ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นอกรีต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นอกรีต*, -นอกรีต-

นอกรีต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นอกรีต (adj.) unorthodox See also: eccentric, untraditional, atheistic Syn. นอกรีตนอกรอย, นอกทาง, นอกคัมภีร์
นอกรีต (v.) be unorthodox See also: be eccentric, be untraditional, be atheistic Syn. นอกรีตนอกรอย, นอกทาง
นอกรีต (n.) nonconformist See also: rebel, eccentric, maverick, iconoclast, loner, malcontent, dissenter Syn. นอกรีตนอกรอย, พวกนอกรีต
นอกรีต (adj.) unconventional See also: nonconformist Syn. นอกรีตนอกรอย
นอกรีตนอกรอย (adv.) untraditionally See also: desertion of one ´s faith or principles, unconventionally Syn. นอกรีต, นอกครู, นอกบาลี, นอกทาง
English-Thai: HOPE Dictionary
heathen(ฮี'เธิน) n. คนนอกศาสนา,คนที่ไม่ยอมเชื่อว่ามีพระเจ้า,คนที่ไม่นับถือศาสนาคริสต์หรือยิว,คนป่าเถื่อน adj. ไม่มีศาสนา,นอกศาสนา,นอกรีต,ป่าเถื่อน., See also: heathenness n., Syn. infidel,pagan,idolater,atheist,agnostic คำศั
heresy(เฮ'ระชี่) n. ศาสนานอกรีต,ผู้นำความคิดเห็นคิดนอกรีต, ความคิดนอกคอก, Syn. apostasy
heretic(เฮอ'ริทิค) n. ผู้นอกรีต,ผู้มีความคิดนอกคอก. adj. นอกรีต,นอกคอก,, Syn. sectary
infidelity(อินฟีเดล'ลิที) n. ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่เลื่อมใสศาสนา,การนอกใจ,การนอกรีต
miscreance(มิส'ครีเอินซฺ) n. ความเชื่อที่ผิด,ความเข้าใจผิด,ความนอกรีต,ความคิดนอกทาง
miscreant(มิส'ครีเอินทฺ) adj. สารเลว,เข้าใจผิด,เชื่อในสิ่งที่ผิด. n. คนสารเลว,คนชั่วร้าย,ผู้นอกรีต,ผู้ไม่ยอมเชื่อ, Syn. villain,wretch
pagandom(เพ'กันดัม) n. พวกนอกศาสนา,พวกนอกรีต
paganise(เพ'กะไนซ) v. (กลายเป็น) ทำให้เป็นคนนอกศาสนาหรือนอกรีต, See also: paganization,n. paganizer n.
paganize(เพ'กะไนซ) v. (กลายเป็น) ทำให้เป็นคนนอกศาสนาหรือนอกรีต, See also: paganization,n. paganizer n.
