ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถก*, -ถก-

ถก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถก (v.) pull out
ถก (v.) roll up See also: hold up, pull up
ถก (v.) discuss See also: debate, argue, dispute
ถกปัญหา (v.) discuss See also: debate, dispute, argue Syn. ถกเถียง
ถกผ้า (v.) roll up (clothing) See also: hold up
ถก (v.) build See also: construct, set up, erect Syn. ก่อสร้าง, ตั้ง
ถก (v.) be beautiful Syn. งาม, ดำกล
ถกเขมร (v.) pull up one´s the panung See also: in preparation for a task, hitch up a wrap-around cloth in the form of breech clout, method of wearing the loin-cloth or bathing scarf, pull up one´s cloth above the knee Syn. ขัดเขมร
ถกเถียง (v.) dispute Syn. โต้เถียง, โต้แย้ง
English-Thai: HOPE Dictionary
argue(อาร์'กิว) vt.,vi. ถกเถียง,เถียง, โต้คารม, อ้างเหตุผล,อภิปราย,พูดให้ยอม,โต้แย้งพิสูจน์ว่า,แสดงให้เห็นว่า-arguer n., Syn. debate)
argumentation(อาร์กิวเมนเท'เชิน) n. ขบวนการโต้เถียงการให้เหตุผล,การอภิปราย,การถกเถียง,บทความเชิงอภิปราย, ข้อพิสูจน์,ข้อสรุป,ข้ออนุมาน, Syn. discussion)
arts and craftsศิลปะหัตถกรรม
atm.abbr. 1. atmosphere, atmospheric 2. (เอทีเอ็ม) ย่อมาจาก automatic teller machine แปลว่า เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ เป็นเครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงิน ได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
automatic teller machineเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ นิยมใช้ตัวย่อว่า ATM หมายถึง เครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงินได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
belabor(บิเล'เบอะ) {belabored,belaboured,belaboring,belabouring,belabors,belabours} vt. ถกเถียง,พูดมากเกินไปเกี่ยวกับ,กล่าวหา,เหยียดหยาม,ตีแรง
belabour(บิเล'เบอะ) {belabored,belaboured,belaboring,belabouring,belabors,belabours} vt. ถกเถียง,พูดมากเกินไปเกี่ยวกับ,กล่าวหา,เหยียดหยาม,ตีแรง
blowup(โบล'อัพ) n. การระเบิด,การถกเถียงอย่างรุนแรง,อารมณ์ระเบิด,การขยายออก, Syn. explosion
brainstormingn. การถกเถียงอย่างเปิดเผยเพื่อแก้ปัญหา
debatable(ดิเบ'ทะเบิล) adj. เป็นที่ถกเถียงกัน,เป็นปัญหา
debate(ดิเบท') {debated,debating,debates} vt.,n. (การ) ถกเถียง,อภิปราย,พิจารณา,ชิงชัย,ต่อสู้, Syn. argue
disquisitionn. การตรวจสอบและถกเถียงเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์
expatiate(เอคซฺเพ'ชิเอท) vt. ขยายความ,สาธก,ถก, ท่องเที่ยว,เดินเตร่. -expatiation n., Syn. expand
footerข้อความท้ายหน้าหมายถึง ข้อความที่พิมพ์ไว้ส่วนล่างของหน้ากระดาษทุกหน้า (อาจเป็นเลขหน้า ก็ได้) โปรแกรมประมวลผลคำต่าง ๆ จะเตรียมจัดในเรื่องนี้ไว้ให้ทุกโปรแกรม แม้โปรแกรมตาราง จัดการ ก็สามารถกำหนดให้มีข้อความใด ๆ ที่หัวกระดาษ (header) และ ที่ท้ายหน้า (footer) ได้ดู header เปรียบเทียบ
handcraft(แฮนด'คราฟทฺ) n. ศิลปหัตถกรรม,สิ่งที่ทำขึ้นด้วยมือ
handicraft(แฮน'ดีคราฟทฺ) n. การฝีมือ,หัตถกรรม., Syn. handcraft., See also: handicraftship n.
