ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unconventionally

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unconventionally*, -unconventionally-

unconventionally ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unconventionally (adj.) อย่างไม่เป็นไปตามแบบแผน See also: โดยผิดแปลกไปจากเดิม Syn. eccentrically, individualistically Ops. conventionally
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แหวกแนว (adv.) unconventionally Syn. แปลก, ประหลาด

unconventionally ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แหกคอก[v.] (haēkkhøk) EN: resist the tradition ; behave unconventionally ; be a black sheep ; become unorthodox FR:
นอกรีต[adv.] (nøkrīt) EN: untraditionally ; unconventionally FR:
นอกรีตนอกรอย[adv.] (nøkrītnøkrø) EN: untraditionally ; unconventionally FR:
แหวกแนว[adv.] (waēknaēo) EN: unconventionally FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unconventionally
Back to top