ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปกป้อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปกป้อง*, -ปกป้อง-

ปกป้อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปกป้อง (v.) protect See also: guard, defend, safeguard, shelter, shield Syn. คุ้มกัน, คุ้มครอง, ป้องกัน, รักษา, ปกป้องรักษา, ระแวดระวัง
ปกป้องรักษา (v.) protect See also: guard, defend, safeguard, shelter, shield Syn. คุ้มกัน, คุ้มครอง, ป้องกัน, รักษา, ระแวดระวัง
English-Thai: HOPE Dictionary
bless(เบลส) {blessed/blest,blessed/blest,blessing,blesses} vt. อวยพร,ให้ศีลให้พร,ให้เจริญ,ให้มีความสุข,สรรเสริญ,ให้ศักดิ์สิทธิ์,ขีดกากบาทบนหน้าอกตัวเอง,อธิษฐานให้พระเจ้าให้พรแก่,ประสาทพร,คุ้มครอง,ปกป้อง,สาปแช่ง, See also: blesser n. คำที่มีความหมาย
buffer(บัฟ'เฟอะ) {buffered,buffering,buffers} n. ตัวกันชน,สารที่สามารถทำให้ทั้งกรดและด่างเป็นกลาง,เครื่องขัดเงา,คนงานขัดเงา vt. ใส่ตัวทำให้กรดหรือด่างเป็นกลาง,ผ่อนคลาย,ปกป้อง,กันชน, Syn. cushion ที่พัก (ข้อมูล) กันชนบัฟเฟอร์ในกรณีที่อัตราความเร็วในการทำงานของอุปกรณ์บางอย่างมีความเร็วไม่เท่ากัน เป็นต้นว่า เครื่องพิมพ์และหน่วยประมวลผลซึ่งทำงานด้วยความเร็วที่แตกต่างกันมาก คอมพิวเตอร์ประมวลผลเสร็จแล้วจึงต้องส่งผลมารออยู่ที่บัฟเฟอร์ก่อน เพราะเครื่องพิมพ์จะใช้เวลามากกว่าในการพิมพ์ (พิมพ์ตามไม่ทัน) เราจะพบบ่อย ๆ ว่า แม้ว่าจะสั่งให้หยุดพิมพ์ แต่เครื่องพิมพ์จะไม่หยุดทันที ทั้งนี้เป็นเพราะมีข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ส่งไปรออยู่ที่บัฟเฟอร์แล้ว เครื่องพิมพ์จะต้องพิมพ์จนหมดข้อมูลในบัฟเฟอร์นี้ จึงจะหยุด คอมพิวเตอร์นั้นจะมีที่พักข้อมูลทั้งเมื่อรับข้อมูลเข้าและเมื่อส่งข้อมูลออก อันที่จริง บัฟเฟอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยความจำนั่นเอง
overshadow(โอ'เวอะแ?ด'โด) vt. ลดราศี,ข่ม,บดบัง,ทำให้มืดครึ้ม,ปกป้อง,ให้ที่อยู่., Syn. dominate
palladium(พะเล'เดียม) n. ธาตุโลหะหายากชนิดหนึ่ง,สิ่งที่ปกป้อง
shelter(เชล'เทอะ) n. ที่กำบัง,ที่หลบภัย,ที่หลบซ่อน,ที่พักอาศัย,ที่ลี้ภัย,ที่เป็นร่มไม้ชายคา,การป้องกันหรือหลบภัยจากสถานที่ดังกล่าว,การคุ้มครอง vt. เป็นที่กำบังหรือที่หลบภัย,ให้ที่กำบังหรือที่หลบภัย,คุ้มครอง,ปกป้อง vi. หลบภัย,หลบซ่อน,ลี้ภัย.
shield(ชีลด) n. โล่,ตราประจำตระกูล,สมาคมหรือโรงเรียน,เกราะหรือกระดองที่หน้าอก,ตราตำรวจหรือนายอำเภอ,ผู้ปกครอง,สิ่งคุ้มครอง,ฝาครอบกะบัง vt. ปกป้อง,ป้องกัน,คุ้มครอง,ซ่อน,ซ่อนเร้น. vi. เป็นโล่ป้องกัน., See also: shielder n. -S...
