ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นอนหลับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นอนหลับ*, -นอนหลับ-

นอนหลับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นอนหลับ (v.) sleep See also: be asleep, slumber, go to bed, snooze Syn. หลับ, นอน
นอนหลับ (v.) sleep See also: take a nap, go to bed Ops. ตื่น
นอนหลับ (v.) sleep See also: doze, nap, drowse, snooze, slumber Syn. นอน, หลับ Ops. ตื่น
นอนหลับ (v.) sleep See also: slumber, drowse Syn. หลับ, นอน, บรรทม
นอนหลับ (v.) sleep See also: slumber, rest in a state of sleep
นอนหลับทับสิทธิ์ (v.) be neglectful in one´s rights See also: sleep on one´s rights
English-Thai: HOPE Dictionary
asleep(อัสลีพ') adj.,adv. นอนหลับ,ชา,หยุดนิ่ง,ตาย, Syn. dozing,in bed,sleeping)
awake(อะเวค') vt.,vi. ปลุก,ทำให้ตื่นตัว,ทำให้รู้สึก, กระตุ้น,รู้สึกตัว. -adj. ไม่นอนหลับอยู่,ตื่นอยู่,ตื่นตัว. -awakener n., Syn. waken, awaken,wakeful ###A. asleep,inattentive)
bed(เบด) n. เตียง,ที่นอน,ฐาน,แท่น,การนอนหลับ,ใต้ท้องแม่น้ำ,พื้นล่าง,ชั้นหิน,กองหนึ่ง,แปลง,ร่อง,พื้นถนนรถไฟ, Syn. bedstead
bedsore(เบด'ซอร์) n. แผลบนร่างกายที่เนื่องจากการนอนหลับทับเป็นเวลานานบนเตียง
chloraln. ยานอนหลับชนิดหนึ่ง.
hypnotic(ฮิพนอท'ทิค) adj. เกี่ยวกับการสะกดจิต,ซึ่งทำให้หลับ. -n. ยานอนหลับ,ผู้ถูกสะกดจิต
last sleepn. การนอนหลับครั้งสุดท้าย,การนอนตาย
lull(ลัล) {lulled,lulling,lulls} vt. ทำให้นอนหลับ,กล่อม,ทำให้สงบ,ทำให้เงียบ,ทำให้นิ่ง,หลอกให้รู้สึกว่าปลอดภัย. vi. เงียบสงบ,บรรเทา. n. ภาวะเงียบสงบ,ภาวะหยุดนิ่ง., See also: lullingly adv. ดูlull
nap(แนพ) {napped,napping,naps} v. งีบหลับ,ม่อยหลับ,เผลอ n. การนอนหลับในระยะเวลาอันสั้น, Syn. doze,sleep
paraldehyden. สารมีฤทธิ์เป็นยากดประสาทและยานอนหลับ
reposal(รีโพ'เซิล) n. การนอนพิง,การพักผ่อน,การนอนหลับ,ความสงบ,ความสงบเงียบ,ความสุขุม, Syn. rest,composure,serenity,calm
repose(รีโพซ') n. การนอนพิง,การพักผ่อน,การนอนหลับ,ความสงบ,ความสงบเงียบ,ความสุขุม,การนิ่งเฉย,ความไม่หวั่นไหว,ความสำรวม,ความเย็นตา,ลักษณะเย็นตา vi. นอนพิง,อิง,นอนพักผ่อน,นอนหลับ,นอนตาย,สำรวม,สงบจิต,ขึ้นอยู่ vt. ไว้ใจ,ไว้วางใจ,เชื่อใจ,วาง,ใส่กับ,ไว้วางใจ,vt. นอนพัก
shut-eye(ชัท'อาย) n. การนอนหลับ, Syn. sleep
shutter(ชัท'เทอะ) n. หน้าต่างบานเกล็ด,บานเกล็ดของหน้าต่าง,แผ่นมู่ลี่ปิดหน้าร้าน,เครื่องปิดเปิดรูแสงของกล้องถ่ายรูป,ยานอนหลับ
sleep(สลีพ) {slept,slept,sleeping,sleeps} vi.,vt.,n. (การ) นอน,นอนหลับ,นอนพัก,พักผ่อน,จำศีล,ขจัด (ความปวดหัว,ความมึนเมา) โดยการนอนหลับ, sleep in เผลอหลับ, Syn. doze
sleeper(สลีพ'เพอะ) n. ผู้นอน,ผู้นอนหลับ,สิ่งที่อยู่นิ่งกับที่,ไม้หมอน,รางรถไฟ,รถตู้นอน,รถนอน,เบาะรองที่นั่งบนเครื่องบิน,สิ่งที่ไม่ได้รับความสนใจในระยะแรก,กางเกงนอนของเด็ก,ลูกค้าที่ถูกประทับตราที่หู
sleeping(สลีพ'พิง) n. การนอน,การนอนหลับ adj. หลับ,นอนหลับ,เกี่ยวกับการนอนหลับใช้สำหรับนอนหลับ,ทำให้หลับ,ทำให้ง่วงหลับ,นอนอยู่ที่บ้านนายจ้าง
sleeping pilln. ยานอนหลับ., Syn. sleeping draught,sleeping tablet
slumber(สลัม'เบอะ) vi.,vt. นอนหลับ (โดยเฉพาะหลับไปงีบหนึ่ง) ,อยู่ในภาวะสงบ,ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยการนอนหลับ,ฆ่าเวลาโดยการนอนหลับ., See also: slumberer n. slumberless adj., Syn. sleep,doze
snooze(สนูซ) vi.,n. (การ) นอน,นอนหลับ,งีบหลับ,สัปหงก,นั่งสัปหงก., See also: snoozer n. snoozy adj.
