ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บรรจบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บรรจบ*, -บรรจบ-

บรรจบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บรรจบ (v.) meet See also: complete, join, converge Syn. พบ, จดกัน, ติดกัน
บรรจบ (v.) complete See also: get close to, near Syn. ครบรอบ
บรรจบ (v.) come to a full year Syn. ครบปี
English-Thai: HOPE Dictionary
anabranch(แอน' นะบรานซฺ) n. สาขาธารน้ำที่แยกจากสายแม่น้ำและมาบรรจบกับสายแม่น้ำอีก
bicentennial(ไบเซนเทน'เนียล) adj. เกี่ยวกับหรือบรรจบครบสองร้อยปี,เกิดขึ้นทุก 200 ปี n. การฉลองครบ 200 ปี
confluence(คอน'ฟลูเอินซฺ) n. การไหลบรรจบกันของแม่น้ำหลายสาย,ที่บรรจบกันของสายแม่น้ำ,แม่น้ำที่เกิดจากการบรรจบกันดังกล่าว,การชุมนุม,กลุ่มคน,กลุ่มชุมชน., Syn. conflux,juncture,gathering
confluent(คอน'ฟลูเอินทฺ) adj. ซึ่งไหลไปด้วยกัน,ซึ่งบรรจบกัน,ไปด้วยกัน,ซึ่งออกดอกพร้อมกัน n. ส่ายน้ำร่วม,แคว,สายน้ำที่แยกไหล
conterminousadj. มีพรมแดนร่วมกัน,ซึ่งบรรจบกันตรงปลาย., See also: conterminousness n. ด
converge(คันเวอจฺ') {converged,converging,converges} vi. เบนเข้าหากัน,เข้าหาผลประโยชน์ร่วมกัน vt. ทำให้บรรจบกัน
convergence(คันเวอ'เจินซฺ,-ซี) n. การบรรจบกันที่จุดหนึ่งหรือเส้นหนึ่ง,ภาวะหรือลักษณะที่บรรจบกัน, Syn. confluence
convergency(คันเวอ'เจินซฺ,-ซี) n. การบรรจบกันที่จุดหนึ่งหรือเส้นหนึ่ง,ภาวะหรือลักษณะที่บรรจบกัน, Syn. confluence
convergent(คันเวอ'เจินทฺ) adj. ซึ่งบรรจบกันที่จุดหนึ่งหรือเส้นหนึ่ง,ซึ่งเบนเข้าหากัน
estuary(เอส'ชุอะรี) n. ปากแม่น้ำซึ่งเป็นบริเวณที่น้ำจืดและน้ำเค็มบรรจบกัน,อ่าว,ปากน้ำ., See also: estrual adj. ดูestrus
geoid(จี'ออยดฺ) n. ผิวหน้าที่บรรจบกับระดับน้ำทะเลเฉลี่ย,รูปโลกตามผิวหน้าดังกล่าว
joint(จอยทฺ) {jointed,jointing,joints} n. ข้อต่อ,รอยต่อ,หัวต่อ,เดือย,ปล้อง,ข้อ,ตาไม้,ส่วนตอ,ตะเข็บ,ที่บรรจบ adj. ร่วมกัน,สัมพันธ์กัน,ในเวลาเดียวกัน,เชื่อม vt.,vi. เชื่อมกัน,ต่อกัน, Syn. juncture
junction(จังคฺ'เชิน) n. การเชื่อมต่อ,หัวต่อ,ชุมทาง,ที่,บรรจบ,จุดประสาน,สิ่งเชื่อมต่อ.
