ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถกเถียง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถกเถียง*, -ถกเถียง-

ถกเถียง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถกเถียง (v.) dispute Syn. โต้เถียง, โต้แย้ง
English-Thai: HOPE Dictionary
argue(อาร์'กิว) vt.,vi. ถกเถียง,เถียง, โต้คารม, อ้างเหตุผล,อภิปราย,พูดให้ยอม,โต้แย้งพิสูจน์ว่า,แสดงให้เห็นว่า-arguer n., Syn. debate)
argumentation(อาร์กิวเมนเท'เชิน) n. ขบวนการโต้เถียงการให้เหตุผล,การอภิปราย,การถกเถียง,บทความเชิงอภิปราย, ข้อพิสูจน์,ข้อสรุป,ข้ออนุมาน, Syn. discussion)
belabor(บิเล'เบอะ) {belabored,belaboured,belaboring,belabouring,belabors,belabours} vt. ถกเถียง,พูดมากเกินไปเกี่ยวกับ,กล่าวหา,เหยียดหยาม,ตีแรง
belabour(บิเล'เบอะ) {belabored,belaboured,belaboring,belabouring,belabors,belabours} vt. ถกเถียง,พูดมากเกินไปเกี่ยวกับ,กล่าวหา,เหยียดหยาม,ตีแรง
blowup(โบล'อัพ) n. การระเบิด,การถกเถียงอย่างรุนแรง,อารมณ์ระเบิด,การขยายออก, Syn. explosion
brainstormingn. การถกเถียงอย่างเปิดเผยเพื่อแก้ปัญหา
debatable(ดิเบ'ทะเบิล) adj. เป็นที่ถกเถียงกัน,เป็นปัญหา
debate(ดิเบท') {debated,debating,debates} vt.,n. (การ) ถกเถียง,อภิปราย,พิจารณา,ชิงชัย,ต่อสู้, Syn. argue
disquisitionn. การตรวจสอบและถกเถียงเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์
inarguable(อินอาร์' กิวอะเบิล) adj. ซึ่งถกเถียงไม่ได้, ซึ่งแย้งไม่ได้., See also: inarguably adv.
issue(อิช'ชิว) n. การปล่อยออกมา,การออกคำสั่ง,การตีพิมพ์ออกมา,สิ่งที่ปล่อยออก,สิ่งตีพิมพ์,จำนวนหรือปริมาณที่ปล่อยออกมาแต่ละครั้ง,ฉบับ,ชุด,คราว,ปัญหา,ผลที่เกิดขึ้น,บุตร,ทายาท,ทางออก,ผลผลิต,ผลกำไร. -Phr. (at issue ที่กำลังเป็นปัญหา ที่กำลังถกเถียงกัน) vt.,vi. ไหล
litigious(ลิทิจ'เจิส) adj. เกี่ยวกับการฟ้องร้อง,เกี่ยวกับการดำเนินคดี,ชอบฟ้องร้อง,ชอบโต้แย้ง,ชอบถกเถียง., See also: litigiousness n. ดูlitigious litigiosity n. ดูlitigious, Syn. quarrelsome
moot(มูท) adj. น่าสงสัย,ไม่จริง,เป็นสมมุติฐาน vt. ถกเถียง n. ศาลากลาง,การถกเถียง,การอภิปราย, Syn. debatable,academic
quarrel(ควอ'เริล) {quarrel (l) ed,quarrel (l) ing,quarrels} vi.,n. (การ) ทะเลาะ,วิวาท,ถกเถียงด้วยความโกรธ,บ่น,โทษ,จับผิด, See also: quarreler,quarreller n., Syn. argument
vex(เวคซฺ) vt. ทำให้ระคายเคือง,รบกวน,ก่อกวน,ทำให้ทุกข์,ทำให้กลุ้มใจ,ทำให้หัวเสีย,ถกเถียง,ทะเลาะ., See also: vexingly adv. vexer n.
