ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นำทาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นำทาง*, -นำทาง-

นำทาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นำทาง (v.) lead See also: guide, beacon, conduct Syn. ชี้ทาง, พาไป, นำไป, พาไป
English-Thai: HOPE Dictionary
airt(แอร์' อาร์ท) n. ทิศทาง-vt. นำทาง, ชี้ทาง., Syn. airth
beacon(บี'เคิน) n. กระโจมไฟ,สัญญาณไฟ,ดวงประทีป,เครื่องเตือน,กองไฟสัญญาณ vt. เตือน,เป็นสัญญาณให้,นำทาง,เป็นสัญญาณไฟให้, Syn. warning
channel(แชน'เนิล) n. ช่องแคบ,ช่อง,ทางน้ำไหล,ทางเดินเรือ,ราง,วิถีทาง,แนวทาง,ทางผ่าน,ท่อ -vi. นำผ่านทาง,บุกเบิกทาง,ขุดทาง,ขุดทางน้ำ,นำทาง, See also: channeler,channeller n. ร่องข้อมูลช่องหมายถึงร่องข้อมูลหรือแถวสำหรับบันทึกข้อมูลตามยาวลงบนกระดาษหรือแถบบันทึกแม่เหล็ก (magnetic tape) หรืออาจหมายถึงช่องทางเข้าออกของหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผล (input/output channel) ซึ่งติดต่อกับตัวประมวลผล (processor)
channelize(แชน'เนิลไลซ) vt.,vi. นำทาง,บุกเบิกทาง,ขุดทาง,ขุดทางน้ำ
cue(คิว) {cued,cuing,cues} n. ผมเปีย,ไม้แทงบิลเลียด,แถวคน,คำแนะนำ,คำบอกบท,สิ่งกระตุ้น,บท,เจตนารมณ์ vt. ถักเป็นผมเปีย,ใช้ไม้แทงบิลเลียดตี,บอกบท,บอกเป็นนัย,สอดแทรก,นำทาง
dalai lama(ดา'ไล ลา'มะ) n. ตำแหน่งผู้นำทางศาสนาของธิเบต
direct(ดิเรคทฺ',ไดเรคทฺ') v. ชี้ทาง,นำทาง,ชี้แนว,แนะแนว,ควบคุม,อำนวยการ,บัญชาการ,จ่าหน้าซอง,มุ่งส่ง,เล็ง,บ่าย adj.,adv. โดยตรง,เปิดเผย,แน่นอน,เด็ดขาด, See also: directness n., Syn. control,straight,candid
forerunner(ฟอร์'รันเนอะ) n. บรรพบุรุษ,ผู้นำหน้า,ผู้บอกกล่าวล่วงหน้า,ลางสังหรณ์,เครื่องนำทาง,ผู้เบิกทาง, Syn. herald
guidance(ไก'เดินซฺ) n. การแนะแนว,การนำทาง,เครื่องนำทาง
guide(ไกดฺ) vt. แนะแนว,แนะนำ,นำทาง,ชี้แนะ,ควบคุม. n. คนนำทาง,มัคคุเทศก์,เครื่องนำทาง,สิ่งชี้นำ,รางน้ำ,เข็มทิศ,เนตรนารี., See also: guidingly adv., Syn. lead,direct
guru(กู'รู) n. ผู้นำที่ฉลาด,ผู้นำทางศาสนาที่ฉลาด,พระอาจารย์ส่วนตัว., See also: guruship n.
