ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทะยาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทะยาน*, -ทะยาน-

ทะยาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทะยาน (v.) rush See also: storm, charge Syn. กระโจน, เผ่นโผน
ทะยานอยาก (v.) be grasping See also: be greedy Syn. ทะเยอทะยาน
ทะยานใจ (v.) be foolhardy See also: be snobbish Syn. ย่ามใจ, เหิมใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
ambition(แอมบิช' เชิน) n. ความทะเยอทะยาน, ความมักใหญ่ใฝ่สูง, ความปรารถนาอันแรงกล้า, เป้าหมายของความปรารถนาดังกล่าว . -vt. ปรารถนา อย่างแรงกล้า. -ambitionless adj., Syn. longing, goal ###A. aimlessness)
ambitious(แอมบิช' เชิส) adj. ทะเยอทะยาน, ปรารถนาอย่างแรงกล้า, มักใหญ่ใฝ่สูง. -ambitiousness n., Syn. aspiring, purposeful)
eager(อี'เกอะ) adj. กระหาย,อยากได้,ร้อนรน,กระตือรือร้น,ทะเยอทะยาน, See also: eagerness n. ดูeager., Syn. avid
emulous(เอม'มิวเลิส) adj. ซึ่งต้องการเอาอย่าง,ริษยา,ทะเยอทะยาน, See also: emulousness n. ดูemulous
hanker(แฮง'เคอะ) n. อยากได้,ทะเยอทะยาน., See also: hankerer adv., Syn. wish
hankeringn. ความอยากได้,ความปรารถนา,ความทะเยอทะยาน., Syn. longing,craving
high-flownadj. ทะเยอทะยาน,เห่อเหิม,ยโส,โอหัง
high-pitchedadj. เสียงสูง,เสียงแหลม,มีอารมณ์รุนแรง,ชัน,ชันเกือบตั้งตรง,ทะเยอทะยาน, Syn. intense,steep
hotshotadj. เฟื่อง. n. ผู้ทะเยอทะยานที่กำลังเฟื่อง
lust(ลัสทฺ) n. ราคะ,กามตัณหา,โลกีย์,ความปรารถนา,ตัณหา,ความกระตือรือร้น,ความทะเยอทะยาน vi. มีกามตัณหาสูง,ชอบโลกีย์,ปรารถนา, Syn. sexual desire,craving,lechery,desire,want
pushing(พุช'ชิง) adj. เกี่ยวกับการผลักดัน,ขยันขันแข็ง,ทะเยอทะยาน,รุกราน,ชอบเลือก,ชอบสอดแทรก., See also: pushingness n., Syn. enterprising,pushy
soar(ซอร์) vi.,n. (การ) บินถลา,บินเฉี่ยว,ทะยาน,ลอยสูง,ร่อนสูง,บินสูง,มีความหวังสูง,ทะเยอทะยาน, See also: soarer n. soaringly adv., Syn. rise,fly,ascend
towering(เทา'เออะริง) adj. สูงตระหง่าน,สูงมาก,สูงลิ่ว,ทะยาน,รุนแรง,เกินขอบเขต,มากเกิน., See also: toweringly adv., Syn. lofty
English-Thai: Nontri Dictionary
ambition(n) ความทะเยอทะยาน,ความมักใหญ่ใฝ่สูง
ambitious(adj) ทะเยอทะยาน,มักใหญ่ใฝ่สูง
aspiration(n) การออกเสียง,การหายใจ,ความปรารถนา,ความทะเยอทะยาน
aspire(vi) ปรารถนา,ต้องการ,ทะเยอทะยาน
eager(adj) กระหาย,กระตือรือร้น,อยากได้,ทะเยอทะยาน,อยากรู้อยากเห็น
eagerness(n) ความกระหาย,ความทะเยอทะยาน,ความอยากได้,ความกระตือรือร้น
hanker(vi) อยากได้,ปรารถนา,ทะเยอทะยาน
HIGH-high-flown(adj) หรูหรา,ฟุ่มเฟือย,ทะเยอทะยาน,เห่อเหิม
soar(vi) โผผิน,ถีบตัวขึ้น,ทะยาน,ลอย
towering(adj) ทะยาน,รุนแรง,สูงตระหง่าน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ambitionความทะเยอทะยาน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ambition (n.) ความทะเยอทะยาน See also: ความปรารถนาอันแรงกล้า, ความมักใหญ่ใฝ่สูง Syn. aspiration
ambitious (adj.) ทะเยอทะยาน Syn. aspiring, enterprising