English-Thai: Nontri Dictionary
defence(n) การป้องกัน,เครื่องป้องกัน,การปกป้อง,การแก้ต่าง
defense(n) การป้องกัน,เครื่องป้องกัน,การปกป้อง,การแก้ต่าง
fend(vt) ป้องกัน,ปกปักรักษา,พิทักษ์,ปกป้อง,รักษา,ปัดเป่า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pro-choiceฝ่ายปกป้องสตรีในการทำแท้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Derivative instrumentตราสารอนุพันธ์ตราสารทางการเงินประเภทที่มูลค่าหรือราคาของตราสารนั้นเกี่ยวเนื่องอยู่กับมูลค่าของสินทรัพย์ที่ตราสารนั้นอิงอยู่ เช่น ตราสารสิทธิที่จะซื้อหรือขายหุ้น (Stock Options) เป็นตราสารอนุพันธ์ เพราะราคาของตราสาร ดังกล่าวจะเกี่ยวโยงกับราคา ของหุ้นที่จะใช้ตราสารสิทธินั้นไปซื้อหรือขายได้ สัญญาซื้อขายดัชนีราคาหุ้นล่วงหน้า (Stock Index Futures) เป็นตราสารอนุพันธ์ เพราะราคาของตราสารนี้สืบเนื่องมาจากดัชนีราคาหุ้นที่ตราสารอิงอยู่ การจัดให้มีการซื้อขายตราสารอนุพันธ์จะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้อง กับ ตลาดการเงินมีเครื่องมือไว้ปกป้องและบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่ และเป็นการเพิ่มช่องทางลงทุนซื้อขายที่หลากหลายยิ่งขึ้น [ตลาดทุน]
Protectionismลัทธิปกป้อง [TU Subject Heading]
Punishment in crime deterrenceการลงโทษเพื่อปกป้องปรามอาชญากรรม [TU Subject Heading]
Self-Sufficiency Economy ระบบเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองได้ ความสามารถของเมือง รัฐ ประเทศหรือภูมิภาคหนึ่งๆ ในการผลิตสินค้าและบริการทุกชนิดเพื่อเลี้ยงสังคมนั้นๆ ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสินค้านำเข้า ข้อได้เปรียบสำคัญของ ระบบเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองได้คือ ไม่ต้องพึ่งพาสินค้าจำเป็นขั้นพื้นฐานจากประเทศอื่นที่อาจมีราคาแพงเกินไป เมื่อเกิดวิกฤตน้ำมันขึ้นราคาครั้งใหญ่ใน พ.ศ. 2516 ได้กระตุ้นให้มีการค้นหาและผลิตน้ำมันปิโตรเลียมในสหรัฐอเมิรกาและประเทศ ต่างๆ เพื่อให้พึ่งพาตนเองในด้านพลังงานและเชื้อเพลิงได้ ข้อเสียสำคัญของระบบเศรษฐกิจแบบนี้ คือ กระตุ้นให้มีการปกป้องผู้ผลิตในประเทศที่ด้อยประสิทธิภาพ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
champion (vt.) ปกป้อง See also: สนับสนุน (เพื่อปกป้อง) Syn. advocate, defend, maintain, support fight for Ops. oppose
cover (vt.) ปกป้อง See also: คุ้มกัน
defend (vt.) ปกป้อง See also: คุ้มครอง, คุ้มกัน, อารักขา Syn. protect, shield, guard
entrench (vt.) ปกป้อง Syn. protect
safeguard (vt.) ปกป้อง See also: คุ้มครอง, อารักขา Syn. protect, look after, defend, guard, preserve, secure
safeguard against (phrv.) ปกป้อง See also: พิทักษ์, คุ้มครอง, คุ้มกัน
support fight for (vt.) ปกป้อง See also: สนับสนุน (เพื่อปกป้อง) Syn. advocate, defend, maintain Ops. oppose
stand up for (phrv.) ปกป้อง (สิทธิ) Syn. stick up for
against (prep.) ปกป้องจาก
cover against (phrv.) ปกป้องจาก Syn. insure against
defend against (phrv.) ปกป้องจาก See also: ป้องกัน, คุ้มครองให้พ้นจาก Syn. defend from