imam(อิมาม') n. พระมุสลิมในสุเหร่า,ตำแหน่งผู้นำทางศาสนาของมุสลิม., Syn. imaum
jockey(จอค'คี) n. นักขี่ม้าแข่งอาชีพ,คนขี่ม้าแข่ง,คนนำทาง vt. ขี่ม้าแข่ง,นำร่อง,จัดการ,โกง,หลอกลวง,โยกย้ายพลิกแพลง vi. หาผลประโยชน์ด้วยการพลิกแพลงหลอกลวง,โกง, Syn. plot,scheme
lead(ลีด) {led,led,leading,leads} vt. นำ,พา,จูง,ชักจูง,จูงให้,ทำให้เกิดขึ้น,ล่อให้เกิดขึ้น,นำหน้า,พูดนำ,สั่ง,บัญชา,เป็นหัวหน้า,เล็ง vi. เป็นตัวนำ,นำไปสู่,นำหน้า,นำทาง,โจมตี,เล่นก่อน n. ตำแหน่งนำ,การนำ,ผู้นำ,สิ่งนำ,สำคัญที่สุด,ชั้นนำ,ตะกั่ว:Pb; -S...conduct,guide
leading(ลี'ดิง) adj. หัวหน้า,สำคัญที่สุด,ชั้นนำ,ชั้นแนวหน้า,นำหน้า,ชี้นำ,นำทาง,แนะนำ. n. การนำ,การชี้นำ, Syn. first,foremost
lodestar(โลด'สทาร์) n. ดาวชี้นำ,ดาวนำทาง,ดาวเหนือ,สิ่งนำทาง,สิ่งชี้ทาง., Syn. loadstar
navigate(แนฟ'วิเกท) vt. เดินเรือ,ขับเครื่องบิน,นำทาง,นำวิถี, Syn. sail,guide
patristicadj. เกี่ยวกับผู้นำทางศาสนาคริสต์สมัยแรกเริ่ม
pilot(ไพ'เลิท) vt.,n. (คน,สิ่ง) นำร่อง,ขับเครื่องบิน,นำทาง,เป็นมัคคุเทศก์, Syn. helmsman
pioneer(ไพ'อะเนียร์) n. ผู้บุกเบิก,ผู้นำทาง,ผู้ริเริ่ม,กองหน้า,ผู้หักร้างถางพง,ทหารช่างหรือทหารโยธาที่นำหน้า -v. บุกเบิก,หักร้างถางพง,ริเริ่ม,นำทาง adj. ริเริ่ม,ดั้งเดิม, Syn. innovator,inventor
rubric(รู'บริค) n. ตัวหนังสือแดง,หัวเรื่องสีแดง,เครื่องหมายสีแดง,เครื่องหมายนำทางสีแดง,ข้อควรประพฤติในพิธีทางศาสนา,ข้อควรประพฤติ,กฎ
shepherd(เชฟ'เฟิร์ด) n. คนเลี้ยงแกะ,ผู้ดูแลคนอื่น,พระ,บาทหลวง. vt. เลี้ยงแกะ,เฝ้าดูอย่างระมัดระวัง,ดูแล,นำทาง,ชี้ทาง,แนะนำ,ให้คำปรึกษาทางจิตวิญญาณ (ศาสนา) , (กีฬาฟุตบอล) ประกบคู่ต่อสู้. -Phr. (The good shepherd พระเยซูคริสต์), Syn. guide,he
steer(สเทียร์) vt.,n. (การ) คัดท้าย,ถือพวงมาลัย,คุมหางเสือ,นำทาง,ตามทาง,ชี้นำ,มุ่งหน้า,วัวตัวผู้ที่ตอนแล้ว -Phr. (steer clear of หลีก หลีกเลี่ยง), Syn. guide,pilot,conduct,lead
steerage(สเทีย'ริจฺ) n. การนำทาง,การคัดท้าย,การถือพวงมาลัย,การคุมหางเสือ,ส่วนของเรือที่ติดตั้งอุปกรณ์นำทาง,ส่วนของเรือโดยสาร ที่เก็บค่าโดยสารถูกที่สุด, Syn. steering
usher(อัช'เชอะ) n. เจ้าหน้าที่ต้อนรับ,เจ้าหน้าที่นำแขกไปยังที่นั่ง,เจ้าหน้าที่ขานชื่อ,เจ้าหน้าที่ส่งสาร,กองหน้า vt.,vi. ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ดังกล่าว,นำ,แนะนำ,นำทาง,นำสู่,ส่งสาร., See also: ushership n., Syn. attendant,guid
war lordn. ผู้นำทางทหาร,ขุนศึก, Syn. warlord ,military leader
English-Thai: Nontri Dictionary
forerunner(n) ผู้มาก่อน,ผู้เบิกทาง,สัญญาณ,เครื่องนำทาง,บรรพบุรุษ,ลางสังหรณ์
guide(n) มัคคุเทศก์,คนนำทาง,ไกด์
jockey(n) นักขี่ม้าแข่ง,จ๊อกกี้,คนนำร่อง,คนนำทาง
skipper(n) ผู้บังคับการเรือ,กัปตันเรือ,ผู้นำทาง,กัปตันทีม
