ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บุ่มบ่าม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บุ่มบ่าม*, -บุ่มบ่าม-

บุ่มบ่าม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บุ่มบ่าม (adv.) rashly See also: imprudently, bunglingly, rudely, precipitously
บุ่มบ่าม (v.) be rush See also: be uncouth Syn. วู่วาม
บุ่มบ่าม (adj.) rush See also: imprudent, bungling, rude, precipitous Syn. วู่วาม
English-Thai: HOPE Dictionary
impetuosity(อิมเพช' ชุออส' ซิที) n. ความหุนหันพลันแล่น, ความบุ่มบ่าม, ความรุนแรง, ความใจร้อน, การกระทำที่ใจร้อนหรือหุนหันพลันแล่น, การกระทำที่มีแรงกระตุ้นมาก
impetuous(อิมเพช' ชุเอิส) adj. หุนหันพลันแล่น, บุ่มบ่าม, รุนแรง, ใจร้อน, มีแรงกระตุ้นมาก., See also: impetuously adv. impetuousness n., Syn. hasty, rash, violent
imprudent(อิมพรูด'เดินทฺ) adj. ไม่รอบคอบ, เลินเล่อ, ประมาท, บุ่มบ่าม., See also: imprudence n. imprudently adv., Syn. unwise
presumptuous(พรีซัมพฺ'ทิวเอิส) adj. ทึกทักเอาเอง,สันนิษฐานเอาเอง,ทะลึ่ง,ทะนง,บุ่มบ่าม., Syn. forward,audacious
reckless(เรค'ลิส) adj. ไม่สนใจ,ไม่ไตร่ตรอง,ใจร้อน,สะเพร่า,ไม่ยั้งคิด,ไม่ระวัง,บุ่มบ่าม., See also: recklessly adv. recklessness n.
saucy(ซอ'ซี) adj. ทะลึ่ง,ซุ่มซ่าม,ไม่มีมารยาท,บุ่มบ่าม,ละลาบละล้วง,เฉียบแหลม,แคล่วคล่อง, See also: saucily adv. sauciness n.
temerity(ทิเมอ'ริที) n. ความหุนหันพลันแล่น,ความบุ่มบ่าม., Syn. boldness,audacity
English-Thai: Nontri Dictionary
impetuous(adj) หุนหัน,ไม่ไตร่ตรอง,แรง,ใจร้อน,บุ่มบ่าม
presumptuous(adj) ทะลึ่ง,อวดดี,ไม่เกรงใจ,ทะนง,บุ่มบ่าม
reckless(adj) ชะล่าใจ,สุรุ่ยสุร่าย,เสี่ยง,ไม่ยั้งคิด,บุ่มบ่าม
temerity(n) ความมุทะลุ,ความบุ่มบ่าม,ความหุนหันพลันแล่น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
temerarious (adj.) บุ่มบ่าม See also: หุนหันพลันแล่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They can't do anything at once, can they?พวกเขาจะไม่บุ่มบ่ามทําอะไรใช่มั้ยคะ
Oh, be warned, Lamia. Delicacy is needed.จำไว้นะลาเมีย อย่าบุ่มบ่าม
Let's not make any rush decisions.อย่าเพิ่งตัดสินใจบุ่มบ่ามสิ
So don't do anything stupid.ดังนั้น อย่าทำอะไรบุ่มบ่าม..
We must absolutely stop the war...วิธีนี้อาจจะดูบุ่มบ่าม
It frustrates me when you say such reckless things.ฉันอึดอัดใจนะเวลานายพูดว่าจะทำอะไรบุ่มบ่าม
We're gonna be fighting some serious odds down there.ขืนบุ่มบ่ามเข้าไป มีหวังเละตุ้มเป๊ะ
I know it was a little hasty, but you said I could do whatever I wanted.ฉันรู้ว่ามันออกจะบุ่มบ่ามไปหน่อย แต่คุณบอกฉันว่าฉันทำอะไรก็ได้อย่างที่ใจต้องการ
Can only be stupid if it's reckless.มันจะโง่หากทำอะไรบุ่มบ่าม
I propose we resume our relationship and attempt to resolve our differences.ฉันเชื่อว่าเราอาจจะกระทำบุ่มบ่ามไปหน่อย ฉันเสนอให้เราจะเริ่มความสัมพันธ์กันใหม่
I wouldn't be in such a rush to get out there.ฉันจะไม่บุ่มบ่ามออกไปข้างนอกนั่น
Don't do anything reckless. Don't let him catch on.อย่าเพิ่งบุ่มบ่ามทำอะไรไป อย่าทำให้เขาจับไต๋เราได้
I told you to be careful of what you say. If you say something rashly, child or not, I won't see you again.ผมบอกคุณจะต้องระวังสิ่งที่คุณพูด ถ้าคุณพูดอะไรบุ่มบ่าม จะเด็กหรือไม่ ผมจะไม่มาพบคุณอีกครั้ง
Treat your oaths recklessly and your people will do the same.ถ้าเจ้าบุ่มบ่ามตระบัตย์สัตย์ บริวารของเจ้าก็จะทำเช่นเดียวกัน
And the only parent I have left has no right to call anyone reckless.และผู้ปกครองที่เหลืออยู่ของข้า ไม่มีสิทธิ์ว่าใครบุ่มบ่ามทั้งนั้น
I should not have stormed out like that.ผมไม่ควรบุ่มบ่ามออกไปแบบนั้น
You stormed out?คุณบุ่มบ่ามออกไปเหรอ
You stormed out all last night?คุณบุ่มบ่ามออกไปทั้งคืนเลยเหรอ
So then what happened to "reckless, immature, self-centered jackass"?แล้วเกิดอะไรขึ้น พ่อหนุ่มบุ่มบ่าม ไม่มีความคิด เอาแต่ใจ ล่ะ?
There was something too contorted about it, too imprudent.มีบางอย่างที่ดูผิดธรรมชาติไป บุ่มบ่ามเกินไป
And if we move too fast, if we push these people, we scare them, they will kill her.และถ้าเราบุ่มบ่าม อาจจะทำให้พวกมันฆ่าเธอได้
This unsub has a confidence bordering on recklessness.อันซับคนนี้มีทั้งความมั่นใจ รวมทั้งบุ่มบ่ามด้วย
You counseled me against rashness once in Qarth.ท่านเคยเตือนข้าไม่ให้บุ่มบ่าม มาแล้วครั้งหนึ่งที่คาร์ธ
We got to make sure we're making the right decision.เราจะบุ่มบ่ามไม่ได้เลย
Alan can be reckless, but he's not a fool.อลันอาจบุ่มบ่ามบ้างแต่ไม่ใช่คนโง่
If we overplay our hand, we may force these guys to react.ถ้าเราบุ่มบ่าม อาจบีบให้พวกนี้โต้กลับ
I'm sorry to just barge in.ฉันขอโทษที่บุ่มบ่ามเข้ามา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บุ่มบ่าม
Back to top