handicraftsmann. ช่างการฝีมือ,ช่างหัตถกรรม, Syn. craftsman
handiworkn. งานหัตถกรรม,การฝีมือ,ช่างฝีมือ, Syn. craft
handworkn. หัตถกรรม, See also: handworker,n.
inarguable(อินอาร์' กิวอะเบิล) adj. ซึ่งถกเถียงไม่ได้, ซึ่งแย้งไม่ได้., See also: inarguably adv.
issue(อิช'ชิว) n. การปล่อยออกมา,การออกคำสั่ง,การตีพิมพ์ออกมา,สิ่งที่ปล่อยออก,สิ่งตีพิมพ์,จำนวนหรือปริมาณที่ปล่อยออกมาแต่ละครั้ง,ฉบับ,ชุด,คราว,ปัญหา,ผลที่เกิดขึ้น,บุตร,ทายาท,ทางออก,ผลผลิต,ผลกำไร. -Phr. (at issue ที่กำลังเป็นปัญหา ที่กำลังถกเถียงกัน) vt.,vi. ไหล
field lengthความยาวเขตข้อมูลหมายถึงขนาดความยาวของเขตข้อมูล (field) ที่สามารถกำหนดได้ เช่นเขตข้อมูล "ชื่อ" อาจใช้ความยาวถึงขนาด 30 ตัวอักขระ ส่วนเขตข้อมูล "อายุ" อาจใช้เพียง 2 ตัวอักขระ เป็นต้น แฟ้มข้อมูล (file) แต่ละแฟ้มจะต้องกำหนดเขตข้อมูลที่ใช้ชื่อเดียวกันให้ยาวเท่ากัน เช่น ถ้าเป็นเขตข้อมูล "ชื่อ" ไม่ว่าจะชื่อสั้นหรือยาวเพียงใด ก็ต้องใช้เนื้อที่ 30 ตัว อักขระหมดทั้งแฟ้ม
hidden fileแฟ้มที่ซ่อนไว้ในระบบดอส และวินโดว์ จะมีแฟ้มข้อมูลบางประเภทที่ไม่ปรากฏขึ้นบนจอให้เห็นเมื่อใช้คำสั่ง DIR หรือ โปรแกรม File Manager ของวินโดว์ 3.1 หรือ Windows Explorer ของวินโดว์95 โปรแกรมสำเร็จหลายโปรแกรมจะมีแฟ้มข้อมูลประเภทนี้เพื่อกันมิให้มีการคัดลอก) อย่างไรก็ตาม การที่จะให้แฟ้มข้อมูลใดเป็นแฟ้มประเภทนี้ เราสามารถกำหนดได้โดยใช้คำสั่ง ตัวอย่างแฟ้มที่ซ่อนไว้ของโปรแกรมระบบดอส คือ IO.SYS และ MSDOS.SYS เป็นต้น
kilo instructions per secพันคำสั่งต่อวินาทีใช้ตัวย่อว่า KIPS เป็นหน่วยวัดความเร็วในการทำงานของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) โดยวัดเป็นจำนวนคำสั่ง (หน่วยเป็นพัน) ซึ่งคอมพิวเตอร์สามารถกระทำการ (execute) ได้ใน 1 วินาที เช่น คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ทำงานได้ 50 กิปส์ หมายความว่า ทำงานได้เร็วห้าหมื่นคำสั่งในหนึ่งวินาที ปัจจุบัน นิยมใช้หน่วยวัดเป็นมิปส์หรือ MIPS (ล้านคำสั่งต่อวินาที) เพราะคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้นมาก
