ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บีบบังคับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บีบบังคับ*, -บีบบังคับ-

บีบบังคับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บีบบังคับ (v.) force See also: oppress, coerce, compel, press Syn. บีบคั้น, บังคับ
English-Thai: HOPE Dictionary
clamp {clampedn. เครื่องหนีบ,คีม,ที่หนีบ. vt. หนีบไว้,จับไว้. -Phr. clamp down เพิ่มการควบคุม,บีบบังคับ
clampingn. เครื่องหนีบ,คีม,ที่หนีบ. vt. หนีบไว้,จับไว้. -Phr. clamp down เพิ่มการควบคุม,บีบบังคับ
clamps}n. เครื่องหนีบ,คีม,ที่หนีบ. vt. หนีบไว้,จับไว้. -Phr. clamp down เพิ่มการควบคุม,บีบบังคับ
coerce(โคเอิซ') {coerced,coercing,coerces} vt. บีบบังคับ,บังคับ,ขู่เข็ญ,
coercion(โคเออ'เชิน) n. การบังคับ,การบีบบังคับ,การขู่เข็ญ, See also: coercionary adj. coercionist n.
coercive(โคเออ'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการบีบบังคับ, See also: coerciveness n. ดูcoercive
compelling(คัมเพล'ลิง) adj. ซึ่งบีบบังคับ,ซึ่งมีผลมากที่ต้านไม่อยู่, Syn. forceful ###A. unconvincing,invalid
compulsion(คัมพัล'เชิน) n. การบีบบังคับ,การบังคับ,ภาวะที่ถูกบีบบังคับ,แรงกดดันที่ต้านไม่ได้ทางจิต (ควบคุมใจไม่อยู่) ,แรงผลักดันทางใจ
compulsive(คัมพัล'ซิฟว) adj. ซึ่งบีบบังคับ,เป็นเชิงบังคับ,เกี่ยวกับแรงผลักดันทางใจ n. ผู้ที่กระทำตามแรงผลักดันทางใจ., See also: compulsiveness n. ดูcompulsive, Syn. compelling
constraint(คันเทรนทฺ') n. การคุมขัง,การจำกัด,การควบคุมความรู้สึก,การบีบบังคับ,แรงบีบบังคับ,ภาวะที่ถูกบีบบังคับ, Syn. compulsion
distrain(ดิสเทรน') vt. ยึดทรัพย์เพื่อหักกลบลบหนี้หรือบีบบังคับ. vi. อายัดทรัพย์,ยึดทรัพย์., See also: distrainable adj. ดูdistrain distraiment n. ดูdistrain distrainor n. ดูdistrain distrainer n. ดูdistrain
distraint(ดิสเทรนท') n. การอายัดทรัพย์เพื่อบีบบังคับ,ความยากลำบาก
distress(ดิสเทรส') n. ความเศร้าโศก,ความเสียใจ,ความลำบาก,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความเคราะห์ร้าย,การอายัดทรัพย์เพื่อบีบบังคับ vt. ทำให้เศร้าโศก,ทำให้ทุกข์ยาก., See also: distressful adj. ดูdistress distressfully adv. ดูdistress distressingly adv. ดูdi
downtroddenadj. ซึ่งถูกกดขี่,ซึ่งถูกบีบบังคับ, Syn. downtrod
exact(อิดแซคทฺ') {exacted,exacting,exacts} adj. แน่นอน,แน่ชัด,ถูกต้อง,เที่ยง,แม่นยำ. vt. บีบบังคับ,เรียกร้อง,ต้องการ., See also: exactable adj. ดูexact exacter n. ดูexact exactor n. ดูexact exactness n. ดูexact -S...
exaction(อิคแซค'เชิน) n. การบีบบังคับ,การเรียกร้องความต้องการ,สิ่งที่เรียกร้อง
extort(อิคซฺทอร์ทฺ') vt. ขู่เข็ญ,บีบบังคับ,กรรโชก,เคี่ยวเข็ญ., See also: extorter n. extortive adj.
extortion(อิคซฺทอร์'เชิน) n. การขู่เข็ญ,การบีบบังคับ,การกรรโชก,การเคี่ยวเข็ญ., See also: extortionary adj., Syn. blackmail
fag(แฟก) {fagged,fagging,fags} vt.ทำให้หมดกำลัง,บีบบังคับให้รับใช้,ฝนให้กร่อนหรือสึก. vi. หมดกำลัง,เมื่อยล้า,ทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำ. -n. งานหนัก,ความเหน็ดเหนื่อย,บุหรี่,ผู้รักร่วมเพศชาย,มัดฟืน
force(ฟอร์ส) n. กำลัง,แรง,พลัง,อำนาจ,อิทธิพล,ผลบังคับทางกฎหมาย,พลังจิต,กองกำลัง,กองทัพ,กลุ่ม,คณะบุคคล -Phr. (in force ซึ่งปฏิบัติการอยู่,มีผล) . vt. บังคับ,ผลักดัน,บีบบังคับ,รุน,ดัน,ยัด,เร่ง. vi. บากบั่น,บุกเบิก,ไปด้วยกำลัง., See also: able adj. force
forced(ฟอร์ซฺทฺ) adj. ซึ่งถูกบังคับ,ซึ่งถูกบีบบังคับ,ใช้แรง,ฝืนใจ,ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ., See also: forcedly adv. ness n.
