ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถูกกฎ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถูกกฎ*, -ถูกกฎ-

ถูกกฎ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถูกกฎ (v.) comply with the rules / regulations
ถูกกฎหมาย (v.) be lawful See also: be legal, be licit, be legitimate Ops. ผิดกฎหมาย
English-Thai: HOPE Dictionary
licit(ลิซ'ซิท) adj. ถูกกฎหมาย,ชอบด้วยกฎหมาย., Syn. lawful
misbegotten(มิสบิกอท'เทิน) adj. ไม่ถูกกฎหมาย,ไม่ดี, Syn. illicit
proposition(พรอพพะซิซ'เชิน) n. การสอน,ข้อเสนอ,แผน,โครงการ,หัวข้อ,ข้อวินิจฉัย,ญัตติ,เรื่องราว,ปัญหา,จุดประสงค์,ข้อเสนอเพื่อร่วมประเวณีที่ไม่ถูกกฎหมาย. vt. เสนอ,เสนอข้อเรียกร้อง, See also: propositional adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
bastard(adj) ที่ไม่ถูกกฎหมาย
legal(adj) ถูกกฎหมาย,เกี่ยวกับกฎหมาย,ชอบด้วยกฎหมาย
legalize(vt) ทำให้ถูกกฎหมาย,ปฎิบัติตามกฎหมาย
legitimate(adj) ถูกกฎหมาย,ถูกทำนองคลองธรรม
rightful(adj) โดยชอบธรรม,ถูกกฎหมาย,ยุติธรรม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
legalizationการทำให้ถูกกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
licit (adj.) ถูกกฎหมาย See also: ชอบด้วยกฎหมาย Syn. lawful, legal, legitimate Ops. illicit
legalize (vt.) ทำให้ถูกกฎหมาย See also: การให้อำนาจตามกฎหมาย Syn. authorization, validity, legitimization, enactment, legislation
legitimate (vt.) ทำให้ถูกกฎหมาย Syn. legalize
legitimization (vt.) ทำให้ถูกกฎหมาย See also: การให้อำนาจตามกฎหมาย Syn. authorization, validity, enactment, legislation
misbegotten (adj.) ซึ่งไม่ถูกกฎหมาย Syn. baseborn, unlawful
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Break up this illegal gathering!หยุดการกระทำที่ไม่ถูกกฎหมายนี้!
Ofcourse, it's illegal to discriminate. "Genoism," it's called.แน่นอน, การแบ่งแยกแบบนี้มันไม่ถูกกฎหมาย "เหยียดยีนส์" เค้าเรียกอย่างนั้นนะ
No offence, but a moron pushing the last legal drug.ทึมทะมึน งี่เง่า ขายยาเสพติด ถูกกฎหมายอยู่นี่แหละ
We're willing to consider... all legitimate demands."เราจะรับพิจารณา... เฉพาะข้อเรียกร้องที่ถูกกฎหมาย"
As a citizen and voter in the city of Los Angeles, it is up to you to decide if you will allow...การที่คุณเป็นประชากรที่ถูกกฎหมายของ ลอส แองเจลลีส คุณสามารถตัดสินใจ ถ้านายจะอนุญาต
The principal one of which is earning large growing sustained legal returns for the people who own the business.หลักการข้อแรกสุดคือการทำรายได้มาก ๆ เติบโต, มีผลตอบแทนถูกกฎหมายที่ยั่งยืน ให้แก่กลุ่มคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ
The pills were legal, Viv.ยามันถูกกฎหมายนะ,วิฟ
Sometimes I can't even believe it's legal.บางครั้งแทบไม่อยากเชื่อว่ามันถูกกฎหมาย
It's very simple, Mr. Farmer it's illegal to try to obtain such a high-grade fuel for private use.มันง่าย ๆ มาก คุณฟาร์มเมอร์ ...มันถูกกฎหมายที่จะเอา เชื้อเพลิงชั้นดีมาใช้เป็นการส่วนตัว
Hey, I may not have a warrant... but this is at least halflegal.เฮ้ย แม้ฉันจะไม่มีหมาย... แต่นี่ก็ถูกกฎหมายแค่ครึ่งเดียว
I tried every avenue, legal and otherwise, but there ain't no paper trail on the early years of Dexter Morgan.ฉันลองมาทุกทาง ทั้งที่ถูกกฎหมายและอย่างอื่น แต่ก็ไม่มีเอกสารให้ตามรอย ในช่วงต้นๆ ชีวิตของคนชื่อ เด็กซ์เตอร์ มอร์แกน
Me rumpled bedding legitimized.ร่วมเรียงเคียงหมอน ต้องทำให้ถูกกฎหมาย
Oh, my hat, yes. I love the Astros.เราจะไปในที่ที่กัญชาถูกกฎหมาย อย่างที่เราต้องการ
Who knows what will be legal next year.ใครจะไปรู้ ว่าปีต่อไปจะทำถูกกฎหมายอะไรบ้าง
It's all going to be legal next year when Willie Nelson's president. "ปีถัดไปทุกอย่างจะถูกกฎหมาย เมื่อไหร่ที่วิลลี่ เนลสันเป็นประธานาธิบดี
I mean, some other stuff is legal that shouldn't be.ฉันหมายถึง สิ่งอื่นที่ถูกกฎหมาย ที่ไม่สมควร
You sure that's legal?แน่ใจเหรอว่า นั่นถูกกฎหมาย?