kilt(คิลทฺ) n. กระโปรงสั้นพับจีบสำหรับผู้ชายสก๊อตนุ่ง,กระโปรงสั้นตาหมากรุกทั่วไป. vt. ถกกระโปรงขึ้น,พับเป็นรอยจีบตรง,เคลื่อนอย่างคล่องแคล่ว
kips(กิปส์) ย่อมาจาก kilo instructions per second พันคำสั่งวินาที เป็นหน่วยวัดความเร็วในการทำงานของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) โดยวัดเป็นจำนวนคำสั่ง (หน่วยเป็นพัน) ซึ่งคอมพิวเตอร์สามารถกระทำการ (execute) ได้ใน 1 วินาที เช่นคอมพิวเตอร์นี้ทำงานได้ 50 กิปส์ หมายความว่า ทำงานได้เร็วห้าหมื่นคำสั่งในหนึ่งวินาที ปัจจุบัน นิยมใช้หน่วยวัดเป็นมิปส์หรือ MIPS (ล้านคำสั่งต่อวินาที) เพราะคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้นมากดู MIPS เปรียบเทียบ
litigious(ลิทิจ'เจิส) adj. เกี่ยวกับการฟ้องร้อง,เกี่ยวกับการดำเนินคดี,ชอบฟ้องร้อง,ชอบโต้แย้ง,ชอบถกเถียง., See also: litigiousness n. ดูlitigious litigiosity n. ดูlitigious, Syn. quarrelsome
manual(แมน'นวล) adj. เกี่ยวกับมือ,ด้วยมือ,ทำด้วยมือ,เกี่ยวกับหัตถกรรม,เกี่ยวกับคู่มือ. n. สมุดคู่มือ, See also: manually adv.
mill(มิล) n. โรงเครื่องจักรเครื่องกล,โรงงาน,โรงสี,โรงโม่,โรงบดวัตถุ,เครื่องบด,โรงประกอบหัตถกรรม,หน่วยงานที่ผลิตสิ่งใด ๆ ขึ้นเป็นจำนวนมาก . vt. บด,โม่,ต่อสู้,เอาชนะ,ตี,ชก,ต่อย. -Phr. (through the mill ผ่านความยากลำบาก), See also: millable adj.
millwright(มิล'ไรทฺ) n. ช่างทำเครื่องบดวัตถุ,ช่างโรงงานประกอบหัตถกรรม
moot(มูท) adj. น่าสงสัย,ไม่จริง,เป็นสมมุติฐาน vt. ถกเถียง n. ศาลากลาง,การถกเถียง,การอภิปราย, Syn. debatable,academic
multisync monitorจอภาพหลายคลื่นแสงหมายถึง จอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถกวาดคลื่นแสงในอัตราที่แตกต่างกัน
plough(เพลา) n. ไถ,เครื่องไถ,เครื่องกวาดหรือไถหิมะ,ดาวไถ vi. ไถกวาด,ไส,ปราบให้เรียบ,แล่นฝ่าผิวน้ำ., See also: ploughable adj. plowable adj. plougher n. plower n.
plow(เพลา) n. ไถ,เครื่องไถ,เครื่องกวาดหรือไถหิมะ,ดาวไถ vi. ไถกวาด,ไส,ปราบให้เรียบ,แล่นฝ่าผิวน้ำ., See also: ploughable adj. plowable adj. plougher n. plower n.