aspiration (n.) ความทะเยอทะยาน See also: ความมักใหญ่ใฝ่สูง, ความมุ่งมาดปรารถนา, ความทะยานอยาก Syn. eagerness, yearning, ambition
gloat over (phrv.) มองหรือครุ่นคิดเกี่ยวกับความทะยานอยาก (เช่น อยากได้เงิน, อยากเป็นเจ้าของ, อยากประสบความสำเร็จ)
go-getter (n.) คนทะเยอทะยาน (คำไม่เป็นทางการ) See also: คนที่อุตสาหะเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ
go-getter (sl.) คนทะเยอทะยาน See also: คนมุ่งมั่น
high-flyer (idm.) คนทะเยอทะยาน See also: คนที่อยากประสบความสำเร็จอย่างมาก
on the make (sl.) ทะเยอทะยาน See also: เหิมเกริม, มักใหญ่ใฝ่สูง
soarer (n.) คนทะเยอทะยาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Liftoff for Magellan-61.ทะยานสู่ยานมาเจลแลน 61
Inside the Ark are treasures beyond your wildest aspirations.ข้างในหีบศักดิ์สิทธิ์มีสมบัติมีค่า ห่างไกลจาก ความทะเยอทะยานโดยธรรมชาติของคุณ
You're an ambitious man, Mr. Gandhi.คุณเป็นคนทะเยอทะยานนะ คุณคานธี
Now throw away your worthless ambition.หยุดความทะเยอ ทะยานที่ไร้ประโยชน์ซะ
But he strives so hard for his dream with an unshakable faith he is grabbing his ambition by the hornsแต่เขามุ่งมั่นที่ยากมากสำหรับความฝันของเขา ด้วยความเชื่อที่มั่นคง เขาจะมีความทะเยอทะยานโดยไม่หวาดกลัว
We were full of ambitionเราเต็มไปด้วยความทะเยอทะยาน
And that's where you see the truly imperialist aspirations of branding which is about building these privatized branded cocoons.และนั่นคือที่ที่คุณได้เห็นความทะเยอทะยาน แบบจักรวรรดินิยมของเครื่องหมายการค้า ซึ่งกำลังสร้างรังดักแด้ที่มีเครื่องหมายการค้าของเอกชนขึ้นมา
Get ready to make a run for it. We're about to clear you a path.เตรียมตัวทะยานเข้าไปเลยนะ เรากำลังเคลียร์พื้นที่ให้คุณอยู่
When the rocket reaches 100 kilometers, at the edge of space,เมื่อใดก็ตามที่จรวดทะยานขึ้นไปถึง 100 กิโลเมตรจากพื้นโลก
Don't be like those beggars with no ambition.อย่าได้ทำตัวให้เหมือนขอทานเหล่านั้น ...พวกเขาไม่มีความทะเยอทะยาน
The more power he attains, the more obvious his zealotry and the more aggressive his supporters become.แต่เมื่อเขาได้รับอำนาจเพิ่มขึ้น, ความทะเยอทะยานก็มากขึ้น ...พร้อมกับได้รับการสนับสนุน อย่างแข็งกร้าว
Dae-So will fulfill his ambition.แดโซจะทำให้ความทะเยอทะยานของเขาเป็นผลสำเร็จ.
The lust for power is not reason enough to do something this unjust.ดังนั้น ความทะเยอทะยานในอำนาจไม่ได้เป็นเหตุผลเพียงพอ ที่จะทำเรื่องอยุติธรรมเช่นนี้
If we are able to overcome these situations, the ambition in our hearts can be achieved.ถ้าเราสามารถผ่านสถานการณ์ตอนนี้ไปได้ ความทะเยอทะยานในใจเราก็จะสมความมุ่งหมาย
It is thought that General Sang Gwang-Gul's ambition will tear their friendship apart.อาจจะเป็นเพราะความทะเยอทะยานของนายพลซางกองกูล ที่ทำลายความสัมพันธ์ของพวกเขา
Then she goes and gets in a chopper that takes off from this lake...จากนั้นเธอขึ้น ฮ. ทะยานขึ้นเหนือทะเลสาบ...
