ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aristocratic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aristocratic*, -aristocratic-

aristocratic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aristocratic (adj.) เกี่ยวกับชนชั้นสูง Syn. noble, blue-blooded
English-Thai: HOPE Dictionary
aristocratic(อะริสโทแครท'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ (คณาธิปไตย) ,มีลักษณะของคนชั้นสูง
aristocratical(อะริสโทแครท'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ (คณาธิปไตย) ,มีลักษณะของคนชั้นสูง
English-Thai: Nontri Dictionary
aristocratic(adj) เกี่ยวกับขุนนาง,ที่มีลักษณะของชนชั้นสูง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ดีแปดสาแหรก (n.) a scion of eight aristocratic lines
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
[Today's News : Aristocratic Elite School, Shinhwa High School's Real Identity?ตัวตนที่แท้จริงของโรงเรียนมัธยมปลาย ชินฮวาเป็นยังไง?
We present this award to the above person, who has innate nosiness and the foundation of weeds, who has attended the brutal aristocratic Shinhwa Intuition as its only swimmer and an active participant in the event of training F4 and Gu Jung Pyoเราได้มอบรางวัลนี้สำหรับ ผุ้ที่มีความอยากรู้อยากเห้น โดยกำเนิด who has attended the brutal aristocratic Shinhwa Intuition as its only swimmer
The revived aristocratic families of the Norons are fundamentally... to my convenience.ครอบครัวขุนนางของพวกโนรอน เป็นพื้นฐาน... ในความคิดของข้า
I know that the equity of aristocratic blood is not appreciated by most communists.ผมรู้ว่าคอมมิวนิสต์ ไม่ชื่นชมปรัชญา ความเท่าเทียมกัน ของอริสโตเติ้ล
Aristocratic Elite School Shinhwa High School's Murder?การฆาตกรรมในโรงเรียนร่ำรวยชั้นสูงชินฮวา?
Ramica, your high pride is purely aristocratic.รามิก้าเอ๋ย ศักดิ์แห่งราชวงศ์ ของเจ้านั่นจริงแท้
Aristocratic, suave, cool, sweet, and has sexy looks. Like that?คุณป็นผู้ดี อ่อนโยน แสนเท่ห์ อ่อนหวาน เซ็กซี่ อะไรประมาณนั้น

aristocratic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
世家[shì jiā, ㄕˋ ㄐㄧㄚ, 世家] family influential for generations; aristocratic family
贵族化[guì zú huà, ㄍㄨㄟˋ ㄗㄨˊ ㄏㄨㄚˋ, 贵族化 / 貴族化] aristocratic

aristocratic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アリストクラティック[, arisutokurateikku] (adj-no) aristocratic
半臂[はんぴ, hanpi] (n) short-sleeved (or sleeveless) undergarment worn by aristocratic men
貴族的[きぞくてき, kizokuteki] (adj-na) aristocratic
階隠し[はしかくし;はしがくし, hashikakushi ; hashigakushi] (n) (See 寝殿造り,向拝) pent roof built atop the stairs of a shrine or a building in an classic aristocratic villa

aristocratic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เด็ดดอกฟ้า[v. exp.] (det døkfā) EN: win a wife of high station ; marry an aristocratic girl FR:
ผู้ดีแปดสาแหรก[n.] (phūdīpaētsā) EN: scion of eight aristocratic lines FR:
ตระกูลขุนนาง[n. exp.] (trakūn khun) EN: aristocratic family ; noble family FR: famille aristocratique [f] ; famille noble [f]

aristocratic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aristokratisch {adj}aristocratic
aristokratisch {adv}aristocratically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aristocratic
Back to top