proportional pitchช่องไฟปรับสัดส่วนหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์สามารถกำหนดให้ตัวอักขระแต่ละตัวใช้เนื้อที่ตามสัดส่วน เป็นต้นว่า ตัว i ย่อมจะไม่ใช้เนื้อที่มากเท่ากับตัว m หรือตัว w
quarrel(ควอ'เริล) {quarrel (l) ed,quarrel (l) ing,quarrels} vi.,n. (การ) ทะเลาะ,วิวาท,ถกเถียงด้วยความโกรธ,บ่น,โทษ,จับผิด, See also: quarreler,quarreller n., Syn. argument
save asหมายถึง การสั่งเก็บแฟ้มข้อมูลโดยต้องมีการกำหนดชื่อ ถ้ามีชื่อเก่าอยู่แล้ว จะใช้ชื่อเดิมหรือกำหนดชื่อใหม่ก็ได้ แต่ถ้าจะเปลี่ยนที่เก็บ (path) หรือเปลี่ยนรูปแบบการเก็บ (format) ก็ต้องใช้คำสั่ง save as (แทนที่จะใช้ save) บางโปรแกรมผู้ใช้สามารถกำหนดรูปแบบการเก็บได้ด้วย เช่น โปรแกรม Excel จะเก็บเป็นแฟ้มข้อความธรรมดา (text) หรือ เป็นตารางจัดการ (work sheet) ฯ ก็ได้ โปรแกรม PageMaker ก็ให้เลือกเก็บเป็น "ต้นแบบ" หรือ เก็บเป็นแฟ้มเข้อมูลธรรมดาก็ได้ดู save เปรียบเทียบ
special characterอักขระพิเศษแต่เดิมใช้หมายถึงอักขระที่เป็นเครื่องหมายต่าง ๆ เช่น + - * / $ = , " " ฯลฯ รวมทั้งสระ วรรณยุกต์ ในภาษาไทย บางทีเรียกรวม ๆ ว่า เครื่องหมายวรรคตอนก็ได้ นอกจากนั้น ยังหมายรวมถึงตัวอักขระที่ไม่สามารถกดได้จากแป้นพิมพ์ แต่อาจใช้เทคนิคบางอย่างทำให้พิมพ์ออกมาได้ เช่น ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช การกดแป้น Shift+ALT+K จะได้ภาพลูกแอปเปิลแหว่ง (สัญลักษณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิล) ถ้าใช้แบบอักษรชื่อ Symbol
tabn. ส่วนที่โผล่ออก,ชาย,แถบ,สายประดับ,เศษผ้า,เศษกระดาษ,ปุ่ม,ป้าย,แผ่นโลหะเล็ก ๆ ,หัวหุ้มโลหะที่ปลายเชือกผูกรองเท้า,เครื่องหมายติดปกเสื้อของนายทหาร vt. ทำให้มีtab (ดู) -Phr. (keep tab (s) on คอยดูแล) ,จุดตั้งระยะหมายถึง ตำแหน่งที่อยู่ห่างกันเป็นระยะ ๆ ซึ่งจะต้องมีการกำหนดไว้ด้วยโปรแกรม ปกติมักจะกำหนดไว้ให้ห่างกันประมาณ .5 นิ้ว แต่เราสามารถกำหนดใหม่ได้ ใช้มากในโปรแกรมประเภทประมวลผลคำ (word processing) หมายถึง ถ้ากดแป้นตั้งระยะ (แป้น Tab) ครั้งหนึ่ง ตัวชี้ตำแหน่งก็จะเลื่อนไประยะหนึ่ง การกำหนดจุดตั้งระยะนั้น อาจกำหนดเลยไปถึงการสั่งชิดซ้าย ชิดขวา ตรงกลาง หรือเป็นตัวเลข ก็ได้, Syn. flap,strip,tag
teller machineเครื่องฝากถอนเงินเป็นเครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ใช้สามารถกดรหัสเพื่อฝากหรือถอน ฯ หรือติดต่อกับธนาคารเพื่อสั่งใช้บริการบางอย่างของธนาคารได้ เป็นต้นว่า ถามยอดเงินคงเหลือ โอนข้ามบัญชี ฯ เป็นระบบการทำงานแบบที่เรียกว่า ระบบทำงานแบบทันที (real time pro- cessing) โดยปกติ การสื่อสารข้อมูลจะผ่านทางสายโทรศัพท์ เครื่องฝากถอนเงินนี้กำลังเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เพราะสะดวกและรวดเร็วกว่ารอรับบริการจากพนักงานบางทีเรียก ATM หรือ automatic teller machine
English-Thai: Nontri Dictionary
argue(vi,vt) โต้แย้ง,เถียง,ถกเถียง,โต้เถียง,โต้คารม
argument(n) การโต้แย้ง,การโต้เถียง,การโต้คารม,การถกเถียง
blowup(n) การระเบิด,การขยายออก,การถกเถียงอย่างแรง
debatable(adj) ซึ่งยังไม่ตกลงกัน,เป็นปัญหา,เป็นที่ถกเถียงกัน