hijack(ไฮ'แจค) v. ปล้น,บีบบังคับ,ปล้นกลางทาง, Syn. highjac, See also: hijacker n.
oblige(อะไบลจฺ) {obliged,obliging,obliges} vt. บังคับ,บีบบังคับ,เกณฑ์,ขอให้ทำ,ผูกมัด,ทำบุญคุณให้,กรุณา,ทำให้เป็นหนี้,vi. ช่วยเหลือ,กระทำเพื่อแสดงเจตนาที่ดี., See also: obligedly adv. obligedness n. obliger n., Syn. gratif
oppression(อะเพรช'เชิน) n. การกดขี่,การบีบบังคับ,ภาวะที่ถูกกดขี่,ความรู้สึกที่ถูกกดขี่,เผด็จการ, Syn. persecution
pressure(เพรส'เชอะ) n. ความกดดัน,การกด,การอัด,การเบียด,การบีบคั้น,แรงกดดัน,ความกดดันของบรรยากาศ,การรบกวน,การบีบบังคับ,ความดันกระแสไฟฟ้า. vt. บีบ,บีบบังคับ,กดดัน,อัด, Syn. pressing
screw(สครู) n. ตะปูควง,ควงตัวผู้,สลักเกลียว,เดือยเกลียว, ตัวหนอน,รูเกลียว,สิ่งที่เป็นเกลียว,ไขควง,การบิด,การหมุน,ม้าแก่,เงินเดือน,ค่าจ้าง,คนขี้เหนียว,เจ้าหน้าที่เรือนจำ,พัสดี,การสังวาส vt. ขันสครู,บีบบังคับ,ขันแน่น,กวดขัน,ไช. vi. หมุนตะปูควง,ยึดติดด้วยตะปูควง,
shotgun(ชอท'กัน) n. ปืนสั้น,ปืนล่าสัตว์ adj. เกี่ยวกับปืนดังกล่าว,คลุมไปหมด vt. ยิงด้วยปืนดังกล่าว,บีบบังคับ,ใช้กำลังบังคับ
squelch(สเควลชฺ) vt.,n. (การ) ขยี้,บด,บดขยี้,กำจัด,ทำลาย,ขจัด,ระงับ,ดับ,บีบคั้น,ทำให้เกิดเสียงผลัวะ,ทำให้เกิดเสียงสาดกระเด็น,การขยี้,การกำจัด,การบีบบังคับ., See also: squelcher n. squelchingly adv.
strangle(สแทรง'เกิล) vt. รัดคอ,เค้นคอ,บีบคอ,จำกัด,บีบบังคับ,บีบคอจนหายใจไม่ออก
white slaven. หญิงที่ถูกขายหรือบีบบังคับให้เป็นโสเภณี, See also: white-slave adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
coercion(n) การขู่เข็ญ,การขู่กรรโชก,การบีบบังคับ
coerce(vt) บีบบังคับ,ขู่เข็ญ,ขู่กรรโชก
coercive(adj) ซึ่งขู่เข็ญ,ซึ่งขู่กรรโชก,ซึ่งบีบบังคับ
compulsion(n) แรงผลักดันทางใจ,การบีบบังคับ,แรงกดดัน
constrain(vt) บีบบังคับ,ขัง,ฝืนใจ,จำกัด
constraint(n) การบีบบังคับ,การฝืนใจ,การจำกัด,การระงับความรู้สึก,การคุมขัง
exaction(n) ความเข้มงวด,การบีบบังคับ,การเกณฑ์เอามา,การขู่เข็ญเอามา
extort(vt) บีบคั้น,รีดไถ,ขู่เข็ญ,บีบบังคับ,ขู่กรรโชก,เคี่ยวเข็ญ
oppress(vt) กดขี่,บีบบังคับ,ทำให้เป็นภาระ,ทำให้หนักใจ
oppression(n) การกดขี่,การบีบบังคับ,เผด็จการ,ความหนักใจ
pressure(n) ความดัน,ความกดดัน,การบีบบังคับ,แรงอัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
besettingการเฝ้าติดตามบุคคลโดยไม่มีเหตุผลตามกฎหมาย(เพื่อบีบบังคับให้กระทำหรืองดเว้นกระทำการบางอย่าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coercionการบีบบังคับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
coercive diplomacyการทูตแบบบีบบังคับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
exhortationการบีบบังคับ, การเคี่ยวเข็ญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
oppressed minorityฝ่ายข้างน้อยที่ถูกบีบบังคับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