juncture(จังคฺ'เชอะ) n. วิกฤติการณ์,จุดเชื่อมต่อจุดประสาน,ชุมทาง,ที่บรรจบ,หัวต่อ,สิ่งเชื่อมต่อ, Syn. union
meet(มีท) {met,met,meeting,meets} v. พบ,ประสบ,เผชิญ,กลายเป็น,ทำให้คุ้นเคยกับ,บรรจบ,สบตา,ขัดแย้ง,ต่อต้าน,ต้องใจ,ตกลง. n. การชุมนุม,การประชุม,ผู้ชุมนุม,สถานที่ชุมนุม adj. เหมาะสม,สมควร ., See also: meetly adv. meetness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
concurrence(n) การรวมกัน,การบรรจบกัน,ความพร้อมกัน,การเห็นด้วย
confluence(n) การไหลมารวมกัน,การบรรจบกัน,การชุมนุม
confluent(adj) ไหลมารวมกัน,ซึ่งบรรจบกัน
converge(vi) ลู่เข้าหา,เบนเข้าหากัน,บรรจบกัน,รวมกัน
convergence(n) การลู่เข้า,การมาบรรจบกัน,การมารวมกัน
juncture(n) หัวต่อ,ที่บรรจบ,ชุมทาง,จุดเชื่อมต่อ,วิกฤตกาล
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emergeมุมบรรจบ [การแพทย์]
Videoวีดิทัศน์, คำว่า วีดิทัศน์ เป็นศัพท์บัญญัติตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า video (อ่านว่า วิ-ดี-โอ). ศาสตราจารย์ ดร. คุณบรรจบ พันธุเมธา เป็นผู้คิดคำนี้ขึ้น โดยเห็นว่า คำว่า “วีติ” ในภาษาสันสกฤต แปลว่า “ความสนุกสนานรื่นเริง” มีเสียงใกล้เคียงกับคำว่า video ในภาษาอังกฤษ เมื่อเติมคำว่า “ทัศน์” ลงไปข้างท้าย ก็อาจจะแปลได้ว่า “เครื่องที่แสดงภาพเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง”
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
converge (vi.) บรรจบกัน Syn. meet, unite
converge on (phrv.) บรรจบกันที่ See also: มุ่งไปที่
meet (vt.) บรรจบกับ See also: สัมผัสกับ, เชื่อมต่อกับ Syn. join, converge
convergence (n.) การมาบรรจบกัน Syn. meeting, concurrence
convergent (adj.) ซึ่งมาบรรจบกัน Syn. converging, meeting
converging (adj.) ซึ่งมาบรรจบกัน Syn. meeting
intersection (n.) จุดที่ทาง 2 สายมาบรรจบกัน, สี่แยก See also: จุดตัด, ชุมทาง, สี่แยก Syn. junction, interchange
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Fence is gonna come in all around this particular area and end by the gate.ให้รั้วอ้อมบริเวณนี้มาบรรจบกับประตู
Three graves by a low wall where the churchyard meets the open moor.หลุมศพสามหลุมข้างกำแพงเตี้ยๆ ที่สนามของโบสถ์ บรรจบกับลานบึง
The intense desire to merge as one... it all came together... in one brilliant flash.ปรารถนาแรงกล้าที่รวมเป็นหนึ่ง มันมาบรรจบกันดุจสายฟ้าแลบ
This morning around 7:30 the top 50m of the Sungsoo Bridge in Seoul suddenly collapsed in the middle...ในตอนเจ็ดโมงครึ่ง ข้างบน ห้าสิบเมตรของ สพานซังซูในกรุงโซล ได้พับบรรจบกันตรงกลาง
15 tunnels, all converging in a 5-block radius. Here.ถ้าเราลงไป 3 ชั้น จะเจออุโมงค์ 15 อุโมงค์ ซึ่งทั้งหมดจะมาบรรจบกันในรัศมี 5 บล็อก
It's that convergence of 3s that causes the overwhelming anxiety.มันเป็นการบรรจบกันของเลขสาม/Nที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลมากมาย
We'll be together in time.เวลาของเราจะต้องมาบรรจบกัน
The gravitational pull of an object dropped into the singularity creates a passage through space time.แล้วแรงดึงดูดจะดึงมันมาบรรจบกัน เชื่อมทางผ่านของเวลาอวกาศ
As technology and storytelling come full circle.เมื่อเทคโนโลยีและการบอกเล่าเรื่องราวเดินทางมาบรรจบกัน
There where land, water and life combine.ที่ซึ่งผืนดิน สายน้ำ และชีวิต มาบรรจบกัน
# It's all right It's all right # He believed that this time... his expectations would align with reality.เขาเชื่อว่านี่เป็นเวลาที่... ความคาดหวังของเขาจะได้มาบรรจบกับความเป็นจริงเสียที
All right, Snake, the cannon control room should be right there, where all the laser conduits converge.ห้องควนคุมปืนใหญ่อยู่ตรงนั้น ท่อเลเซอร์มาบรรจบกันทั้งหมด
Not anymore. Got a one-bedroom in Dupont Circle.มีแค่หนึ่งห้องนอนใน Dupont Circle (จุดที่ถนนหลายสายมาบรรจบกัน)
And all major sister faults in the Bay Area.รวมไปถึงรอยบรรจบย่อยต่าง ๆ แถว เบย์ แอเรีย ด้วย