debate(n) การถกเถียง,การอภิปราย,การโต้แย้ง,การโต้วาที
debater(n) ผู้ถกเถียง,ผู้อภิปราย,ผู้โต้วาที
disputant(n) ผู้โต้แย้ง,ผู้ถกเถียง,ผู้โต้เถียง
disputation(n) การโต้เถียง,การโต้แย้ง,การถกปัญหา,การอภิปราย
disquisition(n) การถกเถียง,การตรวจสอบ,การค้นคว้า,การบรรยาย,ปาฐกถา
dissertation(n) การสนทนา,การถกปัญหา,การบรรยาย,การเขียนตำรา,วิทยานิพนธ์
flexible(adj) บิดงอได้,สามารถดัดได้,สามารถกลิ้งได้,พลิกแพลงได้
gird(vt) คาดเข็มขัด,เคียนพุง,ล้อมรอบ,พัน,ถก(เขมร),ผูก,มัด,รัด
handcraft(n) การช่าง,การฝีมือ,วิชาช่าง,งานช่าง,งานฝีมือ,งานหัตถกรรม
handicraft(n) การช่าง,การฝีมือ,วิชาช่าง,งานช่าง,งานฝีมือ,งานหัตถกรรม
handiwork(n) งานฝีมือ,ฝีมือ,งานหัตถกรรม,ช่างฝีมือ
manufacture(n) หัตถกรรม,การประดิษฐ์,การสร้าง,การผลิต
moot(adj) เป็นที่สงสัย,เป็นที่ถกเถียง,เป็นทฤษฎี
polemic(n) การโต้เถียง,การถกเถียง,การทะเลาะ,การโต้แย้ง
tram(n) รถราง,รถกระเช้า,รถขนแร่
truck(n) รถบรรทุก,รถสินค้า,รถไถ,รถกุดัง,รถเข็น,ตู้สินค้ารถไฟ
wrangle(n) การทะเลาะวิวาท,การโต้เถียง,การถกเถียง
wrecker(n) ผู้ทำลาย,คนรื้อถอน,คนกู้เรือ,รถกู้ภัย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
argumentการให้เหตุผล, การถกเถียง, ข้อโต้แย้ง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
handicraftหัตถกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
manufactureหัตถกรรม, ประดิษฐกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pathogenicityความสามารถก่อโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
semi trailerถกึ่งพ่วง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
detergentสารซักฟอก, สารสังเคราะห์ชนิดหนึ่งใช้สำหรับการซักล้าง สามารถกำจัดสิ่งสกปรกและชำระล้างไขมันได้ดีทั้งในน้ำอ่อนและน้ำกระด้าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Elastomerพอลิเมอร์ที่มีสมบัติยืดหยุ่นคล้ายยาง สามารถเปลี่ยนรูปร่างและมิติได้เมื่อรับแรงกระทำ และเมื่อนำแรงกระทำนั้นออก อิลาสโตเมอร์ก็จะสามารถกลับคืนสู่รูปร่างและมิติเดิมได้ [เทคโนโลยียาง]
Fault Plane ระนาบรอยเลื่อน หน้าประกบของหินสองฟากรอยเลื่อนปรากฏ เป็นหน้าเรียบพอสมควร ระหว่างหน้าประกบ มักมีเศษหินที่ครูดไถกันและกันประจุอยู่เต็มช่องว่างจนวัดได้ว่าระนาบ นี้มีแนวระดับไปทิศใด และมีแนวเทรวมทั้งมุมเทเท่าใด เมื่อทราบแล้ว ก็สามารถติดตามและกำหนดขอบเขตของระนาบได้ ถึงแม้จะมีสิ่งอะไรปกคลุมจนมองไม่เห็น [สิ่งแวดล้อม]
Handicraftศิลปหัตถกรรม [TU Subject Heading]
Hazard อันตราย, การเสี่ยงอันตราย อันตรายหรือแหล่งของอันตราย สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดการเสี่ยงภัยหรืออันตราย เป็นคำบ่งบอกด้านคุณภาพซึ่งแสดงถึงศักยภาพของปัจจัยแวดล้อมที่สามารถก่อให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพ [สิ่งแวดล้อม]
Hoist Truck ถกว้านถังขยะ [สิ่งแวดล้อม]
Irreversibleเสียไปเลย, เปลี่ยนกลับไม่ได้, ไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพปกติได้, การเกิดชนิดไม่กลับหลัง, ชนิดที่ไม่หาย, ไม่มีการย้อนกลับ, กลับคืนสู่สภาวะปกติไม่ได้, แบบถาวร, ไม่ทวนกลับ [การแพทย์]
