ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บรรดาศักดิ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บรรดาศักดิ์*, -บรรดาศักดิ์-

บรรดาศักดิ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บรรดาศักดิ์ (n.) rank of nobility See also: title Syn. ยศ
บรรดาศักดิ์ (n.) rank See also: title, status, prestige, splendour, station, position, distinction, nobility, class, caste, dignity Syn. ยศถาบรรดาศักดิ์
บรรดาศักดิ์ (n.) rank of nobility See also: order of precedence, aristocratic Syn. วรรณะ, ยศ, ระดับ, ตำแหน่ง, สถานะ
English-Thai: HOPE Dictionary
baronage(บาร์'ระนิจฺ) n. บรรดาศักดิ์บารอน,ขุนนางจำพวกที่มียศชั้นบารอนทั้งหมด
disgrace(ดิสเกรส') n. การเสียหน้า,ความเสื่อมเสีย,การถอดถอนยศฐาบรรดาศักดิ์,ความอัปยศอดสู vt. ทำให้เสียหน้า,ทำให้ขายหน้า,ทำให้เสื่อมเสีย., See also: disgracer n., Syn. shame,dishonour ###A. honour,credit
dowager(เดา'อะเจอะ) n.หญิงที่ได้รับทรัพย์สินจากสามีที่ตาย,หญิงสูงอายุที่มียศฐาบรรดาศักดิ์
title(ไท'เทิล) n. หัวข้อ,ชื่อเรื่อง,ชื่อหนังสือ,คำเรียก,ชื่อเรียก,ยศฐาบรรดาศักดิ์,กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์,หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์สิทธิ,ปกในของหนังสือ,ตำแหน่งชนะเลิศ,คำบรรยายข้างใต้ของภาพยนตร์หรือโทรทัศน์,ความบริสุทธิ์ของทองคำ,ความเหมาะสม. vt. ทำให้มีหัวข้อ
titled(ไท'เทิลดฺ) adj.มีบรรดาศักดิ์,มียศฐาบรรดาศักดิ์
titleholder(ไทเทิลโฮล'เดอะ) n. ผู้มีตำแหน่ง,ผู้มีบรรดาศักดิ์,ผู้มียศฐาบรรดาศักดิ์,ผู้ครองตำ-แหน่งชนะเลิศ (หรือtitlist)
titular(ทิช'ชะลา) adj. เกี่ยวกับtitle (ดู) ,มีตำแหน่ง,มียศ,แต่ในนามเท่านั้น,มีกรรมสิทธิ์ครอบครอง n. ผู้มียศฐาบรรดาศักดิ์., See also: titularity n. titularly adv., Syn. nominal
English-Thai: Nontri Dictionary
coronet(n) มงกุฎเล็ก,ยศ,บรรดาศักดิ์,รัดเกล้า
title(n) ชื่อ,สิทธิความเป็นเจ้าของ,ตำแหน่ง,บรรดาศักดิ์,ชื่อเรื่อง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
title๑. ฐานันดรศักดิ์, บรรดาศักดิ์๒. ชื่อกฎหมาย, ชื่อเรื่อง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lord (n.) บรรดาศักดิ์ของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในอังกฤษ
lord (n.) บรรดาศักดิ์อย่างเป็นทางการของพระในคริสตศาสนา
lord (n.) ท่านลอร์ด (ใช้เรียกขุนนางที่มีบรรดาศักดิ์ระดับสูง)
title (n.) คำนำหน้าชื่อ (เช่น ตำแหน่ง ยศ บรรดาศักดิ์)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With all its attendant lands and incomes to be held by your sons and grandsons from this day until the end of time.รวมทั้งผู้รับใช้ บรรดาศักดิ์ และรายได้ทั้งหมด ตกทอดไปถึงลูกหลาน ตั้งแต่วันนี้จวบจนนิรันดร์
A private man without wealth without property without official title or office.ชายสันโดษ ไร้ความมั่งคั่ง ปราศจากทรัพย์สิน และยศถาบรรดาศักดิ์
Mr Norrington, I think, is trying to regain a bit of honour, old Jack's looking to trade it, save his own skin, then Turner, there, I think he's trying to settle some unresolved businessคุณนอร์ริงตัน .. ข้าว่า เขาอยากได้ยศถาบรรดาศักดิ์กลับคืน ส่วนตาเฒ่าแจ็ค ก็อยากได้มันไว้ ต่อรองกะลาหัวตัวเอง
You don't wish you'd married someone grander? With a title?เจ้าไม่หวังที่จะได้คู่ครองที่ยิ่งใหญ่กว่า หรือมียศฐาบรรดาศักดิ์รึ?
I shall request His Majesty to bestow an honorable title on youข้าจะขอให้จักรพรรดิ์เลื่อนบรรดาศักดิ์ให้ท่าน
And to prove that I care about more than his title,เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่า ฉันสนใจ สิ่งอื่นมากกว่ายศฐาบรรดาศักดิ์ของเขา
Throwing away your loyal family for a fiancee you shouldn't trust.ลูกทิ้งยศถาบรรดาศักดิ์ของลูก เพื่อคู่หมั้นที่ไม่ควรจะไว้ใจ
I owe my title and lands to your generosity, Your Grace.ข้าได้ยศถาบรรดาศักดิ์ มาเพราะความเมตตาของท่าน ฝ่าบาท
I mean, you were already royalty, even if you titled yourself, and your kingdom was the steps to a museum, but now you have an entire country to rule because you're gonna be a real life princess.ฉันหมายถึง คุณจะเป็นราชวงศ์ แม้ว่าคุณจะมีบรรดาศักดิ์ตัวเอง และราชอาณาจักรของคุณ มีขั้นตอนในพิพิธภัณฑ์
No man throws away wealth and position so easily.ดังคำว่า ยศฐาบรรดาศักดิ์ ยากยิ่งที่ปุถุชนจักไถ่ถอน
His name is an ancient Chinese war mantleชื่อมาจากบรรดาศักดิ์ขุนศึกจีนโบราณ
Ah, yes, to pursue his enduring love of the Lady Arryn and the title that comes with her.อ้อ ใช่ เพื่อตามหารักแท้อันยาวนาน ของเลดี้อาร์ริน กับยศฐาบรรดาศักดิ์ที่มาพร้อมกัน
No, the rest are there to look adoringly upon the 700 to remind them how superior they must be to have the best seats.ใช่ ส่วนที่เหลือจะเห็นจากด้านนั้นอย่างชื่นชม ที่เหลือจาก 700 จะใด้รู้ ว่าจะต้องมีบรรดาศักดิ์เท่าใดจึงจะได้ที่นั่งชั้นดี
Lands, titles-- you'll have them all.ยศถา บรรดาศักดิ์-- เจ้าได้ทุกอย่าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บรรดาศักดิ์
Back to top