regimentationการบีบบังคับให้อยู่ในกรอบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Constrictionส่วนคอด,การบีบรัด,รอยคอด,การหด,อารมณ์ถูกบีบรัด,แคบ,บีบบังคับตนเอง,การคอด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
coerce (vt.) บีบบังคับ See also: ูทำให้กลัว, คาดคั้น, เค้น, บังคับ, ขู่เข็ญ Syn. force, hale, pressure
coerce into (phrv.) บีบบังคับ See also: ขู่เข็ญ Syn. railroad into
knock in (phrv.) บีบบังคับ See also: ตอกย้ำ, พร่ำสอน Syn. hammer in
pressure be on (idm.) บีบบังคับ See also: บังคับ
steamroller (vt.) บีบบังคับ See also: ใช้กำลังบังคับ Syn. compel, force
strangle (vt.) บีบบังคับ See also: บีบคั้น Syn. inhibit, restrain, suppress
compel from (phrv.) บีบบังคับจาก (เพื่อให้ได้มาซึ่งบางสิ่ง) See also: บังคับเอา
beat into (phrv.) สอน (บางสิ่ง) ให้กับ (บางคน) โดยบีบบังคับ See also: สอนด้วยการบังคับ Syn. hammer into
coercion (n.) การบีบบังคับ See also: การขู่เข็ญ Syn. compulsion, duress, intimidation
coercive (adj.) ที่บีบบังคับ
duress (n.) การบีบบังคับ See also: การขู่เข็ญ Syn. compulsion, intimidation
self-possessed (adj.) ซึ่งควบคุมตัวเองได้ในสถานการณ์ที่บีบบังคับ
self-possession (n.) การควบคุมตัวเองได้ในสถานการณ์ที่บีบบังคับ See also: การควบคุมสติได้ Syn. self-control, temperance, unexcitability
unexcitability (n.) การควบคุมตัวเองได้ในสถานการณ์ที่บีบบังคับ See also: การควบคุมสติได้ Syn. self-control, temperance
white slave (n.) หญิงผิวขาวที่ถูกขายหรือบีบบังคับให้เป็นโสเภณี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You start work here under, shall we say, duress.คุณเริ่มทงาานที่นี่ภายใต้ พูดไงดีนะ " บีบบังคับ "
You, uh, strong-armed me into getting him to enlist.บีบบังคับผมให้กล่อมเขากลับเข้าหน่วย
Is there some good news?เค้าบีบบังคับผมอีกแล้ว ไม่ปล่อยให้ผมได้ขยับเลย
Those who annoy them will receive The Red Paper, and they will be ostracised and bullied by the rest of the school populace.ใครที่ทำให้พวกเค้าไม่พอใจ จะได้รับใบแดง และพวกเขาจะโดนขับไล่ และถูกบีบบังคับโดยพวกนักเรียนทั้งหลาย
But when the time came, I could pull the trigger.แต่เมื่อถูกบีบบังคับ ผมก็ไม่ลังเลที่จะเหนี่ยวไก
But Noah's aggression forced our hand.แต่ความก้าวร้าวของ โนอาห์ บีบบังคับเรา
Forcing it.เหมือนกำลังบีบบังคับกัน
"I fear you speak upon the rack... where men enforced do speak anything.""คนที่ถูกบีบบังคับ พูดอะไรก็ได้ทั้งนั้น"
On another note, on a big picture note, them big government types that shook me down so hard, why is it they wanted you here?แกลองคิดดูนะ พวกคนใหญ่โตในรัฐบาล ที่บีบบังคับฉันอย่างหนัก ทำไมพวกเขาต้องการให้แกมาที่นี่?