Multinational Companyบริษัทข้ามชาติบริษัทที่มีฐานการผลิตหรือการลงทุนโดยตรงอยู่ในต่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งประเทศและครอบคลุมกิจการระดับโลก ตัวอย่างของบริษัทประเภทนี้ อาทิ บริษัทน้ำมันเอสโซ่ (Esso) หรือ เอกซอน (Exxon) ของสหรัฐอเมริกา บริษัทข้ามชาติได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 และมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศที่บริษัทข้ามชาตินั้นๆ เข้าไปดำเนิน กิจการโดยเฉพาะการจ้างงาน การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศนั้น อย่างไรก็ตามบทบาทในแง่ลบของบริษัทข้ามชาติต่อประเทศที่เข้าไปลงทุน ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่โดยเฉพาะในด้านการใช้ทรัพยากรธรรมขาติอย่างมากของของบริษัทข้ามชาติ ซึ่งเป็นต้นทุนของประเทศในระยะยาว [ปิโตรเลี่ยม]
Nettiatthakathเนตติอรรถกถา [TU Subject Heading]
Pickup trucksถกระบะ [TU Subject Heading]
Play Intelligence/Quotientความฉลาดทางการละเล่นผลการพัฒนาตนเองจากการเล่น และความสามารถการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ระหว่างที่เล่นด้วยตนเอง ทั้งที่อาศัยอุปกรณ์การเล่นและไม่ใช้ ซึ่งการเล่นนี้ช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เล่นได้หลายด้าน ทั้งสติปัญญา (การคิด) ภาษา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม โดยเฉพาะเด็ก ๆ [สุขภาพจิต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
thrash out (phrv.) ถก (หาคำตอบ) ให้กับ See also: ยกขึ้นมาพิจารณาเพื่อหาคำตอบให้กับ Syn. hash out
moot (vi.) ถกเถียง (คำทางการ) See also: โต้แย้ง Syn. debate, argue, discuss, dispute
brainstorm (vi.) ถกเถียงอย่างเปิดเผยเพื่อแก้ปัญหา Syn. confer
argue against (phrv.) ถกเถียงเพื่อต่อต้าน See also: อภิปรายแย้ง, อภิปรายต่อต้าน
argue for (phrv.) ถกเถียงเรื่อง See also: อภิปรายเรื่อง
arguable (adj.) ที่ถกเถียงกันได้ Syn. unresolved, moot
bellyful (n.) ปริมาณอาหารที่คนคนหนึ่งสามารถกินได้
brainstorm (n.) การถกเถียงอย่างเปิดเผย
brainstorm (adj.) เกี่ยวกับการถกเถียงอย่างเปิดเผยเพื่อแก้ปัญหา
buildable (adj.) ที่สามารถก่อสร้างได้
cagoule (n.) เสื้อแจ๊คเกตมีหมวกคลุมหัวและสามารถกันลมและฝนได้
continent (adj.) ที่สามารถกลั้น (ปัสสาวะหรืออุจจาระ)
drive back (phrv.) ขับรถกลับ See also: ทำให้ขับกลับ
esculent (n.) สิ่งที่สามารถกินได้โดยเฉพาะพืชผัก (คำทางการ)
forensic (adj.) เกี่ยวกับการโต้แย้งถกเถียง See also: เกี่ยวกับการเกี่ยวกับการอภิปราย
handicraft (n.) หัตถกรรม See also: งานฝีมือ Syn. craft, handiwork
handiwork (n.) งานหัตถกรรม Syn. craft, handicraft
incapacitate for (phrv.) ทำให้ไม่สามารถกระทำ See also: ทำให้ขาดความสามารถในเรื่อง, ทำให้ไม่มีคุณสมบัติ Syn. incapacitate from
incapacitate from (phrv.) ทำให้ไม่สามารถกระทำ See also: ทำให้ขาดความสามารถในเรื่อง, ทำให้ไม่มีคุณสมบัติ Syn. incapacitate for