lodestar(n) ดาวหาง,ดาวเหนือ,สิ่งชี้ทาง,สิ่งนำทาง
navigate(vi) เดินเรือ,ขับเครื่องบิน,นำวิถี,นำทาง
pilot(n) นักบิน,คนนำร่อง,คนนำทาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
navigateนำทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
navigatorผู้นำทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Navigableนำทางได้ วิธีช่วยให้ผู้ใช้ท่องเว็บสืบค้นเนื้อหา และรู้ว่าตนเองอยู่ที่ตำแหน่งใดในหน้าเว็บ [Assistive Technology]
Automated guided vehicle systemsระบบนำทางพาหนะอัตโนมัติ [TU Subject Heading]
Catch lettersอักษรนำทางอักษรนำทาง (Catch letters) คือ ตัวอักษรซึ่งปรากฏอยู่ส่วนบนสุดของหน้ากระดาษในหนังสือพจนานุกรม อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ เพื่อแจ้งให้ทราบว่าหนังสือหน้านั้นมีใจความเริ่มต้นด้วยคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษรใดและสิ้นสุดด้วยคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษรใด อักษรนำทางนี้นิยมพิมพ์เป็นกลุ่มละ 3 ตัวอักษร ในหนังสือบางเล่ม จัดทำอักษรนำทางเป็น 2 กลุ่ม คั่นด้วยเครื่องหมายยัติภังค์ หรือ hyphen ( - ) ซึ่งจะแสดงคำแรกและคำสุดท้ายในหน้านั้น การใช้อักษรนำทางเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้หนังสือเล่มนั้น เพราะผู้ใช้สามารถทราบได้ทันทีว่าคำที่ต้องการค้น อยู่ที่หน้าใดของหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Catchwordคำนำทางคำนำทาง (Catchword) คือ คำหรือบางส่วนของคำที่พิมพ์เป็นตัวหนาหรือตัวพิมพ์ใหญ่ไว้ที่ด้านบนของคอลัมน์หรือของหน้าในพจนานุกรมหรือสารานุกรม โดยเป็นคำซ้ำกับคำที่ปรากฎเป็นคำแรกและ/หรือเป็นคำสุดท้ายในคอลัมน์หรือบนหน้ากระดาษ ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับอักษรนำทาง (Catch letters) แต่แทนที่จะเป็นตัวอักษร ก็ระบุคำนั้นทั้งคำในต้นฉบับตัวเขียนในยุคกลางและในยุคต้น ๆ ของการพิมพ์หนังสือ จะระบุคำหรือบางส่วนของคำที่ปรากฎที่ส่วนล่างของหน้าสุดท้ายของกระดาษที่พับเรียงกัน 1 ยก (ประกอบด้วยกระดาษ 24 แผ่น) และพิมพ์คำแรกที่ปรากฎในหน้าแรกของกระดาษในยกต่อไป ช่วยให้ผู้เย็บเล่มจัดเรียงลำดับหน้าหนังสือได้ถูกต้อง และเพื่อให้ทราบว่าหนังสือหน้านั้นเริ่มต้นด้วยคำใดสิ้นสุดด้วยคำใด บางทีในหนังสือสารานุกรมจะระบุคำนำทางไว้ในหน้าหนึ่ง เพื่อให้ทราบว่าหน้านั้นเป็นเรื่องใด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
dynamoไดนาโม, เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ซึ่งอาศัยหลักการเหนี่ยวนำทางแม่เหล็กไฟฟ้า โดยการทำให้ขดลวดเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก เป็นการเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Guide dogsสุนัขนำทาง [TU Subject Heading]
Guiding Planeแนวนำทาง [การแพทย์]