wrangle(แรง'เกิล) vi.,vt.,n. (การ) ทะเลาะ,โต้เถียง,ถกเถียง,ต้อน (สัตว์มารวมกัน), Syn. quarrel,argue
English-Thai: Nontri Dictionary
argue(vi,vt) โต้แย้ง,เถียง,ถกเถียง,โต้เถียง,โต้คารม
argument(n) การโต้แย้ง,การโต้เถียง,การโต้คารม,การถกเถียง
blowup(n) การระเบิด,การขยายออก,การถกเถียงอย่างแรง
debatable(adj) ซึ่งยังไม่ตกลงกัน,เป็นปัญหา,เป็นที่ถกเถียงกัน
debate(n) การถกเถียง,การอภิปราย,การโต้แย้ง,การโต้วาที
debater(n) ผู้ถกเถียง,ผู้อภิปราย,ผู้โต้วาที
disputant(n) ผู้โต้แย้ง,ผู้ถกเถียง,ผู้โต้เถียง
disquisition(n) การถกเถียง,การตรวจสอบ,การค้นคว้า,การบรรยาย,ปาฐกถา
moot(adj) เป็นที่สงสัย,เป็นที่ถกเถียง,เป็นทฤษฎี
polemic(n) การโต้เถียง,การถกเถียง,การทะเลาะ,การโต้แย้ง
wrangle(n) การทะเลาะวิวาท,การโต้เถียง,การถกเถียง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
argumentการให้เหตุผล, การถกเถียง, ข้อโต้แย้ง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Multinational Companyบริษัทข้ามชาติบริษัทที่มีฐานการผลิตหรือการลงทุนโดยตรงอยู่ในต่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งประเทศและครอบคลุมกิจการระดับโลก ตัวอย่างของบริษัทประเภทนี้ อาทิ บริษัทน้ำมันเอสโซ่ (Esso) หรือ เอกซอน (Exxon) ของสหรัฐอเมริกา บริษัทข้ามชาติได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 และมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศที่บริษัทข้ามชาตินั้นๆ เข้าไปดำเนิน กิจการโดยเฉพาะการจ้างงาน การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศนั้น อย่างไรก็ตามบทบาทในแง่ลบของบริษัทข้ามชาติต่อประเทศที่เข้าไปลงทุน ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่โดยเฉพาะในด้านการใช้ทรัพยากรธรรมขาติอย่างมากของของบริษัทข้ามชาติ ซึ่งเป็นต้นทุนของประเทศในระยะยาว [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
moot (vi.) ถกเถียง (คำทางการ) See also: โต้แย้ง Syn. debate, argue, discuss, dispute
brainstorm (vi.) ถกเถียงอย่างเปิดเผยเพื่อแก้ปัญหา Syn. confer
argue against (phrv.) ถกเถียงเพื่อต่อต้าน See also: อภิปรายแย้ง, อภิปรายต่อต้าน
argue for (phrv.) ถกเถียงเรื่อง See also: อภิปรายเรื่อง
arguable (adj.) ที่ถกเถียงกันได้ Syn. unresolved, moot
brainstorm (n.) การถกเถียงอย่างเปิดเผย
brainstorm (adj.) เกี่ยวกับการถกเถียงอย่างเปิดเผยเพื่อแก้ปัญหา
forensic (adj.) เกี่ยวกับการโต้แย้งถกเถียง See also: เกี่ยวกับการเกี่ยวกับการอภิปราย
matter of opinion (idm.) เรื่องที่ถกเถียงกันได้ See also: สิ่งที่คิดต่างกันได้
open (adj.) ที่ถกเถียงกันได้ Syn. arguable, unresolved, moot
reach an agreement (with someone) (idm.) เห็นด้วยหลังจากถกเถียงมานาน See also: ยอมรับความเห็น
set-to (n.) การถกเถียงอย่างรุนแรง See also: การต่อสู้ดิ้นรน Syn. bout, dispute, fight
unresolved (adj.) ที่ถกเถียงกันได้ Syn. arguable, moot
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
That's always one of the most controversial topicsนั่นเป็นหัวข้อหนึ่งที่ถกเถียงกันมากที่สุดเสมอ
Well, there are good arguments on both sidesเอ่อ! นั่นก็เป็นข้อถกเถียงที่ดีทั้งสองฝ่าย
It's stupid to discuss with that guyไร้สาระที่จะมาถกเถียงกับคนอย่างนั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What happened after you argued with your wife?สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่คุณถกเถียงกันอยู่กับภรรยาของคุณ
No, he's too controversial. What about Billy Graham?ไม่มีเขาเป็นที่ถกเถียงกันเกินไป สิ่งที่เกี่ยวกับบิลลี่เกรแฮม?