kosher (adj.) ที่สามารถกินได้ (ตามกฎของยิว)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You can discuss this on the wayคุณสามารถถกเรื่องนี้ระหว่างทาง
That's always one of the most controversial topicsนั่นเป็นหัวข้อหนึ่งที่ถกเถียงกันมากที่สุดเสมอ
Well, there are good arguments on both sidesเอ่อ! นั่นก็เป็นข้อถกเถียงที่ดีทั้งสองฝ่าย
It's stupid to discuss with that guyไร้สาระที่จะมาถกเถียงกับคนอย่างนั้น
You can only go as far as you can seeคุณสามารถก้าวไปไกลได้แค่เท่าที่คุณสามารถมองเห็น
You can go as far as you believeคุณสามารถก้าวไปไกลเท่าที่คุณเชื่อ
Your driver is waiting to take you to the airportคนขับรถกำลังรอพาคุณไปสนามบินอยู่
I can honestly say...I'm a changed manฉันสามารถกล่าวอย่างจริงใจได้ว่า ฉันเปลี่ยนไปแล้ว
I got stuck in a traffic jam while I was driving homeฉันติดแหง็กอยู่ในการจราจร ขณะที่กำลังขับรถกลับบ้าน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Uh... - No!ถกกันต่อเรื่องพลเมืองวัฒนธรรม อย่างที่เราตกลงกันตั้งแต่ต้นนะ ไม่
I can't have a discussion with this gentleman?ถกข้อกฎหมายไม่ได้เรอะ
So debate is fine, but anyone can talk...ถกประเด็นก็ดี ทุกคนได้พูด...
That's right, a rope will come down for you too, so live your life with a smile.ถกแล้วละ เชือกมันจะหล่นลงมา ดังนั้นจงอยู่ด้วยเสียงหัวเราะนะ
It's the only alibi the boy offered, and he couldn't back it up with any details.มันเป็นข้อแก้ตัวเพียงเด็กที่นำเสนอและเขาไม่สามารถกลับขึ้นกับรายละเอียดใด ๆ
I don't think I can eat an entire one. "ฉันไม่คิดว่าฉันสามารถกินทั้ง หนึ่ง
If I should fail to return from the unknown, the whole future of our civilization may be yours to preserve or destroy.ถ้าฉันไม่สามารถกลับจากนิรเเดน อนาคตความศิวิไลซ์ของพวกเรา อยู่ที่เธอจะอนุรักษ์หรือทําลายมัน
How long do you think it will be before I can come back?นานแค่ไหนคุณคิดว่ามันจะเป็นก่อนที่ผมจะสามารถกลับมา?
Did Santino say when I can go back?ไม่ตือบอกว่าเมื่อผมสามารถกลับไป?
There's a dead truck with New Hampshire plates in front of my store.มีรถกระบะทะเบียนนิวเเฮมเชียร์ จอดเสียบังหน้าร้านผมอยู่
Do away with me, so that I can be with my motherยกเลิกฉัน, ดังนั้น that I สามารถกับแม่ของฉัน
Say: "I can't eat rice with my fingers like this"พูด: "ฉันไม่สามารถกินข้าวมี นิ้วมืออย่างนี้"
Up here. -Let's go for a ride.บนนี้ ไปนั่งรถกันดีกว่า
They were jumpin' on the car and making these weird sounds.มันมาขย่มรถกับทำเสียงพิลึกๆ
Why don't you and me hit the road for a couple of weeks?เราไปหาขับรถกินลมสักอาทิตย์สองอาทิตย์เป็นไง
We'll be all right if we can just get back on the express way.เราจะไม่เป็นอะไรถ้าเราสามารถกลับสู่ทางด่วนได้
You got some place I can eat around here?คุณมีสถานที่ที่ผมสามารถกินได้ไหม
Keep moving, my dogs can eat and run at the same time!ให้ย้าย สุนัขของผมสามารถกินและวิ่งในเวลาเดียวกัน!