Mentoring in businessการแนะนำทางธุรกิจ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pilot (vt.) นำทาง See also: ชี้แนะ, เป็นมัคคุเทศก์ให้ Syn. direct, lead
steer (vi.) นำทาง See also: ถือพวงมาลัย Syn. direct
steer (vt.) นำทาง See also: ถือพวงมาลัย Syn. direct
usher (vt.) นำทาง Syn. guide, escort
pilot through (phrv.) นำทางผ่าน See also: นำร่องผ่าน
lead down (phrv.) นำทางลงมา
pilot out (phrv.) นำทางออก See also: นำร่องออก (เช่นเรือ)
pilot in (phrv.) นำทางเข้า See also: นำร่องเข้า (เช่นเรือ)
pilot into (phrv.) นำทางเข้าไป See also: นำร่องเข้า (เช่นเรือ)
go by (phrv.) นำทางโดย
lead (vi.) นำทางไป See also: นำ, พาไป, นำทาง, ทางนำไปสู่ Syn. guide
lead out (phrv.) นำทางไปก่อน See also: นำไปก่อน Syn. lead forth
avant-garde (n.) ผู้นำทางสังคม Syn. spearhead
beacon (n.) ไฟนำทางในการเดินเรือ
caliph (n.) ผู้นำทางศาสนาของประเทศมุสลิม
carry (vt.) ชักนำทางความรู้สึก
Dalai Lama (n.) ตำแหน่งผู้นำทางศาสนาของทิเบต
deceived (adj.) ซึ่งนำทางผิด Syn. confused, misled
guide dog (n.) สุนัขนำทาง
loadstar (n.) ดาวเพื่อนำทาง Syn. lodestar
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Rustic signs direct everyone home.นำทางด้วยป้ายบอกทางไปบ้าน
Schlepp 'em out to the terrace, show 'em the stars.นำทางเขาไปที่ระเบียง แนะนำให้เขาชมดาว
Route him into Lake Michigan. At least avoid killing innocent people.นำทางเขาไปที่เลค มิชิแกน อย่างน้อยก็เลี่ยงการฆ่าคนบริสุทธิ์
Can you show us the way?นำทางเราไปหน่อยได้ไหมครับ?
Leading this family.นำทางให้ครอบครัวนี้ และดังนั้น ขั้นตอนแรก
Well, I told them we shouldn't be shut down.นำทางไป แฮมสเตอ กำลังมา
A five-foot lead.นำทางไปห่างแค่ห้าฟุต
Lead the way to the Orcs, Bolty.นำทางไปหาออร์คเลย โบลตี้
Lead the way. Whoa. Get in.นำทางไปเลย ว้าว เข้าไป
Lead the way... doctor.นำทางไปเลย... ด็อกเตอร์
As your spiritual leader, I implore you to pay heed to this good book and what it has to say.ในฐานะผู้นำทางจิตวิญญาณ พ่อวิงวอน... ...ให้นึกถึงคำในพระคัมภีร์
You mean, there's no plan no scheme to guide our destinies?แปลว่าท่าน ไม่มีแบบแผนนำทาง พรหมลิขิตของเราเหรอ
"Show God you love him, and he will show you the way, "แสดงให้พระเจ้าเห็นว่าคุณรักท่าน แล้วท่านจะชี้นำทางให้คุณ
They're holding Gandhi and congress politicians there.ใช้เป็นที่กักขังคานธีและ ผู้นำทางการเมืองทั้งหมด
I would appreciate if you could show me the way.จะยินดีมากถ้าท่านนำทางข้าขึ้นไป.
# I lift my lamp beside the golden door ##ฉันนำทางเขา สู่ประตูสีทอง
#Thy steps retrace... ##หัวใจของเธอจะคอยนำทาง...