Therefore, we conclude that extreme coercion is necessary to motivate you.เราจึงสรุปได้ว่า จำเป็นต้องบีบบังคับ หากจูงใจให้คุณกระทำสิ่งใค
Means it's gonna be next to impossible to get their records.บริษัทนี่บีบบังคับพวกเจ้าของให้ขายท่าจอดเรือให้
They're jamming me up, Jax.พวกมันบีบบังคับฉันเเจ็ค
You... think the old squeeze might be able to hook a brother up?นาย... นายคิดการบีบบังคับแบบเก่า จะเข้าไปข้างในได้ไหม
But could I ask you to go a little easier on David over the next couple of days, bearing in mind the extraordinary pressure that he's under?แต่่ช่วยตั้งคำถามให้ง่ายอีกหน่อยเพื่อเดวิท สำหรับอีกสองวันข้างหน้า พยายามคำนึงไว้ในใจเป็นพิเศษ ถึงสถานการณ์ ที่เดวิทถูกบีบบังคับอยู่
It's extortion,if you wanna get technical.ในทางเทคนิคมันเป็นการบีบบังคับตะหาก
Coercion and violence.การบีบบังคับและใช้ความรุนแรง
I'm not putting it on you. I'm asking you a simple question.ฉันไม่ได้บีบบังคับนาย ฉันมาถามนายด้วยคำถามง่ายๆ
Stahl's threatened to tell him I put the whole thing in motion.สตาห์ลบีบบังคับฉัน ให้บอกความเคลื่อนไหวทุกอย่าง
ATF tried to use those to piss us off, hoping we'd turn on you.เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลาง พยายามบีบบังคับพวกเรา หวังว่าพวกเราจะหักหลังนาย
So I'm forced to ask the question why.เพราะฉนั้น ผมถูกบีบบังคับให้ต้องถาม\ คุณว่าทำไม
I'm not going to force her into anything ever again.ชั้นจะไม่บีบบังคับเธอให้ทำอะไรอีก
Why's it all so constricting now?แล้วทำไมเดี๋ยวนี้ถึงต้องบีบบังคับนัก?
Ohh, don't make me force it out of you.โอ อย่าให้ฉันต้องบีบบังคับเลย
He's the one that kept him from his da, forced this situation.เขาเป็นคนที่พรากเด็กไปจากอ้อมอกของพ่อเขา ในสถานการณ์ที่บีบบังคับเช่นนี้
Yeah, I know that you're taking a bit of an emotional beating here, Jax, and I'm sorry about that, but you and I have a lot at stake here.ฉันรู้ว่านายเป็นกระวนกระวายใจมาก กับเรื่องนี้ เเจ็ค ฉันขอโทษด้วย ฉันและนายต่างตกอยู่ในสถานการณ์ถูกบีบบังคับมากมาย
Not exactly in a position of influence.ก็ไม่เชิงในสถานะที่ถูกบีบบังคับ
Jacob Hale sent Darby to muscle Lumpy into selling his gym. That's it.เจคอบ เฮลส่งดาร์บี้ ให้ไปบีบบังคับลัมพีให้ขายค่ายมวยของเขา
Look, you were put in an impossible position, okay?นี่ ตอนนั้นคุณถูกสถานการณ์บีบบังคับนะ?
From their days on the force.จากวันนั้นในการบีบบังคับ
Patrick got what he needed, to force Angie to do what he wanted.แพรททริกได้ในสิ่งที่เขาต้องการ บีบบังคับแองจี้ ให้ทำในสิ่งที่เขาอยากได้
Forced to leave under "administrative discharge", which means he had mental health issues.ถูกบีบบังคับให้ปลดประจำการ "ผู้บังคับบัญชาไล่ออก ซึ่งหมายความว่าเขา มีปัญหาทางสุขภาพจิต
I say you forced me to help.ฉันจะบอกว่าคุณบีบบังคับฉันให้ช่วย
I was trying to hold onto how you were making me feel so much, that I was strangling you in my hands, like a little bird.ฉันเอาแต่ยึดติดให้เธอตามใจฉัน บีบบังคับเธอเหมือนลูกนกในกำมือ
Any confession illegally coerced is inadmissible, and with no admissible evidence, we have no basis to hold him.ทุกคำรับสารภาพที่เกิดจากบีบบังคับ ไม่อาจจะยอมรับได้ และถ้าไม่มี หลักฐานอื่นที่ยอมรับได้ พวกเราไม่มีอำนาจควบคุมตัวเขา
Including the brutal theft of one used, twisted, hairy right leg.รวมถึง การบีบบังคับเอาขาขนปุย ไปอย่างผิดศิลธรรม
Unlike this Lafayette coward, whom I've had to take by force!ไม่เหมือนไอ้ขีขลาดลาฟาเยตท์นี่ ผู้ซึ่งฉันต้องบีบบังคับ
Uh, I asked, and Louis kindly obliged to...ผมขอให้หลุยส์ไปบีบบังคับ..
If the bird won't sing, then there are some people that strangle them.นกนะไม่สามารถร้องออกมาได้หรอก มีบางคนไปบีบบังคับมัน
When both I and my daughter, were forced to watch...ตอนที่ข้าและลูกสาวข้าถูกบีบบังคับให้ดู
I'm done getting pushed around by all of you.ฉันพอแล้วกับการถูกบีบบังคับ จากทุกคน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บีบบังคับ
Back to top