English-Thai: Nontri Dictionary
nonconformist(n) คนนอกรีต,คนนอกศาสนา
heterodoxy(n) ความนอกศาสนา,ความคิดนอกคอก,ความนอกรีต
freethinker(n) คนที่ถือศาสนาโดยอิสระ,คนนอกรีต,ผู้มีความคิดอิสระ
heretic(n) คนนอกรีต,คนนอกศาสนา
heterodox(adj) นอกศาสนา,นอกคอก,นอกรีต,นอกทฤษฎี
infidelity(n) ความนอกศาสนา,การนอกใจ,ความไม่ซื่อสัตย์,การนอกรีต
miscreant(adj) ต่ำช้า,เลวทราม,นอกรีต,สารเลว,เชื่อในสิ่งผิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
heresyมิจฉาทิฐิ, นอกรีต [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
infidel (adj.) นอกรีต See also: ไม่ซื่อสัตย์ Syn. pagan, irreligious, heathen, unbelieving
heresy (n.) ความเห็นนอกรีต Syn. misbelief
miscreancy (n.) การเป็นคนนอกรีต See also: การเป็นคนชั่ว
miscreant (n.) คนนอกรีต See also: คนนอกศาสนา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And said God had charged him with cleansing the earth of these heretics....และพระเจ้าขอให้ พระองค์ชำระบาปและมลทินโลกจากพวกนอกรีตเหล่านี้
Mr. Spencer, your antics have always been a little... let's say unorthodox.คุณสเปนเชอร์ การแสดงตลกของคุณมักจะมีเล็กน้อย... เรียกว่านอกรีตแล้วกัน
Not least those heathens at Buford Abbey.โดยเฉพาะกับพวกนอกรีตที่บูร์ฟอร์ด
I don't care what sort of wretches you keep in your own home, but when you bring freaks and abominations into our churches in front of our children, you will...ค้างคาวผีเป็นปีศาจร้าย แล้วแก... นังนอกรีต ยังจะเอามันมาที่สมาคมอีกเหรอ
But it's going to require some unorthodox reconnaissance.แต่มันต้องใช้การสอดแนม ที่ค่อนข้างจะนอกรีตสักหน่อย
This guy sounds like a real maverick.เหมือนเขาจะเป็นพวกนอกรีต
He's speaking heresy.แก่อย่ามาพูดจานอกรีต
Visited upon us because you buried King Halga like a pagan... and not like a Christian!มันมาเยือนพวกเราเพราะว่า เราฝังศพราชาฮัลกา เหมือนพวกนอกรีต ไม่ใช่อย่างคริสต์เตียน
Last I heard, she was entertaining Lutherans and heretics.ล่าสุดที่ข้ารู้ นางกำลังครื้นเครง ไปกับพวกนิกายลูเธอร์กับพวกนอกรีต
How are we to enjoy them force feeding us the faith and customs to people who until recently becoming outlaws?เราทนให้มันมาสอนเราเรื่องศรัทธาอยู่ได้ยังไงกัน? และยังมาชักจูงคนของเรา ให้กลายเป็นพวกนอกรีตเหมือนมัน
You know, james joyce also said, "there is no heresy or philosophyเจมส์ จอยซ์กล่าวไว้ว่า "ไม่มีความคิดนอกรีตหรือปรัชญาใด
Afraid we had to tap some unorthodox resources of late --เกรงว่าเราต้องไปหาแหล่งที่มานอกรีต สำหรับข้อมูล-
But what's with the "Kill the infidel" routine?แต่อะไรล่ะืคือการละเว้น สิ่งนอกรีตที่ต้องทำประจำๆ
His belief that we must capitulate to the infidels nearly condemned our people to a life of subjugation.เขาเชื่อว่าพวกเรายอมทำตาม คนที่อยู่นอกรีต และซัดทอดว่าเขาสามารถพิชิต ชีวิตของผู้คนของเราได้
Bandidos, although sometimes I can not tell ...คนนอกรีต แต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้
Sophie Anne is a delightful eccentric.โซฟี แอน เป็นพวกนอกรีต
Watching the infidels screaming with pain.ในการเฝ้าชมพวกนอกรีตส่งเสียง กรีดร้องด้วยความเจ็บปวด
