ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บึ้งตึง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บึ้งตึง*, -บึ้งตึง-

บึ้งตึง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บึ้งตึง (v.) frown See also: be sulky, be stern, be serious Syn. บึ้ง, หน้ามุ่ย, ปั้นปึ่ง Ops. ยิ้มระรื่น
บึ้งตึง (adj.) sullen See also: frowning, sulky, stern, morose, serious Syn. บึ้ง, บูด, หน้ามุ่ย, ปั้นปึ่ง Ops. ยิ้มระรื่น
English-Thai: HOPE Dictionary
sullen(ซัล'เลิน) adj. บึ้งตึง,ไม่พูดไม่จา,โกรธ,เคือง,มีอารมณ์บูดบึ้ง,มืดสลัว,เชื่องช้า,เฉื่อยชา., See also: sullenly adv. sullenness n., Syn. morose,glum
surly(เซอ'รี) adj. บูดบึ้ง,บึ้งตึง,หยาบคาย,ไร้มารยาท,ไม่เป็นมิตร,มืดมน,มืดมัว., See also: surlily adv. surliness n., Syn. insolent,rude
English-Thai: Nontri Dictionary
frown(n) การขมวดคิ้ว,ความถมึงทึง,การถลึงตา,ความบึ้งตึง,ความไม่พอใจ
scowl(n) การทำหน้านิ่วคิ้วขมวด,ความบึ้งตึง
sulky(adj) โกรธเคือง,บูดบึ้ง,อารมณ์บูด,บึ้งตึง
sullen(adj) มืดมัว,บูดบึ้ง,มืดสลัว,เฉื่อยชา,บึ้งตึง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
sullen (adj.) บึ้งตึง See also: บูดบึ้ง, ไม่พูดไม่จา Syn. moody, morose, surly
scowl (vt.) ทำหน้าบึ้งตึง See also: ทำหน้านิ่วคิ้วขมวด Syn. glower, disapprove
scowl (vi.) ทำหน้าบึ้งตึง See also: ทำหน้านิ่วคิ้วขมวด Syn. glower
scowler (n.) ผู้ทำหน้าบึ้งตึง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Astor is auditioning various roles-- wounded child,sullen pre-teen,oppressed youth-- finding out who she wants to play.แอสเตอร์กำลังทดสอบหลายบทบาท เด็กที่ถูกทำร้าย วัยรุ่นบึ้งตึง เยาวชนที่ถูกกดดัน หาว่าเธอต้องการเล่นบทอะไร
The one you're magically gonna get by sulking and acting like a brat?งานของคุณหรอ? งานที่คุณอยากได้โดยการบึ้งตึง
Spotted-Georgina Sparks, a stroller, and Dan's dad with a scowl.แอบเห็น จอร์จิน่า สปาร์ค กับ รถเข็นเด็ก และพ่อของแดน ทำหน้าบึ้งตึง
Ellie used to walk around with the biggest frown.เอลลี่เคยเอาแต่ ทำหน้าบึ้งตึงเดินไปมา
You seem even more constipated than usual.นายดูบึ้งตึง มากกว่าปกตินะ
You're gonna have to excuse Mr. Stonesipher's slack-jawed gaze.ฉันจะต้องขอบอกว่า ที่คุณสโตนไซเฟอร์ทำหน้าบึ้งตึงแบบนี้
But you gotta lose the 'tude or we're never gonna make it.แต่ลูกต้องเลิกบึ้งตึง ไม่งั๊นเราหนีไม่รอดแน่
Long, sullen silences and an occasional punch in the face.ความเงียบแบบบึ้งตึง และการชกหน้าในบางครั้ง
Always sulking in the corner while the rest of you played.เอาแต่บึ้งตึงอยู่ตรงมุม ขณะที่พวกเจ้าเล่นกัน
Don't scowl at history.อย่าบึ้งตึงต่อประวัติศาสตร์เลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บึ้งตึง
Back to top