"The Lord is my shepherd, I shall not want."พระผู้เป็นเจ้าคือผู้นำทาง ข้าจะไม่ต้องการสิ่งใด ท่านทรงนำข้าสู่สายน้ำนิ่ง
As Chief Enforcer of all Florin, I trust you with this secret.ในฐานะผู้นำทางทหารของฟลอริน , ข้าเชื่อใจที่จะบอกความลับนี้กับเจ้า
I need you to guide my sword.ข้าต้องการให้ท่านนำทางดาบของข้า
I need two men to lead me to the minefield, and two to help to escape.แค่ 2 คนช่วยนำทางผมฝ่าดงกับระเบิด และที่เหลือช่วยตอนหนี
I stay. I will show you the way.ฉันจะอยู่ ฉันจะนำทางนายไปเอง
Perhaps I could get a guide from amongst your lads.บางทีกระผมอาจ ต้องขอคนนำทางจากบรรดาคนของคุณ
Mr. Heathcliff, if I'm not to have a guide to take me up to the Grange,คุณฮีฟคลิฟฟ์ ถ้าผมไม่ได้ คนนำทาง ผมกลับไปที่บ้านเกรนจ์
The better to light my way!สิ่งที่ดีต่อการส่องแสงนำทางฉัน
Mr Centipede, would you please do us the honour... of navigating us out of this icebox?เข็มทิศพร้อมแล้ว คุณตะขาบ ช่วยให้เกียรติ... นำทางให้เราออกจากแดนน้ำแข็งนี้?
There are many governments business interests even religious leaders that would like to see me depart this earth.มีรัฐบาลจำนวนมาก ผลประโยชน์ทางธุรกิจ แม้ผู้นำทางศาสนาที่จะ
I want to pay him a visit. I understand you can show me the way.งั้นผมคงต้องไปเยี่ยมเขาหน่อย และผมคิดว่า คุณคงจะพอนำทางไปได้
Following a lot of helicopter searching, the team can infiltrate the weapon to a point here, covering the Northern approaches in "Route One".ตามแสงไฟนำทางของเฮลิคอปเตอร์ ทีมสามารถแทรกซึมมาที่จุดนี้ วางกำลังทางด้านเหนือและเส้นทางอีกสายหนึ่ง
Our guides have strict orders to escort us... to the Indian border some 40 kilometers away... and to shoot us if we attempt escape.ผู้นำทางมีคำสั่งชัดเจนว่า ให้พาพวกเรา... ไปให้ถึงชายแดนอินเดีย ที่อยู่ห่างออกไป 40 กิโลกว่าๆ และถ้าเราพยายามหนี ก็ให้ยิงได้เลย
They are promising regional autonomy and religious freedom... if Tibet accepts that China be its political master.พวกเขาสัญญาว่าจะให้ปกครองตนเอง และมีอิสรภาพทางศาสนา ถ้าทิเบตยอมให้จีน เป็นผู้นำทางการเมือง
I think that it is possible for one man... to love one woman all his life and be the better for it, yes.ข้าเชื่อว่าชายหนึ่ง มีรักเดียวได้ตลอดชีพ และอาศัยรักนำทางให้ชีวิตตน
Mathematician, cult leader.นักคณิตศาตร์ , ผู้นำทางศาสนา...
May it be a light for you in dark places when all other lights go out.มันจะเป็นแสงสว่างนำทางให้เจ้า ในที่ที่มืดมิด ..... เมื่อแสงอื่นๆ ได้ดับหายไป
Our route to the Queen takes us straight through these labs.เส้นทางที่จะไปถึงราชีนีจะนำทางพวกเราไปสู่ห้องแล็ป
OK, lead the way, Mr Big... Didn't get the name.ตกลง,นำทางเลย, คุณตัวโต...
Sid, tigey-wigey is gonna lead the way.ซิด,เจ้าแมวเหมียวจะเป็นคนนำทาง.
It's been four years but the vision ofJamie walking towards me will stay with me forever.ผ่านมาสี่ปี ...แต่ทัศนคติของเจมี่นำทางผม เธอจะอยู่กับผมตลอดไป
They could be some kind of... some kind of landmark, visual mapping system so they could navigate, coordinate... makes sense.ว่ามันเป็นรูปแบบของ เครื่องหมายบางอย่าง คล้ายแผนที่ นำทางพวกมัน
To help you, to guide Neo.ช่วยเหลือนาย นำทางนาย นีโอ

นำทาง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
案内[あんない, annai] Thai: นำทาง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นำทาง
Back to top