defend from (phrv.) ปกป้องจาก See also: ป้องกัน, คุ้มครองให้พ้นจาก Syn. defend against
preserve (vt.) ปกป้องจากอันตราย See also: ปกป้อง, พิทักษ์ Syn. protect, shield, save
defend with (phrv.) ปกป้องด้วย See also: ป้องกันด้วย, คุ้มครองด้วย
coat (vt.) ปกป้องผิวหน้าด้วยชั้นบางๆ See also: เคลือบผิว, ฉาบ, หุ้ม Syn. surface, glaze
overprotective (adj.) ปกป้องมากไป
copyright (vt.) ปกป้องลิขสิทธิ์
vindicate (vt.) ปกป้องสิทธิ See also: แสดงสิทธิ, อ้างสิทธิ Syn. defend
enshrine (vt.) ปกป้องเป็นพิเศษ See also: ป้องกันเป็นพิเศษ
canopy (n.) สิ่งที่ใช้คลุมเพื่อปกป้องสิ่งอื่น Syn. covering, cover
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I was just trying to protect youฉันก็แค่พยายามที่จะปกป้องคุณ
I have a duty to protect his assetsฉันมีหน้าที่ต้องปกป้องทรัพย์สินของเขา
I am his father! I should have to protect him!ฉันเป็นพ่อเขา ฉันควรจะปกป้องเขา
I have protected him from all harmฉันได้ปกป้องเขาจากอันตรายทั้งปวง
Because I want to protect my familyเพราะว่าฉันต้องการปกป้องครอบครัวของฉัน
We have to protect our reputationพวกเราต้องปกป้องชื่อเสียงของเรา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sleeping Beauty... the Frog Prince- are watched over by a wizard.เจ้าหญิงนิทรา... เจ้าชายกบ... ถูก ปกป้อง โดย พ่อมด
Bill, we need to try to save the president.บิล เราต้องพยายามช่วยกัน ปกป้อง ท่านปธน.
Serve, protect and watch your partner's back. Go on.รับใช้ ปกป้อง และระวังหลังให้คู่หู
Serve,protect.You knock this chick back to 17!รับใช้ ปกป้อง อัดยัยนั่นกลับหน่วย 17
And if not... soon, there'll be nothing left to protect.และ ถ้า ไม่ ในอนาคต , มันก็ไม่มีอะไร ให้เรา ปกป้อง อีกแล้ว
Serve, protect... and grill when you're retired.รับใช้ ปกป้อง และปิ้งย่างหลังเกษียณ
Serve, protect, keep the Mayor happy. At least you got Kraker in custody.รับใช้ ปกป้อง เอาใจผู้ว่าฯ อย่างน้อยนายก็มี เครเกอร์
That's right, so serve, protect and whatever. Go the hell home.รับใช้, ปกป้อง แล้วกลับบ้านนอน
You want to protect the other recruits the way you protected me.คุณยังต้องการ ปกป้อง คนที่ถูกถึงเข้ามาวงการนี้ มันหาทาง ที่ปกป้องฉัน
I get it. I want you to know, protect and serveชั้นเข้าใจ ชั้นต้องการให้คุณรู้ ปกป้อง และ บริการ
And will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the constitution of the United States.และจะพยายามอย่างสุดความสามารถ ดำรง ปกป้อง และคุ้มครอง รัฐธรรมนูญของสหรัฐ
I will preserve, protect, and defend the constitution of the United States.ข้าพเจ้าจะดำรง ปกป้อง และคุ้มครอง รัฐธรรมนูญของสหรัฐ
You know, Serena, I don't know why you hate me so much when all I've ever done is protect you and your secret.เธอก็รู้ เซรีน่า ฉันไม่รู้ว่าทำไมเธอถึงเกลียดฉันขนาดนี้ ฉันทำทั้งหมดก็คือ ปกป้อง และปกปิดความลับเธอ
It was later named "The Study Room Kerfuffle."ต่อมามันถูกจารึกว่าเป็น The Study Room Kerfuffle ปกป้องทุกคน! ปกป้อง Pillowtown!
