ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

precipitously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *precipitously*, -precipitously-

precipitously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
precipitously (adv.) อย่างลาดชัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Typically, these type of slopes drop precipitously after cresting, meaning it could end suddenly, at any moment.โดยปกติแล้ว การลาดเอียงแบบนี้ จะตกลงทีเดียวหลังจากที่มันขึ้นถึงระดับสูงสุด หมายความว่ามันอาจจะหยุดลงอย่างฉับพลัน ตอนไหนก็ได้

precipitously ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
陡然[dǒu rán, ㄉㄡˇ ㄖㄢˊ, 陡然] suddenly; unexpectedly; abruptly; precipitously; stumbling

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า precipitously
Back to top