ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นิรันดร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นิรันดร*, -นิรันดร-

นิรันดร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นิรันดร (adv.) forever See also: everlasting, eternity, perpetually, endlessly, eternally Syn. ตลอดไป, ชั่วนิจนิรันดร์, ชั่วกับชั่วกัลป์, ชั่วกัลปวสาน
นิรันดร (adv.) eternally See also: everlastingly, forever Syn. นมนาน, เป็นนิจ, ชั่วกัลปาวสาน, กัลปาวสาน, ชั่วนิจนิรันดร
นิรันดร (adv.) endlessly See also: always, for years Syn. ชั่วนิรันดร, ชั่วนิจนิรันดร์, ชั่วนิรันดร์, ชั่วฟ้าดินสลาย, นิจกาล Ops. ประเดี๋ยวเดียว, ชั่วประเดี๋ยว
นิรันดร (adv.) forever See also: till doomsday, eternally Syn. ชั่วนิรันดร, ชั่วกัลปาวสาน, ชั่วนิรันดร์, ชั่วฟ้าดินสลาย, นิจกาล Ops. ประเดี๋ยวเดียว, ชั่วประเดี๋ยว
นิรันดร (adv.) forever See also: till doomsday, eternally Syn. ชั่วนิรันดร, ชั่วนิจนิรันดร์, ชั่วกัลปาวสาน, ชั่วฟ้าดินสลาย, นิจกาล Ops. ประเดี๋ยวเดียว, ชั่วประเดี๋ยว
English-Thai: HOPE Dictionary
aeon(อี' ออน. อี' อัน) n. ระยะเวลาที่ยาวนานไม่สิ้นสุด, ชั่วนิรันดร., Syn. eon
ankh(แองค) n. กางเขนที่เป็นรูปห่วงข้างบน เป็นสัญลักษณ์ของการกำเนิดของชีวิตหรือชีวิตนิรันดร
athanasia(แอธธะเน'เซีย) n. ความไม่ตาย, ชีวิตชั่วนิรันดร
deathlessadj. อมตะ,อมร,ไม่มีที่สิ้นสุด,นิรันดร, See also: deathlessness n. ดูdeathless, Syn. eternal
eternal(อีเทอ'เนิล) adj.,n. (สิ่งที่) ชั่วนิรันดร,ชั่วกัลปาวสาน ,ตลอดไป,ไม่มีการเปลี่ยนแปลง, See also: eternality n. ดูeternal eternalness n. ดูeternal, Syn. permanent
eternity(อีเทอ'นิที) n. ชั่วนิรันดร,ความอมตะ
evergreen(เอฟ'เวอกรีน) adj.,n. (ต้นไม้) เขียวตลอดปี,ตลอดปี,ชั่วนิรันดร,สดใสตลอดกาล.
evermoreadv. ตลอดไป,ชั่วนิรันดร
forever(ฟอร์เอฟ'เวอะ) adj. ถาวร,นิรันดร,ตลอดไป,ต่อเนื่อง,ไม่สิ้นสุด., See also: forever and a day ตลอดไป,ชั่วนิรันดร, Syn. eternally
forevermoreadv. ชั่วนิรันดร
immortal(อิมอร์'เทิล) adj. อมตะ,ไม่รู้จักตาย,ไม่ตาย,ตลอดกาล,ชั่วนิรันดร n. สิ่งที่ไม่ตาย,ผู้ที่มีชื่อเสียงอมตะ,เทพเจ้า,เซียน.