And while you're at it, could you please check out a black spot on Jupiter that has been detected by satellite telescope.และในขณะที่คุณกำลังที่จะให้ คุณสามารถกรุณา ตรวจสอบจุดสีดำบนดาว พฤหัสบดีที่มี ถูกตรวจพบโดยกล้อง โทรทรรศน์ดาวเทียม
You're not gonna drive home, are you?คุณคงไม่ขับรถกลับบ้านใช่ไหม?
He won't be driving home, Officer. I promise you that.เขาจะไม่ขับรถกลับบ้านครับคุณตำรวจ ผมสัญญาเลย
Then you got to qualify and prove to them you can step onto the runway and not get killed.แล้วคุณจะต้องมีคุณสมบัติและพิสูจน์ให้พวกเขา ... ... คุณสามารถก้าวขึ้นไปบนทางวิ่งและไม่ได้รับการฆ่า
Damn, and my motor coils were just getting warmed up...แย่ล่ะ รถกู พึ่งเริ่มอุ่นเครื่องเอง
The future doesn't proceed along a single course.อนาคตไม่สามารถกำหนดได้ ด้วยเส้นทางยาวเพียงเส้นเดียว
He couldn't hold them back.เขาไม่สามารถกลั้นไว้ได้.
You have to go away for a long time... many years... before you can come back and find your people.เธอต้องไปซะ ให้นานๆ เลย... หลายๆ ปี... ก่อนที่เธอจะสามารถกลับมา และค้นหาคนของเธอ.
I could've turned this place into a garage. Why didn't you?- ผมทำที่นี่เป็นโรงรถก็ได้
Nobody can jump this.ไม่มีใครสามารถกระโดดข้ามได้.
Truck. Outside. Out of gas.ถกระบะของผม น้ำมันจะหมด
Her daddy's got trucks, she's been driving since she was little.พ่อเธอมีรถกระบะ เธอขับรถเป็นตั้งแต่เด็กแล้ว
It's getting so you can't step outside in the daytime anymore.มันรับดังนั้นคุณจึงไม่สามารถก้าวออกไปข้างนอกในเวลากลางวันอีกต่อไป
Our neighbors didn't park in our driveway anymore... even though we didn't have a car.เพื่อนบ้านไม่กล้าจอดรถ หน้าบ้านเราอีกต่อไป ถึงแม้เราจะไม่มีรถก็ตาม แค่อายุ13
Not without your car keys, you're not.ไม่มีกุญแจรถก็คงไม่ได้
My cars were registered to my wife.ส่วนรถก็จดทะเบียนด้วยชื่อเมียผม
Jeez! The whole thing's gonna go! Get out of the truck!พระเจ้า รถกำลังจะไหลตกลงไปแล้ว ลงมาจากรถเร็ว
Eliot, forget about the car!อีเลียต, ลืมเรื่องรถก่อน !
I've come so far I can't go back to where I used to be! -A whole new world!ไม่สามารถกลับไปที่ซึ่งเคยอยู่ได้ โลกใหม่นี้
What! ? - He gave you your power, he can take it away!อะไรนะ เขาให้พลังแก เขาก็สามารถกำจัดแกได้
And there's some hurts you don't just get over.และก็มีความเจ็บปวดบางอย่าง ที่คุณไม่สามารถก้าวผ่านมันได้
When can I go back to Belfast?เมื่อผมสามารถกลับไปที่เบลฟาส?

ถก ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
争議[そうぎ, sougi] Thai: การถกเถียง English: dispute

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถก
Back to top