ตราบเท่าที่เราปฏิบัติหน้าที่นี้อยู่
And, Captain, do you have such an excess of soldiers... that you could put two of them out of commission?แล้วผู้กอง .. คุณมีกำลังพล ทำงานพอแล้วหรือ... ถึงปล่อยให้ทหาร 2 คน หยุดปฏิบัติหน้าที่น่ะ..
Come on, we'll show you how real cops do it.มานี่ เราจะแสดงให้คุณเห็น ว่าตำรวจจริงๆเขาปฏิบัติหน้าที่กันยังไง
Yes, well, I am on duty, so if you'll excuse me.ผมกำลังปฏิบัติหน้าที่ ขอตัวก่อน
Think of all the crime that could've been solved if you'd been on the job.คิดถึงทุกคดีที่น่าจะแก้ได้ใน 30 ปีที่แล้ว ถ้าคุณปฏิบัติหน้าที่
Because I have a Robert Ortiez here on a drunk and disorderly says he's one of yours.เพราะผมมี โรเบิต ออทีส เมาและปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้... ...เขาเป็นคนของคุณ
He'II give us cash, because that's easy, but anything else, he'II just disappoint you.ตำรวจ! ยกมือขึ้น! ผมกำลังปฏิบัติหน้าที่ ผมกำลังปฏิบัติหน้าที่
I'm sorry, babe, I'm just in the middle of something here.ผมขอโทษที่รัก ผมแค่ยังอยู่ปฏิบัติหน้าที่บางอย่างอยู่
If you're killed while doing so,แต่ถ้านายตายระหว่างปฏิบัติหน้าที่
Yeah, well, I'm here on official police business,นี่ ฉันยังปฏิบัติหน้าที่ไม่เสร็จเลยนะ
Clay, he's out on the job.เคลย์ เขาอยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่
She mentioned Kohn. Said he was MIA.เธอพูดถึงคอร์น บอกว่าเขาหายตัวไปในขณะปฏิบัติหน้าที่
The tracking station in Pastil is fully operational.สถานีตรวจการณ์ที่พาสติล ปฏิบัติหน้าที่กันแข้มแข็งดีครับ
Missing in action.สูญหายระหว่างปฏิบัติหน้าที่
... thatI willfaithfullyexecutetheoffice of the President of the United States...ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ ประธานาธิบดีของสหรัฐ ด้วยความซื่อสัตย์
Captain Jones was acting on information he believed to be correct;ผู้กองโจนส์ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อมูลที่ได้รับ
These are bridal magazines from... 18 different countries... each with a feature article on... the duties of being the Maid of Honor.นี่เป็นหนังสือสำหรับ เจ้าสาว มาจาก 18 ประเทศ แต่ละเล่มมี เรื่องเด่น การปฏิบัติหน้าที่เป็นเพื่อนเจ้าสาว
If you're able to sufficiently demonstrate, just how committed you are to a life of service.ถ้าคุณมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่เพียงพอ
I'm still on duty till tomorrow.อะไรล่ะ ฉันยังคงปฏิบัติหน้าที่ถึงพรุ่งนี้นะ
Actually, I'm at work, so...อันที่จริง ฉันปฏิบัติหน้าที่อยู่... งั้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปฏิบัติหน้าที่
Back to top