English-Thai: Nontri Dictionary
deathless(adj) เป็นอมตะ,ไม่รู้จักตาย,ไม่มีวันตาย,เป็นนิรันดร,อยู่ตลอดไป
eternal(adj) นิรันดร,ตลอดไป,ไม่รู้จักจบ,ชั่วกัลปาวสาน
eternity(n) ความไม่มีที่สิ้นสุด,ความไม่รู้จักตาย,ความอมตะ,ชั่วนิรันดร
ever(adv) เสมอ,เคย,แต่เดิม,ตลอดไป,ตลอดกาล,เรื่อยไป,นิรันดร,ไม่สิ้นสุด
evermore(adv) ยิ่งขึ้นไปอีก,ตลอดไป,เสมอ,ชั่วนิรันดร
forever(adv) เป็นนิตย์,ตลอดกาล,ตลอดไป,ถาวร,นิรันดร,ไม่สิ้นสุด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
eternity (n.) นิรันดร See also: เวลาที่ไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด Syn. perpetuity, timelessness
timelessness (n.) นิรันดร See also: เวลาที่ไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด Syn. perpetuity
eternal (adj.) ที่อยู่ชั่วนิรันดรSee also: ชั่วนิรันดร์, กัลปาวสาน, ไม่สิ้นสุด, ไม่รู้จักตาย Syn. endless, everlasting, never-ending
eternal (n.) สิ่งที่อยู่ชั่วนิรันดร
eternalize (vt.) ทำให้เป็นนิรันดรSee also: ทำให้เป็นอมตะ, ทำให้คงอยู่ตลอดไป Syn. immortalize
eternally (adv.) อย่างชั่วนิรันดรSee also: อย่างไม่สิ้นสุด Syn. endlessly
forever and a day (idm.) ชั่วนิรันดรSee also: ตลอดกาล
forevermore (adv.) ชั่วนิจนิรันดร See also: ตลอดกาล, ตลอดไป, ชั่วกาลนาน, ชั่วนิรันดร์ Syn. forever
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's gone forever, that funny, young, lost look I loved.มันจากไปเเล้วชั่วนิรันดร์ ความสนุกสนาน ความเยาว์วัยที่ผมเคยรัก
To the end of eternity, if eternity can have an endเพื่อจบของชั่วนิรันดร, ถ้า eternity can มีจบ
It means I leave you in anguish, wallowing in freakish misery forever.มันหมายถึงข้าจะทิ้งเจ้าให้จมอยู่กับความเจ็บปวดรวดร้าว เกลือกกลิ้งอยู่ในความทรมานชั่วนิรันดร
"This one left them all behind.ซึ่งจะตราตรึงในใจพวกเขาชั่วนิรันดร
You survived the theater fire, but from the Eternal Fire-- that is, Eternal Fire-- no one can save you.ถึงคุณรอดมาจากไฟไหม้ ที่โรงหนังก็ตาม, แต่จากไฟนิรันดร์-- ใช่แล้ว, ไฟนิรันดร์-- ไม่มีใครช่วยคุณได้.
Jessie, let us make this a symbol of our eternal love.เจสซี่ ขอให้เราใช้สิ่งนี้เป็นเครื่องหมาย แทนความรักชั่วนิรันดร์ของเรานะ
Brilliant. Simply brilliant. Frozen forever.เยี่ยมมาก ยอดเยี่ยมจริงๆ ถูกสาปชั่วนิรันดร
...shall not die eternally.จะมิได้สิ้นชีพชั่วนิรันดร
But I will grant these requests, on one condition.กินวิญญาณเจ้าในนรกชั่วนิรันดร์ แต่ข้าจะอนุมัติการขอของเจ้าโดยมีเงื่อนไข
His Dona Ana, his centerfold,... was she... waiting all eternity on the beach for him to return, as they'd promised each other?ดอนน่า แอนนาของเขา นางแบบเปลือยของเขา กำลังคอยชั่วนิรันดร์บนชายหาด รอเขากลับอย่างที่พวกเขา ได้ให้สัญญากันไว้หรือไม่
And so they lived happily together for 300 years... in the land of Tir na nOg... land of eternal youth and beauty.เขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอด 300 ปี ในดินแดนอมตะ ตราบจนชั่วนิรันดร
"Thanks Danny"ข้าจะพำนักในบ้านของพระองค์ชั่วนิรันดร
Spend eternity with two right arms?อยู่ไปชั่วนิรันดร์กับแขนขวา 2 ข้าง
Yours forever, Raoul.รักชั่วนิรันดร์ ราอูล
You're saying you don't believe in everlasting love?แกกำลังบอกว่า แกไม่เชื่อในเรื่อง รักกันชั่วนิรันดรเหรอ?
