ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นิพนธ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นิพนธ์*, -นิพนธ์-

นิพนธ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นิพนธ์ (v.) compose See also: write, draw up Syn. เขียน, รจนา, ประพันธ์
นิพนธ์ (v.) write See also: compose, create Syn. แต่ง, เรียบเรียง, ร้อยกรอง, ร้อยเรียง, เขียน
English-Thai: HOPE Dictionary
disquisitionn. การตรวจสอบและถกเถียงเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์
dissert(ดิเซิร์ท') vi. สนทนา,ปาฐกถา,บรรยาย,สาธก,เขียนปริญญานิพนธ์,เขียนบทความ
dissertationn. ปริญญานิพนธ์ (โดยเฉพาะของปริญญาเอก) ,การสนทนา,การบรรยาย,การเขียนบทความ, See also: dissertational adj. ดูdissertation dissertationist n. ดูdissertation, Syn. treatise,thesis
passusn. ส่วนของกวีนิพนธ์ เรื่องราว นิทานหรืออื่น ๆ
poem(โพ'เอิม) n. บทกวี,โคลง,กลอน,ฉันท์,กาพย์,กวีนิพนธ์,บทประพันธ์ร้อยแก้ว
poetics(โพเอท'ทิคซฺ) n. ฉันทลักษณ์,บทกวีนิพนธ์,อารมณ์แห่งกวีนิพนธ์
poetry(โพ'อิทรี) n. การประพันธ์บทกวี,กวีนิพนธ์
review(รีวิว') n. การทบทวน,การพิจารณาใหม่,สิ่งตีพิมพ์ปฏิทัศน์,บทนิพนธ์ปฏิทัศน์,การวิจารณ์,บทวิจารณ์,การตรวจพล,การสังเกตการณ์ vt. ทบทวน,ตรวจสอบอีก,พิจารณาใหม่,วิจารณ์,ตรวจพล,สังเกตการณ์ vi. เขียนบทวิจารณ์,เขียนบทปฏิทัศน์, See also: reviewal n. review
thesis(ธี'ซิส) n. วิทยานิพนธ์,ข้อวินิจฉัย,ข้อสมมุติ,ข้อสรุป,บทความวิจัย,บทความ pl. theses
English-Thai: Nontri Dictionary
anthology(n) กวีนิพนธ์
dissertation(n) การสนทนา,การถกปัญหา,การบรรยาย,การเขียนตำรา,วิทยานิพนธ์
thesis(n) วิทยานิพนธ์,ข้อสมมุติ,เรื่องแต่ง,ข้อวินิจฉัย,บทความ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
anthologyประชุมบทนิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
concrete poetryกวีนิพนธ์รูปธรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
discourseวจนิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
dissertationวาทนิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
graveyard poetryกวีนิพนธ์สุสาน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
meditative poetryกวีนิพนธ์แนวสมาธิ, กวีนิพนธ์รำพึงธรรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
miscellanyปกิณกนิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
poetry; poesie; poesyกวีนิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
topographical poetryกวีนิพนธ์ภูมิลักษณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
treatiseศาสตรนิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dissertationsวิทยานิพนธ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Elegiac poetryกวีนิพนธ์ไว้อาลัย [TU Subject Heading]
Epic poetryกวีนิพนธ์มหากาพย์ [TU Subject Heading]
Fairy poetryกวีนิพนธ์เทพนิยาย [TU Subject Heading]
Humorous poetryกวีนิพนธ์ชวนหัว [TU Subject Heading]
Inclusive editionฉบับรวมนิพนธ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Laudatory poetryกวีนิพนธ์สดุดี [TU Subject Heading]
Lyric poetryกวีนิพนธ์ความในใจ [TU Subject Heading]
Narrative poetryกวีนิพนธ์เล่าเรื่อง [TU Subject Heading]
Pastoral poetryกวีนิพนธ์ท้องทุ่ง [TU Subject Heading]
Poetryกวีนิพนธ์ [TU Subject Heading]
Term paperภาคนิพนธ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thesisวิทยานิพนธ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
analecta (n.) งานกวีนิพนธ์สั้น ๆ
analects (n.) งานกวีนิพนธ์สั้น ๆ Syn. analecta
dissertation (n.) ปริญญานิพนธ์ See also: วิทยานิพนธ์ Syn. thesis, report, essay
poetry (n.) ลักษณะของกวีนิพนธ์
thesis (n.) วิทยานิพนธ์ Syn. dissertation, research
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Thesis, antithesis, synthesis, causes of causal causation.วิทยานิพนธ์ตรงกันข้ามสังเคราะห์ สาเหตุของการเกิดสาเหตุ
I didn't have a major, but my thesis was on Latin American economic policy.ฉันไม่มีวิชาเอก แต่ทำวิทยานิพนธ์ เรื่องนโยบายเศรษฐกิจลาตินอเมริกา
... doingresearchon yourdoctorate.... ทิวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
I heard you're writing your Master's thesis.ได้ยินมาว่าคุณกำลังทำวิทยานิพนธ์
You're here for your thesis?คุณมาทำวิทยานิพนธ์ที่นี่เหรอ?
The topic ofyour thesis changed dramatically.หัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์ของคุณ เปลี่ยนไปมากเลยนะ
How's your thesis going?วิทยานิพนธ์เธอเป็นไงบ้างล่ะ?