soporific(ซอพพะริฟ'ฟิค) adj. ทำให้หลับ,ทำให้ง่วงหลับ,ทำให้หลับใหล,ทำให้เซื่องซึม. n. ยานอนหลับ,ยาที่ทำให้ง่วงนอน,สิ่งที่ทำให้ง่วงหลับหรือเซื่องซึม -soporifically adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
asleep(adj) หลับ,นอนหลับ
chloral(n) ยาชา,ยาสลบ,ยานอนหลับ
shutter(n) ยานอนหลับ,หน้าต่างบานเกล็ด,แผ่นมู่ลี่,ที่ปิดเปิดหน้ากล้อง
sleeper(n) รถนอน,คนนอนหลับ,ไม้หมอนรถไฟ,ชุดนอนของเด็ก
slumber(n) การนอนหลับ,การงีบหลับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hypnotic๑. ยานอนหลับ [มีความหมายเหมือนกับ somnifacient ๒ และ soporific ๒]๒. -การสะกดจิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
soporific๑. -ทำให้หลับลึก [มีความหมายเหมือนกับ soporiferous]๒. ยานอนหลับ [มีความหมายเหมือนกับ hypnotic ๑ และ somnifacient ๒]๓. สิ่งทำให้นอนหลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sleepการนอนหลับ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
asleep (adj.) นอนหลับ See also: หลับ Syn. sleeping
cop some zeds (sl.) นอนหลับ
sleeping (adj.) นอนหลับ See also: หลับ
sleep round (phrv.) นอนหลับทั้งวันและคืน See also: นอนหลับนาน24ชั่วโมง
sleep on (phrv.) นอนหลับบน Syn. sleep upon
sleep upon (phrv.) นอนหลับบน Syn. sleep on
sleep like a log (idm.) นอนหลับสนิท
sleep like a top (idm.) นอนหลับสนิท
sleep with (phrv.) นอนหลับห้องหรือเตียงเดียวกับ See also: นอนรวมกัน Syn. sleep together
lie at (phrv.) นอนหลับอยู่ที่ (บริเวณ) (คำเก่า) See also: นอนอยู่ตรง
sleep off (phrv.) นอนหลับเพื่อให้หายจาก Syn. sleep away
sleep through (phrv.) นอนหลับได้ทั้งๆที่มี (บางสิ่ง) See also: นอนหลับง่าย, หลับได้
bed (n.) การนอนหลับ
bed-wetting (n.) ปัญหาปัสสาวะรดที่นอน (มักเป็นในเด็กขณะนอนหลับ)
catch napping (idm.) พบว่านอนหลับ
dogsleep (n.) การนอนหลับไม่สนิท
incubus (n.) ปีศาจที่มาร่วมประเวณีกับผู้หญิงขณะนอนหลับ (ทาง mythology) Syn. demon, devil
lull to (phrv.) ช่วยให้นอนหลับอย่างสงบ
rest in (phrv.) นอนพัก/นอนหลับ/นอนตายใน Syn. repose in
sandman (n.) ชายที่เล่าลือกันว่าทำให้เด็กๆ นอนหลับโดยใส่ทรายที่ตา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Going to sleep at night thinking your mother left because you weren't enough to make her stay, that you weren't loved, because I loved you.นอนหลับตอนกลางคืนก็ได้แต่คิด ว่าแม่ของลูกจะไปเพราะลูก ทำให้เธออยู่ต่อไม่ได้ คิดว่าแม่เค้าคงไม่รักลูก
Sleep all day, party all night.นอนหลับทั้งวัน ปาร์ตี้ทั้งคืน
Sleeping on the equipment in the back of the van, driving to the next gig.นอนหลับบนเครื่องดนตรี ท้ายรถตู้ มุ่งหน้าไปโชว์ที่ต่อไป
Sleeping in, not stepping on toys,นอนหลับบนเตียง ไม่ใช่บนของเล่น
Still asleep in my bed.นอนหลับปุ๋ยอย่างน่ารักบนเตียงฉัน
So, good night, sleep tight, and don't let the bed bugs bite.นอนหลับฝันดี อย่าให้ไรฝุ่นกัดละ
Good night, Cleo, my little water baby.นอนหลับฝันดี, คลีโอ, ทารกน้ำ ของฉันเล็ก ๆ น้อย ๆ
Good night, New York.นอนหลับฝันดี, นิวยอร์ก.