Most witches align themselves with the Wiccans, but witchcraft is an extremely heterogeneous subject which encompasses the dark arts like evil spells, sacrifices...แม่มดล้วนถูกจัดให้อยู่ใน ประเภทเดียวกับพวก ศาสตร์นอกรีต แต่ศาสตร์แม่มดมีลักษณะที่แตกต่าง ออกไปอย่างสิ้นเชิง ที่หมายรวมถึงเรื่องศาสตร์มืด
Today, the world will finally lose faith in its heretic hero.วันนี้ โลกจะได้หมดศรัทธา กับไอ้ฮีโร่นอกรีต และมันจะทำลายแก
The traditional approach to SETI is to scan the skies with the radio telescope in the hope of picking up a message from some alien civilization that's been deliberately beamed towards Earth.ศาสตราจารย์พอลเดวีส์ เป็นนักฟิสิกส์และ บริษัท ในเครือ เซที แต่เขาเป็นอะไรบางอย่าง ของคนนอกรีตภายในกลุ่ม
What are you, some kind of communist?อะไรกัน เธอเป็นพวกนอกรีตหรือไง
Only God can grant eternal life, not this pagan water.มีแต่พระเจ้าถึงจะสามารถมีชีวิตนิรันดร์ ไม่กับน้ำนอกรีต นี่
Men, destroy this profane temple!ทหาร ทำลายวิหารนอกรีตนี่
"But then again, I'm a religious nut, and my mind is closed to so many things.""แต่ก็เกิดขึ้นอีกแล้ว, ฉันมันถั่วนอกรีต และฉันปิดกั้นความรู้สึก จากหลายๆ สิ่ง"
There's a reason why Fae and pagan rituals are often performed along with group revelry.ไม่มีเหตุผลใดที่เฟย์และพิธีกรรมนอกรีต มักจะถูกดำเนินไปพร้อมกับพวกสำมะเรเทเมา
I really wanted to rub it in his face that I ended up with a shiksa goddess.ฉันไม่ได้อยากให้เขาเห็นอะไร ที่มันกวนใจเขา ที่ทำให้เขาคิดว่า ฉันเป็นคนนอกรีต
Yet you didn't rise up to defend him... even after he let you carry out your... heresy under his roof.แล้วเจ้ายังไม่ลุกขึ้นมาปกป้องเขา... ไม่กระทั้ง ที่เขายอมให้เจ้า... ประพฤตินอกรีตภายใต้การดูแลของเขา
Someone in this state probably can't keep a job.ในเวลากลางวัน เขาดูคล้ายๆพวกนอกรีตมาก
I think we're up against a group of corrupt cops.ผมคิดว่าเรากำลังเผชิญกับพวกตำรวจนอกรีต
What are you, bad Santa?นายเป็นอะไรนะ ซานตาคลอสนอกรีตอย่างนั้นเหรอ?
How did the Aidan I knew 80 years ago become that... a heretic?เอเดนที่ข้ารู้จักมา 80 ปี กลายเป็นแบบนั้นได้อย่างไร... พวกนอกรีต?
We are not infidels like the Hatfields. We embody the law.เราไม่ใช่พวกนอกรีตเหมือนแฮตฟิลด์ เราเป็นตัวแทนกฎหมาย
I mean, we're the infidel, right?พวกเขามองว่าเราเป็นพวกนอกรีตใช่มั๊ยล่ะ
Why waste our time with this heretic?ทำไมต้องเสียเวลากับคนนอกรีตคนนี้ด้วย
And to them, you are the heretic loathe to conform to our ways.สำหรับพวกเขา นายคือคนนอกรีต ที่ไม่ชอบทำตามวิถีของเรา
Roman was an infidel who defied the word of Lilith.โรมันเป็นพวกนอกรีต ผู้ที่ท้าทายต่อโลกของลิลิธ
Tell you what else I see -- a disgraced egomaniac who's playing an unorthodox game of "Capture the Flag."ผมยังเห็นอย่างอื่นอีก ศักดิ์ศรี ความหยิ่งยโส คนที่กำลังเล่นเกมส์นอกรีต ตามหาธง
Chancellor Gainesborough has revealed her true Sanguinist leanings while you were gone.รัฐมนตรีเกนส์บรูกว์ ทำให้ประจักษ์แล้ว ถึงนิสัยนอกรีตของเธอ ตอนคุณยังไม่กลับ
You think you're any better than the Sanguinistas?แกคิดว่าตัวเองดี ไปกว่าพวกนอกรีตงั้นเหรอ?
You are a sorcerer, a heretic and a murderer.เจ้าคือพ่อมด พวกนอกรีต และฆาตกร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นอกรีต
Back to top