I'm shifting and reassembling my DNA so much it's not coming together the same way.ฉันเปลี่ยนรูปร่างและรวบรวมDNAมากเกินไป แล้วมันก็มาบรรจบกันได้ไม่ค่่อยดีเท่าไหร่
Our paths are bound to cross eventually.เส้นทางเราจะต้องบรรจบกันในที่สุึด
Always come full circle.เรามาถึงช่วงที่ วงจรบรรจบกันแล้ว
We're gonna fan out in both directions and cover the entire area!เราจะทำการค้นหาทั้งสองทาง ขยายให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด จนมาบรรจบกัน
The more you change things, the quicker the projections start to converge on you.ยิ่งคุณเปลี่ยนสิ่งที่รวดเร็วประมาณการเริ่มต้นที่จะมาบรรจบกันกับคุณ
There lives must intersect somehow.ชีวิตของพวกเขาต้องมาบรรจบ กันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
Where sky and water meet. Where the waves grow ever sweet.ที่ที่ท้องฟ้าและท้องทะเลมาบรรจบ ที่ที่เกลียวคลื่นช่างหอมหวาน
Very interested in government and technology, how that's gonna intersect and co-exist.สนใจในเรื่องการเมืองมาก และเทคโนโลยีด้วยครับ ในขณะที่เรามาบรรจบและอยู่ร่วมกัน
I don't have a soul to sell.สุดท้ายทุกอย่างก็มาบรรจบกัน ที่วิญญาณไม่ใช่เหรอ
Some astrological lore about the two of us on some collision course of destiny.ทางโหรศาสตร์ที่สืบทอดมา เกี่ยวกับ 2 ตระกูลเรา การมาบรรจบ ตามที่ชะตาได้ลิขิตไว้
He said our path will emerge.ท่านบอกว่าเส้นทางเราจะมาบรรจบกัน
There was a map in Diana's Book of Shadows that showed the confluence of energy points in Chance Harbor.ในสมุดของไดอาน่ามีแผนที่ ระบุจุดที่คลื่นกระแสของเวทมนตร์เวียนมาบรรจบกัน ในแชน ฮาร์เบอร์
Meet me at the traffic circle where Road 5 and East Road connect.ไปเจอฉันที่วงเวียน ตรงที่ถนนสายห้ากับตะวันออกบรรจบกัน
Thought our paths might cross again at some point.เคยคิดว่าเส้นทางของเรา อาจจะมาบรรจบกันที่ไหนซักแห่ง
But I have to say, I think our paths were supposed to cross.แต่ผมต้องบอกว่า,ผมคิดว่าทางของเรา อาจต้องมาบรรจบกัน
It's an inland waterway that connects two seas.แต่เป็นทางน้ำในแผ่นดินที่บรรจบกับทะเล 2 แห่ง
If two points are destined to touch... the universe will find a way to make the connection.เมื่อ2จุดถูกกำหนดให้บรรจบกัน จักรวาลจะหาเส้นทางให้มันได้มาเจอกัน
Our paths have crossed before in Istanbul at that market by the Bosphorus.ทางของเราเคยบรรจบกันมาก่อนในอีสตันบูล ที่ตลาดแถวบอสฟอรัส
Multiple radiating fracture lines originating on the glabella, terminated by fracture lines on the maxilla.รอยแตกกระจาย เริ่มตรงที่หว่างคิ้ว บรรจบกับรอยแตกบนขากรรไกรบน
We need a point of convergence, either a person or a place between the unsub and these two victims.เราต้องการจุด ที่มาบรรจบกัน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือสถานที่ระหว่าง อันซับกับเหยื่อทั้ง2ราย
After tonight's ceremony, when the two moons meet and vows are exchanged, she and anyone else with knowledge of the Ninth Ray will be eliminated.หลังจากจบพิธีคืนนี้ เมื่อสองจันทร์ทรามาบรรจบ และบ่าวสาวกล่าวคําปติยาน นางและทุกคนที่รู้เกี่ยวกับนพรัศมี
...making convergence inevitable.ย่อมเหนี่ยวนำทั้งคู่ให้มาบรรจบกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
What we're heading toward or what the outcome of the convergence will be is unknowable.เรากำลังจะมุ่งไปสู่สิ่งใด และจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสองสิ่งนั้นมาบรรจบกัน ก็ไม่อาจรู้ได้
The convergence is inevitable.ย่อมเกิดแรงเหนี่ยวนำให้ทั้งคู่มาบรรจบกันอย่างเลี่ยงไม่ได้
What I do know is that the ways our paths crossed, even when they were bad, all led us to this point.ที่ฉันรู้คือเส้นทางชีวิตเรา เคยบรรจบกัน แม้มันจะมีช่วงเวลาแย่ๆ มันก็นำเรามาสู่จุดนี้
"It was like all of my nobody-ness and all of his somebody-ness collided."มันเหมือนกับความเป็นคนไร้ค่าของผม และความเป็นคนมีค่าของเขา มาบรรจบกัน"

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บรรจบ
Back to top