Good night, Princess.นอนหลับฝันดี, ปริ๊นเซ
Good night, sweetheart.นอนหลับฝันดีน่ะ ลูกรัก
Good night, (SNIFFS) Sheriff.นอนหลับฝันดีนายอำเภอ (sniffs).
I'm tired because I overslept.นอนหลับสนิทจน(หน้า)บวมไปหมดแล้วเนี่ย
Have a good night's rest, Mr. Reese?นอนหลับสบายมั้ย คุณรีส?
Home sleeping.นอนหลับอยู่ที่บ้านค่ะ
Asleep on the sofa with a cigarette in your mouth?นอนหลับอยู่บนโซฟาคาบซิกาแรตอยู่ในปากน่ะ?
How did you sleep?นอนหลับเป็นอย่างไรบ้าง?
Sleep tight... and pleasant dreams!นอนหลับแน่น ... และความฝันที่ถูกใจ!
Please sleep well, sweetheart.นอนหลับให้สบายนะ,ที่รัก
He could sleep right through a firefight.นอนหลับได้ทุกที่ ถึงเปิดไฟอยู่
I can't sleep in the ground like you or in a tree the way you do.ฉันไม่สามารถนอนหลับได้ใน พื้นดินเช่นเดียวกับคุณ หรือในต้นไม้วิธีที่คุณทำ
He says it's a, a monster asleep in our beds!เขาบอกว่ามันเป็นสัตว์ ประหลาดนอนหลับอยู่ในห้องนอนของเรา!
Yeah, while it's sleeping.ใช่ในขณะที่มันกำลังนอนหลับ
The Princess will sleep in our beds upstairs.เจ้าหญิงจะนอนหลับอยู่ใน ห้องนอนชั้นบนของเรา
No, n-no, you, you can't-- I-I'm dreaming in my sleep.ไม่, ไม่มีคุณคุณไม่สามารถ ฉันกำลังฝันในการนอนหลับ ของฉัน
Oh, everybody has to sleep.โอ้ทุกคนมีที่จะนอนหลับ
Home at last. Hey, maybe he's asleep.เฮย บางทีเขาอาจจะนอนหลับ
Here's a woman who's lying in bed. She can't sleep. She's dyin' with the heat.นี่คือผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังนอนอยู่บนเตียงเป็น เธอไม่สามารถนอนหลับได้ เธอเชื้อง 'กับความร้อน
When the boy came back, the old man was asleep in a chair... ... and the sun was going down.เมื่อเด็กกลับมา ชายชรากำลังนอนหลับอยู่ใน เก้าอี้ และดวงอาทิตย์ลงไป
He was asleep in a short time... ... and he dreamed of Africa, when he was a boy.เขากำลังนอนหลับอยู่ในเวลา อันสั้น และเขาฝันของทวีปแอฟริกา เมื่อเขายังเป็นเด็ก
He smelled the tar and oakum of the deck as he slept... ... and he smelled the smell of Africa that the land breeze brought with the morning.เขากลิ่นต้าและเส้นเชือกของ ดาดฟ้า ในขณะที่เขานอนหลับอยู่และ เขาได้กลิ่นกลิ่น ของทวีปแอฟริกาที่สายลมที่ดิน
The boy was asleep on a cot in the room and the old man could see him clearly.เด็กผู้ชายคนนั้นกำลังนอนหลับ อยู่บนเตียงในครั้งแรก ห้องพักและชายชราจะได้เห็น เขาอย่างชัดเจน
If you do not sleep, you might become unclear in the head.หากคุณไม่ได้นอนหลับ คุณอาจจะกลายเป็นไม่มีความ ชัดเจนในหัว
And the boy had slept late and then had come to the old man's shack... ... as he had come each morning while the old man was gone.และเด็กได้นอนหลับปลาย เดือนแล้วได้มา กับชายชรากระท่อมในขณะที่ เขาได้มา ทุกวันในขณะที่ชายชราก็ หายไป
The old man was asleep, and the boy saw that he was breathing.ชายชรานอนหลับ และเด็กเห็นว่าเขาได้รับการ หายใจ
Up the road in his shack, the old man was sleeping again.ขึ้นไปบนถนนในกระท่อมของ เขา ชายชรากำลังนอนหลับอีกครั้ง
He was still sleeping on his face, and the boy was sitting by him, watching him.เขายังคงนอนหลับอยู่บน ใบหน้าของเขาและ เด็กนั่งอยู่โดยเขาเฝ้าดูเขา
So you get some sleep. I'll be back a bit later.{\cHFFFFFF}ดังนั้นคุณจะได้รับการนอนหลับบาง ฉันจะกลับมาทีหลัง
I've been trying to sleep, but it's a little difficult with all those lizards all over the ceiling.{\cHFFFFFF}ฉันได้พยายามที่จะนอนหลับ {\cHFFFFFF}แต่มันเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ยากลำบากกับ จิ้งจกทุกคนทั่วทุกมุมเพดาน
I was just bedding the kids down for a nap.{\cHFFFFFF}ผมก็แค่เตียง เด็กลงสำหรับการนอนหลับ
Look. They're all asleep.เฮ้มอง พวกเขากำลังนอนหลับอยู่ ทั้งหมด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นอนหลับ
Back to top