Major Koslova ... ends the debate about women in combat, as far as I'm concerned.พันตรีโคสโลว่าทำให้การถกเถียง เรื่องส่งผู้หญิงไปสนามรบสิ้นสุดลง
In the beating heart of our argument is an audacious, but nonetheless valid, thesis, which asks just one question:ซึ่งอยู่ไกลถึงอาฟริกาตะวันออก ประเด็นการถกเถียงกันในวันนี้... คือทฤษฎีที่กล้าหาญและหนักแน่น...
Crappy? "Whole and a Half" kicks ass. I'm proud to have written it.เราถึงได้มีข้อถกเถียงกันมากมายไง
We begin our inquiry as scandals threaten to trigger a wide debate about the lack of public control over big corporations.สารคดีเรื่องนี้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกับที่มีเรื่องอื้อฉาว ที่ทำให้เกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวาง เกี่ยวกับการที่สังคมไม่สามารถควบคุมบรรษัทใหญ่ ๆ ได้
One of the things I find very interesting in our current debates is this concept of who creates wealth.สิ่งหนึ่งที่ฉันคิดว่าน่าสนใจมาก ในประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องนี้ในปัจจุบัน ก็คือใครเป็นผู้สร้างความมั่งคั่ง
Any discussion of this document or its contents will be regarded, at the very least, as an act of sedition if not a willful act of treason.ข้อถกเถียงเกี่ยวกับเอกสารเหล่านี้ หรือตัวเนื้อหาของมัน... ...จะต้องไม่มีใครเผยแพร่เพื่อไปปลุกระดม ฝูงชน... ...ถ้าหากไม่ต้องการถูกมองว่าเป็นกบฎ.
I'm gonna be stuck, a single mother raising a child alone, haggling with lawyers on who gets the kid at Christmas.ฉันก็จะติดแหงก กลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูกคนเดียว ต้องไปถกเถียงกับทนายว่าใครจะได้ลูกไปตอนคริสต์มาส
Well, there's a lot of controversial, though promising, work with stem cells.แม้ว่าดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้นแต่ก็ยัง มีการถกเถียงกันอยู่ถึงการใช้สเต็มเซลล์
There's been some controversy surrounding the Archbishop as he's been speaking out regarding the atrocities in his country.มีข้อถกเถียงเกี่ยวกับท่านอาร์กบิชอบ ที่เคยกล่าวปฏิเสธความรุนแรงในประเทศของเขา
We're not having this discussion now.เราจะไม่ถกเถียงกันตอนนี้
If we fix too many more things, then I think this conversation becomes moot.ถ้าเราแก้ไขอะไรมากเกินไป เดี๋ยวบทสนทนาก็อาจจะกลายเป็นการถกเถียงแทนได้
That's close to 30 hours with the most compelling and controversial politician of our times.รวมกันแล้วก็ร่วม 30 ชั่วโมง กับนักการเมืองที่มีประเด็นและถูกถกเถียง กันอย่างมากในเวลานี้
I'm better suited to a life of thought, debate, intellectual discipline.ผมเหมาะกับชีวิตที่ใช้ความคิด การถกเถียง และความมีระเบียบวินัยทางปัญญา
They're arguing that there's no reason to keep the defendants in jail until the outcome of the forthcoming trial.พวกเขากำลังถกเถียงกันว่า ไม่จำเป็นต้องขังจำเลยไว้ในคุก ระหว่างที่กำลังรอพิจารณาคดี
No, I don't have time to deal withour chain of command.ไม่ ผมไม่มีเวลามาถกเถียงกับคุณเรื่องสายการบังคับบัญชา
For years, there have been concerns about lowering television standards.กว่าปีๆ ที่มีการถกเถียงกันถึง ปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานทางทีวี
All those negotiations and arguments, and secrets and compromises.ทุกๆการเจรจาและการถกเถียง ทุกความลับและการยินยอม
But there was something else we wanted to discuss with you.แต่เรามีอย่างอื่นที่ต้องถกเถียงกันต่อหน้าเทอ
If this were English class we could discuss rhythm and meter, but for the purposes of history class, I really feel like you captured the feelings of the common man fighting for a dream.ถ้านี่เป็นห้องเรียนภาษาอังกฤษ\เราจะได้ถกเถียงทำนองและจังหวะ. แต่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียนวิชาประวัติศาสตร์,\ฉันรู้สึกจริงๆ. เหมือนกับคุณจับความรู้สึก\ของคนทั่วไปที่ต่อสู้เพื่อความฝัน.