My thesis is based on his research.วิทยานิพนธ์ของผม อยู่บนพื้นฐานงานวิจัยของเขา
I wrote a thesis on poison treatment in med school.ฉันทำวิทยานิพนธ์เรื่องการรักษายาพิษ ในโรงเรียนแพทย์
And that thesis was published recently.และวิทยานิพนธ์นั้น ได้ถูกพิมพ์ออกขายเมื่อไม่นานมานี่
My fiance and I were planning to work... on a joint thesis for our doctorates.คู่หมั้นของฉันและ ฉันกำลังวางแผนที่จะทำงาน ในวิทยานิพนธ์ปริญญา เอกร่วมกันของเรา
Today's topic is interpretation of poetry.หัวข้อวันนี้คือ การตีความบทกวีนิพนธ์
From your thesis.จากวิทยานิพนธ์ของคุณ
Did you know that she had an almost identical quote in her thesis?คุณรู้ไหม เธอก็พูดแบบเดียวกันนี้ ไว้ในวิทยานิพนธ์ของเธอ
He even has a copy of your dissertation.เขามีแม้กระทั่งวิทยานิพนธ์ของคุณ
I'm--i'm also completing an additional b.a.in philosophy.แล้วก็ เอ่อ ผมกำลังทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโทด้านปรัชญาอยู่ด้วย
I have composed a poem sublime and you are my critic, you are my only critic, Teddy.ผมกำลังจะแต่งกวีนิพนธ์ชิ้นเอกอยู่ และคุณเป็นผู้วิจารณ์คนสุดท้าย เท็ดดี้
V.P. for four more after that, and by the way, I wrote my graduate thesis on the rise of the nonfiction novel.จากนั้นก็เป็นรองประธานอีก 4 ปี และฉันก็ยังทำวิทยานิพนธ์ เรื่องการกำเินิดของ วรรณกรรม non-fiction
Well, erm...my thesis on it is in the British Library.เอ่อ, อืม... วิทยานิพนธ์ของฉัน ในห้องสมุดอังกฤษ
It's formatted like a thesisรูปแบบเหมือนกับวิทยานิพนธ์
Nichols is helping him with his thesis.นิโคลช่วยเขาทำวิทยานิพนธ์
His thesis received a lot of attention in academic circles...วิทยานิพนธ์ของเขาเป็นที่สนใจอย่างมากในวงการศึกษา
I'm meeting with my thesis advisor at...now.น้าต้องไปพบที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตอน... เดี๋ยวนี้
It required the completion of 144 units of grad work and an original thesis.กว่าจะจบได้ต้อง ส่งงานตั้ง 144 งาน แถมวิทยานิพนธ์อีกต่างหาก
For my dissertation I was assigned USS Kelvin.ฉันทำวิทยานิพนธ์เรื่องยานยูเอสเอสเคลวิ่น
Ok, I'll bite. What is it, thesis stuff?ตกลงฉันจะกัด มันคืออะไร เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์
But this scene is... consistent with the thesis.สอดคล้องกับวิทยานิพนธ์
A colleague of mine did her graduate thesis on the fungus that grows on improperly sterilized manicure implements.เพื่อนร่วมงานของฉันทำวิทยานิพนธ์ เรื่องเชื้อราที่เติบโตในอุปกรณ์ทำแล็บ ที่ฆ่าเชื้อไม่ถูกต้อง
There may be 100 million black holes scattered across the Milky Way.สิ่งที่พระราชนิพนธ์ใกล้เกินไป เหล่านี้เศษมืดของดาวเผาไหม้ออก
All for my thesis.ทั้งหมดเพื่อวิทยานิพนธ์ของฉัน
I can't. I have my thesis coming up. I have to study.ไม่ได้, ฉันต้องส่งวิทยานิพนธ์ ขอท่องก่อน
Fine, read that. Your thesis always sends me right off.ก็ได้ อ่านเลย วิทยานิพนธ์เธอ ทำให้ฉันหลับปุ๋ย
The kind of mutations that you were talking about in your thesis.การกลายพันธุ์แบบที่คุณพูดถึง ในวิทยานิพนธ์ของคุณ
It will be part of my dissertation.จะเป็นส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ค่ะ
I have a thesis to write, and I don't want to be in this house.ฉันมีวิทยานิพนธ์ ต้องเขียน และฉันก็ไม่อยากอยู่บ้านนี้ด้วย
Term paper is next week. Don't forget.ภาคนิพนธ์ส่งอาทิตย์หน้านะ อย่าลืมล่ะ
I'm a crop sciences major. It's my thesis project.ฉันเรียนทางพืชศาสตร์ และนี่ก็เป็นงานวิทยานิพนธ์ของฉัน
The thesis committee accepted my doctoral dissertation.คณะกรรมการวิทยานิพนธ์ยอมรับปริญญานิพนธ์ของฉันแล้ว
He was... supposed to be a source for my graduate thesis.เขาน่าจะ... เป็นแหล่งข้อมูล สำหรับวิทยานิพนธ์ของฉัน
What's your thesis about?แล้ววิทยานิพนธ์ ของเธอมันเกี่ยวกับอะไรเหรอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นิพนธ์
Back to top