Because it's not exactly legal.เพราะมัน ไม่ถูกกฎหมายซะทีเดียวน่ะสิ
This corporation is strong-arming the owners into selling their slips and then renting them back to them.แล้วก็เอากลับมาให้พวกเขาเช่า ดูเหมือนถูกกฎหมาย แต่เป็นการกรรโชคทรัพย์
I run a perfectly legal all-girl escort service.ฉันทำทุกอย่างถูกกฎหมาย ผู้หญิงทุกคนได้รับการดูแล
We were about to have all the legal weed we wanted.เราจะไปในที่ที่กัญชาถูกกฎหมาย อย่างที่เราต้องการ
If you like weed so much, why don't you just legalize it?ถ้าท่านชอบกัญชามาก ๆ ทำไมท่านไม่ทำให้ถูกกฎหมายล่ะ
Look, when you're in office, you gotta do a lot of things sometimes that are not always, in the strictest sense of the law, legal, but you do them because they're in the greater interests of the nation!นี่ เมื่อคุณอยู่ในตำแหน่ง คุณต้องทำเรื่องต่าง ๆ มากมาย บางครั้งก็ไม่ได้ ถูกกฎหมายแบบเคร่งครัดสุด ๆ เสมอไป แต่คุณก็ทำ
There he is!เป็นสถาณที่ที่ทำเรื่องผิดกฎหมายให้ถูกกฎหมาย ได้กำไรดีที่สุดในโลก
Wang's got a legitimate business.แวงทำธุรกิจถูกกฎหมาย
I'm 9! Is that even legal?หนุอายุ 9 ขวบเองนะคะ มันถูกกฎหมายเหรอคะ
I do want to say that we try to do the story legally.ผมอยากจะบอกว่าเราพยายามทำ ภาพยนต์เรื่องนี้อย่างถูกกฎหมาย บ้า เอ้ย
This is something more legitimate.นี่มันเป็นอะไรที่ถูกกฎหมายนะ
No VIN,clean plates, no fingerprints.ไม่มีกลิ่น ป้ายถูกกฎหมาย ไม่มีรอยนิ้วมือ
I... Am,in fact,inebriated.But that's legal,you know?อืม ผมเมาจริงๆ แต่มันก็ถูกกฎหมายนะ จริงไหม?
This is professional asset seizure.นี่เป็นการครอบครองอย่างถูกกฎหมาย
This is a professional asset seizure.นี่เป็นการยึดคืนอย่างถูกกฎหมาย
This is a professional asset seizure."นี่เป็นการยึดคืนอย่างถูกกฎหมาย"
In three days, they can legally come take my heart.อีกสามวัน พวกเขาสามารถจะ ทวงเอาหัวใจผมคืนได้ อย่างถูกกฎหมาย
Come on. Is that even legal?โธ่ ได้ไง แบบนี้ถือว่าถูกกฎเหรอ
But if this were legalized, it could lead to cost- containment strategies.แต่ถ้าเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องถูกกฎหมาย มันจะนำไปสู่กลยุทธ์ในการควบคุมต้นทุน
And so, one weekend, we all gathered at a charming inn in Connecticut where the view was breathtaking... and the wedding was legal.แล้วในวันสุดสัปดาห์ เราได้มารวมตัวที่โรงแรมในคอนเน็คติกัท ที่ซึ่งวิวสวยขาดใจ และการแต่งงานถูกกฎหมาย
Yes, but only in the 45 states where we're not legally married.ได้ ใน 45 รัฐ ที่การแต่งงานเราไม่ถูกกฎหมาย
This is legal. It's legal because he's been here forever, okay?มันถูกกฎหมายนะ เพราะเขาอยู่นี่มาตลอด
And it's illegal in the U.S. Because if you eat just a little bit too much it causes painful urination, fever and bloody discharge.แต่มันไม่ถูกกฎหมายในอเมริกาเพราะว่า ถ้าเธอกินมากไปหน่อย... ...มันจะทำให้เจ็บตอนฉี่ เป็นไข้และมีเลือดไหลออกมา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถูกกฎ
Back to top