I'm not going to live forever.ฉันจะไม่อยู่ไปจนชั่วนิรันดร
As a robot I could have lived forever.ในฐานะที่เป็นหุ่นยนต์ ผมอาจอยู่ไปได้ชั่วนิรันดร
Ifthat's all you think about you'll be end up plunged into eternal darkness.เธอจะตกอยู่ในความมืดมิดชั่วนิรันดร
I thought love meant eternal bliss.ฉันเคยคิดว่า "รัก" คือความสุขนิรันดร์เสียอีก...
The rules of hair care are simple and finite.กฎของการดูแลผมมันง่ายแล้วก็เป็นนิรันดร์ค่ะ
Now you will burn forever in the flames of eternal love!เจ้าจะหมกไหม้ตลอดกาล ในเปลวไฟแห่งรักนิรันดร !
You woll burm forever om the flames of etermal love!เจ้าจะหมกไหม้ตลอดกาล ด้วยเปลวไฟแห่งรักนิรันดร์ !
$ 100,000 and these records will disappear forever.ขอแค่ $100,000 เหรียญ แล้วทุกอย่างจะหายไปชั่วนิรันดร
But the earth abideth forever.""แต่โลกนี้จะอยู่ชั่วนิรันดร์"
Nothing lasts forever, my king.ไม่มีอะไรอยู่ชั่วนิรันดร์ พระราชา
"Her skeleton will lie in the Chamber forever."โครงกระดูกของเธอ จะอยู่ในห้องนี้ชั่วนิรันดร
And they lived happily ever after.และอยู่กันอย่างมีความสุขชั่วนิรันดร
But then she fell prey to a demon of greed, who slowly consumed her body and soul.แต่เธอกลับอ้อนวอนต่อปีศาจเพื่อรักษาความงามเอาไว้ให้นิรันดร
For thine is the kingdom, the power and the glory.เพราะพระองค์คืออาณาจักร พลังและความยิ่งใหญ่ - ตราบชั่วนิรันดร์กาล เอเมน
I swear to love you forever and ever.ฉันขอสาบานว่าจะรักคุณ ชั่วนิรันดร
* Please bless them * with everlasting love* โปรดอวยพรให้กับพวกเขา * ให้มีความรักที่มั่นคงนิจนิรันดร
* You will be forever * together* พวกเธอจะรักกันชั่วนิจนิรันดร์ * ตลอดไป
But it's all over if you dieตามหา ชั่วรักนิรันดร
Give us faith to see in death the gate of eternal life, so that in quiet confidence we may continue our course on Earth until, by your call, we are reunited with those who have gone before.ให้ความศัทธาเมื่อพบความตาย ประตูสู่ชีวิตนิรันดร์ ด้วยความมุ่งมั่น เราจึงเดินตามทางของเราต่อไป จวบจนพระองค์ต้องการ เราจึงพบกันอีกครั้ง กับมิตรที่จากไป
But a good fudge brownie is eternal.แต่เค้กบราวนี่อร่อยๆ อยู่ชั่วนิรันดร
It would be most inconvenient since I've sworn to loathe him for all eternity.ไม่ดีเลย เพราะฉันสาบานว่า จะเกลียดเขาไปชั่วนิรันดร
I want to be with you forever.ผมอยากจะอยู่กับคุณชั่วนิรันดร
But when I think of spending the rest of my life with Lily, committing forever, no other women, doesn't scare me at all.แต่พอฉันคิดว่าจะได้อยู่กับลิลลี่ชั่วชีวิต... ให้คำมั่น ชั่วนิรันดร์ ไม่มีหญิงอื่น... ทำให้ฉันหายกลัวเป็นปลิดทิ้งเลยว่ะ
I give you... happily n'ever after!ชั้นให้เธอ... ความสุข ชั่วนิจนิรันดร
Bootstrap Bill, you're a liar and you will spend an eternity on this ship.บู๊ทสแตร็พ บิล .. แกมันมุสา แกต้องอยู่บนเรือนี่ไปชั่วนิรันดร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นิรันดร
Back to top