If I were,it would only be to protect Waldorf Designs from your biased opinion of me, which is based on nothing but good,clean high school fun.ถ้าฉันโกหก มันก็เพียงแค่ ปกป้อง Waldorf Designs จากความคิดเห็นลำเอียงของเธอที่มีต่อฉัน มันไม่ขึ้นอยู่กับอะไร\ แต่ก้ดี ทำความสะอาดโรงเรียนสนุกดี
How can he sit there in The Capitol and defend the people who destroyed his home and murdered his family?ทำไมพีต้าถึงนั่งอยู่แคปปิตอล ปกป้อง คนที่ทำลายบ้านและฆ่าครอบครัวเขา คิดดูสิ
On the contrary, I've been defending it against someone who wanted to abuse it.ในทางตรงกันข้ามฉันได้รับการ ปกป้อง กับใครบางคนที่ต้องการที่จะ ละเมิดมัน
My protector, and here I stand bloodied!ปกป้อง ข้ายังไงให้เลือดข้าไหลอย่างงี้
Protects, proceeds, and perseveresปกป้อง ประคอง นำทางทุกครา
"Protect the dagger, no matter the consequences. "ปกป้องกริชให้ได้ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
Defend the king, obey the king, obey your father, protect the innocent, defend the weak.ปกป้องกษัตริย์ เชื่อฟังกษัตริย์ เชื่อฟังบิดา ปกป้องคนบริสุทธิ์ คุ้มครองผู้อ่อนแอ
Protect the King, get him out of here!ปกป้องกษัตริย์แล้วพาพระองค์ไปจากที่นี่
I'll take you where it's safe so you can change all this.ปกป้องกันและกันจากอันตรายที่เลวร้ายที่สุด
Protect his new asset.ปกป้องของมีค่าของเขาน่ะ
Protecting me, I assume. Will you let me in?ปกป้องข้ามั้ง ข้าว่านะ จะให้ข้าเข้าไปไหม
Protect me in the darkness.ปกป้องข้าในที่มืดมิด
Protecting a man that would have you dead. I'm protecting you.ปกป้องคนที่อาจฆ่าเจ้า ข้าปกป้องเจ้า
Protect your family, honey.ปกป้องครอบครัว ที่รัก
If you get my wife away from whoever the general's got watching her I'll get you Scylla.ปกป้องครอบครัวของผม ถ้าคนของคุณสามารถช่วยให้ภรรยาของผมอยู่ห่างจากคน ที่นายพลส่งไปให้เฝ้าเธอไว้ ผมก็จะให้ซิลล่ากับคุณ
Protect your family.ปกป้องครอบครัวของเธอ
Keeping this family safe is my job.ปกป้องครอบครัวนี้ คืองานของพ่อ
Defend this family, Autobots, as they have you.ปกป้องครอบครัวนี้บอทส์ ขณะที่พวกเขามีคุณ
SAVE OUR CLUBHOUSE FROM DEMOLITIONปกป้องคลับเฮ้าท์ของเรา จากการถูกทำลาย
Defending the weak against the strong.ปกป้องความอ่อนแอด้วยความแข็งแรง
Saved you from disgrace and imprisonment.ปกป้องคุณจากความอัปยศอดสูและคุก
Protect John. Hunt SkyNet.ปกป้องจอห์น ล่าสกายเน็ต
Like condoms on a bed stand?ปกป้องจากการท้องก่อนแต่งเหรอ?
Protecting from what?ปกป้องจากอะไรงั้นเหรอ
Protection from who? You?ปกป้องจากใคร คุณงั้นหรือ
From who? His hybrids are the ones the town needs protection from. From who?ปกป้องจากใครกันล่ะ ไฮบริดของเขานี่แหละ คือสิ่งหนึ่งที่ต้องกันออกจากเมืองนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปกป้อง
Back to top