ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทุ่มเถียง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทุ่มเถียง*, -ทุ่มเถียง-

ทุ่มเถียง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทุ่มเถียง (v.) argue See also: have an argument, have a row, quarrel, have an altercation, dispute Syn. โต้เถียง, เถียง, ถกเถียง
ทุ่มเถียง (v.) argue See also: debate, discuss, talk about, clarify Syn. เจรจา, โต้ตอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
haggle(vi) ต่อราคา,ต่อล้อต่อเถียง,มีปากเสียง,ทุ่มเถียง,ทะเลาะ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
jangle (vi.) ทุ่มเถียง See also: เถียง Syn. wrangle, brawl
altercation (n.) การทุ่มเถียง See also: การทะเลาะวิวาท Syn. quarrel
brangle (n.) การทุ่มเถียง See also: ทะเลาะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We've been quarreling like cats about you.พวกเราทุ่มเถียงกัน ราวกับแมวเรื่องเธอ
You know, the one who said he saw Choi Seon Young fighting with someone.นายก็รู้ เจ้าบ้านั่น เป็นคนเห็นเหตุการณ์ตอนแชซุนยองกำลังทุ่มเถียงกันอยู่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทุ่มเถียง
Back to top