He is a man of great ambition.เขาเป็นผู้ชายที่มีความทะเยอทะยานสูง
Damn it, Briggs, have you no enthusiasm for anything that might distinguish you?ให้ตายเถอะ แกไม่มีความทะเยอทะยาน เสาะหาความโดดเด่นให้ตัวเองเลยหรือ
He takes up more space than you.เขาทะเยอทะยานกว่าลูก
AMBITIOUS SUCK-UPS!ทะเยอทะยาน ไม่มีที่สิ้นสุด
"They all have one ambition"ทุกตัวมีความทะเยอทะยานหนึ่งเดียวกัน
I mean, I'm not ambitious. I wasn't trying to cook.ฉันก็ไม่ได้ทะเยอทะยาน ไม่ได้อยากทำอาหาร
I think you're just jealous 'cause you don't have any artistic ambitions.ฉันคิดว่านายแค่อิจฉา เพราะว่านาย ไม่มีความทะเยอทะยานที่สวยหรู
And beyond your cool exterior, I sense you're bluffing.ฉันทะเยอทะยาน ถึงคุณจะแสดงออกอย่างงั้น แต่ฉันไม่เชื่อหรอก
This year, we'll see a launch at long last.ปีนี้ จะได้เห็นมันทะยานสู่ฟ้าซะที
Come on, you've gotta be more imaginative, you know, just...ไม่เอาน่า นายต้องมีความทะเยอทะยานขึ้นอีก
But your brother, it says here he was a little more, I guess you'd say, ambitious than you.แต่พี่ชายคุณ ในนี้บอกว่าเค้ามีบางอย่าง บ่งบอกว่าเค้าทะเยอทะยานกว่าคุณ
The estimated number of bioterror victims has skyrocketed from hundreds of thousands to over one million.จำนวนเหยื่ออาวุธชีวภาพพุ่งทะยานขึ้น จากหลายแสนคนมา็เป็นล้านกว่าคน
But my husband wasn't ambitious enough.แต่สามีฉันไม่ทะเยอทะยานมากพอ
You're a good agent.คุณเป็นสายลับที่ดี มีความทะเยอทะยาน
And musician-Y and...un-Ambitious.และเป็นนักดนตรี และ ไม่ทะเยอทะยาน
Not many idiots have that much ambition.มีคนโง่ไม่มากหรอกที่จะมีความทะเยอทะยาน
You're young and ambitions, Tim. A chance to make a name for yourself.คุณยังหนุ่มและมีความทะเยอทะยาน ทิม คุณมีโอกาสที่จะสร้างชื่อคุณเองได้อีก
Tell me, when was it that people stopped thinking of ambition as a sin and started thinking of it as a virtue?บอกหน่อยสิ คนเราเลิกคิดว่าความทะเยอทะยานนั้นเป็นบาป และเริ่มมาคิดว่าเป็นสิ่งที่ควรเมื่อไรกัน?
You don't think he'll miss court? A young ambitious man.เจ้าไม่คิดหรือว่า เขาจะคิดถึงพระราชวัง เฉกเช่นชายหนุ่มผู้มีความทะเยอทะยาน
She's the most ambitious little serpent at court.นางเป็นนังอสรพิษที่ทะเยอทะยานที่สุด แห่งราชสำนักเชียวล่ะ
I thought you had ambitions for this family?ข้าคิดว่าจะมีความทะเยอทะยานเพื่อครอบครัวเราเสียอีก
And that you would put a matter of this importance before family ambition.และไม่ได้ใช้เหตุการณ์สำคัญเช่นนี้ ทำเพื่อความทะเยอทะยานของวงศ์ตระกูล
You, Director Shin Tae Hwan, are not the only one who has a man's ambition.คุณ, ผ.อ.ชินแทฮวาน,ไม่ใช่คนเดียว ที่มีความทะเยอทะยานของผู้ชาย
Excessive ambition is the problem.ความทะเยอทะยานมากเกินไป มันเป็นปัญหา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทะยาน
Back to top