And it'll be an hour-long battle over lobby renovations,และมันก็เป็นการถกเถียงกันเป็นชั่วโมงเกี่ยวกับการตกแต่งล๊อบบี้
It's simple.เพื่อเลี่ยงการถกเถียง เราว่าเราเชื่อคุณ
They argue, and then, with all this pent-up rage, they attack.พวกเขาถกเถียงกัน และแล้ว ด้วยความแค้นที่คับแน่นอยู่แล้ว พวกเขารุมทำร้ายเขา
But I'm willing to wager it's because national security issues will be discussed.แต่ผมก็ยินดี จะวางเดิมพัน ว่าประเด็นความมั่นคง แห่งชาติจะถูกถกเถียง กันแน่นอน
Demonstrators argue that the blood allowances are too strict, that government bodies are failing in their promise to find alternatives.มันดูจะเข้มงวดมากเกินไป และตัวรัฐบาลเอง ก็ตกหลุมเชื่อตาม คำพูดนั้นๆ เรื่องนี้ได้เกิดเป็นข้อถกเถียง ในทั่วเอเชียด้วย
A person should be in control of-...เราต้องสร้างประเด็นถกเถียงขึ้นมาจากบางอย่าง...
Of the videotape showing Dr. Jack Kevorkianเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจาก การแพร่ภาพวิดีโอที่เป็นที่ถกเถียงกัน..
Every once in a while, I hop on and stir the pot to get a good debate going.นานๆที ฉันก็โดดลงไปแหย่ ให้มีอะไรมาถกเถียงกัน
I'm coming with you, end of discussion.ฉันจะไปกับคุณ จบการถกเถียง นายได้แท่งนิวเคลียร์ มารึเปล่า?
And then we'll discuss this new problem.และจากนั้น เราค่อยมาถกเถียง เรื่องปัญหาใหม่
Keep discussion of your marriage to an absolute minimum.เก็บการถกเถียงเรื่องชีวิตคู่ของคุณ ให้มิดเม้นที่สุด
That night they got into that argument at Weeping Wall, and Peggy took that hammer.ในคืนนั้นที่พวกเขาถกเถียงกัน ที่วิปปิ้ง วอลล์ แล้วเพ็กจี้ก็เอาฆ้อนนั้นมา แล้วทันทันพวกเขาก็เรียกหาพ่อ
You got to lead people there with an intelligent argument so they arrive at it on their own.คุณต้องชี้นำให้คนคล้อยตาม ด้วยข้อถกเถียงที่ชาญฉลาด พวกเขาจะได้คิดเอง
There's this marathon school board meeting to discuss the cutbacks.จะมีประชุมของที่โรงเรียน จะถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องตัดชมรม
I've heard that argument before.ผมเคยได้ยินการถกเถียงแบบนี้มาก่อน
But as that power began to seem insufficient a great debate arose among us.แต่พลังนี้ก็เริ่มที่จะไม่พอ จึงนำมาซึ่งข้อถกเถียงว่า
There's a lot of interest in this. A lot of debate.ผู้คนจำนวนมากสนใจในเรื่องนี้ มีการถกเถียงกันอย่างมาก
I mean, he's not doing very well, and I got in an argument with my husband about whether I should help him.ชั้นหมายถึง เค้าทำเรื่องไม่ค่อยดีไว้ แล้วชั้นก็ ถกเถียงกับสามี ในเรื่องที่ชั้นจะช่วยเหลือเค้า
For the sake of argument, let's go with my version.เพื่อประโยชน์แห่งการถกเถียง ขอผมพูดเวอร์ชั่นผมบ้าง

ถกเถียง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
争議[そうぎ, sougi] Thai: การถกเถียง English: dispute

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถกเถียง
Back to top