ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บัดนั้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บัดนั้น*, -บัดนั้น-

บัดนั้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บัดนั้น (adv.) immediately See also: promptly, suddenly, abruptly, instantly Syn. โดยทันที, ทันที, ฉับพลัน, อย่างกะทันหัน, เดี๋ยวนั้น
บัดนั้น (adv.) promptly See also: suddenly, immediately, quickly, abruptly, instantly, at once, right away Syn. ทันทีทันควัน, ฉับพลัน, ทันที, เดี๋ยวนั้น, เมื่อนั้น Ops. เนิ่นนาน
English-Thai: Nontri Dictionary
meantime(adv) ในระหว่างนั้น,บัดนั้น,ในเวลาเดียวกัน
meanwhile(adv) ในระหว่างนั้น,บัดนั้น,ในเวลาเดียวกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then, everything will fall into place. A couple!บัดนั้น ทุกอย่างกลายเป็นชีวิตคู่
Since then, many jedi have diedบัดนั้นเป็นต้นมา เจไดหลายคนต้องตาย
Tiffani, this is Octavio, from that group I was telling you about.ทิฟฟานี่ นี่อ็อคตาวีโอ ในกลุ่มที่ผม ไปบำบัดนั่นแหละ
As he walked out of the wedding hall he closed his mouth and he's been quiet ever since.หลังจากเขาเดินออกจากงานแต่งงาน ปากเค้าก็ไม่เคยเปิดอีกเลย แล้วก็เงียบมาตั้งแต่บัดนั้น
I should've called, and said I was sorry for running away from that rehab.พี่น่าจะโทรมา และพูดขอโทษที่พี่หนี ออกไปจากศูนย์บำบัดนั่น
Bingo. i was ready to do you right then and there.ฉันพร้อมสำหรับคุณแล้วตั้งแต่บัดนั้น จริงสิ
Yeah, sorry. Retail therapy was making my head explode.โทษที ช้อปปิ้งบำบัดนั่น ทำหัวผมแทบระเบิด
There has been no word from them since.เราไม่ได้รับข่าวคราวจากพวกเขาเลย ตั้งแต่บัดนั้น
We'll do a two for one special and take out the therapist also.เราจะทำสองสิ่งสำหรับคนพิเศษ และกำจัด ไอ้นักบำบัดนั่นด้วย
We've fought off invaders ever since.เราสู้กับผู้รุกราน rãsu·kábfu·rúkran มาตั้งแต่บัดนั้น matá·g tê'bádná·n
From that moment on, the girl was a member of our pack.นับแต่บัดนั้น... เธอก็เป็นสมาชิกในฝูง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บัดนั้น
Back to top